Hotărârea nr. 10/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROVIZORIU DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL2010 SI LISLA DE UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL2 010 ALE S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobare;* Buget ului provizoriu de venituri ți cheltuieli pe anul 2010 ți lista de utilaje independente pe anul 2010

ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinara din data

de 05.02.2010_ :

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentata de d-nul Primar Radu Ștefan Mazăre;

Raportul Comisiei de specialitate nr, 1 - Buget finanțe;

Văzând dispozițiile Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 79/2008, publicată în Monitorul Oficial nr,465/23.06.2008;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 Ht”a”, alin.3 lit.”c” și art.l15, alin.l lit”b” din Legea nr,215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Sc aprobă Bugetul provizoriu de venituri și cheltuieli al S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța pentru anul 2010, a listei de investiții în continuare și reparații, a listei de utilaje independente și a obiectivului și criteriilor de performanță pentru anul 2010 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori;

-    total venituri    14.040 mii RON

* tota I c he Ituiel i    17.840 mi i RON

-    rezultat    - 3.800 mii RON

-total investiții    62,058 mii RON

din care :

-    investiții în continuare și reparații în conformitate cu hotărârile Consiliului Locai al Municipiului Constanța

61.454 mii RON 604 mii RON


-    utilaje independente din surse proprii

Art2. Finanțarea cheltuielilor de investiții noi programate pe anul 2010 se va

realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal și surse proprii.

Art.3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica

prezenta hotărâre S.C."Confort Urban1'-S.R.L. Constanța, Direcției Financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptat 25 consilieri din 27 membrii. Președintele ședinței,

Constanța Nr. 10

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA


Anexă nr.l la H.C.L.M.


io


2010


BUGET PROVIZORIU DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010

Indicatori

Nr.

rd.

BVC

aprobat 2009 mii RON

BVC

proiect 2010 mii RON

0

1

2

3

I.VENITURI TOTALE, din care (rd.01.+rd.l2 + rd.l3)

01

12.770

14.040

1.Venituri din exploatare, din care

02

12.000

13.790

a) Venituri din act.de bază

03

7.700

9.270

b) Venituri din alte activități

04

4.300

4.520

c) Venituri din surse bugetare, din care

05

- subvenții de prod.și activ

06

- subvenții ptr. acoperi rea dif. de preț și tarif

07

- transferuri

08

- prime acordate de la Bug.statului

09

- alte sume primite de la Bug.de stat

10

d) Venituri din fonduri speciale

11

2. Venituri financiare

12

770

250

3. Venituri excepționale

13

II.CHELTUIELI TOTALE, din care (rd.l5+rd.35+rd.36)

14

16.720

17.840

1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care.

15

16.370

17.470

a) Cheltuieli materiale

16

8.310

9.208

b) Cheltuieli cu pers., din care

17

6.530

6.587

- salarii brute

18

5.240

5.070

- contract de mandat

18’

290

146

- contrib.asig.soc.de stat

19

971

1.079

- ajutor șomaj

20

12

26

- contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.L. 145/1997

21

307

266

- alte chelt.cu pers., din care:

22

- fond special de solid.soc.ptr.pcrs. cu handicap, conf.OUG nr.l02/1999

23

- fond special de susținere a învăț.dc stat conf.OG nr.75/1999

24

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanel

25

675

770

d) Cheltuieli prevăz. in Legea nr.571/2003 Cod fiscal art.21 alin.(3) lit.”c”

26

95

100

din care:

- transferuri sau subvenții

27

c) cheltuieli de protocol

28

f) cheltuieli reclamă și publicitate

29

g) cheltuieli de sponsorizare

30

h) tichete de masă

31

760

805

i) alte cheltuieli, din care

32

- taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale

33

- redevența din cesionarea bunurilor publice

34

2. Cheltuieli financiare

35

350

370

3. Cheltuieli excepționale

36

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

-3.950

-3.800

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care

38

- fond de rezervă

39

V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

40

3.600

3.950

VLIMPOZIT PE PROFIT

41

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG nr.64/2001), din care

42

a) Rezerve legale

43

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

44

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

45

d) Alte repartizări prevăzute de lege

46

e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit

47

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc.naț., companiilor naționale și soc.cu capital integral sau majoritar de stat

48

g) Profitul nerepartizat pe destinații prevăzute la lit.a-f

49

VIII.    SURSE    DE    FINANȚARE    A

INVESTIȚIILOR, din care

50

87.264

62.058

1. Surse proprii

51

2. Alocații de la buget

52

3. Credite bancare

53

- interne

54

- externe

55

4. Alte resurse

56

87.264

62.058

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din

care

57

87.264

62.058

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

58

87.264

62.058

2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest.

59

- interne

60

- externe

61

X. REZERVE , din care

62

I. Rezerve legale

63

II. Rezerve statutare

64

III. Alte rezerve

65

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

1. Venituri totale

67

12.770

14.040

2. Costuri aferente volumului de activ.

68

16.72Q.

17.840

3. Număr prognozat de personal la finele anului

69

rw

5    W

4. Număr mediu personal total, din care

70

"736

350

5. Fond salarii,din care

71

5.240

5.216

a) Fond de salarii aferent posturilor blocate

72

b)Contract de mandat încheiat cu, conducătorul agentului economic potrivit art.2(l) din OUG 79/2008 din care:

73

290

146

-premiu anual potrivit art.4(2)din OUG79/2008

74

145

73

c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. de muncă

75

4.830

5.070

6. Câștigul mediu lunar pe salariat

76

1,15

1,21

7. Prod.muncii pc total pers. mediu (mii lei/ pers.) (rd.67/rd.7O)

- în prețuri curente

77

36,486

40,114

8. Prod.muncii pe total pcrs.mediu (mii. lei/pers.) (rd.67/rd.7O)

- în prețuri comparabile

78

39,552

41,599

9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unități fizice/ nr.persoane)

79

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000

80

1.309

1.271

11. Plăți restante - total

81

4.250

4.200

- Prețuri curente

82

- prețuri comparabile

(rd.83 x indicile de creștere a prețurilor prognozat)

83

12. Creanțe restante - total

84

3.750

3.700

- prețuri curente

85

- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

86

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI REPARAȚII IN ANUL 2010 în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța

-mii RON -


Nr.

crt.

OBIECTIVUL

BVC

aprobat

2009

BVC

proiect

2010

0

1

2

3

1.

Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere

65.327

45.098

2.

Sistem de iluminat public

17.146

14.170

3.

Fântâni arteziene

1.098

812

4.

Sistem de semaforizare

2.067

1.100

5.

Sistem de indicatoare rutiere

680

274

TOTAL GENERAL

86.318

61.454

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

LISTA

cu investiții (utilaje independente) necesare retehnologizării în anul 2010 în prețuri informative

Nr.

ert

Denumire utilaj

U.M.

Cant.

Preț unitar mii lei

Total mii Iei

1.

Gen.acetilenă

Buc.

3

2

6

2.

Arzător cu flacăra

Buc.

2

2

4

3.

Mașina dc găurit cu talpa magnetică

Buc.

1

7

7

4.

Copiator

Buc.

1

8

8

5.

Calculatoare

Buc.

4

8

32

6.

Pikamer cu motor termic

Buc.

2

10

20

7.

Vas de absortie cu vaccum

Buc.

1

7

7

8.

Pompa cu vid

Buc.

1

5

5

9.

Penetrometru electric

Buc.

1

6

6

10.

Recuperator solvent

Buc.

1

6

6

11.

Autoturism

Buc.

1

80

80

12.

Autoutilitară papuc

Buc.

1

90

90

13.

Centrală ptr.încălzire cu gaze ptr.pavilion adm.

Buc.

2

63

126

14.

Mai mecanic

Buc.

2

13

26

15.

Placă vibratoare

Buc.

2

18

36

16.

Pikamer pneumatic

Buc.

2

20

40

17.

Mașina taiat asfalt

Buc.

1

25

25

18.

Rulou compactor manual cu motor termic de 1 to. pentru trotuare

Buc.

2

40

80

TOTAL UTILAJE DIN SURSE PROPRII

604

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Anexă Ia Contractul de mandat

OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2010

Nr.

crt.

Explicație

Valoare

In mii RON

Cote prognozate 2010

Ponderea obiectivului si criteriilor in total condiții

Ponderea

realizării obiectivului si criteriilor in coef.

maxim de penalizare

1.

Venituri totale minime

14.040

35

10,5

2.

Productivitatea muncii pe salariat

41,114

60

18

3.

Perioada de recuperare a

creanțelor

(in zile)

96

2

0,6

4.

Perioada de rambursare a

datoriilor

(in zile)

109

2

0,6

5.

Cheltuieli la 1.000 lei venituri

1.271

1

0,3

TOTAL

100

30

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,