Hotărârea nr. 12/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR. 85/27.02.2008 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL R.A.E.D.P.P. CONSTANTA, PRECUM SI A ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE PERSONAL AL ACESTEIA

R0MAN1A

JUDEȚUL CONSTANTA Ml MCI PIU L CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privi nd comp k l ar ea H C L M n r. 85/27*02*2008 p rlv ind u pro burca Regulamentului de Organizare si Funcționare al R.A.E.D.F. P. Constanta, precum si a

organigramei si numărului de personal al acesteia

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de

05.02.2010

Luând in dezbatere ! spunerea de motive prezentata de Domnul Primar Radu Ștefan Mazare nr.l24J'l/2 01.0 Referatul R.A.E.D.F.F. Constanta, nr. 540/26.01.2010, Avizul comisiei administrație publica locala, juridica, a para rea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților ceia leneșii nr. 5:

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 cu modificările si completările ulterioare. Legea nr, 135/1994, OG nr. 119/31.09,1999 si HCLM nr. 332/02.08.1996 privind înființarea Regiei Autonome «Exploatarea Dotnenltd'uî Public si Privat» Constanta si a capitolului II al Regulamentului de organizare si funcționare fti R.A.E-D.P.P, Constanta aprobat prin HCLM nr. 85/27*02.2008, prin care este descris obiceiul de activitate al RAEDPP Constanta,

In temeiul prevederilor art. 36. alin 3 lit. c". si art.l 15 alini* iii. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata:

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba completarea HCLM nr. 8? 27.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al R.A.E.D.P P. Constanta, precum si a (Irganigramei si numărului de personal ol acesteia, in sensul introducerii in atribuțiile generale ale RA.E.D.P.P. Constanta si pe cele privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu la nivelul regiei, conform anexei ni. I ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art,2.Cclelaltedispoziții ale llt I.M nr. 85/27.02,2008 ramau neschimbate.

Art.3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.F.P, Constanta iu vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Adoptata de un nr.de 25 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanta,

\,-.12 ■ 2010

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la HCLM nr........Z..............

privind completarea HCLM nr. 85/27.02.2008

REGULAMENT

de organizare si funcționare a Regiei Autonome « Exploatarea Domeniului Public si Privat »

-completare-

Art.1.1. Controlul financiar preventiv propriu consta in verificarea sistematica a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia, potrivit tabelului anexa, din punct dc vedere al:

a)    legalității - operațiunea trebuie sa respecte toate procedurile legale care ii sunt aplicabile, in vigoare la data efectuării sale;

b)    regularității - operațiunea trebuie sa respecte sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operațiuni din care fac parte;

c)    indicații in limitele angajamentelor stabilite conform legii.

Art.1.2. Obiectivele ce se urmăresc pentru fiecare operație si document in

parte sunt:

-    angajamentele legale si angajamentele bugetare;

-    modificarea repartizării pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate;

ordonantarea cheltuielilor;

-    inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unităților administrativ teritoriale;

-    vanzarea, gajarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

-    alte categorii de operațiuni.

Art.2. Organizarea controlului financiar preventiv propriu Art. 2 L. Controlul financiar preventiv propriu se organizează in cadrul

regiei astfel:

-    Direcția Economica :

-    serviciul financiar-contabilitate

-    Direcția Administrare Imobile :

-    biroul urmărire contracte, vanzari-rate

-    biroul financiar-contabilitate

-    Direcția Piețe, Târguri si Oboare :

-    serviciul urmărire si evidenta contracte

-    Direcția Invatamant:

-    birou financiar-contabilitate.

Art. 2.2. Controlul financiar preventiv propriu se executa de către angajatii desemnați, prin dispoziția Directorului General al R.A.E.D.P.P. Constanta.

Art.2.3. Viza de control financiar preventiv se exercita prin semnătură persoanei împuternicite in acest sens sau a înlocuitorului desemnat, precum si prin aplicarea sigiliului personal. Termenul de acordare sau refuz de viza pentru CFPP este de maximum 3 zile lucratoare.

Art 3 Procedura de control

Art.3.1. In vederea acordării vizei de CFPP pentru operațiuni, compartimentele de specialitate transmit documentele justificative corespunzătoare către personalul abilitat pentru CFPP.

Art. 3.2. Proiectele de operațiuni vor fi prezentate la viza insotite de note justificative (de fundamentare sau de oportunitate) care vor cuprinde in mod obligatoriu următoarele mențiuni :

-    sintagma “certificat in privința realitatii, regularității si legalității” (conform ștampilei);

-    numele in clar;

-    data si semnătură conducătorilor de specialitate;

In acest sens, șefii compartimentelor de specialitate (Direcția Administrare Imobile, Direcția Piețe Târguri si Oboare, Direcția Juridica, Direcția Invatamant, Direcția 1 ehnica), ori de cate ori întocmesc proiecte de operațiuni ce prevăd plăti, vor prezenta note justificative (de fundamentare sau de oportunitate). Concomitent, se va aplica stampila “certificat in privința

realitatii, regularității si legalității”, cu numele in clar, semnătură si data.

Art. 3.3. Proiectele de operațiuni supuse vizei CFPP vor fi înregistrate in Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

Art. 3.4. Persoana împuternicita cu executarea CFPP va prelua documentele si le va verifica formal cu privire la :

-    completarea documentelor in stricta concordanta cu rubricile acestora;

-    existenta semnaturilor persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate;

-    existenta actelor justificative specifice operațiunii prezentate la viza.

Art.3.5. Daca nu sunt respectate cerințele de la punctul 4.4., documentele se restituie emitentului, iar coloana 8 din Registrul pentru vize se va menționa “Restituit”, urmat de masurile returnarii.

Art. 3.6. După efectuarea controlului formal, persoana împuternicita sa execute CFPP trece la verificarea de fond prin parcurgerea condițiilor de verificare stabilite in tabelul anexat.

Art. 3.7. In cazuri deosebite, pentru edificare, se poate solicita si avizul compartimentului juridic.

Art.3.8. Daca in urma verificării, documentele prezentate corespund CFPP, persoana imputernicita acorda viza prin aplicarea sigiliului personal si al semnării pe exemplarul documentului care va fi arhivat.

Art.3.9. După acordarea vizei sau a refuzului la viza, se vor lua masuri pentru completarea coloanelor corespunzătoare din Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

Art.3.10. Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea si legalitatea operațiunilor ale căror documente justificative le-au certificat. Obținerea vizei de CFPP pe documente care cuprind date nereale si/sau care ulterior se dovedesc a fi nelegale, nu ii exonerează de răspundere pe șefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit. In cazul in care dispozițiile legale prevăd avizarea operațiunilor de către jurist, documentele respective vor fi supuse CFPP împreuna cu avizul acestuia. Persoanele împuternicite cu exercitarea CFPP, vor solicita avizul direcției juridice ori de cate ori considera ca necesitățile o impun.

Art. 3.11. Operațiunile privind mișcările valorilor materiale in cadrul Direcției Tehnice se fac pe propria răspundere a șefilor de compartimente, depozit sau a înlocuitorilor acestora. Prin semnarea documentelor pentru aceste operațiuni șefii de compartimente răspund pentru realitatea si legalitatea acestora.

Art. 3.12. Angajatii împuterniciți cu exercitarea controlului financiar preventiv, vor informa directorul economic asupra deficientelor privind întocmirea unor documente nelegale, neeconomicoase, nereale sau ncoportune. Termenul de informare este de 24 orc de la constatare.

Art 4. Regimul refuzului la viza

Art.4.1. Angajatii desemnați sa acorde viza controlului financiar preventiv

au obligația sa refuze motivat, in scris, vizarea documentelor sau operațiile inscrise daca acestea sunt nelegale sau daca se constata ca sunt ncoportune, neeconomicoase sau nereale.Rezolvarea refuzurilor se va face exclusiv de catrc directorul economic, coordonatorul controlului financiar preventiv.

Art.4.2. Refuzul la viza va fi consemnat in Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, pe coloana corespunzătoare.

