Hotărârea nr. 112/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RIVIERA TOMIS - INTRE STATIUNEA MAMAIA SI PORTUL TOMIS CONSTANTA", IN ETAPA STUDIU DE FEZABILITATE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tebnico-economici pentru obiectivul de investiții „Riviera Tomis - intre Stațiunea Mamaia si Portul Tomis Constanta”, in etapa Studiu de

Fezabilitate

Consiliul local a! Municipiului Constanța. întrunit în ședința ordinară din data de

16.07.2010    '

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre inițial, privind aprobarea indicatorilor tebnico-economici pentru obiectivul de investiții „Riviera Tomis - intre Stațiunea Mamaia si Portul Tomis Constanta”, in etapa Studiu de Fezabilitate;

Consultând Raportul Direcției Tehnic-achiziții nr. 82187/17.06.2010, Raportul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanțe;

Vazand dispozițiile art 44, alin (1), din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții;

In temeiul prevederilor art 36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art 115, alin (I), lit b din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Riviera Tomis - intre Stațiunea Mamaia si Portul Tomis Constanta”, in etapa Studiu de Fezabilitate, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Valoarea totala estimativa a investiției: 186332.87 mii lei, 44027.43 mii euro cu TVA;

C+M: 159799.36 mii lei, 37757.99 mii euro cu TVA

(1 euro = 4.2322 lei . curs BNR din data de 15.06.2010)

ART. 2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Programe si Dezvoltare, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Gospodărire Comunala si Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,2.2.    DESCRIEREA INVESTIȚIEI

2.2.    a. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SAU ALE PLANULUI

DETALIAT DE INVESTIȚII PE TERMEN LUNG (IN CAZUL IN CARE AU FOST

ELABORATE IN PREALABIL) PRIVIND SITUAȚIA ACTUALA, NECESITATEA SI

OPORTUNITATEA PROMOVĂRII INVESTIȚIEI, PRECUM SI SCENARIUL TEHNICO-

ECONOMIC SELECTAT

Conform HCLM nr. 232/23.04.2009 a fost aprobat studiul de prefezabilitate “Riviera Tomis-Constanta", elaborat de către Primăria Municipiului Constanta.

In cadrul programului de dezvoltare urbana derulat de Primăria Constanta se inscrie si amenajarea unui drum de legătură intre stațiunea Mamaia si Portul Tomis Constanta in vederea obținerii unei fluidizări a traficului auto de pe arterele principale din Constanta, care converg spre stațiunea Mamaia, atat in sezonul estival, cat si in extrasezon.

Realizarea obiectivului de investiții „Riviera Tomis - intre stațiunea Mamaia si Portul Tomis Constanta’., care face obiectul acestei documentații, a aparut din necesitatea, pe de o parte, de a crea o protecție a falezei, aflata in acest moment intr-o stare avansata de degradare din cauza acțiunii valurilor, iar, pe de alta parte, de a lega Portul Tomis de Mamaia printr-o varianta care sa nu traverseze centrul orașului, decongestionând traficul de pe Bulevardul Mamaia, punând astfel in valoare potențialul de dezvoltare a zonei respective.

De asemenea, din punct de vedere urbanistic, zona adiacenta falezei prezintă o serie de disf unctionalitati:

•    Lipsa locurilor de parcare pentru turiști;

•    Străzi cu capacitate insuficienta de circulație spre faleza, atat in sezonul turistic, cat si in afara acestuia;

•    Sistematizare defectuoasa a tramei stradale in zona Portului Tomis;

•    Puncte de conflict in trafic frecvente in zona intersecțiilor de pe strada Mircea Cel Batran;

•    Lipsa zonelor de agrement in zona falezei/plajei.

Ținând cont de incadrarea obiectivului „Riviera Tomis” in politicile de investiții sectoriale si regionale, acesta răspunde necesităților de dezvoltare zonala a orașului Constanta si va contribui la creșterea atractivitatii turistice. Prin realizarea investiției aceasta va aduce venituri suplimentare la bugetul local prin exploatarea cadrului natural existent si a propunerilor de dezvoltare durabila, ecologica.

2.2.b. SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUI DE INVESTIȚII POT FI ATINSE (IN CAZUL IN CARE ANTERIOR STUDIULUI DE FEZABILITATE NU A FOST ELABORAT UN STUDIU DE PREFEZABILITATE SAU UN PLAN DETALIAT DE INVESTIȚII PE TERMEN LUNG)

Prezenta documentație este elaborata in baza următoarelor documente:

• HCLM nr. 232/23.04.2009 prin care a fost aprobat studiul de prefezabilitate “Riviera

Tomis-Constanta”, elaborat de către Primăria Municipiului Constanta.

■ Tema de proiectare conform Documentației de atribuire 85981 din 09.09.2009.

Avind in vedere ca anterior studiului de fezabilitate a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, soluțiile prezentei documentații au fost elaborate pe baza documentelor menționate anterior.

2.2.C. DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCȚIONALA SI TEHNOLOGICA, DUPĂ CAZ

Proiectul se incadreaza in strategia Primăriei Municipiului Constanta de reabilitare si modernizare a infrastructurii publice pentru stimularea dezvoltării economice a zonei. Aceasta strategie cuprinde următoarele obiective:

•    Stoparea si prevenirea eroziunii costiere

•    Reabilitarea portului Tomis

•    Dezvoltarea zonei turistice Mamaia

•    Realizarea drumului de acces pe faleza intre portul Tomis si Mamaia

•    Fluidizarea circulației

Amenajarea si modernizarea Rivierei Tomis, intre stațiunea Mamaia si Portul Tomis, reprezintă unul dintre proiectele de investiții care au in vedere si contribuie la atingerea obiectivelor strategice stabilite la nivelul Municipiului Constanta.

Prezenta documentație propune atingerea obiectivelor majore identificate la faza anterioara (Studiu de prefezabilitate), respectiv:

•    Consolidarea falezei prin masuri de stopare si prevenire a eroziunii costiere

•    Urbanizarea zonei prin crearea infrastructurii publice de baza si asigurarea premiselor pentru dezvoltarea economica a acesteia

•    Decongestionarea traficului din interiorul stațiunii Mamaia si asigurarea accesului rapid intre stațiunea Mamaia si Portul de agrement Tomis

•    Crearea unor condiții suplimentare pentru dezvoltarea turistica a zonei, prin următoarele masuri:

-    Crearea infrastructurii pentru mijloace alternative de deplasare (cicliști, trenulete auto sezoniere)

-    Crearea de locuri de parcare in zona plajelor

-    Reabilitatea zonelor adiacente plajei pentru viitoare activitati comerciale.

-CONSOLIDAREA FALEZEI PRIN MASURI DE STOPARE SI PREVENIRE A

EROZIUNII COSTIERE

In zonele in care traseul drumului se gaseste in apropierea liniei țărmului se vor executa o serie de lucrări hidrotehnice cu rol de protecție impotriva valurilor. In stabilirea soluțiilor proiectate s-a luat in calcul furtuna cu frecventa 1/25 ani.

Avind in vedere adincimile relativ mici la care se amplaseaza digurile de protecție a drumului, cota medie a coronamentului digului de protecție este de +5.50mMN.

- URBANIZAREA ZONEI PRIN CREAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE DE BAZA SI

ASIGURAREA PREMISELOR PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA A ACESTEIA

Amenajarea drumului de coasta si a zonei adiacente acestuia contribuie semnificativ la urbanizarea zonei, asigurând infrastructura de baza necesara pentru atragerea de noi investiții si pentru dezvoltarea economica a zonei.

Astfel, prin prezentul proiect se asigura accesul rutier si pietonal la zona falezei, se creeaza condiții pentru atragerea turiștilor, ca piața potențiala pentru viitoarele activitati comerciale si, mai mult, se creeaza infrastructura necesara pentru dezvoltarea acestora.

- DECONGESTIONAREA TRAFICULUI DIN INTERIORUL STAȚIUNII MAMAIA SI ASIGURAREA ACCESULUI RAPID INTRE STAȚIUNEA MAMAIA SI PORTUL DE AGREMENT TOMIS

Principala componenta a proiectului este reprezentata de drumul de coasta dintre Portul Tomis si Mamaia, de-a lungul falezei Constanta Nord, cu o lungime totala 5471 m.

