Proces verbal din 27.07.2007

15.proces verbal sedinta din data 27.07.2007

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

PROCESA Î RBAI

încheiat astăzi. Municipiului Constanța


27.072007, crete 12,00. In șcdinia ordinară a Consiliului Local a!

I j ședința participă; dl. primar Radu Ștefan Mazăre, dl viceprimai Nioolac Nemirschi, dhviceprimar Marius Gabricl Slan, d-nu seci clar Marcela Enache. 25 de consilieri locali (lipsă fiind consilierii: dl.Marin Emil și d-na Marinescu A nimici lai, directorii direcțiilor Primăriei municipiului i oiislauța. reprezentanții mnss-medivi locale, cetățeni ai municipiului Constanța.

iii i ihuorahe Si oi e ii

Burtă zh.ur doamnelor și domnilor consilieri' Bună ziua. domnilor directori și truditori in administrația locala I Bună ziua, stimați invitați I Astăzi. în zi Je sărbătoare. Sfanțul Pantelimon. suntem chemai i sfl dezbatem problemele urbei noastre, prin convocatorul care cuprinde 64 de proiecte și cu o ordine suplimentau de două. De la început, vă edc să vă notați punctele care suni retrase de pe ordinea de zi, cure au probleme tehnice, administrative șt vor reveni ta următoarea ședința Vă tT>g să vă notați ! 'Se retrage punctul 5. sc retrage punctul 7. se retrage punctul 9. se retrage punctul 15. se retrage punctul 22. se retrage punctul 41, se retrage punctul 45, se retrage punctul 65 \vem, la ordine suplimentară, două puncte cu hotărâri Vă rugăm să aprobați.,

[>l. Aurel But nani

Vă rugăm să ne spuneți cum se numesc, măcar.

DLGhcorghe Stoica

Vă rugăm. „ La ordinea suplimentară vep primi „Hotărârea privind modificarea ți completarea HCLM tir.444/2000. modificată". Este pe CD Și a doua este „Hotărârea privind aprobarea moditieării și completării mai multor hotărâri locale municipale."

Vă rugam să aprobați ordinea de zi și ordinea suplimentară, enumerată aici.

Cine este pentru ? Abțineri ? împotriviri ? Mulțumim frumoși

D-na, Maree In Enacbe

Avem 24 de voturi pentru.

DLGheorahe Stoica

Punctul nr.J:

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2007," inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre:

Cine este pe ritm ? împotriva Ah|incri ? Mul|umtm frumos '

D-nu Man:eh Fnache

Avem 34 de votări pentru

Dl .Gheorghe Stoica

Punctul nr.2:

„Proiect de hotărâre privind Mp roba rea rcctificirii bugetului de venituri și cheltuieli ai RATC Consianța pe unul 2007,"

inițiator: Primar, Itudu Șic (un Mazăre;

Cine este pentru ? Vă rog 1

D ■ i ii l Le 11 ițla    .RășgSElt

în acest buget sunt prinse șl sumele pentru Consiliul de Administrație și, de asemenea, JrepiuriJe bănești ale directorului regiei, respectiv 50 de mii de iei pentru CA și 67 dc mii 7t.K) Ici doar pentru director. Aș vrea sil știu ducii, pentru că n-am înțeles de-acolo, sunt lunare, sunt anuale și cine stabilește ce salariul pentru director.,,

DI.Tibcriu Nemet

Noi.

PzTd l entila Doinita Băsescu

Noi Șaizeci și șapte de mii șapte suie, pentru o regie...?! Aș vrea să...

Dl Ghcpnțhe Stoica

Cine ne poale răspunde ?

Dlliberi u Nemet

Cel mai bine. domnul director de la RATC.

DU iheoruhe Stoica

Domnul director de I.l RATC este aici

DLDumitru Coiciu

St referă la sumele pe tot anul Sunt surprins, ca anul trecut nu s-a ridicat această problemă. Rectificarea de buget a regiei se referă numai și numai ta alocarea ii HI miliarde penlru încălzire...odată cu minarea. Deci. ta ce vi referiți dumneavoastră, sunt sume aprobate de anul trecut, nu este nicio modificare, și suni sume anuale.

L>L< iheorcltc Stoica

Mulțumită. doamna Bâsescu Mul lumini, domnule directori

Rugăminte, avem, ca Ia punciul 3 sA vină și domnul primar

Consilierii suni de acord.Se fac comentarii în sulă. (Supuneți la vot punctul 2.)

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.2, vâ rugăm:

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim frumos! Dacă se poate, punctul nr.4:

“Proiect dc hotărâre privind aprobarea listelor cu beneficiarii de gratuitate pe transportul în comun, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela l-.nache

Avem 25 dc voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 5 este retras. Punctul 6:

„Proiect dc hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada ianuarie-iunic 2007.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă 7 Abțineri ? Mulțumim frumos !

I)-na Marcela Enache

Avem 25 dc voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 7 este retras. Punctul 8:

“Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Constanța a mijloacelor fixe aflate în administrarea RADET Constanța.”

-    inițiator Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Vă rog!

D-na Lenuța Doinita Bâsescu

Aș vrea să știu dc ce este necesară această...Pentru că cu m-am uitat, este vorba de clectropompc, dc...

Dl.Felix Stroe

Ca să le poată casa.

Dl.Gheorghe Stoica

Doamna consilier, veți primi, imediat, răspunsul din partea directorului RADE I .

Dl.llie Rachieru

Suntem intr-un program amplu dc investiții. înlocuim pompele de conwerber. iar pompele vechi, care au vreo 30 de ani. tcrbuic să le trecem din public în privat, ca sâ le casăm și să le scoatem la vânzare.

PLI ibcriu Nemet

La vânzare, ca ce ? Ca fier vechi sau ca potnpc?

Se fac comentarii în sală. (Ca ce poale!)

Pl.llie Rachieru

Ca pompe. încercăm la început. Sperăm că le cumpără cineva

Se fac comentarii in sală.

Pl.Ghcorghc Stoica

Mulțumim, domnului director, pentru lămuriri! Vă rugăm, la vot. Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim !

P--na-Mnrce)aJinache

Avem 25 de voturi pentru.

PI.Gheorghe Stoica

Punctul 9 este retras. Punctul 10:

„Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu cu altă destinație decât aceea dc locuință și prelungirea unui contract de închiriere pentru un spațiu eu altă destinație decât aceea de locuință.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

('ine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos !

P-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Pl.Ghcorghc Stoica

Punctul nr. II:

„Proiect de hotărâre privindrepartizarea unor spații dc locuit construite de ANL în regim dc închiriere situate în Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 Abțineri ? împotriviri ?Mulțumim frumos ’

P-na Marcela Enache

Avem 25 dc voturi pentru.

Pl.Ghcorghc Stoica

Punctul nr. 12:

-l

„Proiect dc hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului - Instalație de încălzire pe gaze - RATC.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă ?Mulțumim!

D-na Marcela Fnachc

Avem 25 dc voturi pentru.

PLGhcorghc Stoica

Punctul nr. 13:

„Proiect dc hotărâre pentru modificarea HCLM nr.500 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2007.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 Abțineri ? împotrivă ‘/Mulțumim!

D-na Marcela Fnachc

Avem 25 dc voturi pentru.

DI.Gheoruhe Stoicii

Punctul nr. 14:

„Proiect dc hotărâre privind modificarea și completarea HCLM nr.221/29.06.2006 privind organizarea și exercitarea auditului public intern în cadrul Primăriei Municipiului Constanța.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

IMarcela l-.naehe

Avem 25 de voturi pentru.

DLtiheorghe Stoica

Punctul 15 este retras. Punctul 16:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire hală producție produse alimentare și birouri, zona Viile Noi, parcela A 1006/3/3/1 și A 1006/3/2/1, teren în suprafață dc 2000 mp, proprietate SC RIVOLI TRADE SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela F.naehe Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ghcorghe Stoica

Punctul nr. 17:

„Proiect dc hotărâre privind aprobare PUD - Spațiu comercial, ftr.Țepeș Vodă colț cu str.I.L.CaragiaIe, teren în suprafață de 56,00 mp, domeniul privai al Municipiului Constanța."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcda Enachc

Avem 25 de voturi pentru.

Ol.Glieoruhe Stoici

Punctul nr. ] 8:

„Proiect de hotărâre privind «probare PUD - Pitind ere ți supraetaja re locuință parter ți amenajare spațiu comercial, atr.lzvor nr.150, teren în suprafață de 180,00 mp, proprietate Mltrică Cornelia,”

- inițiator. Primar, Radu Ștefan Mazăre;

C ine este pentru 7 împotriva 7 Abțineri ? Mulțumim!

D-na Maree b l unclic

Avem 25 de voturi pentru,

QLXîhsfirdis biuo

Punctul nr, 19:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil 7S+P+3SF,, spații comerciale ți apartamente, str.Traîan, zona Poarta 2, teren în suprafață de 3021,78 mp, proprietate Șerban Alexandru Oct a v ian și Kodica Mariana.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine cute pcmnt 7 Cine se abține? împotriviri '/Mulțumim!

DjîSlM ai cela L.naclic

Avem 25 dc voturi pentru.

I)l.<iheortjhc Stoica

Punctul nr. 20:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil D+P+1-2K, birouri ți locuință de serviciu, str.Pescarilor nr,35B, teren în suprafață de SCO mp, proprietate SC AURORA MAMAIA SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre:

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim!

DjțaMaȚGclai Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl-Ghemuite Stoica

Punctul nr. 21:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuințe și birouri D+P+MH-5-6E, bd.Mamaia 181 bis, teren în suprafață de 320 mp, proprietate SC BEMOSA COM SRL.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim1

D-no Marcela Lnaeh?

A vom 25 do voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr. 22 este retras. Punctul 23:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire instalație încărcare-descărcare îngrășăminte lichide din vagoane cisternă și instalație de racordare a rampei de descărcare vagoane cisterne cu produs UAN 32 la rezervoarele de stocare R64, R65, R66, Incintă Port Constanța, zona Poarta 4-5, teren în suprafață de 7232 mp aparținând domeniului statului, aflat în administrarea CN APMC."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enaehe

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gbeorghe Stoica

Punctul nr. 24:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Amenajări protecție Dana 19 și Dana 53-panouri plasă, poartă de acces și cabine pază, incintă Port Constanța, teren în suprafață de 7592 mp, aparținând domeniului statului, aflat în administrarea CN AP MC.”

• inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enaehe

Avem 24 de voturi pentru. A ieșit din sală dLconsilieiChirilă.

DLQhcorghc Stoica

Punctul nr. 25:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și mansardare locuință parter, str.Mr.Gh.Murea nr.22, teren în suprafață de 59,5 mp, proprietate Neagoie Eugenia.”

- inițiator Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enaehe

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Gbeorghe Stoica

Punctul nr. 26:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Amenajare cheu control diguri pe digul de Nord, în vederea acostării și staționării navelor tehnice, incintă Port Constanța Nord, teren în suprafață de 1470 mp, domeniu public de interes național, aflat în administrarea CN APMC.”

- inițiator Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enaehe Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ghcorghe Stoica

Punctul nr. 27:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E, zona Constanța Sud, careul C2, lot 29, teren în suprafață de 500 mp, proprietate Bucur Silviu Laurențiu și Oana Cristiana.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotriva ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ghcorghe Stoica

Punctul nr. 28:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil P+lEp, alimentație publică și birouri, bd.l.C.Brătianu nr.48, teren în suprafață de 470 mp, proprietate SC YELLOW CAB SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotriva ? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ghcorghe Stoica

Punctul nr. 29:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință D+P+IE+Pod circulabil, str.Ciprian Porumbescu nr. 65A, teren în suprafață de 150 mp, proprietate Tașu Constantin și Andreea.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ghcorghe Stoica

Punctul nr. 30:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință Sp+P+M și anexă parter, zona Constanța Sud, careul E2, lot 8, teren în suprafață de 500 mp, proprietate Bâtă Bogdan Daniel și Filiz.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ghcorghe Stoica

Punctul nr. 31:

„Proiect de hotărâre privind îndreptare» erorii materiale din cuprinsul HCLM nr.353/2007.”

• inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim!

D-nn Marcela Enache

Avem 34 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr. 32:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PliD - Construire imobil P+18-22E, parcare, apartamente și funcțiuni turistice, bd.Mamaia nr.306, teren în suprafață de 917 mp, proprietate SC NTTALEXIL SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Acest punct are o modificare in hotărâre.

Cine este pentru ? împotrivă ? .Abțineri ? MulțumimI

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Cihcorche Stoica

Punctul nr. 33:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil S+P+1E, spațiu comercial și birouri, str.Adamclisi nr.4 A, teren în suprafață de 304,00 mp, proprietate SC SUPER ACTIV SRL.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr. 34:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil S+P+3E, locuință cu spațiu comercial la parter, str.Dobrogei nr.l, teren în suprafață de 172,05 mp, proprietate Temur Zieachir și Ghiulcndan.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Cibeorghc Stoica

Punctul nr. 35:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil apartamente ÎHP+4E, 5trJ.L.Caragi»k nr.73, teren în suprafața de 312 mp, proprietate SC BAD PKODEX1M SRL.”

inițiator: Primar. Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă 7 Abțineri ? Mulțumim!

D-nn Marcela Lnache

Avem 25 de voturi penlru.

[)H'ihvnTațhe Stoica

Punctul ar. 36:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM or391/2005 privind aprobarea documentației PUD - Extindere restaurant CU P+Mczanin. construire șj închidere terasă. slr.Traian nr_53, teren in suprafață de 5129,98 mp, proprietate SC COLONADELOR INTERNATIONAL SRL."

inițiator; Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este penlru ’ Împotrivă ? Mulțumim frumos!

P - jia Maree hi !11;ic he Avem 25 dl’ voturi pentru.

Dl.t iheorghe Stoica

Punctul nr. 37:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PIZ Amenajare plajă, municipiul Constanța și stațiunea Mamaia."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pemru 7

D-n.i Maree!u L-nuche Lă acesta sunt amendamente.

1)1 .Aurel Butnarii

întâi votăm amcndumeniek- după aia .

[ )1 O ii curche Stoica

Cine este pentru amendamentele atașate acestui proiect de hotărâre? împotriva? Abțineri ? Mulțumim!

P-na Marcela I .pudic

Avem 25 de \ oluri pentru.

DJ.Ghuurehc Stpica

Și hut&riireo. de-a-mrcgu'. vă rugăm votați!

Cine este penlru " împotrivă ' Abțineri ? Mulțumim frumoși

DzlinM a reda Enache

Avem 25 de voturi pentru.

DIX theiiruhe Stoica

Punctul nr.38:

„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nrJ47/20ft7.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotriva ? Abțineri? Mulțumim !

[> tu. Mareel a Enndie

Avem 25 de voi uri pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul nr, 39:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD ~ Supraetajare cu un etaj locuință parter și extindere cu P+tE, st r. Ion Alei a ndr eseu nr_30, teren în vupnitață de 327 mp, proprietate Mtistnfa El vis.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru împotrivă 7 Abțineri Mulțumim frumos!

Djki Marcelii Enache

Avem 25 ik- vuturi pentru.

Dl _l ț hcorgf țț .Stoica

Punctul nr. 40:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nrJ3K/2CH14 privind aprobarea documt-niației PID construire imobil S+P+3E - spațiu comercial ți birouri (S+P) ți locuințe și amenajare parcare, stT-Docherilor nr.2,”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mul lumini !

[ b na. Marcela. Ețtaehc

Avan 25 de voturi pentru

Dl-Gheorahe Stoica

Punctul nr. 41 este retras. Punctul nr.42:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire imobil S+P+4E cu grădiniță, școala primara și birouri, zona Campus Universitar, parcela D, loturile 1 și 2, teren în suprafață de 2001,24 mp, proprietate Muhseină Alina Loredana și Ghcorghe.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă 7 Abțineri ? Mulțumim 1

D-11; i. M11 r vc L i. Enache

Avem 25 de voturi pentru.

I >1-fStoica

Punctul nr. 43:

„Proiect de hotărâre prh ind aprobarea PHD - Amenajare pistă rol Ieri. akateri, bkicUțti ți funcțiuni conexe, tona Pure labă carie, domeniu privat ut municipiului Constanța."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivit ? Abțineri? Mulțumim !

D-ra Marcela I buche

Avem 25 de voturi pentru.

PLGheonthe stuiea

Punctul nr. 44:

„Proiect dc hotărâre privind aprobarea PHD — Amenajări interioare ți schimbare destinație locuință în salon de înfrumusețare, itr.Zorelelor nrJG, lot 1, teren în suprafață de 184,64 mp, proprietate Soare Alexandru ți Roxana."

inițiator Primar, Radu Ștefan Mazăre;

f inc este pentru 7 împotrivă '' Abțineri 7 Mulțumim frumos '

D na \ ta-g cl a Pnachc

Avem 25 de voturi pentru,

Dl.Gheorehc Muica

Domnii' vioepriitnar. vă rugăm!

PlMcolac Ncmirsctu

i i.i scuzele de rigoare* la PLZ plaja, amendamentele suni cele pe care le-am votat in conformitate cu cele discutate, M.ii trebuia ftcută o mențiune, care nu este prinsă în lista de amendamente, scris aeolo:”în planșa înaintată de Apele Române, vecinul ateu este, din punctul lor de vedere, in BttBUl că s-a consilierii pl,i|.j, iu .itiumnc pornim. și peste domeniul privat al Primăriei, care este intabulat.

Deci, cu rugămintea, aș vrea să consemnăm și să conicmncze doamna secretar la punct o I acela, că noi rvcu noaștrm suprafața intabulată de Consiliul Piteai Constanța, nu ceea ce au prezentat ci. Vă mulțumesc trinnns!

DI - Viîțeorgîie _5lrțiea

Mulțumbn, domnule vicuprinw!

DLTihcrin Numei

l‘.ii irebute să fie inserată în hotărâre, domnu'

Dl Ni cobe Nemirschi

Da. în sensul ăsta am intervenit. Da. daci sunteți de acord.

Pl.lelix Ștroc

S upuneți amendament ul b voi

Dl.Gheorehe Stoica

Vâ rugăm, amendamentul propus de domnul vi ce primar ! t ine csie pentru ? împotriviri Abțineri ? Mulțumim 1

I2zDiLMareeb Enachv

Avem 25 de voturi pentru.

DU ihcoruhe Stoica

Reci. ți hotfirârea, în sine, să înțeleg că este votai j mai inainte.„

Dl hheriu Nemet

Cu amendament ui. „cu cele două uni undai nânic..

D! .Ghcorfthc Stoica

Cu aceste amendamente îi spunem bună ziuti domnului primar fi bine .1 venit la lucrările Consiliului Local Municipal.

Punctul nr. 45 este retras. Punctul 46;

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PCD - Construire imobil D+P+3E. spațiu comercial, birouri, apartamente, str.lon Itațiu nr. 188-190, teren in suprafață dc 400 mp, proprietate Zaifu Nicolac. Zaifu Dumitru fl B Iad o ti Elena, Cnrailă Aurel ți L iii una.”

inițiator; Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim ’

P-na Marcela Hțachc

Avem 25 de voturi pentru,

Dl.Gheorehe Stoica

Punctul 47:

„Proiect de hotărâre privind aproharc PUD - Construire sediu firmă P+IE, zona Patas, parcela A 929/12/1/2* teren în suprafață de 2000 mp, proprietate SC PAVELMAR TRANS SRL,”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este peni m ’ împotriviri ’ Abțim ;i Mulțumim frumos !

D-,’J i ’. M ti reda Epachc Avem 25 de voturi peni ni.

Dl Gheorghe Stoica

Punctul 48

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil apartamente P+4-5E, slr. Lacului, lot 6. teren în suprafață de 481,91 mp, proprietate SC M&D SE A EARERS SRL.”

inițiator; Primar* Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotriva 7 Abțineri ? Mulțumim !

D-nu Marccl;t I nuchc Avem 25 dc voturi pentru.


Di Ghcnrțihe Stoica

Pun chil 49:

„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nrJ65n00S.n

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mnftreț

Cine este pe mm 7 împotrivă 7 AbțineriMulțumim "

D na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

DI. GI icorghe Stoica

Pune tul 50:

„Proiect de hotărâre privind completarea ți actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului C onstanța,"

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotriva 7 Abțineri ‘ Mulțumim 1

D-n;i Mareei;t | •'ti ac he Avem 25 de voturi pentru

LK G heorghe S t o i ca

Punctul 51:

„Proiect dc hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța.**

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ' împotriva ? Abțineri ” Mulțumim frumos!

I >- na Marcela I naehc Avem 25 dc voturi pentru.

Dl.GhcorgJie Stoica

Punctul 52:

„Proiect dc hotărâre privind atribuirea în proprietate u unei suprafețe dc teren numitului Botez 1.Aurel, veteran de război.1"

inițiator; Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 Vâ rog!

1 IU Dnaeljus Nfidrag

Criteriile care au tbsi avute în vedere pentru atribuire...

Se lac comentarii in sală. (E lege. E veteran...)

DI Ctirndius Nădrag

Da. sigur că da, dar sunt stipulate și ele Intr-o anumita ordine. Mă refer la medalii ți la ordine Dc ce s-a avut în vedere Botez Aurel ți nu....Cost in Ion.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Coniciius Nădrag

De exemplu, in legea care ne-a fost anexată zice „sau I ha extravilan". De ce s-a propus 500 intravilan și nu s-a...

Dl.Ghcorghc Stoica Primim răspuns de la...

Se fac comentarii în sală.

DI.Nicolae Moca

Domnu* consilier, aveți dreptate, numai că știți foarte bine că noi. Constanța, am dat aproape.... tuturor veteranilor...

Dl. Corneli us Nădrag

Cea mai mare....

DI.Nicolae Moga

Și au mai rămas câțiva care au depus actele mai târziu, că unii sunt foarte bolnavi, de-abia se mișcă. Ăștia sunt. unul. doi...

Se fac comentarii in sală. (Mai sunt câțiva.)

D-na Qratiela Rusu

Mai sunt trei solicitări. Două dosare sunt complete, acestea prezentate cu propunerea de atribuire, și unul la care ...

DI.Nicolae Moga Deci, ăștia mai sunt...

Dl.Conte!ius Nădrag

S-o luăm ca atare, domnule consilier, dar. având în vedere că unora li s-a dat la ( umpăna și altora pe Suceava...

Se fac comentarii in snlâ.țAcolo au găsit loc..,)

DI.Nicolae Moga

Auziți ce zice doamna, la C umpăna nu mai sunt.

Dl.Comelius Nădrag Mai e ceva pe Suceava ?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghc Stoica

Vă rugăm, haideți la voi ! Cine este penim ? împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim !

Dl.Gheorghc Stoica

Punctul 53:

„Proiect dc hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Pârcălăboiu P.loan, veteran de război.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 25 dc voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Punctul 54:

„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr.54/30.01.2007 privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Vulcan T.Niculae, veteran de război.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă 7 Abțineri 7 Mulțumim!

D-na Marcela 1-mtehe

Avem 25 de voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Punctul 55:

„Proiect dc hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr.65/30.01.2007 privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren numitului Bulica C.Traian, veteran de război.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă 7 Abțineri 7 Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 25 dc voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Punctul 56:

„Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privut al municipiului Constanța.”

-    inițiator Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 Vă rugăm!

D-na l.enuta Doinita Hăsescu

în virtutea căror ordonanțe sau legi se face acest transfer 7

Dl .Radu Șlefui i Mn/nrc

Ce transfer?

.1    l-'îiik'.lie

Legea ne obligi ca anual \â ne facem inventarul bunurilor. (ie cA aparțin domeniului privat, fie eu aparțin domeniului public...

ni.Tihcriu Nemet

Și cele care s-.ui vândut. Ic radicm,

t ? - na Ma rce la l;.Hi te hc

(ele care s-nu vândut, nu avem cum să le mai ținem Sa inventar și atunci venim eu aceste hodrâri de radiere, ca nu mai fac parte din inventarul nostru.

Dl.Fclix Stroe

Comisia juridică și-a dat avizul ?

OLGheaiduLSimca

Deci. mulțumii A de răspuns. doamna consilier.

< inc este pentru ? împotriva ? Abțineri ? Mulțumim frumoși

D-pa Marcela Lnachc Avem 25 de voturi pentru,

Dl_ ț iberiu N ci ti ci

Pe asemenea, facem și inventariere, doamna Enache. când constatăm că sunt anumite imobile care, „OU le cere nimeni, n-a. ...Nu? Deci. îe trecem in inventar

Se fee comentarii in sală.

i 'om Lsili juridicâ și-a dat avizul '’

DLGheurghe Stoica

Comisia juridică și-a dat, avizai, inscamnă câ este in legalitate. Ponorul 57:

„Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului in suprafețA de 241 mp, situat în

Constanța, zona Abator, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța,”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim î

kîr.lîâ. M.îlfcsla Lnaehe Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheoruhe Stoica

Punctul 58:

„Proiect dc hotirâre privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Conatanța în vederea transmiterii imobilului (teren ți construcții) în suprafața de 7142,00 mp, situat în Constanța, Incinta Fort Constanța, Poarta 3, din domeniul public al statului și administra rea inspectoratului Județean al Poliției de FronticriConstanța în domeniul public al municipiului Constanța ji administrarea Consiliului Local Constanța.”

inițiator; Primar, Radu Ștefan Mazirc;

Cine este pentru ' împotriva ? Abțineri 7 Mulțumim 1

l)ma.NLirecla I iuțdw

Avem 25 i.k voi uri pentru.

DhfihSiUShiLSllU^il

Punctul 59;

„Proiect de ho țâra re privind aprobarea închirierii imobilelor (terenuri) proprietatea municipiului Constanța aflate în indi viziune eu proprietari persoane fizice sau juridice."

inițiator; Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru Vi rugăm!

UI fudor itipor

Mă interesa art. I

Se fue comcnlarii în sală. (îl aveți, dumuu’ consilierii

DL IC dur topor

Mai departe!

DI.GhcordiC Sl oi ca

Vă rugăm, In vot, daca na mai sunt comentarii.

Cine este pentru 7 împotrivă 7 Abțineri? Mulțumim 1

D-na Marcela Enache Ascm 25 de voturi pentru.

Pl.Gheorghe Stoica

Punctul 6(1;

„Proiect de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atentare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/Î99), SC ENERGIA SA CONSTANȚA, pentru terenul aferent incintei; Depozit dc am balaje,"

inițiator Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 1 împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim *

D~na Marcela I-țidcIlc Avem 25 dc voturi pentru

Pl.Tiberiu Nemet

Ce suprafața, domnu’...?

Se tac comentarii în sală. (26.000 mp.)

Pl.Ghcorghc Stoica

Energia. Este hotărâre judecătoreasca definitivă și irevocabilâ.

Pl.Felix Stroe

Comisia juridică și-a dat avizul 7

Dl.Gheorghe Stoica

Avizul, tot...A fost și pe la toată lumea. Punctul 61:

„Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța a Pasajului rutier Filimon Sârbu, aflat in prezent în gestiune delegată la SOL Confort Urban SRL, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului-Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri 7

I )l Ghcorghe Stoica

Vă rugăm frumos!

Pl.Valentin Eugen Șerbânescu

Aici am dori câteva cuvinte

PI.Radu Ștefan Mazăre

Când am avut discuții, acum aproximativ o lună de zile. cu ministrul transporturilor. dl.Orban. am căutat să găsim împreună o soluție de finanțare, de terminare a reparațiilor și am indentifîcat ca una dintre ele. și văd până la urmă a agreat-o pe aceasta, pentru mi-au transmis, prin directorul Direcției Județene dc Drumuri, transmiterea în administrarea lor, ea să poată să finanțeze direct, să nu ne mai dea banii nouă. începuseră să nwdca în 2004, au începui lucrările, s-au oprit și acuma trecem acolo ca sâ-l termine ei. E un lucru bun

Pl.Gheorghe Stoica

Vă rugăm:

(’inc este pentru 7 Abțineri ? împotriviri? Mulțumim!

P-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Pl.Gheorghc Stoica

Punctul 62:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine «tc pcmru ? împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumind

Dna Marcela EnaDie

Avem 23 de voturi pentru, un voi împotrivă (d*na BăsescuJ și o abținere a, domnul iu Butnaru

n» D iac unesc u

Mă numesc Diaconescu și sunt consilier juridic ia CERONAV Constanța. Ne-ar interesa și pe noi o listă eu terenurile cate sunt supuse vânzării directe, pentru că noî am făcut o solicitare in acest sens după ce am făcut o solicitare de atribuire in administrare printr-o hotărâre de consiliu local Mi se pare puțin bizar că noi niciodată nu avem acest lucru - când se tâee vânzare, terenurile sunt scoase l,i licitație - deși. conform Legii 2.15, aveam mi drept de precmpuuc.

DL t iberiu Nemet Ați fost in audiență '

Dl.Gbeorche Stoica

Ați cerut dc la administrație

D-nn Diaconeseu

Am tăcut a drese... ne nuntă rai c!

pi I iberin Neinei

în audientă ați losi, doamnă ? Ați vorbii cu cineva din Primărie ?

D-na Di ac unesc u

Binențdcs că s-a discutat, dar ni s-a spus să așteptăm răspunsul de la Primărie Nu am primit nici un răspuns.

Se fac comentarii în sală.

D-oa Diaconeseu

Domnule primar, se poate o audientă, a domnului director Popa Durei de la Ceronav, b dumneavoastră ?

Dl Radu Stelari Mazăre

Da doamnă. să ia legătura cu șefa mea dc cabinei și stabilește data Săptămâna care vine.

D-na Diaconcsci ț

Dar terenurile supuse ;tzi vânzării prin negociere di recii...Poate ii inclus chiar acest teren..,!

DL R ad ți Și c 1 an_M nzărv

Doamnă dragă, este o procedură întreagă dc vânzare a terenurilor prin negociere directă Ele sc vând numai in funcție Jc anumite criterii: dacă sunt aferente desfășurării activității sau dacă reprezintă o întregire n proprietății, intr-un cuantum dc 10%. Asta «le lot. Deci. este o comisie 1 u nici nu știu care suni terenurile ce a analizat Primește oi/de la Comisia juridică, după aia trece la

:d

P re tec tură... Ponte fi contestată, dacă nu-i legal ...Asta este procedurii care se întâmplă de 7 am în Constanța și o verificat-o DNA-ul și revers ficol-o. în toată perioada usta de timp, și pe față și pe dos și a consunat căi legală.

D-na Diaconescu

Domnii' primar, dar cererile noastre le ia cineva in considerare 7

Dl.Rtidu Ștefan Mazăre

Da. doamnă, normal câ te ia. Când se analizează... vi ne și cererea dumneavoastră...

D-na Diacon eseu

Cerem spijinul dumneavoastră...

Dl .Radu Ștefan Mazâre

Perfect. V-am spus. sunați Iu cabinetul meu. stabilim <1 întâlnire săptămâna viitoare.

D1. Gheorghe Stoica

Vă rugăm, la vot!

Cine este pentru ? împotrivă ?

P-na M. Lrcelat ițaehe

S-a votat. Avem 23 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere. Se lac comentarii in sală. iN-tuți lost atent. Două voturi împotrivă!)

PI.Danul Mctisoiu

Trei voturi împotrivă!

D- na Marcela î-nach e

Deci. avem 22 de vniuri pentru. 3 voturi împotrivă (d-na Băsescu. dl.Chirilfi și dl.Moisoiu) și o abținere a domnului Buinaru.

Dl Jcltx Stroc

Da" de ce vfi abțineți ?

Se iac comentarii in sola

Dl.tU'Vririjb.f. Stoica

Punctul 63 este retras. Punctul 6-t:

..Proiect dc hotărâre privind alegerea președintelui dc țt-dință,"

Inițiator: Primar. Radu Ștefan Mazăre;

Aștept propuneri! DLMoga!

1)1 N1 col ac Mu ga

ÎI propun pe di.Stoica, să avem continuitate.

IU. A urci. Bmnririj

Supuneji ia vot.

Dl (îhcorghe.Stoica

Cine este pentru ?

Se 1'jk- comentarii în sala.

I )L(iheoTghe Stoica

Cine este pentru ' împotriva ’ Abțineri ? MuJlumini '

I Kița Marcela fum che

Avetn 24 de voturi pentru

Dl-Ghenrdic Stoica

Ordinea..,,

St- îăe comentarii in sală,

J)H dieprgitejMoJvu

Vfi rugăm frumoși

Ol.ludor lbpor

Am o rugăminte 1

Dl.Gheort’he Sua c a

Vâ rugăm frumos!

DL. Lud or I'ngor

Chiar dacă s-a uitai punctul 59 din oonypcaior pentru lămurirea mea....

Se tac comentarii in sală.

Di.hidor Ir,por

l.a articolul 1 se spune așa, eă deținătorii de active situate pe arterele de circulnpe principale au obligația ea între data de........

Se fiie comentarii insulă.

I > ț ludor Topor

Mar interesa care sunt arterele principale, că vine Corpul de Control, ic amendează... DI.Gheorghe Mo ic a

Si sâ aveți un răspuns Dl Dai an? Care ? Supt nominalizate

Se fiie comentarii în <ilă.

Dl I iherin Nemet

Să le nominalizăm, atunci ’

Se fac comentarii in sală.

IM fi beri u Nemet

E hotărâre. domnule 1 l o hotărâre, mai veche, in care sunt nominalizate arterele.

Se fac comentarii in sală. [t are, doniou.’.,.?)

Dl f iberiu Nemet

E mai veche. De patru, cinci ani.

Se fac comentarii în sală.

Dl i iheriu Nemet

Doamna Enache, da' n-avem O hotărâre cane stabilește...?

D<ia Marcela Enache

I ste Hotărârea 444 din 2000 I sie hotărârea de bază. La a fost...

Di fil-tfriu Nemet

Și acolo na se stabilește arterele principale 7

D.-na Marcela Tnigche

Din caic mi-aduc anunțe, sunt siubilite arterele principale

Se lac comentarii iu sală.

Consider că cm neapărat nevoie si se anexeze străzile respecți\ e.

I tl.Ghvorșhe Stoica

Corect

Dl Tiberiti Net net

Venim cu o completare. MU mare lucru. dacă....

DLGheorid ie_S 1 fi j c;i

Deci, propuneți ca să se anexeze la această hotărâre străzile care suni principale, care lac n hi ce iul punctului respectiv Deci, domnul director Da ian a înțeles propunerea dumneavoastră

Dl.Tudor Topor

Și a doua problemă, tot la....

PUctix Stroc

Dar comisia juridică e de acord ?

Se Inc comentarii in sală.

DL1 ud or Topor

Și u doua problemă, e vorba de cci care acostează pe străzi anumite persoane pentru a fi cazate b particulari, Pe vară, știu qă se race un studiu de informare turistica, b intrare in Constanța, unde chiar și persoanele care au nevoie de un ban sfi-și depună cererile,...

Se fac comentarii in sală.

DL Aurel Buttiam

A fost un centru de informare turistică. Nu mai este acum...

Dl .Radu Ștefan \ lazAre

E dificil. M<im gândit și eu ca să facem un punct unde sft'i adunăm acolo. însă. ca sâ discutăm realitatea. exact așa cum e. ei închiruizâ la negru. Dacă îi aduni acolo, trebuie să ia ..cu Fisc. iar cu...

Se lac comentarii in sală (Să plătească... />

Dl Ra lu Ș tehui Mazăre

Faceți dumneavoastră proiectul de hotărâre. Că, noi. bai să fim sinceri, ne bucurăm că vin turiști și închiriază chiar In negru, chiar la,„cum închiriază >i mai scol niște bani amărât ii âia...

DL Ludor Topor

Da, dar poate.„

DL Radu Ștefan Mazăre

Acuma.,,

Dl I'udor Topor

Domnii' primar, vine Corpul de l 'nnirol >i o ia pe hăbâtiica aia. care stă 24 de ore îri soare,„

Se fac comentarii în vilă.

Dl . Ti beri u Ne mei

N-are treaba Corpul de Control....

Dl. Radu Ștetăn Mazârt

De ce ?

Se fac comeniarii in sală.

Dl Radu Ște Lin Ma?re

Siați puțin ! De ce ?

Sau Poliția î

P Lbd1 iw_k leTd 11M; i / A r fc-

Srați pufîn 1 Am voim ceva împotriva lor '

Dl îndur fonor

Pa.

1 H.H.niiL șictaiiJMazăre

Acuma ?

DI.Tudor i ci nor

Da,

[)I.RiuJu ȘuTa11 Mazăre

Ce?

Se iac comentarii în sală. (O amenda pentru cei care stau pe domeniul public și pentru închiriere...)

DIRadu Sie ritn Mazăre

\u, asiad o prostie. Nu sunt de acord cu așa ceva O prostie, a fost asta...

Se fac comentarii in sală.

Ui.Radu Ștefan Mazăre

Spuneți, doamnă!

1>-nu Marcela Lnadic

S-au prezentat de la Poliția Transporturi, zi Ide trecute, ți nc-au spus că au probleme toarte multe, cel puțin la Gara Constanța unde călătorii nici nu sc pot deplasa, sunt acostați de toi telul de persoane, și ne-au spus; ..Domne, cei de l;t î ibric au «rural , au în holărareZi lor de consiliu prinsă această contravenție pentru cei care îi acostează pe turiști.. pentru a li cazați. .,

Dl.MariițșCîahrid Si an

Și sunt agresivi* șdu și eu.

D-na Marcela |-, unelte

Sunt agresivi. Au spus că au probleme cu dânșii...

DLCț?n 1 clin* Nadrap.

Doamna Ennclic. dar asta c problema că Poliția nu-și Jâce datoria...

Dl Radu, Stejari Mazăre

Binențclca !

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enachc

Numai puțin ! Ei n-au pe ee...n-nu temei legal...Nmu pe ce sfi-4 amendeze. Deci. n-an temei legal, săi amendeze.

Dl Radu Ștefan Mazăre Se poate revent asupra hotărârii

DLGlieorahe Stoic a

Da.

D-na Maree I;iJEnaghe

Da. câ nu s-a voiai.

Se lac eomenuini in stila,

DL Radu Șie Lui M{izăre

Bun. Părerea mea este să secul cm punctul respectiv ți să mai analizăm.

D1. G henrghe Stoica

Deci. scoatem punctul.

Se tac comentarii in sulă.

Dl Radu Ștefan Mazăre

Nu, înțeleg că-> 444, care4 pe suplimentară.

Se tac comentarii in sală t N-am voiat-o.)

DLRad»1 Șțefan Mazăre

Deci. pune iul respecți \ am înțeles că nu s-a votat. Hai să-l retragem.

Sa ine comentarii in sala.

I1LR;u11j Ș|Ol;ui_\Iuzare

Pftî, du’ ce, acuma...Poliția rtu-și face treaba și...

Pl.Tudnr l'opor

Din câte nu-aduc aminte, că n-am convocatorul In mine. punctul 59 l-am votat...

DL Ghcorghe Stoica

Nu. domnule. e la suplimentară, la 444.

Se trie comentarii în sală.

I laidcți să ne lămurim unde c. că stăm aici...

PLGhewahe S i o i e i

La 59 este cu... închiriere de terenuri

Dl. I'ibcriu Nemet N-are legătură eu 59!

PI. Ghem ,-hc Stoica

N-are legătură. E ta punctul suplimentar. Deci, e la ordinea suplimentară, nr. I

Se lac comentarii în sală.

hl Radu ștefan Mazăre

Băi. Stane, ce faceți acolo 7 Undc-t asta eu amenda celor care acuși cază...? Ce dracu, suniep năuci !?

DI.Gheorche Stoica

Este pe ordinea suplimentară, domn’ primar. N-arn ajuns

Dl îțatlu_Șieîan Mazăre

Duți-mi hotă rare a!

DiGhconihc Sloi ca

Deci, ordinea ik zi s-a încheiat. I Irmeuză ordinea suplimentară

Se Inc comentarii în sala.

D»na Marcela Enadic

Asta esie hotărârea. Se scoate numiri uni colul 3.

Se fac comentarii in suiJL

DLGhcorehc Sa nea

Vă rugăm...! Suntem la ordinea supli mc ti iară. Punctul nr.l:

„Proiect dc hotărâre privind completarea fi modificarea HCI.M nr.444/2000 modificată,"

inițiator: Primar, Kadu Ștefan Mazăre;

Se Ide comentarii în sală.

1.>J-Aurel UiUnMU

I n moment ? Intervine retragerea articolului 3. care prevede introducerea punctului 4.1, și restul rămâne.

DL<fen4isL§îBi£s

Deci, se retrage introducerea punctului 4.1. Vă rugăm să aprobați retragerea acestui puiuț Cine este pentru ? împotriva ? Abțineri ?

D»na Marcela linache Avem 25 de voturi pentru

Se fac comentarii în sală.

DI.Gheorghe Stoica

Vă rog. domnu* consilier !

DIX 'ristind Nkolae Dragomir

La articolul propun să scoatem „după încetarea ninsorii, poleiului*'

DM.ițiewuhe Stoica

Deci, propuneți să scoatem fraza ..după încetarea ninsorii, poleiului1', că nu se adaptează acestui text

Se tae comentarii în sală.

DlPânut Moisoiu

Nu sunt de acord. Ninge abundent și nu se curăță zăpada

Se Fac comentarii m sală.

Dl .Aurel Bmnnni

Păi, dacă a încetat poleiul... (c să mai curețe .’

Se Fac comentarii in sală.

DI.Aurei Ruinuni

frslc bună propunerea domnului Dragomir

Se fac comentarii in sola.

Pl.Gheorehc Sti uca

Cine c ac pentru propunerea domnului Dragomir, sa scoatem Fraza „după încetarea ninsorii poleiului** ?

D - n m Marcela Enachc Avem 25 de voturi peniru.

DLE>rehc Stoica

Hotărârea în ansamblu. Cine este pemru 7 împotrivă ?

I >-na Marcelii Lnache

Avem 25 de voturi peniru-

I) I. Gheorghe Stoica

Pun cin, 2 de pc ordinea wplimmiarâ;

„Proiect (ic hotărâre privind aprobarea modificării $î completării HCLM nrJM6/I4.07J002 privind aprobarea modificării HCLM nr. 118/2002 ți a HCLM tir,247/2002.”

inițiator Primar, Radu Șlefuit Mazăre;

('incest? pentru ? împotrivii ? Abțineri ? Mulțumim !

P-nu Marcela L'nache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Ordinea suplimentară <-3 epuizat- Vă rugăm sâ ne întoarcem Iu punctul 3 din convocator:

„Proiect de hotărâre privind acceptarea de acțiuni de la SC HAJA SA Constanța.p inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Cornehwi Nud rog

Este vorba despre finanțare 7 Ce e 7

Dl Radu ic Iun Mazăre

() <i va dc.> mai multe detalii dominit StKic

Dl.Fdix Stroe

E*tC pentru a putea accesa finanțarea europeană necesară realizării sistemului de alimentare cu apă și canalizare In baza Trumului semnat de România cu statele membru ale t Imunii Europene ii Ibsl adoptată o strategie națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor a imuni torc de utilități publice. Există o comisie care analizează cererile de finanțare de la Uni unea Europcnâ Una dintre condiții este ca toate consiliile locale și județene, care depun cereri de finanțare. să fie acționare

Deci. este o condiție obligatorie. pentru accesarea de fonduri necesare pentru extinderea sistemului de canalizare și alimentare cu apă in oraș și in stațiune. Prin prezenta hotărâre se aprobă să se transmită un pachet de 3% din acțiuni. Iuj nivel de conducere, s-a discutat această problemă și cu domnul primar și s-u In narii t că 3% din acțiuni suni suficiente pentru a se îndeplini condiția pentru a se putea accesa această finanțare.

Se fac comentarii in sala.

D-nn Maree [a Enache

Va trebuie sâ desemnați, prin vot secret, reprezentat nul Consiliului Local. Se lac comentarii in sală. (întâi votăm acceptarea..,.)

D-na Mărci-h in.tche

Face țwtc din prezenta hotărâre. Hotărârea prevede, intr-un articol, persoana desemnată si reprezinte Cuitsilnil Local. LJu ie Linele de vot au idsl distribuite.

Se fac comentarii în săli.

I)I. N icuine Nemirschi

Daci îmi permiteți. vreau să fac un comentariu !

Dl.([Iicortihc Stoica

Vă rog!

Pl.Nicolae Nentirscl t i

Podii de scurta pauză. Ați primit, doamnelor și domnilor consilieri, mai devreme, niște caiduri. S-a reinstalat controlul accesului în Primăria Constanța, pentru toți angajații, vizitatori și așa 111 ui departe. Este un program pe care l-am fncut împreună eu Primăria din Genova, cu care- suntem înfrățiți.,..

Se lac comentam în sală. i intrăm cu cartele, de-ac am a?)

Di Nic duc Ncmirjichi

Nu. încă tui. Deci, inclusiv camere video montate la Centrul de Relații cu Cetățenii, cu înregistrare permanentă și. rugămintea tuta este ca. de Imn, să începeți să le folosiți Vft mulțumesc frumos!

Se fac ciiiRctuarii in sală, (Și dacă k nil am nensă ’l

DI - Nicolac Nemirschl

Dacă k- uitați acasă, desigur că există niște cartele pentru vizitau ni

! 'J■ Radti.Ștefan Mazăre

Domnilor, doamna secretar, atn următoarea rugăminte. După cum știți, acum trei zile am primii o adresă de la Ministerul Mediului prin care iar ne refuză avizul iii vederea construirii șoselei de coastă.

Situația este următoarea. între timp, de la ultimul avi/ negativ dai de către ministra Stil fi na liarbu. au venii, in Constanța, reprezentanții Organizației Mondiale a ftirisniului pentru u realiza un Mașter Plan despre viitorul dezvoltării stațiunii Mamaia până în anii 2026, Domnu' viceprimar, am să vă rog să faceți o copie dupft acesi Mașter Plan. Să faceți măi multe copii, le dați și consilierilor.

DT.Felîx Stroc

E plătit de Guvern

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Lstc plătit de t hivem, acesi lucru El s-au axat pe Sibiu și pe Mamaia, nu ?

P»>.NicQÎae..ll9miRchi

Sighișoara și Mamaia.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Sighișoara și Mamaia. Ai Mașter Planul aici ?

pi.Nicolae Nemirschi

îl am pe CD.

Dl .Radu Ștefan Mazârc

în Mașter Plan sunt prinse. eu de la ei inițiativă, toate proiectele la care. culmea, ne gândisem și noi. Vin și ne spun. ne sugerează câ ar trebui să facem un loc special dedicat pentru distracție Și, după ce au discutat eu noi. au ajuns la concluzia că cea mai bună soluție este insula respectivă din lacul Siutghiol. Vin și ne sugerează să câștigăm teren din mare. Noi lc-am spus că avem. ca și gândire, să facem insulițele în mare. Ei au venit, mai mult decât atât, și au spus că ar trebui să fie peninsule pe care să se facă dezvoltări, inclusiv dezvoltări imobiliare. Ne ceartă că de ce nu facem șosea de coastă, care este indispensabilă turismului Și. mă rog, o să vedeți tot Mașter Planul sau să-l primiți...Ne spun că trebuie să facem dezvoltări dc apartamente de vacanță in stațiunea Mamaia, ca să putem să lungim sezonul, și cam tontă gândirea pe care am avut-o noi. Eu, sincer să fiu, m-am bucurat, pentru că au venit niște specialiști plătiți de Guvernul României, deci nu poate sâ-i acuze nimeni că ...de subiectivitate, și au ajuns la concluzia că soluțiile pentru dezvoltarea turismului și pentru lungirea sezonului sunt exact aceleași la care nc-am gândit și noi și sunt prinse și trecute in Mașter Plan și înmânate domnului Tăriceanu

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stați. că n-am terminat. Păi. ministrul Mediului... având în vedere acest Mașter Plan pe care l-om primit, eu i-am trimis o adresă să reanalizeze oportunitatea de a elibera avizul Ministerului Mediului pentru șoseaua de coastă. Vă reamintesc că această șosea are absolut toate celelalte avize necesare, începând cu Comitetul Zonei Costiere și terminând cu avizul Ministerului t ransporturilor l-am trimis, s-o reanalizeze. acum o lună de zile. i-am spus de Mașter Plan. mi-a venit acum trei zile răspunsul de la actualul ministru al Mediului că eliberarea acestui aviz s-ar...nu se poate da pentru că încalcă Legea zonei costiere care prevede că nu se pot realiza construcții Este adevărat și știți și discuția câ este o excepție in lege pentru lucrări de utilitate publică. Eu i-am trimis și l-am rugat să încadreze Iu această excepție. Mi-a dat avizul negativ și mi-a spus în aviz câ să modificăm poziția șoselei de coastă....

Se fac comentarii în salâ.țPc la Agigea. pe la Topraisar....)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu pe unde. Să modificăm poziția șoselei de coastă și atunci va relua in discuție eliberarea avizului.

Sc fac comentarii in sală. (Deasupra apei.)

Dl.Radu .Ștefan Mazăre

Ori pe apă. ori pe la Agigea. Ca drept urmare, cu plănuisem o solicitare către Primul-Ministru. Aș vrea să v-o citesc și dumneavoastră, nu-i lungă, este pe o pagină și jumătate, în care explicăm aceste lucruri și, dacă sunteți dc acord, să votați și ea să plece inclusiv de solicitarea...de avizul dumneavoastră. Uitați, acesta este....Mai bine zi tu, Nemirschi...

(Sc instalează CD-ul in aparatul de proiecție.)

Dl.Nicolae Nemirschi

Îmi scuzați engleza. Așa cum vedeți pe ecran, e vorba de al doilea alineat: „Riviera presupune oportunități pentru turiști, de-a lungul coastei.„piste de biciclete, promenade și uite facilități. Această rulă va trebui să fie dezvoltată de către municipalitate astfel încât ea să genereze oportunități pentru construcții... să fie identificate. Din păcate, aceste propuneri majore nu au fost luate. încă, in considerare dc administrație " De fapt. nu este sugestia lor. dar. șoseaua de coastă sâ vină ...pe lângă faptul că va stabiliza malul, rezolvă o problemă de dezvoltare turistică. Este alineatul 2. Și. mai departe....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dă mai jos, să avem și proiecția șoselei de coastă, pe care vrea ministrul s-o mutăm. Era deasupra, am înțeles. Da. șoseaua de coastă, la care am făcut toate planurile, studiile dc fezabilitate și așa mai departe. Domnul vrea s-o mutăm Nu știu pe unde putâm s-o mutăm. Șosea de coastă!

PltHiwIftf Nsmirgshi

Și bincnțclcs. avem și câteva propuneri pentru zona Cazino din Mamaia.

Sc fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Nemirschi

Binențeles. ei s-au legat de insule și spun... Vedeți aici două imagini, pe care Ic au ci din 1961. cum arăta plaja din Mamaia și jos, și mai jos. din 1986. Sugestia lor este de a balansa lipsa plajei cu orice fel de alte activități care sâ aducă turiști, nu neapărat pentru plaje. Și. mai departe, vin cu o propunere pentru zona Cazino.

Se fac comentarii in sală.

Dl.Nicolae Nemirschi

Cam astea ne propun ei. Au fost făcute chiar de ei. studiind, bincnțclcs. vecinătățile, gradul de ocupare și așa mai departe. In această zonă...Aici este Cazino actual. Fântânile.Da? Au preluat propunerea noastră de marina...Da. uitați-o aici! în schimb au spus:”Nu, nu este suficientă numai marina și acostarea, trebuie să intrați și sâ rezolvați toată zona asta cu mall. cu săli de conferință, cu hoteluri, cu apartamente de vacanță.*' Binențeles că au pus și insula orășelul lacustru, o vedeți aici, în stânga și insulițele din marc. la o dezv oltare mult mai mare. pe care le vedeți aici.

Dl.Radu Ștefan Mazâre

Asta e dezvoltarea până in 2026, pe care a făcut-o Organizația Mondială a Turismului.

DLTibvriu Ncmcl

Dar eu aș vrea totuși să fac un mic amendament și să exprim o poziție vizavi de încăpățânarea celor cure suttt plătiți din bani public i sfi fie la curent cu sol ic ii uri le reprezentanții consiliilor locale. Deci. doinn’e. in mată lumea asta, daci te duci unde vrei, in Grecia, in Spania, în Franța, pe Cuasto de Azur. unde vrei...numai hui hc sabotăm singuri doron'e: noi dini legea zonei costiere I -ie cea mai marc tâmpenie care poale <1 existe hi ora actuală în România ! Deci, doinifc, cch mai mare tâmpenie! Deci, noi ne sabotăm singuri turismul. Nu știu, parcă suntem puși. la modul cel imn serios, suntem puși sa ne saboiăm și sfl-i trimitem pe oamenii noștri in altă parte Daca o <1 vfl duceți în Grecia, dacă o să vă duceți în orice țară civiiază, au construcții a Peren te. ..diguri lor. pronie nudei, falezei de promenadă ți așa mai departe. Pot să va spun că la Joi metri de mare au construcții, domn*e !. Eu chiar am tî lm.it Am și poze, ca să le arăt

Dl Aurel Buinaru

Domnu’ coleg... '

Dl ■. £i l’v r.<

Pe de-o parte. Stnți, puțin, domnu' Butnarul Deci. mai mult decât atât, domn’e. hai tă propunem, la modul cel nmi serios, inițierea unei legi în România, La ora actualii. Guvernul C condus de liberați l-n știu că liberul ii simt operativi: au reprezentanți în consiliul local și pot să inițieze chestia asta prin ordonanță de urgență, domn'd \ orbesc toane serios! Asia este o chestiune foarte importantă pentru orașul Constanța, domn'c I

Se Iac comentarii in sală.

Dl. I iberiu Nemet

Nu, în general. Vorbesc pentru <>t ișul Constanța, fiind și pnirl la Mare ii Neagră, Suntem, să zic nș,i prima poartă dc intrare in țartl Da’ pul cm să facem chestia asta prin ordonanță de urgentă, să schimbăm tâmpenia asta de...legea zonei costiere! O imbecilitate mai marc ca asta, n-am văzui de când mama m-a făcut ! Vorbesc 1bnrte serios! Și n-are niciun urgumciit. domnu' primar’ Niciun argument! La modul serios!

Se fac comentarii in sală,

DL I iberiu Nemet

Deci, chestia asta...]rebuie protestat public împotriva unei legi tâmpite ’ I a modul cel mai

serios!

Dl. Aurel Butnarii

O completare, vreau să fac. S-a spus vi in zona costierii nu trebuie si se c onstmia.seâ uzine chimice, ferme agrozootehnice și așa mai departe, care poluează marca, dar nu înțeleg de ce nu se pot construi hoteluri sau apartamente de vacanță!?

Se fac comentarii in sală.fT rebuie amendată legeaJ

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnilor, ne revoltăm, da’ între noi sau, vorba lui Ilicseu: fierbem în suc propriu, efl și eu sunt mai nervos decât dumneavoastră.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnilor, stați să vă spun ceva. lui legea asta urma să se facă o modificare, modificare inițiată de fostul ministru. Sul fina Barbu. care era mai drastică decât legea de acum.

Dl. 1 iberiu Nemet

Domnu’ primar, haideți să facem și noi....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stați puțin, să vă spun ! Dacă nu se schimba Guvernul, intra, in Parlament, legea modificată, mai drastică. Legea ar li interzis orice construcție până la 300 de metri.

Se fac comentarii în sulă.

IllJibcriu_Nemeț

Domnu’ primar, vreau să fac o scurtă propunere, și eu cred că este de bun augur. Domn’e. hai să facem referendum, domn’e, și să vedem dacă Guvernul României se poate împotrivi unui referendum, pe care îl aprobă cetățenii municipiului Constanța, privind șoseaua de coastă ! I.a modul cel mai serios, domn’cl Că nu putem să ne...ne jucăm de fiecare dată. că nu vrea „X”. că nu vrea „Y” , că încalcă legea, că nu știu ce dracu sc mai întâmplă, că nu știu ce visează noaptea ca să pună in aplicare ziua ! Deci, pe bune. la modul eel mai serios I Deci. domnu’ primar, putem declanșa un referendum local privind șoseaua de coastă în Constanța, la modul cel mai serios. Pc-acest referendum pe carc-l facem. îl trimitem Guvernului, să vedem dacă nu ține cont de el !

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. e bună soluția dumneavoastră.

Sc fac comentarii in sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stați. să vă mai spun ceva î Mai... a spus domnul viceprimar acum...că eu am avut o conferință de presă. în care. indignat la fel ca și dumneavoastră, am spus că ministerul e un minister de tâmpili. Că am ajuns la concluzia că e un minister de tâmpiți ! Știți care a fost urmarea ? Astăzi a venit control de la Garda dc Mediu Ia Primăria municipiului Constanța !

Dl Ti beri u Nemet

Ce să facă?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

verifice taluzul...Ce să verifice, domn’e ?

B-na Am Merlă raluzul și plaja Modem

Se liic comentarii în sulf». (Daca intrăm cu cârduri în primărie "’!)

Pl-RtuIu_Ș,v ton \l,izăre

Tal uzul și plaja Modem. Asta a fost reacția. Bun Cred că ideea dumneavoastră e Foarte bunâ. cu referendumul. Eu vă propun așa: am să vă citesc această adresă către Primul-Ministru, i-o trimitem, dacă im vine reacție.» păaă Ia următoarea ședință de consiliu local, o luni că nu e o problemă ture sâ dureze și să o analizeze trei ani de zik. dată nu avem nici o reacție, am să vin și să discutăm, <1 vedem cum facem referendumul.

I yjN i colae Moga

Ideea este extraordinar de bună. dar. vreau sil mut facem un pas. Vreau să convocăm toți pari amețitorii constânjeni, din toate partidele politice, la ședința de...îi rugăm, ii invităm. D:i '

Se Ine comentarii in sală. (Sunt in vacmițfl parlamentară.)

Dl .Ni colac Moga

Facem o ședința extraordinară îi eonvocăm. ii im ităm...

Se fac co mentorii iu sulă

DL Aurel Rulnan.1

La sfâiyît dc săptămână...

DL Ni col ne Mugii

Câ o sâ vină și alegerile Deci. parlamentarii conslânțeni Le explicăm, le arătăm ..Și referendumul, dacă-l facem, nu-l facem numai pentru șoseaua de coastă, îl facem pentru toate investițiile benefice pentru Constanța...

DHjhcprghc Stp.ica

Corect.

Se fac comcntorii in sală.

i HNicolae Moca

Că o să nc bage lacul în ...direcția două mit șt..., lacul SiuigliioL pentru rezervație dc păsări și ti-o vi mai putem să dezvoltăm nimic, turistic.

Se fac comentarii în sală, (O ședințăexiniordi narări

Dl. Ni colac Moca

Da. facem o ședință și îi convocăm» că avem baza de dâfce...eă i-au ales const.înțeiiii, care nc reprezintă pe noi in toate partidele politice. îl convocam. ii punem b curent, iau atitudine in

Parlament.. Și după ce iau atitudine...Ca sâ nu...Folosim toate căile. Și după aia facem referendumul.

Dl .Radu.Ștcfan.Mazăre

Da, și cu cred efi-i bine.

Se fac comentarii în sală.

Dl Ti beri ti Nemet

Păi. stați puțin, domnu’ consilier ’ La modul cel mai serios ! Deci. noi putem să plecăm de aici. de la ședința consiliului local, cu o idee, da ?, și chiar să o transmitem...cti domnul primar, public, domn e: Consiliul Local este hotărât, sau dl.primar. să convoace referendum, pentru soluționarea problemelor pe care noi le considerăm foarte importante pentru orașul Constanța, domnilor, și alții, la modul cel mai serios, prin diferite modalități de sabotare...aaa...primarului, că are altă culoare politică decât cci care conduc destinele României, că nu știu ce se întâmplă și așa mai departe, sabotează dezvoltarea orașului. Ori. nu poți sâ ții un oraș de... dragul unor interese politice !

Dl.Nicolae Moga

Domnu' consilier, vreau să vă informez, că in sile-ul „Natura 2000" este băgată inclusiv Marea Neagră, domne’’ Noi suntem primii tâmpiți din...din toată zona Mării Negre: băgăm Marea Neagră în „Natura 2000”! N-ai voie sâ mai mergi cu ...

Sc fac comentarii in sală.

Dl. liberiu Nemet

A. vreți să vă mai spun o treabă, domnu’ consilier ?! Dar propunerile astea, care au fost trimise la...

Dl.Nicolae Moga

N-o să mai circulăm cu motoare cu ardere internă pe Marea Neagră, o să circulăm cu motoare electrice....

Sc fac comentarii în sală.

Pl.Țiberiu Nemet

Domnu’ consilier, dar culmea știți care e ? Toate propunerile astea, care au fost aprobate de București, au fost trimise de Constanța, domn’e. dc serviciile astea descentralizate !

Dl.Nicolae Moga

E adevărat. Deci, la șoseaua dc coastă, au cerut informații la Direcția Apelor Române...

Pl.Țiberiu Nemet

Ați vă2ut !?!

DLNi colai? Magu

CA noi am luai atitudine .și ați' âzm ce ne răspund âia!

I >1 t ibsriu Nemet

Păi, da,.,.!

Se fac comentarii in sală (Doct nu' primar faceți memoriul, îl semnăm toți consilierii și„. i

Da, haideți să vă citesc memoriul ăsta către Primul-Ministru, Insă, mi gândesc să vedem când organizăm, dacă și dumneavoastră sunteți tk acord, pentru că. în (apt, ar trebui invitam aici parlamentarii cum uți spus. să le prezentăm Mașter Planul, făcut de ăia care se presupune că suni mai deștepți și decât Guvernul nostru ți de către noi, că suni reprezentanții Organizației Mondiale ,i 1 uri sinului, și să ii rugam sa ne Lise sîi ne dezvoltăm conform propunerilor făcute dc OMT Nici nu vrem altceva 1 Să ne lase să construim insula pentru distracții, acolo...Am să jLu ,■ paranieză- Vreau să vă spun că ;«cum trei zile am avut vizita unei companii spaniole cart a discutat în... Marc. compania spaniolă’ \ discutat, în B.O.li.D, în Spania, a discutat la bănci, are 35 de milioane pregătiți ca să conslniiascft insula dc distracții. Deci, n-ar însemna nici un cost, din partea noastre. ( ,t. noi .im avui discuția acu' jura®’ dv un ți spuneam . domn'e. dacă nu găsim un privat, o începem noi ți așa mai departe Sunt dispuși să facem lieitape—Deci. există o companie, serioși, au venit eu tot , B< »Rl)-ul CU discuțiile cu bănci, CU nu știu ce, mi-au arătat că au bani ,;t finanțeze acra st ți investiție. Hai să vă citesc asta și atunci, de comun acord, cu parlamentarii și cu dumneavoastră, stabilim o zi in care ii invităm aici să le...Cred că va trebui să o facem Cu vreo săptămână înainte dc a începe sesiunea parlamentară, acuma degeaba o facem în vacanță.

Se fac comentarii in sală.

DI.Radu Ș te lan Mazăre

Așa, aproape dc întâi septembrie, ca să plece cu temele făcute și să ridice, să Iacă o intervenție in plenul Parlamentului, pentru asta și. dacă nu, o să mergem la referendum. Facem referendum și o să vedem dacă populația vrea șosea dc coastă, vrea dezvoltare. Bun. Haideți sa o citesc. Este o scurtă istoric a acestei șosele.

„Pe parcursul anului 2005, în cadrul unui larg partencriaf public, cu sprijinul Programului Națiunilor llnite pentru Dezvoltare și a Centrului Național de Dezvoltare Durabilă și sub egida Programului „Agenda locală 2001". a fost elaborai și adoptat Planul Local de Dezvoltare Durabilă al Municipiului Constanță," Că la asia n-.nn mai făcui referire 1

„Unui din proiectele prioritare. din cuprinsul acestui document, este reprezentat de Riviera lomis. Obiectivul acestui proiect îl constituie realizarea, dc-a lungul falezei de Nord a municipiului Constanța, a unui drum de acces între stațiunea Mamaia și Porittl turistic îomis. având ca scop valorificarea eficientă a patrimoniului cultural și istoric al zonei peninsulare, utilizarea optimi a capacității de cazare turistică de care dispune stațiunea Mamaia dar și includerea in circuitul turistic a unui perimetru cu potențial ridicat și încă neexploatm corespunzător. Și-așa șl e, ce spun și oamenii ăștia, că stăm cu râpa aia acolo, noexploatfitfi.

„Dl asemenea. unul dintre rezultatele proiectului constă în consolidarea falezei de Nord și stoparea procesului de eroziune Valoare investiției este dc 10 milioane de l.uro din care. peste 70% reprezintă costuri ale luerărilot de consolidare. Menționăm că. potrivit recomandărilor cxperților

OMT. regăsite in cuprinsul Master-Planultii, proiectul Rivicru reprezintă o prioritate in contextul promovării turismului litoral pe piața internațională. Deși proiectul, despre care facem vorbire, a fost aprobat și avizat de toate celelalte instituții abilitate,” ți nu vi le mai citesc, că sunt un cântul de instituții aici, „inclusiv Zona Costieră și, mat mult decât atât, în anul 2005, a reușit sfi treacă cu succes prin sita fină de evoluare a Programului Pbare", unde știți că am pierdut hunii. „Ministerul Mediului și Dezvoltări Durabile se opune sistematic acestui proiect, motivând că acesta nu reprezintă, nici pe departe, un proiect de interes public. Argumentul de ordin juridic, invocat de Ministerul Mediului aiimci când a reJizni avizarea acestui proiect. Ii reprezintă an.35 din U.L G nr. 202/2 002, privind gospodărirea integrală a zonei costiere, prin care se interzice construirea de noi șosele iu bunda literală de 50-150 de metri, paralelii cu linia țărm ui ui "

Dl: I iberiu Nemet

Deci, ordonanță de urgență, dotiuiu

Pl.Rndu Ștefan Miizăfu

Da, care. ulterior, i fost transformaiă in lege „Cu respect, vă informăm că, potrivii dicționarului explicativ al limbii române, termenul de șosea are următoarele două accepțiuni: 1 -drum special umenajut cure unește două sau mai multe localități:" Ceea ce nu-t cazul.2 stradă largă. La intrarea hilr-un oraș, reprezentând continuarea unei căi de comunicație interurbană -națională." Iar nu cslc cazul. ,, De asemenea, vă aducem la cunoștință efi, potrivii studiului de fezabilitate ți în conformiiaie cu stasurile tehnice în vigoare, proiectul Riviera I omis este încadrat ca stradă de categoria a IIt-a in intravilanul orașelor, deci, nicidecum șosea. Cu atât mai mult, potrivit 16, alin d.,,.privind gospodărirea integrată a zonei costiere, - construcțiile indispensabili- securității, ", respectiv consolidarea matului, „sau serviciilor publice", turismul, „cu avizul prealabil bl autorităților publice centrale pentru turism, al autorităților publice tenii ile pentru Intrări publice” cate există, există transporturi și locuință,.. al autorității publice centrale pentru protecția mediului" care nu există. ..pot face excepție de la prevederile legii." Șî asta i-uiu cerut, in baza acestei excepții, să ne dea avizul.

„în lumina celor arătate mai sus, facem apel la domnia voastră, în calitatea dumneavoastră de șef al Guv ernului României, sâ analizați cu obiectivitate situația creată și să mterveniți. conform prerogativelor pe care k dețineți în favoarea intereselor legitime ale municipiului Constanta De asemenea, rămânem Iu dispoziția domniei voastre și a Guvernului României pentru a vă furniza orice detalii sau documente suplimentare pe care Ic considerați utile pentru a vă putea fundamenta o opinie în cazul ck Iotă. ( u considerație, primar.../’ Și, ducă sunteți de acord să o votați, trecem și Consiliul Locul. Da7

( onsilierii sunt de acord

DLR:tdu Ștefan Mazăre

Făt, nu știu, doamnă, cum c Se votează 7 Cum se face '■

Se fac comentarii Iu salfl.i Se votează.)

Dl.Fclix Stroe

Domn* primar, stimați colegi, n-ar ii oare mai eficient dacă am scrie o scrisoare publică descinsă? Ținând cont efl suntem, totuși, autoritatea, cei care conducem municipiul Constanța șt care

reprezentăm, e clar, c unanimitate, din acest punct de vedere, și cu reprezentăm nu numai interesele Constantei ci și ale turismului românesc. de ce n-am putea să o trimitem ca o scrisoare publică deschisă ?

Se Jac comentarii in sală* (Nu.)

Dl Jeli* Stroe

De ce ?

I )l.Aure! Butnaru

Pentru că le forțăm mâna ți vor li nevoiji să vină cu niște argumente foane...

DI.Ghemuite ȘI oieg

Ca sâ dea răspuns.

DL Aurel Buțnaru

Cred ci e mat bine ața,

DLldix Stroe

N-au tuciuri argument. Vreau sâ va spun că cei care au întocmit Mastcr^Plonul, ți colegii mei care au lucrat în asemenea situații cunosc, cei car» întocmesc un Mastcr-l’kin de asemenea importanță, o fac cu respectarea strictă u legii f-'rajilor, lucrez în domeniu Deci, tui puteau să ne propună in Master-Plan nimic care să vin3 în contradicție cu legislația europeană. Că noi suntem, ața cum a spus colegul nostru, dl    mai eludați ți că adoptăm legi cu care ne dăm cu stângul in

dreptul, e caracteristica noastră nuiională. da* , chiar dacă suntem iwnpiți, Europa ne aliniază la legile ei. Și zic. ți cred că-i mull mai eficient să fie scrisoare publică deschisă, semnată de domnul primar ți de Consiliul l.octil.

Dl.Radu Ștcfțin M li zi re

Ascultați-mă puțin I Cred câ propunerea domnului Stroe nu este rea, în contextul în care, oricum, presa a asistat la toată discuția asta ți va relata faptul că noi tnmitem o scrisoare Primului-Mi nistru. Dacă o facem ți publică, deschisă ți va li publicată integral, scrisoarea, eu nu văd nimic rău. Scrisoareu-i politicoasă

Se lat ■. ometarii in sală (Păi, ți publică, și i-q și trimitem.»

1 J1.Klh.Iu Șlclăji Mazăre

O și trimitem, dar o și publicăm iu presă, ca scrisoare deschisă,..

Se fac cornet narii iu sălii. (Și caic va li textul ?)

DL Radu Ștefan Ma/fi re

PSL asta e scrisoarea, pe care v-am cilit-o 1

Consilierii, în unanimitate, sunt de acord cu scrisoarea, urmând ca aceasta sa fie semnală de președintele de ședință

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Bun* hi ne* e în regulă !

Dl.Tibcriu Nemet

Domnu' primar* in legătura eu legea asta, a zonei costiere, asta este o tâmpenie

Dl.Radii    Mazăre

Da. Fierbem în suc propriu, țâră rezultat !

PJ.ribenLS Ne mei

Păi, da’ nu SC poate ’

Dl .Radu Ștelan Mazăre

Ascultai i-mă pui in ’ Osfl înv ttăm parlamentarii noștri aici, înainte de sesiune* La urmează sâ intre cu niște amendamente care s-au discutat. .Pentru că vreau să vă spun că foarte greu a fost. „au căzui Je comun atoni eu niște reprezentanți de Iu liberali Amendamentele spuneau ca în zona orașului, legea zonei costiere să nu-șt producă efecte, că în oraș se construiește. Să se ducă ncolo, la ...să se ducă in aha parte, acolo sâ protejeze natura. nu in oraș.

Sc Inc comentarii in sală iDa’ acolo de cc să nu se facă stațiune, dacă vrea să iacă stațiune

la...?}


Nu șt iu...Bun. Deci. înainte de sesiunea parlamentară , invităm deputății aici. abordăm inclusiv această discuție a zonei costiere, care, pentru noi. este o chestiune foarte mare. Acuma, n-nvem ce să fee cm,

Di 1 ilscrm Nuir i

Guvernul este abilitat de INirliimem să dea ordonanțe de urgență.

1 )i Rndu idei nil Mazăre

Știți cum spune turcut iavași. iavași Haideți să trimitem întâi asia cu șoseaua de coastă și după aia sa invităm și parlamentarii, că mai c o lună până cănd..

Consilierii sunt de acord.

Dl -G licorn ho Stoica

Pentru punctul nr,3- ta votul secret, domnul Moga Nicdlae a Jbsl ales CU 24 de voturi pentru și 4 abțineri.

Supun la vot hotărârea. Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri? Mulțumim1

i>-.ild_țyl<ireda L.nucIle Avem 25 de voturi pentru.

DkGhcorahc moi ca

Mulțumim frumos de participare și să ne vedem cu bine după această lună călduțțtittsâ! Vii rugam frumos, domni lor consilieri. nu plecați !

pl:Radu 5tefan_Mazăre

Deci. în scrisoare se va tace mențiunea că a fcvst votată. in umn imitate, în ședință Consiliului Local din dala de 37.07.2007 și, așa cum s-a stabilit, va fi semnata de președintele de ședință și de primar.

Consilierii suni de ucL>rJ.

DtGheorghe Stoica

Declar închise lucrările ședinței de ari . Vă muițumesc pentru participare I

PREȘLDIN II Lf §ltl>IN [’l-.l.

SECRETAR.Marcela Ennclie

4t