Hotărârea nr. 101/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA;


HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2010 ALE

R.A.D.E.T CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de......    .....;

Luând in dezbatere expunerea de motive nr..............................................

prezentatei de domnul Primar Radu Ștefan Mazare , memoriu justificativ nr.C 4035/21.05.2010 al R.A.D.E.T Constanta , raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale , buget finanțe , administrarea domeniului public si privat;

Având in vedere hotararea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T Constanta nr 38/18.12.2009;

In conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991 republicata;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a" , alin.3 lit."c" si art. 115 alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si lista obiectivelor de investiții pe anul 2010 ale R.A.D.E.T Constanta , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare , Direcției Tehnic- Investiții , R.A.D.E.T Constanta , in vederea ducerii la îndeplinire , precum si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de un număr de ...X.Z..consilieri din.........membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR^""

MARCELA ENACHE


.ir

Constanta,

c0USTAfj^

«W «

ROMÂNIA

JUDEȚUL Constanța MUNICIPIUL CONSTANTA

c®*tuî» *»*»•*

Consiliul local

ANEXA LA IICLM

BUGETUL

DE VENITURI SI

CHELTUIELI

2010

- MII lei-

Nr Crt

INDICATORI

Nr.

Rind

B.V.C.

0

1

4

A.

PRODUCȚIE DE ENERGIE TERMICA-TOTAL G/CAL POPULAȚIE

680000

630000

B.

TARIF MEDIU - RON-

256,85

I.

VENITURI TOTALE-

din care:

(rd.O2+rd.l2+rd.l3)

01

178836

1.

Venituri din exploatare-din care:

02

178596

a)

Venit. Din activ, de baza

03

83984

b)

Venit. Din alte activitati

04

5200

c)

Venit. Din surse bugetare-din care:

05

89412

106400 (cu tva)

*

Subvenții pe produse si activitati

06

-

*

Alocații bugetare:

-    Subvenții ptr acoperirea diferenței de preț si tarif (97,45 lei/Gcal inclusiv TVA)

-    compensare 45% conform OG 36/2006(71,21 lei/Gcal inclusiv TVA)

07

106400(cu tva)

61677( cu tva)

44723(cu tva)

*

Transferuri

08

-

*

Prime acord, de la bug.stat

09

-

*

Alte sume primite de la BS*

10

-

d)

Venit. Din fonduri speciale*

11

-

2.

Venituri Financiare

12

240

3.

Venituri Excepționale

13

-

II.

CHELT.TOTALE

14

178740

1.

Chelt. Ptr Expl.-Total-Din care:

15

177540

a)

Cheltuieli Materiale

16

154168

b)

Chelt.cu Pers,din care:

17

20348

*

Salarii Brute

18

15600

*

C.A.S.

19

3244

*

Ajutor Șomaj

20

78

*

Contrib.asig.soc.sanatate cf.

L.nr. 145/1997

21

811

*

Alte Cheltuieli cu pcrsonal-din care:

-fond accidente 0.5%

22

219

48

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap,cf.

OUG.nr. 102/1999

23

96

-

Fond pentru acțiuni social-culturale.

24

300

C)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

1500

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 din L.B.S.nr.216/2001-din care:

26

*

Transferuri sau subvenții**

27

-

e)

Chelt. Reclama si publicitate,sponsorizare,protocol

28

150

f)

Ti chete de Masa

29

1374

g)

Alte Cheltuieli,din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

-

2.

CIIELT.FINANCIARE

33

1200

3.

CHELT. EXCEPȚIONALE

34

-

III.

REZULTATUL BRUT

(Pofit/Pierdere)

35

96

IV.

ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII,

Din care:

36

*

Fond de Rezerva***

37

-

V.

ACOPERIREA PIERDERI

ANI PRECEDENTI

38

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

0

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001)-din care:

40

a)

Rezerve legale

41

-

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenti

42

96

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilităților fiscale la impozitul pe profit

43

d)

Alte repartizări prevăzute de lege*

44

-

e)

Pina la 10%ptr participarea salariatilor la profit

45

-

f)

Min.50% vărs.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul

SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat

46

g)

Prof. nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -f)

47

-

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

din care:

48

6500

1.

Surse Proprii

49

1500

2.

Alocații de la Buget, din care :

-    buget local

-    buget de stat

50

3.

Credite Bancare

51

5000

*

Fond rulment

52

-

*

Interne

53

-

*

Externe

54

-

4.

Alte Surse*

55

-

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

56

6500

1.

Investiții,inclusiv investiții in curs la finele anului

57

4725

2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiții

58

1775

*

Interne

59

1775

*

Externe

60

-

X

REZERVE,din care:

61

-

I.

Rezerve Legale

62

-

II.

Rezerve Statutare

63

-

III.

Alte Rezerve****

64

-

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

65

1.

Venituri Totale

66

178836

2.

Costuri af.vol.de acivitate

67

178740

3.

Nr.programat de personal la finele anului

68

622

4.

Nr.mediu personal-total-din care:

69

600

5.

Fond de salarii,din care:

70

15600

a)

Fond de salarii aferent posturilor blocate

71

-

b)

Fond de salarii af.cond.ag.ec. cf.art7(l)din OUG nr 79/2001 actualizat OUG 79/2008 din care:

72

180

*

Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/2001

73

25

*

Premiul anual,cf.art7(4)din OUGnr. 79/2001

74

60

c)

Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca

75

15420

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat*****

76

2,5

7.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), in preturi curent

77

298

8.

Productiv.muncii pe total personal mediu(mii lei/pers),)in preț.compara

78

313

9.

Productiv.muncii pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers)

79

1133

10.

Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)xl000]

80

999

11.

Plăti restante-total******

81

175300

*

Preturi curente

82

175300

*

Preț comparabil(rd.83 x indice de creștere a pret.prognozat)

83

189324

12.

Creanțe restante-total******

84

91077

*

Preturi curente

85

91077

*

Pret.comparabil (indice de creștere a preț. prognozat)

86

98363

* Menționam ca subvențiile alocate de la bugetul de stat si bugetul local in B.V.C pe 2010 sunt trecute atit cu TVA cit si fara TVA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚACONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA E-NACÎ1EANEXA la HCLM NR,^Zzz/z^g^

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2010

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR    - MARCELA


ENACHE


INV / C + M ( mii lei)

Denumire lucrare

Valoarea

Valoarea

Decontări

Rest de

Alocații

aprobată

actualizată

totale

executat /

Total

finanțata din :

Fonduri cu

conform

conform

efectuate

decontat

alocație

Surse

Credite bancare

Alte

Fond

Buget

aloc. spec.

HCLMC

deviz

(col. 3-4)

(col. 7...14)

proprii

externe

interne

surse

rulment

local

de la buget

general

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

Cap.

SERVICII DE DEZVOLTARE

651 793

657 273

69 045

588 559

6 500

1 500

0

5 000

0

0

0

0

81

PUBLICA Șl LOCUINȚE

529 136

539 126

25 544

513 913

3 000

0

0

3 000

0

0

0

0

A.

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE-TOTAL

637 934

637 934

56 164

581 770

0

0

0

0

0

0

0

0

528 805

539 126

25 544

513 582

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Eficientizare puncte termice aflate in

83 041

83 041

39 897

43 144

0

0

0

0

0

0

0

0

exploatarea R.A.D.E.T.Constanta

13 865

24 186

14 100

10 086

0

0

0

0

0

0

0

2

Reabilitare construcții puncte termice

32 805

32 805

4 949

27 856

0

0

0

0

0

0

0

0

aflate in exploatarea RADET Constanta

28 391

28 391

3 269

25 122

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Reabilitare rețele termice secundare

522 088

522 088

11 318

510 770

3 000

3 000

0

3 000

0

0

0

0

486 549

486 549

8 175

478 374

3 000

0

0

3 000

0

0

0

0

B.

OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI

1

Reabilitare construcții puncte termice

2 992

2 992

2 992

0

0

0

0

0

0

0

0

* extindere si supraetajare PT 69 si PT 105

2 096

2 096

2 096

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI -TOTAL

13 859

19 339

12 881

6 789

0

0

0

0

0

0

0

0

331

0

0

331

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Studii si proiecte

331

0

0

331

0

0

0

0

0

0

0

0

331

0

0

331

0

0

o

0

o

0

0

0

2

Utilaje

13 528

19 339

12 881

6 458

3 500

1 500

0

2 000

0

0

0

0

independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA