Hotărârea nr. 110/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.496/2009 SI A ANEXEI NR.L LA HCLM NR.74/2010

HOTARARE

privind modificarea si completarea HCLM nr.496/2009 si a Anexei nr.l la HCLM nr.74/2010

Consiliul local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de /CO^-2010; Luând in dezbatere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazare înregistrata

sub nr.82803/18.06.2010;

Având in vedere HCLM nr.496/2009 privind modificarea protocoalelor de înțelegere încheiate cu antreprenorii, respectiv anexa 1 la HCLM 626/2008 si a antecontractelor de vanzare-cumparare incheiate cu beneficiarii, respectiv anexa 1 la HCLM 640/2008, ca urmare a reducerii preturilor locuințelor ieftine pentru tineri destinate cumpărării, precum si HCLM 74/2010 privind modificarea si republicarea Anexei nr.l la HCLM nr.39/2010;

Ca urmare a adreselor SC COMCM nr.1217/12.02.2010 înregistrata sub nr.23878/19.02.2010 si nr.4881/01.06.2010 înregistrata sub nr.73349/03.06.2010;

Vazand avizul favorabil al comisiei nr.5 Juridica, precum si raportul Direcției Administrație Publica Locala si al Direcției Tehnic-Achizitii nr.83455/21.06.2010;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.d si lit.e. precum si art.l 15 alin. I lit.b din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

ART.L Se modifica art. 2 al HCLM 496/2009, in sensul modificării art.3 din anexa nr.l la HCLM nr.496/2009. acesta urmând sa aiba următorul conținut:

momentul in care blocul de locuințe este construit in proporție de 30%, Promite ntul Cauzator va solicita beneficiarilor care nu au efectuat nici o plata parțiala sau celor a căror prima plata parțiala nu este de minim 20 !a suta, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, o prima plata in cuantum de minim 20% din valoarea totala fara TII a imobilului, fura modificarea prețului pe mp. din antecontractul de vanzare-cumparare. Daca in termen de 3 saptamani de la data primirii solicitării, Promitentu! Cumpărător nu va proceda la achitarea primei plăti, aceasta va fi interpretata drept renunțare tacita ta cumpărarea locuinței. Pe cale de consecința antecontractul de vânzare cumpărare se va rezilia, fara alta formalitate prealabila. In urma rezilierii, ordinul de repartiție emis va f anulat de către Primăria Municipiului Constanta. In situația in care Promitentu! Cumpărător a efectuat o prima plata, in urma rezilierii el are dreptul ta restitituirea acesteia. Restituirea primei plăti va avea loc numai după ce pentru apartamentul devenit liber, noul beneficiar va plăti ce! puțin prima plata stabilita.

Termenul de 3 saptamani este fix, neputand fi prelungit decât in cazul in care Promitentu! Cumpărător solicita in interiorul termenului, in scris, prelungirea acestuia din motive justificate. Prelungirea termenului nu poate depăși 10 zile.

Prin formularea « blocul de locuințe este construit in proporție de 30% » se intelege stadiul fizic al al blocurilor, astfel cum este prezentat de către proiectantul genera! si avizat de consultantul tehnic. ”,

ART.2. Se modifica anexa nr.4 la HCLM nr.496/2009 respectiv „Stadiu fizic estimat al execuției construcției la care se vor afla blocurile cu 4 luni inainte de finalizarea construcției, unde toti beneficiarii vor fi anunțați ca au obligația sa.achite prima plata in cuantum de 20% din valoa

’J l - A Âifl    V    *i . • Bi'. • & *C

vt!,-a«.«VL»m-lla .<■'    ’ 1! t1!!' '

rea locuinței", conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare - „Stadiu fizic estimat al execuției construcției - cca.30% - la care se vor afla blocurile când toti beneficiarii vor fi anunțați ca au obligația sa achite prima plata in cuantum de 20% din valoarea locuinței”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare;

ART.3. Se modifica art.3 din HCLM nr. 496/2009, respectiv art.5. din anexa nr.l la IICLM nr.496/2009, respectiv art.8.1. din anexa nr.3 la HCLM nr.496/2009. acesta urmând sa aiba următorul conținut:

„Contractul (le vânzare cumpărare va fi încheiat imediat după finalizarea Locuinței si a intabularii dreptului de proprietate al Promitentului Vanzator asupra acestuia, dar nu mai târziu de o luna de zile de la intabidarea acestuia. Neincheierea Contractului de vânzare cumpărare in termenul maxim stabilit anterior, din vina exclusiva a Promitentului Vanzator, va genera plata de către acesta a unor daune interese in cuantum de 0,1% din prețul total al Imobilului pentru fiecare zi de întârziere pana la semnarea Contractului de vânzare cumpărare in forma autentica, cu excepția cazului in care va dovedi o cauza străină exoneratoare de răspundere. Cuantumul total al penalităților va fi dedus din Prețul total a! Imobilului. ”

ART.4. Se modifica art. 4 al HCLM 496/2009, acesta urmând sa aiba următorul conținut:

„Se aproba achiziționarea serviciului de cadastru, dezmembrare, intabulare si suportarea taxelor aferente acestui serviciu, pentru unitățile locative din următoare blocuri:


ART.5. S e anuleaza obligațiile aprobate prin HCLM nr.496/2009 ce reveneau atat Asociatului Finanțator - S.C. COMCM S.A., cat si Asociatului Participant - Municipiul Constanta, in calitate de parteneri in Programul de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării, cu privire la blocurile BN14 si BN 15.

ART.6. Se modifica Anexa nr.l la HCLM nr.74/2010, in sensul introducerii după alineatul 10 a unui nou alineat, in capitolul ..Condițiile de repartizare si contractare" din Regulamentul cadru si metodologia privind condițiile de inscriere, selectare si repartizare a locuințelor ieftine pentru tineri, acesta urmând a avea următorul conținut:

„Titularii antecontractelor de vânzare cumpărare pentru locuințele din blocurile BNI4 si BN15 pot opta pentru o locuința din blocurile construite de antreprenorii care au acceptat reducerea prețului final al imobilelor cu suma aferenta spatiilor comune si indivize, in limita locuințelor ramase necontractate si indiferent de tipul acesteia, cu acordul pârtilor contractante implicate."    > ?

ART.7. Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare. Direcției Administrație Publica Locala, Direcției Tehnic-Achizitii, Direcției Financiare, Direcției Patrimoniu, Serviciului Audit si antreprenorilor selectați in Progam in vederea ducerii la îndeplinire, precum si instituției Prefectului, spre stiinta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de cpnsilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR^

Stadiul fizic estimat al execuției construcției - cca. 30% - la care se vor afla blocurile, unde toti beneficiarii vor fi anunțați ca au obligația sa achite prima plata in cuantum de 20% din valoarea locuinței


Nr.

crt.

DENUMIREA

LUCRĂRII

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

ETAPA VIII

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 16

BLOC 17

BLOC 18

BLOC 3

BLOC 4

BLOC 9

BLOC 10

BLOC 11

1.

INFRASTRUCTURA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.1

Radier general

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.2

Diafragme casete radier

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.3

Planseu cota ±0.00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.

SUPRASTRUCTURA

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

2.1.

Planseu peste etajul 3

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Instalații electrice -impamantare

5%.

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

CO.NTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACKT