Proces verbal din 26.10.2007

17.proces verbal sedinta din data 26.10.2007

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

A    e

încheia! aslâzi, 26,10,2007. orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al M u ni c i pi u I ui Constanța.

La ședință participa: dl.primar Radu Ștefan Mazăre, dl.viccprimar Nîcobe Vemirschi. dl.vîcepritnar Marius tiabriei Stan, d-na secretar Marcela Lnache. 26 de consilieri locali (lipsă fiind dLFoca Marian), directorii direcțiilor Primăriei municipiului Constanța, reprezentanții mass-mediet locale, cetățeni ai municipiului Constanța.

Dl.Gheorahe Stoica

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri ! Bună ziua, stimați invitați ! Vă rugăm..? în primul rând. in numele dumneavoastră, spumroi "La mulți ații!" colegilor noștri care poartă numele Sfântului Dimitrie, domnului Calotă și domnului Coiciu. Să trăiască, să fie sănătoși. să-și poarte numele cu demnitate !

Vă rog să ne permiteți să vă aducem un lucru imporlunt, b cunoștință, din partea personalului tehnic al Consiliului local. Vă rugăm să recepționați și să rețineți că apar neconcordanțe între convocatorul tipării și convocatorul scanat pe CD. Cel care este corect, este cel de pe CD. La convocatorul tipărit apar aceste neconcordanțe. Vă rog să rețineți lucrul acesta. După aceea, la punctul nr.7 este, in convocatorul tipărit greșit Ordonanța de Guvern. în cci pe care dumneavoastră ii aveți acolo, este coreei. Punctul 75. neftind tipărit, nu a Ibsi scanat. L-am primit. După aceea, protocolul corect. Ia punctul 82, este proIocolul pe care dumneavoastră Lăți primit și-l aveți în față.

Vă rugăm acum. pentru ședința de astăzi, avem 83 de puncte la ordinea de zi. 3 (trei) puncte la ordinea suplimentară. Și vă rog să vă notați, punctele 16. 17, 18, 19 retrase. 51, 64’, 71 ...și atât.

Supunem la vot convocatorul cu anunțurile respective la cele 83 de puncte.

Cine este pentru 'împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim 1

P-tui Mun el :t L oachfl

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Gheor.uhe Stoica

Permiteți-mi să vă prezint mai departe. Avem o ordine suplimentară formată din 3 puncte, b care se adaugă raportul domnului consilier Șerbănescu, in urma deplasării la o conferință, pe care îl aveți deja la mapă și pe care-] vom aproba b timpul respectiv.

Cine este pentru ordinea suplimentară? împotrivă ? Abțineri?

D-na. Marc ela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

DIGheorglie Stoica

Ne permiteți să dăm citire primului punct:

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2007.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog, doamna consilier !

D-mt Antone! la Mar in esc ii

Deci. vom avea o modificare Ja acest proiect. La capitolul 74. înlocuirea denumirii de „studiu de pre fezabilitate" cu den tuni rea de „studii". Tenunțăndu-se la noțiunea de prclezabilitaie, iar la pozițiile 42. 43. 44.45. 46,47.48,49, 50 înlocuirea denumirii de „realizării" cu denumirea de ..reabilitării”. Dacă aveți nelămuriri, doamna Ani Merlă vă va spune despre ce este vorba. Mulțumesc I

DI.Gheorghe .Stoica

Vă rugăm, la vot.

Cu amendamentele respective, cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-:ia Marcela bnache Avem 26 de voturi pentru.

Dl,(.! heor ghe _Șțp.ița

Punctul nr.2:

„Proiect dc hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al lî.A.D.E.T.Constanța,”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă 7 Abțineri 7 Mulțumim !

D-na r Ma re el a Enache Avem 26 de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul nr3:

„Proiect de hotărâre privind apruharea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al H.A.T.C.Constanța pe anul 2007.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim !

D-na Marcela bnache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.CheorgIie Stoica

Punctul nr.4:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2(107 al R„ A, E.D.P.P.Cou stanța,”

■»

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este penlfll ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim 1

D-na Marcela Enachc

Avem 26 de voturi pentru.

DI .GheuiKhc' Stoica

Punctul nr.S:

„Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei ți a statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului municipiului Constanța, aprobat prin HCLM nr. 43 0/2 4.09.2007.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cfee este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Maree ia Enachc

Avem 26 de voturi pentru.

D1.Ci heorgh e Stoicii

Punctul nr.6:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu beneficiarii de gratuitate pe transportul în comun, conform Legii nr.448/2006 privind protecția ți promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-uu Marcela li nucile

Avem 26 de voturi pentru,

Dl-Gheorghe Stoica

Punctul nr,7:

„Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, sub formă de combustibil solid, familiilor care se încadrează în prevederile O.L.G. nr.5/2003.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ?împotrivă? Abțineri ? Mulțumim frumos 1

D-na Murcelu Enachc

Avem 26 de voturi pentru.

l)l,GLep.rghc Șioica

Punctul nr.fi:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției încheiată între Primăria Municipiului Constanța, Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța și Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Constanța referitoare la gratuitatea transportului urban pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cil handicap grav și asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav și accentuat.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

Lina Marcela Rnache Avem 26 de voturi pentru.

Dl-Gheorghe Stoica

Punctul nr.9:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local de facturare a energiei termice în sistem centralizat ai RADET Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă? Abțineri 7 Mulțumim !

Dma Marcd_h Lnache

Avem 26 de voturi pentru,

Di.Cheora.he Stoica

Punctul nr.10:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, dezafectării și valorificării unor mijloace fixe, proprietate privată a Municipiului Constanța, aflate în administrarea RATC» reprezentând linie de transport travai 100 de pe bd.ALLăpușneanu, Gară-Sat Vacanță.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Maree la Bnache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Gheornlie Stoica

Punctul nr.ll;

„Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații dc locuit, construite de A.N.L, în regim de închiriere, din recuperări.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

Djra_Marcda fataehe Avem 26 de voturi pentru,

Dl.Uheorghe Stoica

Punctul nr.12:

„Proiect de hotărâre privind subvenționarea deficitului rezultat din administrarea locuințelor destinate închirierii, construite de A.N.L?’

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim !

DiGheorghe Sioica

Vă rog să-mi permiteți să discutăm punctul 14 înaintea punctului 13. pentru a li intr-o ordine firească.

Punctul ar. 14:

„Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii Serviciului comunitar de utilitate publici de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Constanța către SC Confort Urban SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

O-na Marcela Enaehe

Avem 26 de voturi pentru.

Pi.Ghcorghe Stoica

Punctul rtr.13:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la asocierea persoanelor juridice și/sau fizice cu SC Confort Urban SRL cu privire lu exploatarea patrimoniului privat al Municipiului Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă 7 Abțineri 7 Mulțumim frumos!

P-na Marcela Lnache

Avem 26 de voturi pentru.

DLGheorghe Stoica

Punctul nr.15:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, faza studiu de fezabilitate, al obiectivului de investiții - Construire telcski nautic pe malul lacului Siutghiol, stațiunea Mamaia.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțnftri ? Mulțumiml

D-na Marcela Piutclic

Avem 26 de voturi pentru.

DiGheorghe Stoica

Punctul or.16 este retras. Punctul 17 este retras, lft este retras, 19 este retras. Punctul

20:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii RAEDPP a documentației tehnice pentru construcția conexă - Spațiu alimentație publică — aferent obiectivului de investiții „Amenajare pistă roleri, skateri, bicidiști și funcțiuni conexe, în incinta Parc Tăbăcăric, Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împolrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

DLGhcorghc Stoica

Punctul nr.21:

„Proiect dc hotărâre privind aprobarea PIT) — Construire spălătorie auto și amplasare rezervor GPL, bd.l.C.Brătianu nr.filA, teren în suprafață de 1956,35 mp, proprietate Borcea Cristian și Mihaela Mariana, investiție realizată de SC Auto Gaz Trading SRL,*’

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Lcnuui Doinita Răsese»

Votez împotrivă. întmcal nu sunt avizele...

Djgn -Marcela Lnachc

Avem 25 de voturi pentru, I vot împotrivă. A votat împotrivă d-na Băsuscu.

Dl.Ubeorghe Stoica

Avem o rugăminte: să păstrăm liniște în timpul ședinței! Problemele... în afară de ședință, vă rog să le discutați pe terasa!

Punctul nr.22:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire locuință P+E, st r. Al ba lu li a ur.2, teren în suprafață de 300 mp, proprietate lonilă Marceli ca.”

- inițiator; Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Lnachc

Avem 26 de voturi pentru.

DLG heoruhe Stoica

Punctul nr,23;

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire bloc locuințe S+P+6E, str.Constantin Bobescu, careul XXII, lot 112, teren în suprafață dc 500 mp, proprietate Mihaic Maria.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă 7 Abțineri 7 Mulțumim!

L>-n;i Marcel;: Hnariic

Avem 26 de voturi pentru.

DLGheoTBhe Șțo i ca

Punctul nr.24:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire imobil S+D+P+8E, spații comerciale și locuințe, str.Oborului nr.33, teren în suprafață dc 1300 mp, proprietate SC CONSAL EDILITARE SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotriva ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela I? nache

Avem 26 de voturi pentru,

Dl.jOheqrgh e Sțoica

Punctul nr.25:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ parțial - Construire imobil S+F+b-8-10E, locuințe cu spații comerciale Ia parter, bd.Al.Lăpușncauu, zona liceului „Decebal", teren în suprafață de 747,50 mp, proprietate SC UT1LNAVOREP SRL.*1

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe St oi ea

Punctul nr.26:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ parțial - Construire imobil S+P+6-8-WE, locuințe cu spații comerciale la parter, bd.Al.Lăpușneanu, zona liceului „Deccbal”, teren în suprafață de 764,83 mp, proprietate Chicheanu Constantin ți Ștefan ia.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă 7 Abțineri ? Mulțumind

D- na Marce i a L-jn ache

Avem 26 dc voturi pentru.

Dl,Ghcorglie Stoica

Punctul nr.27;

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Extindere și refuncționalizare parțială locuință parter și spațiu alimentație publică, str.Frunzelor nr.107, teren în suprafață de 396,66 mp, proprietate Frățilă T ud orei și Elena,**

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă 7 Abțineri 7 Mulțumim!

D-tia Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Di.Gheorehe Sto i ca

Punctul nr.28:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ — Schimbare destinație locuință P+l în grădiniță P+1E+M, str.Vânători nr.55, teren în suprafață de 228 mp, proprietate SC TOM ȘI JERRY JUNIOR SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

Pi.Gheorghe Stoica

Punctul nr*29:

„Proiecl de hotărâre privind aprobarea PLZ - Construire atelier auto ți bucătărie de vară, str.Huiman Arbore nr,l bis, teren în suprafață de 312,76 mp, proprietate Tudor Vasik și Georgeta.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim!

D-na Marcela Linaclic

Avem 26 de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul orJO:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PLZ - Extindere ți supraetajare locuință parter cu 1E+M, s Ir. Andrei Mureșanu nr,43A, teren în suprafață de 220 mp, proprietate Neculai Neculai ți Marina.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

D-na Marcela Cnarile

Avem. 26 de voturi pentru.

DLGhconzlic Stoica

Punctul or3l:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea P1ÎZ - Construire imobil locuințe S+P+6E, str.lt.Dumitru Lemnea nr.4, teren în suprafață de 350 mp, proprietate SC IMPERIAL GAS 2002 SKL,”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Ah țineri 7

D-na Marcela iiiiache

Avem 26 de Voturi pentru.

D-na i,enuia Doinita Băsescu

Am și eu o întrebare!

Dl.Ghcorghe Stoica

Va rog, doamna consilier!

D-na l.enuța Dpi n ița. Păs eseu

Are caracter general. Deci, întrebarea mea este: în momentul în care avizul PUD-ul ui este pentru P+2E, în ce condiții domnul arhitect și comisia respectivă, aprobă au lori zaț ia de construire pentru 4E, în plus 2E ți așa mai departe, Este...Ani îmâlnii, în proiectele de astăzi, multe cazuri de genul acesta, dacă vă uitați și dumneavoastră. Deci, atunci când PUD-ul este de P+2, apar cereri pentru construcții cu mai mult de doua etaje. Mulțumesc !

Dl .Ton ut Terna

Dacă vă uitați la cote, o să vedeți la procentul de ocupare și la regimul de înălțime, se scrie acolo că se va stabili !n fază de PUZ. Acolo, ce citiți dumneavoastră, se referă, de fapt, la ce au cerut respectivii. Li ne cer F+2. Noi putem să zicem că, din punct de vedere urbanistic, se poate P+4 sau P+1. Și aveți prevedere în cettiîkatul de urbanism - se va stabili la faza de PI IZ.

Dl.Dănuț Moisoiu

F o altă interpretare, aici. Deci, dacă am un PUD. care Lam votat aici, cum se construiește, la față de PUD-ul aprobat, de b P+2 la P+4 ?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vă spun eu. Pe autorizație, niciodată nu se dă, dacă PUD-ul prevede P+2, să se dea P+4 sau P+5 că știm ca de-a b in așteaptă ca să ne ia eu așa ceva. Sunt însă cazuri în care. și un caz, este celebru, este exact lângă Primărie. în care avea autorizație P+!...

Dl.Ghenrghe Stoica

Și a făcut P+4!

DLRadui_Șțefan Mazăre

Și a tăcui P+4. Acționat în instanță, judecai, pentru că e pe proprietate privată, și el a construit în continuare. Dacă veni ți la mine în birou, o sa vedeți coșmclîa, mare, construită.„Cine e mă. proprietar acolo ?

D1Jomit Fonia

Uft domn, care are hotelul Histria...

Dl.Radu ȘteJâit Mazăre

A aa... Bosânceanu. îl cheamă, nu ? Deci, Bosânceanu, unul care...nu Bosânceanu de Ia Cuget Liber, ci altul, care are Histria, și a construit P+5. Și avea P+l. Judecată, N-am putut sâ-l împiedicăm să construiască!

Dl.Dânuț Moisoiu

Sau. în cazul în care vreau să construiesc mai mult, sc modifică PUD-ul. Se solicită și se obține un certilîeal de urbanism în care se scrie că se stabilește prin PUZ...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aia e altă discuție !

Dl.Dănuț Moisoiu

Deci, dacă am un PHD de P+2 și vreau să fac P+4, solicit modilîcarea PUD-ului...

DL Radu Ștefan Mazăre

Aia. e legală. Da’ nu există caz de autorizație unde PUD-ul să prevadă P+2 și pe autorizație să scrie P+5, că... ne mănâncă DNA-ul, dacă semnăm așa ceva!

DLQhcorghc Stoica

Putem continua Punctul ur32:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire anexe fabrică înghețată și amplasare skid GPL, str.Posada nr.16-18, zona Baba Novac, teren în suprafață de 1500 mp, proprietate Anton Gcorgel și T ud ori ța, investiție realizată de SC EL ION IMPORT EXPORT SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

D'na Lcnuia Doinita Răseseu

Vreau să întreb ceva..,

DI.Gbeorgbc Stoica

Vă rog. doamna consilier !

D-na Lentila Doinim Bascscu

Eu, astăzi, Sunt cu întrebările. în cazul respectiv, SC LI ion n-ar fi trebuit să solicite acordul proprietarul ui? în documentația din CD-uL nostru, nu apare contractul de concesiona re... Mă refer In faptul că nu apare acceptul proprietarului, peniru a se construi pe terenul respectiv...Deci. cum a spus colegul meu, nu apare nici contractul tie concesionara și nici,-Dacă nu apare în contractul de concesionare....

DI .Ionuț Toma

Depinde Je ce scrie în contractul de concesionate.

D-na benuta Doi uita Ilăsescu

Deci. este necesar acordul-.?

DUonuț Tonta

Nu, nu este necesar....

D-na I.emită Doinita Ijăsescu

Peniru că n-ai cum...

DUonuț Toma

Depinde de ce scrie în contractul de concesionare...Imediat vă răspund, .Dacă în contractul de concesionate, cel care concesionează îl cete concesionarului să edifice o construcție, se consideră că are deja acceptul, din moment ce tocmai prin contract i se cere lucrul ăsta. Deci. nu mai trebuie încă un acord expres.

Sc fac comentarii in sală.

DECcuman lin Chirilă

Asta este problema. Neavând contractul, la documentație, n-avem de unde să știm dacă are sau nu...

DLGțiwTghe Stoica

Aia e altă treaba...

Se fac comentarii in sala.

D-na Marcela Fnacl

Vă putem pune la dispoziție contractul de închiriere. Deci. există. Noi nu putem să scanăm toate documentele. Dacă am sta să scanăm tot dosarul...

D-na I .cil li ța Doinita Basc scl>

Păi, nu, iui se poate, sigur, dar violam să știu...

D-na Marcela L-nache

De-aia am și venim cu originalele aici să vă spunem...Deci, există contract de închiriere între Anton Gcorgel, care este proprietarul terenului și SC Elion Import Export SRL

Di.Radu Sudan Vla/ăm

Uitați ! Puneți-tl la dispoziție, să studieze...

D-na Lenuța Doinita Băsescu

Nu. eu doar am întrebai—.

Dl. Radu Șiellm Mazăre

Nu. doamnă. „E-n regulă! Nu...Sigur. Ați întrebat și vă răspundem.

D-na Marcela bnachc

Deci. este contract autentificat la notar în 30 martie 2007...

Dom Lenuța Doinita Băsescu

Deci. la final, ulterior, nu reclamații.. J?

D-na Maree I țț L nache

Nu. nu, nu...Să știți că ele sunt verificate, toate proiectele, șt acolo unde nu sunt. eu le cer.

Deci...

DI.Radu Ștefan Mazăre

Doamna secretar semnează avizul de legalitate și este o...Răspunde, că este secretarul Consiliului Local.

D-na Marcela Enache

Deci. ele sunt.

DLGhcoffihe Stoica

Continuăm. Punctul 33:

„Proiect dc hotărâre privind aprobarea PUZ - Extindere locuință parter cu P+M, st r.Făgetului nr.68, teren în suprafață de 150 mp, proprietate Memet lașar și Chiuit eu.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim !

D-na Maree ia kr.uche

Avem 26 de voturi penLru.

Dl.Gheorghc Stoica

Punctul 34:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ — Supraetajare parțială și extindere locuință parter cu P+l, str.Dcspot Vodă nr.2l, teren în suprafață de 167 mp, proprietate Nicolae Vasilica.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă 7 Abțineri 7 Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 26 de vtrturi pentru.

D-na Lenurta Do i n i ta Bă șescti

Deci, tot așa e și aici t

Dl. Ghcorgbe Stoica

Punctul 35:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Extindere și supraetajare locuință parter cu IE+M, str.Sakâmilor nr.13 bis, teren în suprafață dc 11430 rup, proprietate Pinoiu Alexandru și Tudora.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă 7 Abțineri 7 Mulțumim !'

D-mi Mareei;l l-'.nachc

Avem 26 de voturi penim,

Dl.GheoTflhe Stoica

Punctul 36;

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Supraetajare locuință parter, str.Coataehe Stamate nr,18, teren în suprafața indiviză de 156,25 mp, proprietate Ciobanu Mihaela Alina și Eugen Cristian.**

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă 7 Abțineri 7 Mulțumim !

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 37î

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire imobil apartamente, S+P+3E, str.Plopilor nr.14, teren în suprafață de 131,50 mp, proprietate Isop Gică/

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă'? Abțineri ? Mulțumim f

D-na Marcela Enacbe

Avem 26 de voturi pentru,

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 38:

„Proiect de hotărâre privind apmharea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea HCLM nr.587/2005 privind modificarea HCLM ur.300/2003 pentru aprobare PUD -Construire centru comercial ți servicii, str.Cișmelei colț cu str.Dobrilă Eugeniu, teren în suprafață de 443,60 mp, proprietate SC CAV1OR COMPANY SRL/

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este penîru ? împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim !

P-na Marcela Limche

Avem 26 de voturi pentru.

