Hotărârea nr. 108/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SI/SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Roman ia

Județul Constanta Municipiului Constanta CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului ConstantaConsiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in ședința ordinara din data de16072

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat - nr. 1, Raportul Comisiei pentru Administrație Publica, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5 si Referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării

Având in vedere prevederile HCLM m\471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau clădiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor ari.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a ari. 115 alin.l, lit.b si ari. 123 alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE


Art.l. Se aproba vanzarea, prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si/sau clădiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-6, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directa va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

Art.3. Prin prezenta hotarare .se aproba modificarea destinației terenului aprobat spre vanzare prin HCLM nr.783/2008, anexa nr.3 din “platforma betonata conform FICLM nr.129/2001” in “alimentație publica si cazare” conform PUZ aprobata prin HCLM nr.302/28.05.2009, in baza Certificatului de Urbanism nr.l 123/29.04.2010, certificat ce face parte integranta din prezenta, pentru terenul situat in Stațiunea Mamaia, Zona Flotei Amiral, in suprafața de 59 mp.

Art.4 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 23 consilieri din 27 membrii.


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEICONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


CONSTANTA NR.....?;?.?......./.
ANEXA 1 LA HCLM NE...1.0.8/.2.01.0
VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRI

ADRISA rEREN

SUPRAI'ATA (mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PR(N C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1

Ieren Stațiunea Mamaia. Zona ( 1/1110

39

OBREJA 10AN

SI MIHAEI-A

582/

2010

întregire

proprietate -teren liber neconstruibil cf PUZ aprobat prin HCLM nr.302/28.05.2009

Solicitarea de cumpărare nr. 84086/03.06.2009

-    Terenul constituie

domeniu    privat    al

Municipiului Constanta adiacent    proprietății

solicitantului pentru care exista încheierea de intabulare nr. 14104/2007

-    Terenul propus spre

vanzare    conform

reglementarilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de inlregire a proprietății - teren liber neconstruibil    conform

PUZ aprobat prin HCLM nr.302/2009

l ata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 39 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

ALEE■ -

PLANUL DE SITUAȚIE

Scara 1: 1000; Ed. 1992 Anexa la nr.    oCM JoDtf

>/


7VA ;

A\ \<a


.r'\


1/


rZl


7</


AS


UJ

Li4-•*--/-------


77

<z


7(5


K>


10


/C-'?


71

□m

'O


LEGENDA /*

. - Delimitarea suprafeței de teren situata in Municipiul Constanta, Stațiunea Mamaiain care face obiectul c.v.c. nr. /    .07.2005 cu bsuprapunereaacestuia pe proprietățile din 1936 -1938.

ROMÂNIA

JUDEL'UL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIMARCERTIFICAT DE URBANISM


Nr.    '


în scopul: -operațiuni notariale privind circulația imobiliara;

Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZARE, cu sediul în județul Constanta, municipiul/orașul Constanta, bd, TOMIS, nr. 51, înregistrată la nr. 9009 din 20/01/2010,

pentru imobilul - teren , situat în județul Constanța, municipiul Constanța, STAȚIUNEA MAMAIA , ZONA CAZINO, identificat prin plan situație,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza P.U.Z., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 302 / 28.05.2009 ,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

-    Terenul este situat in intravilanul Municipiului Constanta

-    Imobilul este proprietatea privata a Municipiului Constanta

2. REGIMUL ECONOMIC:

-    Folosirea actuala a terenului este: teren liber neconstruibil

-    Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: teren liber neconstruibil

-    Reglementari extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

-    zone protejate: NU

-    interdicții definitive de construire: DA

3. REGIMUL TEHNIC:

-    Suprafața terenului: 39,00 mp

-    Echiparea cu utilitati: zona dispune de rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale.

-    Circulația autovehiculelor se face pe bd. Mamaia iar cea pietonala pe trotuarele aferente.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

VANZARE TEREN IN SUPRAFAȚA DE 39,00MP, CU FUNCȚIUNEA DE TEREN LIBER NECONSTRUIBIL

Certificatul de urbanism nu (ine loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

' LOBLIGAȚH ALE titularului certificatului uf. urbanism

in scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității compclcnle pentru protecția mediului: AGENȚIA PENTRU PRO I ECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA - strada Unini nr. 23

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Direcliva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/1 l/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ți programe in legătură cu mediul și modificarea, cu privire ta participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul dc urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta sâ analizeze și să decidă, după caz, . încadrareatieiticadrarca proiectului investiției publiee/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

Iii aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu sc desfășoară după emiterea certificatului de urbanism,

,mici iot depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor dc construcții la autoritatea administrației publice competente

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura dc emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord tu rezultatele consultării publice

în aceste condiții.______________________

îlupă primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluăm nițialc .: investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului în urma evaluării inițiale a investiției sc va emite actul administrativ al

(utorității competente pentru protecția mediului___

n iiiujjio în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a lolifica ,iee-,’. I.ipt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții_

n siluația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul enunță la intciițiii dc realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: CONFORM LEGISLAȚIEI IN VIGOARE

f) dovada privind achitarea taxelor legate.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

s I SI Mb-VlSI sRlilt U ELECTRONIC i. u.Si UK.M 1.1.1,11 «5/21)01 St II.G, 1259/2001
Achitat taxa de: 5,00 lei, SCUTIT TAXA
1 rezcntul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de

întocmit» Stefanian Adriana


ANEXA 2 LA HCLM NR..10.8/2010
VANZARE PRJN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRI

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR.C.U.

PENTRU

VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

I

teren Stațiunea Mamaia, zona Cazino

39

SC MAGIL

STIL SRL

3989/2009

întregire proprietate -teren liber neconstruibil cf PUZ aprobat prin HCLM nr. 3 02/28.05.20 09

Solicitarea de cumpărare nr. 84077/03.06.2009

-    Terenul constituie domeniu

privat    al    Municipiului

Constanta adiacent proprietății solicitantului pentru care exista încheierea    de    intabulare

nr. 12746/2006

-    Terenul propus spre vanzare

conform    reglementari lor

urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății - teren liber neconstruibil conform PUZ aprobat prin HCLM nr.302/2009

•    fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare,

vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 39 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

ir

b'QVNSWO&dCERTIFICAT DE URBANISM


Nr.


din /MM?


în scopul: operațiuni notariale privind circulația imobiliara;

Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPELUI CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZARE, cu domiciliu] în județul Constanta, municipiul/orașul Constanta, bd. TOMIS, nr. 51, înregistrată la nr. 157413 din 03/11/2009,

pentru imobilul - teren , situat în județul Constanța, municipiul Constanța, - STAȚIUNEA MAMAIA , nr. FN, ZONA CAZINO, identificat prin plan situație,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza P.U.Z., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 302 / 28.05.2009 ,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

I. REGIMUL JURIDIC:

-    Terenul este situat in intravilanul Municipiului Constanta

-    Imobilul este proprietatea Municipiului Constanta

2. REGIMUL ECONOMIC:

-    Folosirea actuala a terenului este: teren liber

-    Destinația terenului stabilita prin planurile dc urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: teren liber neconstruibil.

-    Re lementari extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

-    zone protejate: NU

-    interdicții definitive de construire: DA

3. REGIMUL TEHNIC:

-    Procentul de ocupare a terenului (POT) : se menține

-    Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) : se menține

-    Suprafața terenului: 39,00 mp

-    Echiparea cu utilitati: zona dispune de rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale.

-    Circulația autovehiculelor se face pe strada bd. Mamaia iar cea pietonala pe trotuarele aferente.

-    Accesele sc vor realiza din promenada .

-    Alinierea construcțiilor fata de străzile adiacente terenului: conform planului de situație anexat.

r

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

VANZARE TEREN IN SUPRAFAȚA DE 39,00 MP SI DESTINAȚIA "TEREN LIBER NECONSTRUIBIL".

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.


