Hotărârea nr. 109/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COMPLETARII HCLM NR.471/2007 - PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VANZARE A BUNURILOR IMOBILE (TERENURI SI/SAU CLADIRI) APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

România

Județul Constanta Municipiului Constan ia CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea completării HCLM nr.471/2007 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau clădiri) apartinand domeniului privat al

Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta , întrunit in ședința ordinara din data de 16.07.2010

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat nr.l, Raportul Comisiei pentru Administrație Publica, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5 si Referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării

Având in vedere prevederile HCLM nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau clădiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin. 1, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.. 1. Se aproba completarea HCLM nr.471/24.09.2007, art.2, prin introducerea pct.e) care va avea următorul cuprins:

e) “pentru reevaluarea bunurilor imobile terenuri si/sau clădiri ce au făcut obiectul unor contracte de vanzare-cumpare incheiate intre Municipiul Constanta si terti, la care CLM Constanta a aprobat modificarea reglementarilor urbanistice care au stat la baza vanzarii inițiale”.

Art.2. Se aproba completarea HCLM nr.471/24.09.2007, prin introducerea art. 4.1.care va avea următorul cuprins: "pentru cazul prezentat la art.2, pct.e), se aproba ca procedura de reevaluare sa parcurgă următoarele etape:

a) Înregistrarea solicitărilor de reevaluare/solicitare acord ADPP in baza noilor reglementarilor urbanistice aprobate.

- Direcția ADPP

b) Raport de reevaluare a bunului imobil

- Direcția ADPP


c) înregistrarea contabila a diferenței de preț stabilita prin Raportul de reevaluare

-Direcția Financiara

d) Negocierea eventualei diferente de preț si incheierea Procesului Verbal de renegociere

- Direcția ADPP / Comisia de vanzare

e) Act aditional/conventie (autentificat notarial) cu mențiunea obligativității cumpărătorului de a respecta prevederile Legii 453/2001, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la respectarea condițiilor urbanistice de utilizare a bunului imobil.

-Direcția ADPP

Art.2. Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achizitii, Direcției Financiare in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 23 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

SECRETAR,

CONSTANTA

NR 109    /    16.07.2010