Hotărârea nr. 119/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIULPRIVAT AL MUNICIPIULUICONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de 16.07.2010    .

Având in vedere Expunerea de motive nr.69088 / 21.05.2010 a domnului Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Comisie 5 -juridica,referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.69083 / 21.05.2010;

Luând in considerare situația juridica înregistrata cu nr. R139386 / 2009, adresa Direcției D.A.D.P.P. 139386 / 2009, adresa Direcției Urbanism nr. R139386 / 2009 si Certificatul de Urbanism nr. 616 / 2010.

Vazand dispoz. art. 10, alin.2 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art.45 alin (3) si art. 115, alin.(l) lit.b din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala republicata.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta, a imobilului prevăzut in anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P, Direcției Financiare si S.P.I.T. in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 24_consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

ONCIU CARMEN    MARCELA ENACHE

NR..119/1.6.:.0 7.2010


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA 1 LA H.C.L.M. NR. 119/16.07.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Prel.Bucovinei nr. IE

39,26 mp

Legea nr. 213 / 1998

Adresa D.A.D.P.P. nr. 139386/2009

Certificatul de Urbanism nr. 616/2010.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ONCIU CARMEN

Plan topografic

Teritoriu: Constanta    Bloc locuințe FES    ANEXA LA HCLM NR.119/2010

JUDEȚUL Constanta


'L-Un


PROIECȚIE STERBOQRARCA1J70 PLAN DE REFERINȚA MAREA NEAGRĂ


io

bt


1:500

» 20 —I' ■


)0

=fc


Boefcur SNN CNE-Ptod Csnwwft- Coaundi 1841/2006 Obiectiv: Bloc locnm|t FES HO- 1956M1 Esectttnc PROIECT SA Condanți - Proiect m. 42/2006 Bieartiiinmil20O6