Hotărârea nr. 115/2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HCLM NR. 526/2008 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei la H.C.L.M. nr. 526 / 2008 privind însușirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinara din data de 16.07.2010_

Având in vedere Expunerea de motive nr. 68284 / 2010 a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. $ - Juridică si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat'sub nr. 68285 /2010;

Luând in considerare H.C.L.M. nr. 526 / 2008 privind insușirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

Văzând prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba completarea anexei la H.C.L.M. nr. 526 / 2008 , conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, R.A.E.D.P.P Constanta, Direcției Financiare si S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta    Hotărâre    a    fost    aprobată

de__consilieri din 27 membri.


-AtU T


ROMAN IA

MUNICIPIUL CONS! AM A CONSILIUL LOCAL


ANEXA LA I-EC.L.M. NR... 115./?.01?

NR-

CRT,

CODUL DE CLASIF.

DENUMIREA BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

ANUL DOBÂNDIRII SAU DUPĂ CAZ AL DARII IN FOLOSINȚA

VALOAREA

DE

INVENTAR

(RON)

SITUAȚIA

JURIDICA

ACTUALA

]

Scară de acces cu pasarelă

zona Piața Ovidiu, str. Marcus Aurelius -Port Tom îs

Teren si conslrucție

0,01

9

jL

Scară de acces

Zona Piața Ovidiu, str. Vasile Canarache - str. Thermele Romane Teren si construcție

0,01

J.

Scară de acces

Zona Piața Ovidiu, Vraja Mării - str Ovidiu

0,01

Peren si construcție

4.

Scara de acces

" Zona Peninsulară -Esplanadă, str. Mircea cel

Bătrân - Plaja Modem

0,01

1_

I ereri și construcție

5.

Scară de acces

Zona Peninsulară - b-dui

0,01

Ferdinand, str. Mircea

cel Bătrân — Plaja

Modern

Teren și construcție

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Oneiu Carmen


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:2000, Ediția 1994 - 1997 Anexa la nr. 31274/2010