Art.4.3. Refuzul la viza, insotit de actele justificative semnificative, va fi adus la cunoștința conducătorului regiei, iar celelalte documente se vor restitui, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au initiat operațiunea.

Art.4.4. Cu excepția cazurilor in care refuzul de viza sc datorcaza depășirii creditelor bugetare si/sau de angajament, operațiunile refuzate la viza se pot efectua pe propria răspundere a conducătorului regiei.

Art.4.5. Efectuarea pe propria răspundere a operațiunii refuzate la viza dc control financiar preventiv se face printr-un act de decizie interna emis de conducătorul regiei. O copie de pe actul de decizie interna va fi transmisa persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern din cadrul organului ierarhic superior.

Art.4.6. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa Curtea de Conturi, Ministerul Finanțelor Publice si, după caz, organul ierarhic superior al regiei asupra operațiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria răspundere.

Art. 4.7.. Informarea organului ierarhic superior se va face dc indata ce efectuarea operațiunii a fost dispusa, prin transmiterea unei copii dc pc actul de decizie interna si de pc motivarea refuzului la viza. Conducătorul ierarhic superior are obligația dc a lua masurile legale pentru restabilirea situației de drept.

Art. 4.8. Daca prin operațiunea refuzata la viza, dar efectuata pe propria răspundere de către conducătorul regiei, se prejudiciază patrimonial entitatea si daca conducătorul organului ierarhic superior (după caz) nu a dispus masurile legale, atunci vor fi sesizate inspecția centrala si/sau inspecțiile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. Informarea Curții de Conturi se va face cu ocazia efectuării controalelor de descărcare de gestiune sau a altor controale ce intra in competenta sa.

TABEL

cuprinzând operațiunile care se supun in mod obligatoriu controlului financiar preventiv si la care in 3 zile lucratoare de la prezentarea se acorda sau se refuza, după caz, vizele controlului financiar preventiv

Nr.

Crt

Documentul ce se supune controlului financiar

Cadrul legal

Compartimentul de specialitate care elaborează documentele si le prezintă la viza C.F.P.

Cine acorda viza C.F.P.

1

Contractele si emiterea comenzilor pentru aprovizionări, achiziții, executări de lucrări si prestări servicii

HCLM 332/1996 - privind înființarea regiei

Regulament de funcționare 85/2008 - OUG 34/2006 cu modificările si

completările ulterioare

Lg 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare

Lg 571/2003 cu modificările si completările ulterioare

Direcția    Administrare

Imobile

Direcția Piețe, Târguri si Oboare

Direcția Tehnica - Direcția Juridica

Sef serv.financiar-contabilitatc sau înlocuitorul acestuia

Compart. intern achiz.publice Dir.Juridica

- Direcția Invatamant

2

Contract de închiriere in care entitatea publica este chiriaș

Lg 571/2003 cu modificările si completările ulterioare

- Lg 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare

Direcția Invatamant

Compart.intem achiz.publice Dir.Juridica

3

Ordinul/actul    intern de

decizie privind :

-    angajarea sau avansarea personalului;

-    numirea cu caracter temporar a personalului

Lg 571/2003    cu    modificările    si

completările ulterioare

-    OUG 79/2008 cu    modificările    si

completările ulterioare

-    Codul Muncii

Lg 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare

- Birou personal

Sef serv.fînanciar-contabilitate sau inlocuitorul acestuia

de execuție pe funcții dc conducere;

- acordarea altor drepturi salariate

4

Plata sumelor pentru munca prestata si a altor drepturi cuvenite personalului salariat ale societății

-    Lg    571/2003    cu    modificările    si

completările ulterioare

-    OUG 79/2008    cu    modificările    si

completările ulterioare

Codul Muncii

Lg 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare

Birou personal

Sef serv.financiar-contabilitate sau inlocuitorul acestuia

5

Contractul de comodat in care entitatea publica are calitatea de comodatar

Lg 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare

Lg 571/2003 cu modificările si completările ulterioare

- Direcția    Administrare

Imobile

Direcția Pictc, Târguri si Oboare

Direcția Tehnica

Direcția Juridica

Sef serv.fmanciar-contabilitate sau inlocuitorul acestuia

Corn part. intern

achiz.publice Dir.Juridica

Direcția Invatamant

6

Plăti către furnizori privind aprovizionarea    tehnico-

materiala, executarea de lucrări si prestări servicii

Lg 571/2003 cu modificările si completările ulterioare

Lg 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare

- OG 15/1996 republicata cu modificările si completările ulterioare

-    Direcția    Administrare

Imobile

-    Direcția Piețe, Târguri si Oboare

-    Direcția I clinica

Direcția Juridica

Sef serv.financiar-contabilitate sau inlocuitorul acestuia

Birou contabilitate

- Direcția Invatamant

7

Contract    de    închiriere,

asociere, colaborare

-    HCl.M 33271996 - privind înființarea regiei

-    Regulament de funcționare 85/2008

I1CLM 370/2001 - privind stabilirea chiriilor pt.SAD-uri

-    HG 310/2007 - rivind stabilirea chiriilor pt. Locuințe

-    Lg 114/1996 cu modificările si completările ulterioare

Lg 152/1998 republicata cu modificările si completările ulterioare

Lg 571/2003 cu modificările si

- Direcția    Administrare

Imobile

Birou contabilitate

Compart. intern achiz.publice Dir.Juridica

- Direcția Invatamant

Serv. urmărire si evidenta

contracte

- Direcția Piețe, Târguri si Oboare

completările ulterioare

Lg 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare

8

Proces verbal de predare-primire avand ca obiect transferul bunului fara plata

HCLM 332/1996 - privind înființarea

regiei

Regulament de funcționare 85/200

HCLM 710/2005 - privind întocmirea protocoalelor de predare-primire

Lg 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare

Direcția Juridica

Sef serv.financiar-contabilitate sau inlocuitorul acestuia

9

Contract    de    vanzare-

cumparare a bunurilor disponibilizatc

HCLM 332/1996 - privind înființarea regiei

Regulament de funcționare 85/200

HCLM 471/2007 - privind întocmirea cvc

Lg 152/1998 republicata cu modificările si completările ulterioare

Lg 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare

Direcția Juridica

Scf serv.financiar-contabilitate sau inlocuitorul acestuia

10

Proces verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix

Lg 15/1994 republicata cu modificările si completările ulterioare

-    Lg 571/2003 cu modificările si completările ulterioare

-    Lg 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare

OMFP 2861/2009 actualizata

Direcția Tehnica

Sef serv.financiar-contabilitatc sau inlocuitorul acestuia

Direcția Invatamant

Compart. intern achiz.publice Dir.Juridica

11

Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări in tara si/sau pentru achiziții prin cumpărare directa

-    HG 518/2005 cu modificările si completările ulterioare

HG 1860/2006 cu    modificările si

completările ulterioare

-    Lg    571/2003 cu    modificările    si

completările ulterioare

Lg 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare

Direcția    Administrare

Imobile

Direcția Piețe, Târguri si Oboare

Direcția Tehnica

Direcția Juridica

Sef serv.financiar-contabilitate sau inlocuitorul acestuia

Compart.intern achiz.publice Dir.Juridica

- Direcția Invatamant

12

Dispoziția de încasare sau plata către casierie

Lg 571/2003 cu modificările si completările ulterioare

- Lg 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare

OG 15/1996 cu modificările si completările ulterioare

Direcția Economica

Sef serv.financiar-contabilitate sau inlocuitorul acestuia

Biroul Vanzari

Serviciul urmărire si evidenta contracte

13 Registrul de casa


Lg 571/2003 cu modificările si completările ulterioare

- Lg 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare OG 15/1996 actualizata


Direcția Piețe, Târguri si Oboare

Birou Contabilitate

Sef serv. financiar-contabilitate sau înlocuitorul acestuia

- Direcția Economica

Serviciul urmărire si evidenta contracte

- Biroul Vanzari

Birou contabilitate

- Direcția    Administrare

Imobile


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE