Hotărârea nr. 117/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA;

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, in vederea înscrierii in Cartea Funciară

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 16.07.2010_.

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 68261 / 2010, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Comisiei 5 -juridică, si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 68260 / 2010 ;

Văzând solicitarea depusă de METABLANC SCM Constanța înregistrată sub nr. 58390 / 2010, încheierea Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța nr. 68418 si 68414 / 2008, anexa 18 a H.C.L.M. nr. 49 / 2007 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța ;

Văzând dispoz. Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară si Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea Funciară.

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c”, alin 5, lit. „c” si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, în vederea înscrierii in Cartea Funciară, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2- Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare si S.P.I.T. Constanța in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 24 consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, i MARCELA ENACHE


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, ONCIU CARMEN

CONSTANTA, NR. 117

cqNST A N ROMANI A

q Ș»y,ț; o JUDEȚUL CONSTANTA gM» < MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

. noMi* .

18 , $ | h

1    .    li

ANEXA LA H.C.L.M. NR..1.17-/.20-10

TEREN ȘOS. MANGALIEI NR. 80A, POLIGON I CORP I, S= 646 MP NR. CAD. 108205, C.F. NR. 130855

NR.

CRT.

SURAFATA

MP

NR.

LOT

ADRESA

SUPRAFAȚA

RAMASA

1.

325

1

Șos. Mangaliei nr. 80A, Poligon

I Corp I

321

2.

321

Ți14

2

Șos. Mangaliei nr. 80A, Poligon

I Corp 1

0

î 1 1;    M

TEREN ȘOS. MANGALIEI NR. 80A, POLIGON I CORP II, S= NR. CAD. 108171, C.F. NR. 130871

= 740 MP

NR.

CRT.

SURAFATA

MP

NR.

LOT

ADRESA

SUPRAFAȚA

RAMASA

1.

203

1

Șos.

Mangaliei nr.

80A, Poligon

I Corp II

4

537

2.

357

2

Șos.

Mangaliei nr.

80A, Poligon

I Corp II

F

3.

180

3

Șos.

j Mangaliei nr.

80A, Poligon

I Corp II

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

ONCIU CARMEN

TEREN LOTIZAREA 63, POLIGON 15,

NR. CAD. 5759, C.F. NR. 17282 S totala = 43524,34 mp, S rămasă = 15,530,78 mp

NR.

CRT.

SURAFATA

MP

NR.

LOT

ADRESA

SUPRAFAȚA

RAMASA

1.

300

11A

Str. Rotterdam nr. 11A

15.230,78

2.

165,67

11B

Str. Rotterdam nr. 11A

15.065,11

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

ONCIU CARMEN

ANEXA LA HCLM NR.117/2010

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500

Strada Rotterdam nr. 13

Suprafața lot delimitat de punctele 1,2,3,4 S=î65.67 mp


CU piupuncib ww

• Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului    1

108205

646 mp

Municipiul Constanța, Șos. Mangaliei, nr. 80A,

Poligon 1, Corp 1

rtea Funciară nr.| 130855

| UAT | CONSTANȚA

ANEXA LA HCLM NR.117/2010


Drum Nou SCM


cu propunere de dezlipire ANEXA LA hclm nr.117/2010 Scara 1:200

130871


Cartea Funciară nr.


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

108171

740 mp

Municipiul Constanța, Șos. Mangaliei, nr. 80A,

Poligon 1, Corp 11

1 HAT | CONSTANȚA'

Carpemat SCAL
acces comun