DI.Gheorahe Stoica

Punctul 39:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire imobil P+P+2E+M, spațiu comercial și locuințe, str. fon Urau nr.57, teren în suprafață de 234,511 mp, proprietate Cri st va Ion și Ioana.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine osie pentru 7 împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim 1

D-n;i Marcela Linache

Avem 26 de voturi pentru.

L> [. Gheorghc Stoica

Punctul 40:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Transformare mansardă în etaj și mansardare parțială locuință, sir.Prel 8 Martie nrJ7, teren în suprafață de 124 mp, proprietate Negoiță Stela, Neguiță Any Carmen și Nastu Mariana.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțtnnim !

D-na Marcelii Jjn; iehe Avem 26 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire imobil locuințe B+P+M+SE+etaj tehnic, cu parcare la parter și demisol, bd.Mamaia nr.224, teren în suprafață de 392 mp, proprietate SC CAMBELA PROD SRL."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim !

D' i ] a. Marcelu Enaclu?

Avem 26 de voturi pentru,

Dl.Gheorehe Stoica

Punctul 42:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire imobil S-+-P4-6-7E, locuințe, birouri și garaje, str.Sălciilor urJ9, teren in suprafață de 1000 mp, proprietate Tapangca becebal și Maria."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă 7 Abțineri ? Mulțumim !

L>- n a Marcela Enadie

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 43:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire 6 imobile S+P+4E, locuințe sociale, slr.Celulyjci nr-6, teren în suprafață de 10003,19 mp, domeniul privat al municipiului Constanța.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Di.Gbeorglte Stoica

Punctul 44:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire patru locuințe unifamiliale P+1E cuplate două câte două, str.Prd.Meștcrul Manole, lot 15, teren în suprafață de 851,68 mp, proprietate lacob Ovidiu și M ario ara Ținea.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-no Marcela Enache Avem 76 de voturi pentru.

Di.Ghcorglie Stoica

Punctul 45:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Lotizare teren în vederea construirii de locuințe P+1E, zona Viile Noi, parcela A 1089/2/4, teren în suprafață de 3233 mp, proprietate Verhioglu Cornelia, Manok Alexandru și Ene Auriei.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri ? Mulțumim î

D-na Maree hi Fmiclie

Avem 26 de voturi pentru,

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 46:

„Proiect de hotărâre privind modificarea 11CLM nr.248/2005 pentru aprobarea documentației PUD - Construire sediu firmă, atelier mecanic și magazii, zoua CET, parcela A 1016Z28/1, teren în suprafață de 1000 mp, proprietate Lazăr loan.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

U-ita Marceli Tmachc

Avem 26 de voturi pentru.

DLGhcorghc Stoica

Punctul 47:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PU2 - Extindere imobil P+iE+M cu P+1E+M - birouri și locuință, str. Luntrașul ui nr.6, teren în suprafață de 330 mp, proprietate SC SUBLICOM SRL."

inițiator. Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marc eh Enache

Avem 26 de voturi pentni.

Dl.Gheorglie Stoica

Punctul 43:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PLD - Extindere și supraetajare cu 1E+M, hală producție și show-rntun mobili, str. Vârf ut cu Dor nr.26, teren in suprafață de 3394,58 mp, proprietate SC DOMUS NUVO SRL?’

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotriva ? Abțineri ? Mulțumim !'

D-na Marcela J.muche Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ghcoi-ghe Stoica

Punctul 49:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire locuință P+1-2E, str.Eroîlor nr.lB, teren în suprafața de 196 mp, proprietate Zaif Tănase,”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

P-na Marcela Enache

Avem 26 dc voturi pentru.

Di. Che or duc Stoica

Punctul 50:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PVZ - Construire imobil S+P+2E, birouri, locuințe de serviciu, str.Pandurului nr.75 bis, teren în suprafață de 500 mp, proprietate SC BLUEPYRAMID SRL.**

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Muițurnim !

P-na Marcela Lnaehc Avem 26 de voturi pentru.

