Hotărârea nr. 100/2010

HOTARARE DE CONSILIU APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC “CONSOLIDARE CLADIRE P.T. 70, AFLATA ÎN EXPLOATAREA R.A.D.E.T. CONSTANTA SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI”;

COHSTAN?4 ROMÂNIA a    rt JUDEȚUL CONSTANȚA

I    MUNICIPIUL CONSTANTA

r    CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC "CONSOLIDARE CLĂDIRE P.T. NR.70 AFLAT IN EXPLOATAREA R.A.D.E.T. CONSTANTA SI AI PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI"

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de .27. ..05...20.1.0.....;

Luând in dezbatere Expunerea de motive nr.    .($[.•........2010

prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-fmante, administrarea domeniului public si privat ,raportul Comisiei nr.5 pentru administrație publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului, Nota de fundamentare nr.C    .....2010 a R.A.D.E.T. Constanta,

Având in vedere Hotararea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanta nr. Ițf......

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”a”, alin.3 lit.”c” si art. 115 alin.l lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba proiectul tehnic„Consolidare clădire P.T. nr.70 aflat in exploatarea R.A.D.E.T. Constanta”, in sensul ca indicatorii tehnico-economici sunt următorii:

Valoarea totala a investiției - 147.918,97 lei exclusiv TVA,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Valoare C+M - 147.918,97 lei, exclusiv TVA .Finanatarea va fi asigurata din susrse proprii ale R.A.D.E.T. Constanta.

Art.2. Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Tehnic-lnvestitiii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Adoptata de un număr de ...2.4......consilieri din .2.7....... membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

SECREI AR,

MARCELA ENACHE

Constanta

Nr.. .10 0....../... 2 7..- .9 .-. 2 010

ANEXA LA HCLM NR.100/2010

BENEFICIAR :    REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE

A ENERGIEI TERMICE

b-dul TOMIS,nr. 107

municipiul CONSTANTA , județul CONSTANTA DENUMIREA OBIECTIVULUI : CONSOLIDARE CLĂDIRE P.T.70 AMPLASAMENT    :    strada TRAI AN ,bl. Al,sc. A

DEVIZ ESTIMATIV

NR. CRT.    DENUMIRE U/M CANT. PU VAL. MAT. VAL MAN.VAL UTILAJ TOTAL

ARTICOL    material    ARTICOL

manopera

'    utilaj

RPCT10A-desfacerea tenc. mp interioare la stâlpi ;

61,20

8,0

-    489,60    -

489,60

RPCT09B- demolarea elem.

din beton simplu(grinzi); mc

2,90

200,00

55,0

-

580,00

159,50

739,50

RPCT26D-desfacerea inve- mp litorilor din carton bitumat;

313,61

1,40

-

439,05

-

439,05

RPCT20A- desfacerea pardo-

4,50

1411,25

517,46

1928,71

selilor de ciment (sapa) ; mp 313,61 1,65

5. RPCJ21 A-reparații tenc.    28,50

interioare la tavane,cu mortar special(fara var) ;

mp

17,50

21,00

498,75

367,50

-    866,25

NL01-forarea mecanica a găurilor in beton armat ptr. ancore chimice;

buc

292

18,00

4,80

6,85

5256,00

1401,60

2000,2

8657,80

RPCD07A-confectionarea si montarea armaturilor in stâlpi;

kg 2317,00

2,20

1,70

5097,40

3938,90

-

9036,30

RPCC03F-cofraje din scândura de rasinoase (camasuire stâlpi)

mp

96,40

18,45

22,00

1778,58

2120,80

-

3899,38

342,00

9. RPCB05A-beton armat mc 14,26    25,00    4876,92

BC25,la consolidări    45,00

356,50

641,70    5875,12

RPCD01 B-confectionarea si montarea armaturilor in kg grinzi si centuri;

2,20

2167,00 1,50    4767,40    3250,50

-    8017,90

RPCC03D-cofraje din scândura de rasinoase    mp

(la grinzi si centuri)

15,95

156,94 18,50    2503,19

2903,39

-

5406,58

RPCE15A- strat termo- mp izolant din polistiren de 10 cm

8,90

237,23 5,50    2111,35

1304,77

-

3416,12

RPCB05A-beton armat mc BC25 in grinzi si centuri

342,00 19,91    22,00

35,00

6809,22

438,02

696,85

7944,09

RPCP25B- confecționarea kg si montarea de piese metalice

3,70 160,00 3,10

1,10

592,00

496,00

176,00

1264,00

NL02-montare elemente kg structura metalica (I,U)

3,35

3774,00 1,30

0,95

12642,90

4906,20

3585,30

21134,40

NL03- cofraje pierdute din mp tabla cutata tip 60/125 ;

24,60 345,61 12,45 2,50

8502,00

4302,84

864,03

13668,87

RPCD01 B-confectionarea si montarea armaturilor    kg

in plansee(suprabetonare)

2,20

2171,00 1,60

4776,20

3473,60

- '

8249,80

RPCB04A-beton armat    mc

BC25 in placi(suprabetonare)

342,00 30,22    18,00

26,00

10335,24

543,96

785,72

11664,92

TRAOlAlO-transportul    to

materialelor cu auto;

185,00    19,50

3607,50

-

-

3607,50

# CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE -

74154,65

32724,48

9426,76

116305,89

# ALTE CHELTUIELI DIRECTE :

-    CAS - 32724,48 x 0,208 ------------------------------------------------------------------------6806,69

-    ȘOMAJ - 32724,48 x 0,005--------------------------------------------------------------------------163,62

-    SANATATE - 32724,48 x 0,052-----------------------------------------------------------------1701,67

-    FOND RISC SI ACCIDENTE - 32724,48 x 0,00279--------------------------------------------91,30

-    FOND DE GARANTARE - 32724,48 x 0,0025 -------------------------------------------------81,81

-    CONTRIBUȚII CONCEDII - 32724,48 x 0,0085-----------------------------------------------278,16

-    COMISION ITM - 32724,48 x 0,0075 -----------------------------------------------------------245,43

#    TOTAL CHELTUIELI DIRECTE -    74154,65    42093,16    9426,76    125674,57

#    CHELTUIELI INDIRECTE    - 10% -    12567,46

#    PROFIT    - 7% -    9676,94

TOTAL GENERAL DEVIZ -    147918,97

TVA - 19% -    28104,60

176023,57