4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

1 scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții • de consîruire/de desființare - solicilanlul se va adresa autorității petente pentru protecția mediului AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA - strada Unirii nr. 23

l aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin cliva Consiliului 97/1 l/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2OO3/3S/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri-ograrne hi legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin ficatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze ș, să decidă, după c», iiurea/ncîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, •ior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente

vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mismul asigurării consultării publice, centralizăm opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord xultatele consultării publice

aceste condiții:

1 uimirea prezentului certificat de urhantsm, titularul arc obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluăm ilc a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al nații competente pentru protecția mediului___

nația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a ița a csi lapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții_

luațui in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicilanlul nia la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente,

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora

CONFORM LEGISLAȚIEI IN VIGOARE.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,


Radu Ștefan Mazare


/^sjpițETAR.

ARHITECT ȘEF,T

Luiza Elena Popachitat taxa de;0 lei,

czentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de

întocmit, Stefanian Adriana

ANEXA 3 LA HCLM NR.. 108/2 01°

VANXARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚI]

1

Teren str.Ion

Ursu

188

SINCAN

FLORIN

1422/2010

întregire

propietate -

locuire

conf.PUG

aprobat prin

HCLM

nr.653/1999

Solicitarea de cumpărare nr 40008/2010

-    Terenul constituie domeniu

privat    al    Municipiului

Constanta    adiacent

proprietății    solicitantului

pentru care exista incheierea de intabulare nr.

-    Terenul propus spre vanzare

conform    reglementarilor

urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății ~ locuire conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 188 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Ț Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

188

Jartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTA


Nr

fi parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(m)

Valoare de Impozitare (W)

Mențiuni

1

CC

180

^•Unobil imprejmuitcugard 2-3-1-5 si 6-1

Total

IM

-

. /VL —

“• 7|jtot»l neimprejmuitfarB gard 1-2 ai 5-6 -J

DE

yl ITQH Htf a. K £ RJA B Nr 2262 Categoria


INVENTAR DE COORDONATE

|PcL

N(m)

E(m)


/ “MARIAN ?>

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. I 2.din 2A 05" 2o\0


în scopul: operațiuni notariale privind circulația imobiliara; urInare a cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPILUl CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN J^ZARE, cu domiciliul în județul Constanta, municipiul Constanta, str. TOMIS, nr. 51, înregistrată la nr. 68023 din pentru imobilul - teren situat în județul Constanța, municipiul Constanța, cod poștal - , str. URSU ION, nr. 77 A, bl lot 2, sc. - , et. - , ap. - , sau identificat prin plan situație,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza P.U.G., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local ' constanța nr. 653 / 27.11,1999 ,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

I REGIMUL JURIDIC:

-    I irenul este situat in intravilanul municipiului Constanta

-    Imobilul este proprietatea Municipiului Constanta

2. REGIMUL ECONOMIC;


» Folosirea actuala a terenului este: lecuire

-    Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobare: locuințe individuale dc . mic a inaltime, cu regim de construire in general izolat si cuplat, construcții cu caracter dc anexe gospodărești specifice

activităților de tip agricol sau conexe;

Reglementari extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care aie uu regim special asupra imobilului:

-    zone protejate: NU

-    interdicții temporare (definitive) de construire: NU

-    terenul face parte din zona de impozitare B


CIMUL TEHNIC:

entul de ocupare a terenului (POT) aprobat 35% cientul dc utilizare a terenului (CUT) aprobat 0,7 Tata terenului: 188 mp

Ktuparea cu utilitari: zona dispune de rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze fele.

■Circulația autovehiculelor se face pe strada Ion Ursu iar cea pietonala pe trotuarele aferente.

• Accesele se vor realiza din Ion Ursu si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietății, calculate conform IIGR I 525/27.06.1996 si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localîtati urbane, Indicativ P 132-93 *®țiiate pe planul de situație: locuințe: 1 loc de parcare/unitate locativa cu S ntila<100 mp, 2 locuri de parcare/unitate i at".iîvvn cu S utila intre 100-150 mp, 3 locuri de parcare/unitate locativa cu S utila intre 150-200 mp; birouri si alimentație '*ca: l loc de parcare/30 mp S utila; spatii comerciale: 1 loc dc parcare/35 mp S utila.

niament teren fata dc străzile adiacente terenului: se menține -Țiiiierea construcțiilor fata de străzile adiacente terenului: se menține    ■

tentele construcțiilor fata de proprietățile vecine: conform Cod Civil baltiriiea construcțiilor si caracteristicile volumetrice ale acestora: inaltimea construcțiilor existente este de , iar ‘ >i uctiile propuse vor avea un regim de înălțime de maxim P+1E ; conform IIGR nr. 525/27.06.1996, sunt interzise ; Ffjy- 0 u”retriile simple, paralelipipedice, care depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si ale arhitecturii, iar '-'le vizibile din circulațiile publice vor fi tratate coloristic pentru diminuarea impactului vizual negativ),


Sistcniul constructiv si principalele materiale de construcție permise: împrejmuire hmax =1,8 - 2,2m - la strada soclu de '    ** S1 panouri traforate dublate de gard viu, către vecini materiale care sa nu permită vederea directa cu


Rm


axrni«2^m, cu fundațiile in limita proprietariiPrezentul certificat de urbanism poate fi utilizat îp scopul declarat pentru:


P V4NZARE TEREN CU SUPRAFAȚA DE 188 MP SI FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE ÎNTREGIRE PROPRIETATECertificatul de urbanism nu ține loc dc autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrărȚde construcții.

-ȚTșBLIGAȚll ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: ii scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de conștrutre/de desființare • solicitantul se va adresa autontălii „podelile pentru proiecția mediului AGENT IA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA-strada Unirii nr 23

In aplicărca Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Diicciiva Consiliului 97/1 l/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2OO3/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri grame în legătură eu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/6 l/CE, prin Unificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta sâ analizeze și să decidă, după caz, „cajiarea/ncîneadrarca proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

fn aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere 3 acordului dc mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, jjitcriuf depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor dc construcții la autoritatea administrației publice competente

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autorilalea competentă pentru proiecția mediului stabilește mecanismul asigurăm consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și 11I formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acoid cu rezultatele consultării publice

In aceste condiții


După pnnurea prezentului certificat de urbanism, titularul arc obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării

inițiale a investiției șl stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite aclul administrativ al «ulorității competențe penlru proiecția mediului


In situația în care autorilalea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a

notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții


In situația tn cate, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul

renunță la intenția dc realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice conipelenle_

'    :5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi Insolită dc următoarele

documente:

a)    certificatul dc urbanism;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz. extrasul de plan cadastial actualizat Iu zi și extrasul de carte funciară de informai o actualizat ia zi. în cazul in care iegea nu dispune alttel (copte legalizată):

c)    documentația tehnică - D. I., după caz.

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

Alte avize/acorduri:


conform legislației in vigoare d.2) avize și acorduri privind:

e)    actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

f)    dovada privind achitarea taxelor legale.

Prezentul certificat dc urbanism are valabilitatea dc 24 luni dc la data emiterii
Achitai taxa dc. 0 Ici, conform chitanței nr. scutit din

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de 2 I OS SLovO ■

întocmit, Dumitru Adrian


VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

ANEXA 4 LA I4CLMNR..1.9.ȘZ2.0.1.0.

NR

CRI

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

”1

NR. CU. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1

Teren Stațiunea Mamaia, Zona Cazino

8,32

SC PR1NCESSE STAR SRL

1212/2010

Diferența din

masuratori-

spatii

comerciale, alimentație publica si cazare

conform PUZ aprobat prin HCLM nr. 302/2009

Solicitarea de cumpărare nr. 155984/2009

-    Terenul constituie domeniu

privat    al    Municipiului

Constanta

-    Terenul propus spre vanzare

constituie diferența    intre

suprafața    rezultata    din

măsurătorile    cadastrale,

respectiv 474mp si suprafața aflata in proprietate respectiv 465,68 mp, proprietarul fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta.

-    Terenul propus spre vanzare

conform    reglementarilor

urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de diferența din măsurători- spatii comerciale, alimentație publica si cazare    conform PUZ

aprobat    prin    HCLM

nr. 302/2009

Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 8,32 mp ce aparține domeniului privat a) Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.PREȘEDINTE ȘEDINȚA,Plan de amplasament si delim

Scara 1:500


PLAN DE SITUAȚIE

Anexa la nr. /

adastral


Funciara nr.


10576.905.


Suprafața masurata (mp) 474


JUDEȚUL CunaiANfA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


AWEXĂ Jl. LA

lATUL DE URBANLSM,'A'-


SÎ 0521.057


Adresa imobilului


Constanta, Stațiunea Mamaia - Zona Cazino

UAT: Constanta


T"PflîMĂrtiA MUNfDîRlULUl VCUNȘIAN JA J ' SERVICIUL CADASTRU


VI2*T 5WESCHIH^E |j 310521.057


turn


A. Date referitoare la teren

a

Categorie

de

folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare

(lei)

Mențiuni

Cc

474

Limitele imobilului sunt materializate prin zid de beton

.__

r

B. Date referitoare la construcții


L.


Suprafața consto la sol (mp


r^jg^fc^/aloare de Impozitare


(lei)


474


țintar de coordonate -Sistem stereo 70


474 //U?


CERTIFICA

x:---


TÎE“


$59481.80


to


Braserie, sp. comercial, supr. constr, desf. S=1422 mp


AUTOBUZ ARE-—reni- 77    7    '    ---

B    fpprafata din măsurători sl introducerea Imobilului In baza de date


jena

Clasa 11


T7 S C TOPOCAD '>>, SERV S.R.L. OfvcGGAUTORIZARE; întocmit.^, £ ^erlaBNr.;
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISMîn scopul: operațiuni notariale privind circulația imobiliara;

Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZARE, cu domiciliul/sediul în județul Constanta, municipiul Constanta, str. TOMIS, nr. 51, înregistrată la nr. 49928 din 13/04/2010,

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în județul Constanța, municipiul Constanța, str. STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA CAZINO, nr. FN, sau identificat prin plan situație,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza P.U.Z., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 302 / 28.05.2009 ,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC:

-    Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta

-    Imobilul este domeniu privat al municipiului Constanta

2.    REGIMl 11, ECONOMIC:

-    Folosirea actuala a terenului este: spatii comerciale, alimentație publica

-    Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: spatii . comerciale, alimentație publica si cazare

-    Reglementari extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

-    zone protejate: NU

-    interdicții temporare (definitive) de construire: NU

3.    REGIMUL TEHNIC:

-    Procentul de ocupare a terenului (POT): se menține

-    Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) raportat la POT

-    Suprafața terenului: 8,32 mp

-    Echiparea cu utilitari: zona dispune de rețele de utilitari (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale.

-    Circulația autovehiculelor se face pe bd.Mamaia iar cea pietonala pe trotuarele aferente.

-    Accesele se vor realiza din promenada si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietății, calculate conform HGR nr. 525/27.06.1996

-    Distantele construcțiilor fata de proprietățile vecine: conform Cod Civil

-    înălțimea construcțiilor si caracteristicile volumetrice ale acestora: înălțimea construcțiilor existente este de D+P+1E, iar construcțiile propuse vor avea un regim de înălțime de maxim S+P+3-4E, ET4 MAX.50% din ET. 3; conform HGR nr. 525/27.06.1996, sunt interzise volumetriile simple, paralelipipedice, care depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si ale arhitecturii, iar calcanele vizibile din circulațiile publice vor fi tratate coloristic pentru diminuarea impactului vizual negativ).


Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru; VÂNZARE TEREN REZULTÂND DIN DIFERENȚA DE MĂSURĂTORI

IN SUPRAFAȚA DE 8,32 MP

CD FUNCȚIUNEA „ SPATII COMERCIALE, ALIMENTAȚIE PUBLICA SI CAZARE "


Certificatul de urbanism nu (ine loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.


1. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: scopul elaborării docunicntației pentru autorizarea executării lucrărilor dc construcții de construirc/de desființare - solicitantul se va adresa autorității letcntc pentru protecția mediului: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA - strada Unim nr. 23

aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată pun ;liva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/3S/CE privind pariicipiirca publicului la elaborarea anumitor planuri agramc in legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61 /CE. prin ficatul de urbanism se comunică solicitanlului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz. Irarea/neîncadrarea proiectului investiției publicc/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, dor depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente

t vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește anismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord ezultatelc consultării publice.

î aceste condiții:


iâ primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării laie a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al irilății competente pentru protecția mediului.


iituația în care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul arc obligația de a ifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții_

situația în cate, după emiterea certificatului de urbanism ori pc parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul

miță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acesl fapt autorității administrației publice competente______

5, CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele icumentc:
a)    certificatul de urbanism;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și strasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul in cate legea nu dispune altfel (copie legalizată)'

c)    documentația tehnică - D.T., după caz:

□ D.T.A.C. □ D.T.O.E. i D.T.A.D.

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d. I) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura;

Alte avize/acorduri: d.2) avize și acorduri privind:

securitatea la incendiu LI protecția civilă U sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: CONFORM LEGISLAȚIEI IN VIGOARE;

d.4) studii de specialitate:

e)    actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

f)    dovada privind achitarea taxelor legale.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.


PRIMAR,document semnat si arhivat electronic

CONFORM LEGII 455/21WI Si H.G. 1259/2001


DOCUMENT SEMNAT.SI ARHIVAT iELECTRfiAilC C0NF9»» - ARHITECT ȘBFăSr


Luiza Elena Popa


Achitat taxa de. 5,00 lei, conform chitanței ni. SCUTIT TAXA din Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de


întocmit, Dumilrof Anca


VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

adresa

TEREN


Teren Stațiunea Mamaia, Zona Cazino Sud lanaa terasa nr.12ANEXA 5 LA HCLM NR. 1.08./2.°.1.0

SUPRAFAȚA (mp)


122,13


DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR


SC CR1COROM TURISM SRL


NR. C.U. PENTRU VANZARE


1421/2010


DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE


OBSERVAȚII


întregire

propietate-cu

funcțiunea

“alimentație

publica si

cazare, spatii

adiacente

construcțiilor:

alei pietonale,

carosabile,

spatii verzi

aliniament,

terase

acoperite,

parcaje,

mobilier urban,

panouri

publicitare

conform PUZ

aprobat prin

HCLM

nr.302/2009


Solicitarea de cumpărare nr. 27737/21.02.2008 - Terenul constituie domeniu privat al Municipiului


Constanta

proprietății


adiacent

solicitantului


pentru care exista incheierea de intabulare nr, 1199/2004 - Terenul propus spre vanzare conform reglementarilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de intregire a proprietății - cu funcțiunea “alimentație publica si cazare, spatii adiacente construcțiilor: alei pietonale, carosabile, spatii verzi aliniament, terase acoperite, parcaje, mobilier urban, panouri publicitare conform PUZ aprobai prin HCLM nr.302/2009


Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 122,13 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


« CON^'


i, rnNî>in‘'
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr./4^/ din $J'Oh&G}Q

în scopul: operațiuni notariale privind circulația imobiliara; a urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN

iRE, cu domiciliul/sediul în județul Constanta, municipiul Constanta, str. TOMIS, nr. 51. înregistrată la nr.

&8021 din 18/05/2010,

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în județul Constanța, municipiul Constanța, str. STAȚIUNEA IAIA - ZONA GRADINA ALBATROS, nr FN, sau identificat prin plan situație,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza P.U.Z., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local

Constanța nr. 302 / 28.05.2009 ,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu nodificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

I I. REGIMUL JURIDIC:

r Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta î- Imobilul este domeniu privat al municipiului Constanta

’ TREGIMUL ECONOMIC:

• Folosirea actuala a terenului este; alimeutatie publica, spatii adiacente construcțiilor: alei pietonalc, carosabile, spatii verzi aliniament, terase acoperite, parcaje, mobilier urban, p(anouri publicitare

-    Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate:

^alimentație publica si cazare, spatii adiacente construcțiilor: aiei pietonalc, carosabile, spatii verzi 'aliniament, terase acoperite, parcaje, mobilier urban, panouri publicitare

-Reglementari extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

k - zone protejate: NU

"    - interdicții temporare (definitive) de construire: NU

3. REGIMUL TEHNIC:

-    Procentul de ocupare a terenului (POT) se menține

J ‘Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) se menține . ‘Suprafața terenului: 122,13 mp

‘Echiparea cu utilitati: zona dispune de rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica tS1 termica, gaze naturale.

f ‘Circulația autovehiculelor se face pe bd.Mamaia iar cea pietonala pe trotuarele aferente.

. • Accesele se vor realiza din promenada si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietății, • .calculate conform HGR nr. 525/27.06.1996

" Aliniament teren fata de străzile adiacente terenului: conform planului de situație ' Distantele construcțiilor fata de proprietățile vecine: conform Cod Civil 'înălțimea construcțiilor si caracteristicile volumetrice ale acestora: inaltimca construcțiilor existente este

f P+1E+M , iar construcțiile propuse vor avea un regim de inaltime de maxim P+1E+M ; conform HGR ; nr- 525/27.06.1996, sunt interzise volumetriile simple, paralelipipedice, care depreciaza valorile general . acceptate ale urbanismului si ale arhitecturii, iar calcanele vizibile din circulațiile publice vor fi tratate t c°l°ristic pentru diminuarea impactului vizual negativ).

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru VANZARP2 TEREN IN SUPRAFAȚA DE 122,13 MP

rtf FUNCȚIUNEA „ ALIMENTAȚIE PUBLICA SI CAZARE, SPATII ADIACENTE CONSTRUCȚIILOR: ALEI

PIETONALE, CAROSABILE , SPATII VERZI ALINIAMENT, TERASE ACOPERITE, PARCAJE, MOBILIER URBAN, PANOURI PUBLICITARE

L____________

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și ____nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.___

fTOBLIGAȚII ATI: TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

I,copul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții • de construire/dc desființare - solicitantul se va adresa ăutoiitățu atente pentru protecția mediului: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA - strada Unim nr 23

aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin jetiva Consiliului 97/1 l/CF. și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri fograme In legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin jlicatul de urbanism se comunică solicitantului obliga]ia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta șă analizeze și să decidă, după caz, adrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private tn lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

n aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, erior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

„ vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește Lanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial eu privire la realizarea investiției în acord irezujiatele consultării publice

lin aceste condiții:

I primirea prezentului certificai de urbanism, titularul are obligația de a sc prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării

jiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emile aciul administrativ al iloritâții competente pentru protecția mediului.

situația în care autorilaiea competentă pentru proiecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a

ufica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru aiilonzareaexecutăiii lucrărilor de construcții.


i situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul

(enunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente_

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele ' (locumente:

a)    certificatul de urbanism;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasui de carte funciară de informare actualizat ia zi, în cazul în care legea nu dispune aitfei (copie legalizată),

e) documentația tehnică - D.T., după caz:

0 D.T.A C. O D T O F D.T a n

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

Alte avize/acorduri:

d.2) avize și acorduri privind:

: □ securitatea la incendiu protecția civilă LJ sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

CONFORM LEGISLAȚIEI IN VIGOARE; d.4) studii de specialitate:

e)    actul administrativ at autorității competente pentru protecția mediului;

I) dovada privind achitarea taxelor legale.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.LiocuiviLh'l SEMNATA! ARHIXAL ELECTRONIC CONFORM 1

ti

Luiza Elena Popa


Întocmit, Dumitrof Anca


bot iMr.\T \i\- vr .i ■.(. i i ;,., ,..

: U.XI l EGil-    ,| l|i_i>,.'.1,1,1


Achitat taxa de: 5,00 lei, conform chitanței nr. SCUTIT TAXA din Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de


CERTIFICAT DE URBANISM


în scopul: operațiuni notariale privind circulația imobiliara;

Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZARE, cu domiciliul/sediul în județul Constanta, municipiul Constanta, str. TOMIS, nr. 51, înregistrată la nr. 42349 din 25/03/2010,

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în județul Constanța, municipiul Constanța, str. STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA HOTEL AMIRAL, nr. FN, sau identificat prin plan situație,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza P.U.Z., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 302 / 28.05.2009 ,


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

-    Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta

-    Imobilul este domeniu privat al municipiului Constanta

2. REGIMUL ECONOMIC:

-    Folosirea actuala a terenului este: alimentație publica si cazare

-    Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: alimentație publica si cazare

-    Reglementari extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

-    zone protejate: NU


-    interdicții temporare (definitive) de construire: NU

3. REGIMUL TEHNIC:


-    Procentul de ocupare a terenului (POT) aprobat: tnax. 70 %

-    Coeficientul de utilizare a terenului (CllT) aprobat: raportat la PO T

-    Suprafața terenului: 59 mp

-    Echiparea cu utilitati: zona dispune de rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale.

-    Circulația autovehiculelor se face pe bd.Mamaia iar cea pietonala pe trotuarele aferente.

-    Accesele se vor realiza din alee promenada si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietății, calculate conform IIGR nr. 525/27.06.1996

-    Distantele construcțiilor fata de proprietățile vecine: conform Cod Civil

-    Inaltimea construcțiilor si caracteristicile volumetrice ale acestora: inaltimca construcțiilor existente este de - , iar construcțiile propuse vor avea un regim de inaltime de maxim P+2E; conform HGR nr. 525/27.06.1996, sunt interzise volumetriile simple, paralelipipedice, care depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si ale arhitecturii, iar calcanele vizibile din circulațiile publice vor fi tratate coloriștic pentru diminuarea impactului vizual negativ).

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru.

VANZARE TEREN IN SUPRAFAȚA DE 59 MP

ÎNTREGIREA PROPRIETĂȚII AVAND FUNCȚIUNEA „ ALIMENTAȚIE PUBLICA SI CAZARE "

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și _nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții._

t OBLIGAȚII ALE IIIULARULU1 CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de conslruire/de desființare - solicitantul sc va adresa autorității

competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA strada Umni nr. 23

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEI (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice șl private asupra mediului modificată prin

Directiva Consiliului 97/1 l/Cl șl prin Directiva Consiliului și l’ailatneiilului European 2003/35/CE pnvind participarea publicului la elaboiarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism sc comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz. incadiarca/ncincadrarca proiectului investiției publice/pnvalc în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu sc desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:_

După primirea prezentului certificat dc urbanism, titularul arc obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în uttna evaluării inițiale a investiției sc va emite actul administrativ al autori lății competente pentru protecția mediului.___

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a

notifica acest f3pt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții___

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism on pe parcursul derulăm procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul

renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității adininistrației publice competente_

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele

documente:

a)    certificatul de urbanism;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c)    documentația tehnică - D.T., după caz:

D D.T.A.C. □ D.T.O.E. C D.T.A.D.

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul dc urbanism:

d.I) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

i'1 alimentare eu apă i canalizare


gaze naturale .. telefonizare


I” alimentare eu energie electrica . j alimentare cu energie termica

Alte avizc/acorduri: d.2) avize și acorduri privind:

1 securitatea la incendiu □ protecția civilă

! salubritate 1 transport urban
sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

CONFORM LEGISLAȚIEI IN VIGOARE; d.4) studii dc specialitate:

e)    actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

f)    dovada privind achitarea taxelor legale.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.Achitat taxa dc: 5,00 lei, conform chitanței nr. SCUTIT TAXA din

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de

h , |;sv.'.'nri)

întocmit, Dumitrof Anca


A. Date referitoare

a teren

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

59

Imobilul nu este împrejmuit cu gard

59

R. Date referitoare la construcții


Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Se confirma suprafața din măsurători sf Introducerea imobifuiui in baza de date


_de coordonate

t    stereo 70

L£g?rilonale pct.de contur


ita î^Surata = mP ^a,n act = 58.53 mp