Hotărârea nr. 121/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DIN ADMINISTRAREA S.C. VILA S.A. CONSTANTA A UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind retragerea din administrarea S.C. VILA S.A. Constanta a unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanta

. y Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara din data de

2010;

Luind in dezbatere expunerea de motive nr.69532/21.05.2010 a domnului primar Radu Ștefan Mazare, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism, raportul Comisiei nr.5 - Juridica, referatul Direcției Patrimoniu inregistrat sub nr.69534/21.05.2010;

Vazand adresele S.C. Vila S.A nr. 489/22.04.2004,    nr.709/11.05.2006 si

nr. 1444/05.09.2006 inregistrate la Primăria municipiului Constanta sub nr. 54030/22.04.2004, nr.65501/18.05.2006 si nr. 109684/07.09.2006;

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, alin. 5, lit.”a” art.123, alin.l si art.115, alin. 1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publicq locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aproba retragerea din administrarea S.C. VILA S.A. a unor terenuri situate in municipiul Constanta, in suprafața totala de 50.717 mp, terenuri identificate conform anexei si planurilor de situație anexate ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 -Serviciul comisiilor de specialitate ale consiliului local Constanta va comunica prezenta hotarare S.C. VILA S.A., Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare si S.P.l.T Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta..

Prezenta Hotarare a fost adoptata deconsilieri din 27 membri.


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, ONQjiU


CONTRASEMNEAZĂ


SECMARCELA ENACHE


CONSTANTA V Nr./^./../<M.


2010ANEXA LA HCLM NR .

Nr.

Crt

Decizia nr.

Suprafața transmisa in administrare

Amplasament

Blocuri

Suprafața retrasa din administrare

1

193/

30.04.1991

1.032 mp

Bd. Al. Lapusneanu/

Bd. A.Vlaicu

Bl. LAV 1

1.032 mp

2

10.341 mp

Bd.Al.

Lapusneanu

B1.LP1, Bl. LP2, Bl. LP3, Bl. LP4

10.341 mp

3

1.404 mp

Sos. Mangaliei/

Str. Pandurului

Bl. PD

1.404 mp

4

7.342 mp

Str. Soveja

Bl. 04, Bl. 05,

Bl. 06

7.342 mp

5

22.243 mp

Str. Făgetului

Bl. ST1,B1. ST2, Bl. ST3, Bl. ST4, Bl. ST5, Bl. ST6, Bl. ST7, Bl, ST8, Bl. ST9

22.243 mp

6

217/

21.05.1991

4.736 mp

Faleza Nord -Str. Zorelelor

Bl. FZ 20, Bl. FZ 21, Bl. FZ22,

4.736 mp

7

3.619 mp

Faleza Nord -Str. Zorelelor

Bl. FZ.23,

Bl. FZ 24

3,619 mp

TOTAL

50.717 mp

50.717 mp


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
contrasemnează SECRETAR, MARCELA ENACH-E