Hotărârea nr. 122/2010

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TRONSON AFERENT STRAZII CRISULUI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN GESTIUNEA DELEGATA A SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

Privind transmiterea unui tronson aferent străzii Crisului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in

gestiunea delegata a SCIL Confort Urban SRL Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara din data de 16.07.    2010.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazare nr.90237/2010, Avizul Comisiei nr.2 - Urbanism; raportul Comisiei nr.5 - Juridica, adresa Direcției Tehnic - Achiziții nr. 86463 / 2010 si referatul Direcției Patrimoniu

nr. 90232/05.07.2010;

Având in vedere H.C.L.M. nr. 430 / 2009 privind retragerea unui tronson aferent străzii Crisului din gestiunea delegata a SCIL Confort Urban SRL Constanta si preluarea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta;

Vazand HCLM nr.351/2001 privind majorarea capitalului social SCIL Confort Urban SRL si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către SCIL Confort Urban SRL , completata cu HCLM nr. 150/2002, art.12 din Ordonanța de Guvern nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local si H.C.L.M. nr.

526 / 2008, privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Constanta

Având in vedere dispozițiile art. 17 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, alin.3, lit. “c” si art. 115 alin.l, lit.” b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aproba transmiterea tronsonului aferent străzii Crisului cuprins intre Bd.Aurel Vlaicu si Str.Abrud, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in gestiunea delegata a SCIL Confort Urban SRL Constanta, in vederea modernizării.

Tronsonul aferent străzii Crisului are următoarele caracteristici tehnice : lungime-272 ml, suprafața carosabil 1904 mp, suprafața trotuar 1186 mp, conform planului ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Terenul constituie domeniu public al Municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr. 526 / 2008 poziția 1241 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Constanta.

Art.2 - Predarea-primirea terenului se va face prin Protocol incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Constanta si SCIL Confort Urban SRL Constanta.

Art.3 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotarare SCIL Confort Urban SRL Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare, S.P.I.T. Constanta si Direcției Tehnic-Achizitii in vederea aducerii la indeplinire si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

24

Prezenta Hotarare a fost adoptata de......................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr..1.2.2.../. I.6.-2010