Hotărârea nr. 104/2010

HOTARARE PRIVIND RECUNOASTEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA AL CONSUMCOOP CONSTANTA PE AMPLASAMENTUL ACTUAL AL TERENULUI SITUAT IN CONSTANTA -SAT VACANTA, AFERENT CASA MARAMURES

cONSTAA|fy romania


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind recunoașterea dreptului de folosință al CONSUMCOOP Constanta pe amplasamentul actual al terenului situat in Constanța - Sat Vacanță, aferent Casa Maramureș.

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de_ 27.05.2010

Având in vedere Expunerea de motive a D-lui Primar Radu Ștefan Mazăre nr. 69504 / 2010, Raportul Comisiei nr.2, Raportul Comisiei nr. 5 și Referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 69507 / 21.05.2010;

Văzând Decizia nr. 451 / 1972 a Consiliului Popular al Județului Constanța, Autorizațiile de Construire nr. 1249 / 1994, 695 / 2006 și PUZ Sat Vacanță aprobat prin HCLM nr. 117/ 2003, adresa nr. 50926 / 2009,

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. "c” si art. 115 alin 1 lit b din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală,republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se recunoaște dreptul de folosință al CONSUMCOOP Constanta pe amplasamentul actual al terenului situat in Constanța - Sat Vacanță, aferent Casa Maramureș- Montana, în suprafață de 1.100 mp, conform planului de situație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare si Consumcoop Constanta în vederea aducerii ei la îndeplinire precum si Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de__consilieri

din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR. 104    / 27.05.2010

încadrare in zdna

CS/PLAN DE SITUAȚIE

Intravilan^

Scara 1:500

Sat Vacanta -Casa Maramureș Montane Suprafața din măsurători =S=1100mp0 7.<1 V

\\/s

\ r

 \

\ \

% •, ••"

4 i

\ \

îti

b

t

V

i

/

»v\

OK '■'