Hotărârea nr. 120/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA HCLM NR. 61/1992, ANEXA 3 PCT. 1, POZ. 6, IN CE PRIVESTE SUPRAFATA AFERENTA IMOBILULUI PIATA AGROALIMENTARA TOMIS NORD

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind completarea si modificarea HCLM nr. 61 / 1992, anexa 3 pct.l, poz.6 in ce privește suprafața aferenta imobilului Piața

Agroalimentara Tomis Nord

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința din data de 16.07. 2010;

Luând in dezbatere expunerea de motive nr.69070 / 21.05.2010 a domnului primar Radu Ștefan Mazare, adresa Direcției Piețe, Târguri si Oboare din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta înregistrata cu nr. 37054 / 2010, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism; raportul Comisiei nr.5 - Juridica si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 69035 / 20.05.2010;

Având in vedere HCLM 109 / 2005 pag.4, HCLM nr. 542 / 2005 anexa 1, HCLM nr. 598 / 2008 anexa 40 poziția 28 si HCLM nr. 480 / 2009 art. 2.

Vazand HCLM nr. 61 / 1992 privind înființarea Regiei Autonome ”Administrația Piețelor si Târgurilor Constanta”, adresa Direcției Piețe, Târguri si Oboare din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta, înregistrata cu nr. 37054 / 2010.

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, alin.5, lit. “a”, art.123 si art.l 15, alin. 1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aproba completarea si modificarea HCLM nr. 61 / 1992, anexa 3 pct.l, poz.6 privind imobilul Piața Agroalimentara Tomis Nord inscris cu suprafața de teren de 670 mp si suprafața construita platou asfaltat de 670 mp, astfel:

-    cu teren in suprafața de 69,80 mp, astfel incat suprafața totala de teren sa fie de 739,80 mp, conform planului de situație anexat, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

-    si construcție - platou asfaltat in suprafața totala 535,49 mp, rezultata in urma măsurătorilor cadastrale.

Art. 3 - Se aproba completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanta cu imobil Piața Agroalimentara Tomis Nord cu suprafața construita platou de 80,17 mp, suprafața construita demisol 133, 92 mp din care suprafața utila demisol - 106,54 mp.

Art. 4 - Se transmite din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta a imobilului situat in Piața Agroalimentara Tomis Nord cu suprafața construita demisol de 133,92 mp din care suprafața utila demisol 106,54 mp;


Art. 5 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Constanta va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public si Privat” Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare si S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.


Prezenta Hotarare a fost adoptata de


......2 4............consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, ONCIU CARMEN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


MARCELA ENACHE


CONSTANTA

Nr. .1.2 Q./. 16. 0 720(0010