Hotărârea nr. 102/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA COMISIILOR PENTRU EVALUAREA MANAGERILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DE CULTURA AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea comisiilor pentru evaluarea managerilor instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința din    /X <gT. 2010;

-Văzând expunerea de motive prezentată de Domnul Consilier Răducu Popescu; -Avizul Comisiei de cultură nr. 4 și al Comisiei nr. 5, administrație publică, juridică.

-Referatul Serviciului Resurse umane nr. 69250/21.05.2010

Având în vedere prevederile HG 1301/2009, OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată și modificată de Legea nr. 269/2009;

A

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 9 și art. 115, alin.l lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se constituie comisiile pentru evaluarea managerilor instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Constanța și comisia de contestații, respectiv secretariat, după cum urmează:

l.Comisiile de evaluare pentru:

a)    Muzeul de Artă Populară Constanța:

-Dr. Paula Popoiu - Director General, Muzeul Național al Satului "Dimitrie Guști" București;

-Dr. V'irgil Coman - Șef serviciu, Arhivele județene, Constanța;

-Mariana Gîrbaci - Economist, doctorand, Șef serviciu Audit, Primăria Constanța.

b)    Revista de Cultură Tomis:

-Anaid Tavitian - Secretar literar, Teatrul de Stat Constanța;

-Paul Prodan - Director, Editura Ex Ponto, Constanța;

-Popescu Răducu - Consilier local, Consiliul Local al Municipiului Constanța.

2. Comisia de contestații: -Dr. Mariana Cojoc - Conferențiar universitar, Facultatea de Istorie, Universitatea Ovidius;

-Dr. Lascu Stoica - Conferențiar universitar, Facultatea de Istoie, Universitatea Ovidius;

-Prodan Ecaterina - Consilier local, Consiliul Local al Municipiului Constanța.

3.Secretariat:

-Popescu Gabriela - Șef serviciu, Resurse Umane;

-lorescu Virginia - Consilier, Serviciul Comisiilor de specialitate.

Art.2. - Membrii comisiilor de evaluare a managerilor, ai comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii secretariatelor beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite, precum și de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă.

Art3. - Sumele reprezentând costurile corespunzătoare prevederilor art. 2 sunt suportate din bugetul autorității locale pe baza unor convenții încheiate conform prevederilor Codului civil.

Art.4. - Rapoartele de activitate se vor depune la secretariatul comisiei pînă la data de 20 iunie 2010. Susținerea acestora de către manager în fața comisiei de evaluare pe baza unui interviu va avea loc până în data de 10 iulie 2010.

Art.5. - Comisia de evaluare studiază și evaluează rapoartele de activitate și elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de directorul instituției și face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului respectiv, reînoirea ori rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager.

Art.6. - Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de    voturi

pentru,    voturi împotrivă și abțineri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MUNICIPIU

MARCELA ENACHE