Hotărârea nr. 111/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU "RACORD DRUMURI INTERIOARE" AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE LOCUINFE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE" - CARTIER BABA NOVAC, ETAPA STUDIU DE FEZABILITATE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Racord drumuri interioare” aferent obiectivului de investiții "Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate

cumpărării și lucrări teltnico-edilitare aferente” - Cartier Baba Novac, etapa Studiu de Fezabilitate

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 16.07.2010

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre initiat, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Racord drumuri interioare” aferente obiectivul de investiții "Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării și lucrări tehnico-edilitare aferente” - Cartier Baba Novac, etapa Studiu de Fezabilitate;

Consultând Raportul Direcției Tehnic-achiziții nr.82305/17.06.2010, Raportul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanțe;

Vazand dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum si HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții;

In temeiul prevederilor art.36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art.l 15, alin (1), lit b din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru „Racord drumuri interioare” aferent obiectivului de investiții "Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării și lucrări tehnico-edilitare aferente” - Cartier Baba Novac, etapa Studiu de Fezabilitate, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Valoarea totala a obiectivului de investiții: 1.224,91 mii lei cu TVA;

Din care C+M: 1.107,54 mii lei cu TVA.

ART. 2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-achiziții, Direcției Programe si Dezvoltare, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Gospodărire Comunala si Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri. PREȘEDINTELE SFniNȚEI,

SECRETAR,

Constanta

Nr. 111    / 16.07.2010

1