Legătură directa dintre Portul Tomis si Stațiunea Mamaia va permite turiștilor sa ocolească zona centrala a orașului atat prin circulația directa intre cele doua zone de interes mai sus menționate, cat si prin folosirea străzilor de acces in/din oraș de-a lungul soselei de coasta, deviind astfel traficului turistic din zona centrala inspre soseaua de coasta.

Drumul de coasta urmărește piciorul falezei pe toata lungimea acesteia, intre Portul Tomis si Pescărie, traseul incheindu-se la intersecia cu Bulevardul Mamaia.

In funcție de lucrările necesare pentru pentru drumul de coasta s-au proiectat o serie de secțiuni tip plecind de la profilul transversal caracteristic si alipind la acesta lucrările suplimentare necesare.

Proiectul a fost structurat in 6 tronsoane independente, in acest fel fiind posibila executarea acestora in paralel sau in etape diferite, in funcție de prioritate, planificarea urbanistica si bugetul disponibil. Fiecare tronson funcționează independent de celelalte, avind acces in oraș in ambele capete, fiind posibila intrarea si ieșirea din acest tronson in oraș fara a fi necesara folosirea unui tronson alaturat. Elementul comun a doua tronsoane alaturate este intersecția cu strada proiectata ce asigura accesul in/din oraș.

Tabel 2-1 împărțirea pe tronsoane a traseului

Tronson

Început - Sfârșit

Cai de acces

1

Km 0+000 - km 0+800

Km 0+000 - Acces existent: Portul Tomis

Km 0+775 - Strada proiectata Acces Eminescu

2

Km 0+800 - km 1 +800

Km 0+775 - Strada proiectata Acces Eminescu

Km 1+760 - Strada proiectata Acces Prelungirea Bucovina

3

Km 1+800-km 2+375

Km 1 +760 - Strada proiectata Acces Prelungirea Bucovina Km 2+350 - Strada proiectata Acces Ion Ratiu

4

Km 2+375 - km 3+200

Km 2+350 - Strada proiectata Acces Ion Ratiu

Km 2+730 - Strada reabilitata Yokohama

Km 3+160 - Acces proiectat: racordare cu strada Belvedere

5

Km 3+200 - km 4+800

Km 3+160 - Acces strada Belvedere

Km 4+600 - Acces proiectat Faleza Nord 1

Km 4+760 - Acces proiectat Faleza Nord 2

6

Km 4+800-km 5+471

Km 4+760 - Acces proiectat Faleza Nord 2

Km 5+471 - Acces proiectat: giratoriu Bulevardul Mamaia

- CREAREA UNOR CONDIȚII SUPLIMENTARE PENTRU DEZVOLTAREA TURISTICA A ZONEI

Proiectul contribuie la dezvoltarea turistica a zonei prin: o Crearea infrastructurii pentru mijloace alternative de deplasare (cicliști, trenulete auto

sezoniere). Șoseaua de coasta va fi prevăzută cu o banda speciala pentru cicliști, dublu sens, pe toata lungimea traseului. De-a lungul soselei de coasta se vor realiza puncte de închiriere biciclete si miniparcari speciale pentru vehicule cu 2 roti. Prima banda de circulație a carosabilului va fi destinata transportului in comun-minitrenulete auto sezoniere.

o Crearea de locuri de parcare in zona plajelor. In prezent nu exista locuri de parcare in zona plajelor, reducandu-se astfel potențialul turistic al zonei.

Proiectul prevede crearea următoarelor zone de parcare:

•    Plaja Modern: 366 locuri de parcare

•    Pescărie: 63 locuri de parcare

•    Bulevardul Mamaia: 56 locuri de parcare

o Reabilitarea zonelor adiacente plajelor pentru activitati comerciale. In prezent, spatiile comerciale din zona plajei Modern sint nefunctionale, fiind intr-o stare avansata de degradare. Proiectul propune amenajarea unei zone pietonale cu o lățime de 18m, urmând ca o zona de aproximativ 1500rrr sa fie destinata inchirierii in vederea desfășurării comerțului specific sezonului estival.

3005-SF-DG-MM-001-Memoriu tehnic-Ed3.doc

19/139