Hotărârea nr. 11/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C.I.L. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA PE ANUL 2010

privind majorarea capitalului social al S.C.l.L. Confort Urban S.R.L t Constanta pe anul 2010

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara din dala de 05022010    ;

Având in vedere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazara înregistrata sub nr.l 2928/28.01.2010, raportul Direcției Financiare nr.l 2934/28.01.2010 si avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-Finanțe, administrarea domeniului public si privai ;

Vazand dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicata;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare. H.C.LM. nr.351 200L H.C.I ,M, nr. 353/2001,    H.C.L.M.    nr.l 50/2002,    H.C.L.M.    nr.43 7/2002,    H.C.L.M,

nr. 598/2002.    H.C.L.M.    nr.320/2002,    H.C.L.M.    nr.209/2003,    H.C.L.M,

nr.467.2003,

nr.91/2004, nr.393/2004, nr.l 28/2005,


nr. 348 2003. nr.90'2004 nr.276/2004, nr.2/2005, nr.5 52/2005, nr.309/2006 nr.507/2006 nr.242/2007 nr.5 84/2007


H.C.L.M ,H.C.LM.

H.C.L.M.

H.C.LM.

H.C.L.M

.H.C.L.M


nr.56 2006, nr.316/2006, , H.C.L.M nr.8/2007,

,H.C.LM. nr.306/2007, , H.C.L.M nr.3/2008,


H.C.L.M

H.C.L.M.

H.C.L.M.

H.C.L.M.

H.C.L.M.

H.C.L.M.

H.C.L.M.

H.C.L.M.

H.C.LM


,    nr.76/2004,

nr.267/2004. nr.277/2004, nr.214/2005, nr.l 18 2006 , nr.437/2006 ,

nr.82/2007 , nr.421/2007 , nr.217/2008,


H.C.L.M.

H.C.L.M.

H.C.LM,

H.C.L.M.

H.C.LM

H..C.LM

H.C.L.M

H.C.LM

H.C.L.M


nr. 664/2008 .H.C.L.M nr.2 24/2009;


în temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. “d”, alin. 3 lit. ”c” , alin. 6 lit. ”a” pct.!4si art.115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se majoreaza capitalul social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta, societate cu acționar unic Consiliul Local al municipiului Constanta, cu suma de 30.017.939 lei. Distribuirea valorica efectuata cu ocazia majorării capitalului social va avea următoarea destinație :

lucrări de ranforsare si reparare a tramei stradale cu suma de 20.948.694 lei;

lucrări intretinere -menținere sistem public de iluminat cu suma de

5.208.885 lei;

lucrări pavoazare sărbători de iarna 2010-2011 cu suma de 1.570.800 lei; zilele municipiului Constanta si zilele Marinei cu suma de 104.720 lei; reabilitare , intretinere si reparații , construcții si amenjari de fântâni cu suma de 811.580 lei ;

reabilitare , intretinere , menținere si monitorizare semafoare cu suma de

1.099.560 lei;

intretinere indicatoare rutiere si monitorizarea sistemului indicatoare cu suma de 273.700 lei ;

Sumele menționate mai sus urmeaza sa fie virate de către Direcția Financiara a Primăriei municipiului Constanta pe parcursul anului 2010.

Art. 2 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarire Direcției Financiare, Serviciului fc‘Audit Intern" din cadrul Primăriei , S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. in vederea aducerii la indcplinire si spre stiinta, Prefecturii județului Constanta .

Adoptata de un număr de 25consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanta

NE, 11/05,02,2010