Hotărârea nr. 118/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA LOCUINTELOR PENTRU TINERI, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI CONSTANTA IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI PENTRU REGLEMENTAREA JURIDICA A TERENURILOR AFERENTE

HOTARARE

privind trecerea locuințelor pentru tineri, din proprietatea publica a municipiului Constanta in proprietatea publica a statului si pentru

reglementarea juridica a terenurilor aferente

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de 16.07 2010.

Luind in dezbatere Expunerea de motive nr.69366/21.05.2010 a Domnului Primar Radu Ștefan Mazare, raportul Comisiei nr.2- Urbanism, avizul Comisiei nr.5 - Juridica si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.69368/21.05.2010;

Având in vedere Legea nr. 152/15.07.1998 privind înființarea Agendei Naționale pentru Locuințe, Legea nr.89/08.04.2008 pentru modificarea si completarea legii nr.152/1998, HCLM nr. 132/2006 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta, adresa M.D.R.L. - Cabinet Secretar de Stat nr.51513/IA/29.01.2010 inregistrata la Primăria municipiului Constanta sub nr. 16254/04.02.2010, adresa Serviciului Tehnic Investiții nr.R.61709/12.05.2010, adresa ANL nr.5253/25.02.2010 inregistrata sub nr.32313/08.03.2010, H.C.L.M. nr.358/29.06.2009 ;

Vazind dispozițiile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c” si art.l 15, alin. 1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Construcțiile de locuințe aferente imobilelor identificate conform anexei, elaborata in temeiul adresei ANL nr.5253/25.02.2010, la prezenta hotarare trec din proprietatea publica a municipiului Constanta in proprietatea publica a statului, in vederea trecerii acestora in proprietatea privatăa statului.

Art. 2- Construcțiile de locuințe prevăzute la art.l, după trecerea lor in proprietate privata a statului, raman in administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in vederea vanzarii locuintelor/apartamentelor către cei in drept, la cererea acestora, in condițiile legii.

Art.3 - Locuințele/ apartamentele prevăzute la art.2, pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare in condițiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante se administrează in continuare ca locuințe pentru tineri, destinate inchirierii.

Art.4- începând cu data aprobării prezentei hotarari se abroga HCLM nr.358/29.06.2009.

Art.5 - Terenurile aferente construcțiilor menționate in anexa sunt cuprinse in Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta , iar dreptul de administrare ramane neschimbat.

Art.6 — Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, SP1T Constanta, RAEDPP Constanta, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor in vederea aplicării ei si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta Hotarare a fost adoptata de ...?.4.....consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

ONCIU CARMEN    MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR. 118_LI6.0 7.2010

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcțiilor de locuințe care se transmit din proprietatea publica a municipiului Constanta in proprietatea publica a statului

Nr.

crt.

Denumirea

construcției,

Adresa

imobilului

Persoana juridica de la care se

transmite

construcția

Persoana juridica la care se

transmite

construcția

Caracteristicile tehnice ale construcțiilor / imobilului

1

Bloc de locuințe CSI

Str Horia Agarici nr. 1B

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 2.013,72 mp

Număr apartamente: 20 valoare de investiție ANL Vinvestitie=l ,329.022,951ei Vinventar= 1.329.022,951ei

2

Bloc de locuințe FZ12A

Str. Pescarilor Nr.37

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 2.650,80 mp valoare de investiție ANL Număr apartamente: 30 Vinvestitie =1.950.842,42 lei Vinventar=l .950.842,3979lei

3

Bloc de locuințe FZ28A

Str. Pescarilor Nr.65

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 2.650,80 mp

Număr apartamente: 30 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.847.817,42 lei Vinventar= 1.847.817,425 5 lei

4

Bloc de locuințe K1A

Str. Traian Nr.67

Municipiul

Constanta

Statul Roman

' Aria construita desfasurata

Aed = 2.737,35 mp

Număr apartamente: 30 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 2.147.176,90 lei Vinventar = 2.036.755,0783 lei

5

Bloc de locuințe K.2A

Str. Traian Nr.70

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 2.734,65 mp

Număr apartamente: 30 valoare de investiție ANL Vinvestitie =2.204.064,25 lei Vinventar = 2.089.395,4347 lei

6

Bloc de locuințe OB1

(Brizei I)

Str. Brizei NR.1B

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.768.040,73 lei Vinventar = 1.682.858,181ei

7

Bloc de locuințe OB2

(Brizei I)

Str. Brizei Nr.lC

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.784.789,33 lei Vinventar = 1.698.799,85 lei

8

Bloc de locuințe OB3

(Brizei I)

Str. Brizei Nr.lD

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.795.898,92 lei Vinventar = 1.709.374,191ei

9

Bloc de locuințe OB4

(Brizei I)

Str. Brizei Nr.

IE

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.789.909,29 lei Vinventar = 1.619.310,721ei

10

Bloc de locuințe OB5

(Brizei 1)

Str. Brizei Nr.lF

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata » Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.764.870,77 lei Vinventar = 1.570.562,141ei

11

Bloc de locuințe OB6

(Brizei I)

Str. Brizei Nr.lG

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.885.773,07 lei Vinventar = 1.716.888,481ei

12

Bloc de locuințe OB7

(Brizei I)

Str. Brizei Nr.lH

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.820.721,87 lei Vinventar= 1.736.924,091ei

13

Bloc de locuințe OB8

(Brizei I)

Str. Lirei Nr.3A

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.599.989,63 lei Vinventar= 1.522.903,631ei

14

Bloc de locuințe OB9 (Brizei I)

Str. Lirei Nr.3B

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.592.249,02 lei Vinventar= 1.515.535,951ei

15

Bloc de locuințe OB1

(Brizei 11)

Str. Zefirului Nr.32

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.777.179,80 lei Vinventar= 1.703.673,141ei

16

Bloc de locuințe OB2

(Brizei II)

Str. Zefirului Nr.30

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.726.914,15 lei Vinventar= 1.679.840,951ei

17

Bloc de locuințe OB3

(Brizei 11)

Str. Zefirului Nr.28

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.803.922,12 lei

V inventar = 1.794.918,291ei

18

Bloc de locuințe OB4

(Brizei II)

Str. Zefirului Nr.26

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.824.791,41 lei Vinventar= 1.733.001,201ei

19

Bloc de locuințe OB5

(Brizei II)

Str. Zefirului Nr.15

Municipiul

Constanta

1

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 2.050.512,99 lei Vinventar= 1.953.628,681ei

20

Bloc de locuințe OB6

(Brizei II)

Str. Zefirului Nr.13

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.869.003.41 lei Vinventar = 1.779.369,941ei

21

Bloc de locuințe OB7

(Brizei II)

Str. Zefirului Nr.ll

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.895.331,18 lei Vinventar = 1.804.645,981ei

22

Bloc de locuințe OB8

(Brizei II)

Str. Zefirului Nr.9

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.887.544,17 lei Vinventar = 1.797.170,051ei

23

Bloc de locuințe OB9

(Brizei II)

Str. Zefirului Nr.7

Municipiul

Constanta

Statul Roman

Aria construita desfasurata

Aed = 1.727,20 mp

Număr apartamente: 23 valoare de investiție ANL Vinvestitie = 1.879.768,45 lei Vinventar = 1.789.704,951ei

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, ONCIU CARMEN

Bd Tomisnr 51;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040-41-708105; 8700 CONSTANTA - ROMAN1A