Hotărârea nr. 103/2010

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. A UNEI CLADIRI IN CARE FUNCTIONEAZA ATELIERUL DE ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA SI TELECOMUNICATII

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. a unei clădiri în care funcționează

Atelierul de Electrotehnica, Electromecanica si Telecomunicații

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința din data de

27.05.2010;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 68952/20.05.2010 a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, avizul Comisiei nr.2 - Urbanism; raportul Comisiei nr.5 - Juridică și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 68950/20.05.2010 și Avizul de legalitate al Secretarului municipiului Constanța;.

Având in vedere Certificatul de urbanism nr. 3117 / 1999 si Autorizația de construire nr. 351 / 2000 obținute de Grupul Școlar Industrial de Electrotehnica si Telecomunicații;

Văzând situația juridica nr. 42060 / 2010, H.C.L.M. nr. 499/2001 privind completarea H.C.L.M. nr. 332/1996 privind înființarea Regiei Autonome,, Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și adresa R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 596/23.02.2010 înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 27803/26.02.2009 si adresa nr. 1050 / 20.10 înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr.42147 / 2010, Protocolul incheiat la data de 18.09.2000.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, alin.5, lit. “a”, art.45 alin.3 si art.l 15, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local la Municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. a unei clădiri în care funcționează Atelierul de Electrotehnica, Electromecanica si Telecomunicații in suprafața construita de 440,68 mp, situat pe Bd. Alexandru Lapusneanu nr. 15.

Clădirea in care funcționează Atelierul de Electrotehnica, Electromecanica si Telecomunicații in suprafața construita de 440,68 mp este folosita de Grupul Școlar Industrial de Electrotehnica si Telecomunicații;

Art.2 - Predarea se va face prin Protocol de predare-primire încheiat între Primăria Municipiului Constanța și R.A.E.D.P.P. Constanta.

Art.3 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța - Direcției Invatamant, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare si S.P.I.T Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de........24..........consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

Nr..1.9.3../.2.7.:.°.5.:2010


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L.M. NR. 103/27.05.2010

1. Grup Școlar Industrial dc Electrotehnica si Telecomunicații

Bd.Al.Lapusneanu nr. 15, Constanța Clădire - Atelier

Anul dobândirii/dării în folosință-1995 Construcție metalica tipizata, zidărie BCA Suprafața construită - 440,68 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,