Hotărârea nr. 123/2010

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN, SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, ZONA DELFINARIU, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren, situat în municipiul Constanța, zona Delfinariu, din administrarea Consiliului Local al municipiului

Constanta în administrarea Consiliului Județean Constanta

>    9    9

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința din data de

Zg “^<2010;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 93823/ 12.07.2010 a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism; raportul Comisiei nr.5 - Juridică și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 93818/ 12.07.2010;

Luând în considerare Legea 107/1996, art. 3 alinți), privind legea apelor, H.G.nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în care este cuprins lacul Tăbăcărie precum și H.C.L.M. nr. 297/18.05.2007 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, alin.5 lit “a”, art.123 alin. (1) și art.l 15, alin.(l) lit „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța, în vederea extinderii Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, a terenului domeniu public al municipiului Constanța, situat în Constanța, zona Delfinariu în suprafață totală de 36.597,00mp, din care:

-    32.382,00 mp - teren Parc Tăbăcărie

-    4215,00 mp - teren Lac Tăbăcărie, conform planului de situație anexat ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Terenurile menționate in art.l isi vor păstră regimul juridic de domeniu public.

Art.3 - Predarea-Primirea terenului se va face prin Proces-Verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța și Consiliul Județean Constanța.

Art.4 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre Consiliului Județean Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare și S.P.I.T Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de

consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


MARCELA ENACHE


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONSTANȚA

Nr..tf^.^././^.'.C?Z.,2010

I


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:2000

ZONA COMPLEX MUZEAL DELFINARIU S=91815mp din care: Lot1=59257mp

51    =176mp(statie epurare)

52    propus =32382mp $3 frepus = 4215mp