PlXihwTKhe Stoica

Punctul 51 este retras.Pu netul 52:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ — Construire imobil apartamente D+P+2-3E, str.Ion Kațiu nr.130, teren în suprafață de 200 mp, proprietate SC AGRO MICII SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Gheorghc Stoica

Punctul 53:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PU Z - Construire imobil P+1E+M, birouri ți locuință, str. Frunzelor nr.114, teren în suprafață de 67,79 mp, proprietate SC AGRO MICH SRL.”

inițiator Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

P-na Marcela Fnache

Avem 26 de voturi pentru.

DlGheorghe Stoica

Punctul 54:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire spațiu comercial parter, str.Ecaleriua Teodoroiu nr.43, teren în suprafață de 58 mp, proprietate Rizu Bogdan ți Crina,”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivi 7 Abțineri 7 Mulțumim !

D-nu Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl ,G h eorahe Sto i ca

Punctul 55:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire locuință D+P+JE+M, str.Fundâtura 1 Mai, teren în suprafață de 300,98 mp, proprietate SC CRIS F1SHINC SRL?*

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim !

L>:na Marcela Enuche

Avem 26 de voi uri pentru,

DLGheorghe Stoica

Punctul 56:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.220/2002 privind modificarea HCLM nr.493/2001 pentru aprobarea documentației PUD - Extindere ți supraetajare spațiu comercial existent, zona Piața Tomis IDG

inițiator Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim î

L>-iia Marcela Fnache

Avem 26 de voturi pentru,

Dl.Gheorehe Stoica

Punctul 57:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire imobil apartamente 5+P+6E, sir.Prel.E roilor nr<2, teren în suprafață de 265 mp, proprietate SC FINANS INTERNATIONAL LEASING SA, aflat în utilizarea SC AL STOM COMPANY SRL.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na M ared a Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 58:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ — Construire bloc locuințe S+P+5E, str.Școlii nr.6, teren în suprafață de 744 mp, proprietate TațuJa Nastasia, Lazia Lucian ți Li liana, N ic o iau Ghcorghe ți Paula.”

inițiator: Primar, Rado Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na MarcelaEnaehe Avem 26 de voturi pentru.

DI. G hgorphc Sto i ca

Punctul 59:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire locuința P+f+pod drculabil, sh-Jou Raliu nr.Sft, teren în suprafața de 200 tnp, proprietate Zamfir Mitică Robert și Birsen.M

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim 1

D-na Marcela. Enacbe

Avem 26 de voturi peniru,

Dl.GheorșJie Stoica

Punctul 60:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PIZ - Construire imobil Sp+P+2E+M, cabinet avocatură și locuință, str.Zo rele lor nr.9, teren în suprafață de ISO mp, proprietate Voîcu Vestina -Cabinet de Avocat,1

inițiator; Primar. Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim 1

D-na Marcela Enache

Avem 26 dc voturi pentru.

Dl. Gheorghe Stoica

Punctul 61:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire locuință D+P+1E+M, str.Orizont ului nr.20, teren în suprafață de 203,60 mp, proprietate Barau Gheorghe și Nastasia."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na. M a îcc I i H ■ i ia c he Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 62:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire locuință P+2E+M și garaj, str.Vârfut cu Dor nr.63, teren în suprafață de 500,03 mp, proprietate Matanie Adam Vioret."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? î tu potrivă ? Abțineri 7 Mulțumim 1

D-na Marcela Fnaehc Avem 26 dc voturi pentru.

DLGheorcheSțoica

Punctul 63:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ- Recompartimentare, extindere cu P+IE și supraetajare eu un nivel locuință parter, str.Amzacea nrJO, teren în suprafață indiviză de 145 mp, proprietate Cocoș lordache și Iufia.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă 7 Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela i; n aclțc

Avem 26 de voturi pentru.

Dl. G11coruhe Stoica

Punctul 64 este retras. Punctul 65:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire hală service auto P+IE, stație carburanți și imobil birouri P+IE, str.Verde nr.l7A, teren în suprafață de 15028,03 mp, proprietate SC PĂLTINIȘ LEASING SA.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? împotriva ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela_£mac l i e

Avem 26 de voturi pentru.

DI.G heoriț'hc Stoica

Punctul 66:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD — Spațiu depozitare și amenajare parcare, str, Interioară 111 nrJ, teren tu suprafață de 414,65 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim !

D-nu Maree Iu Lnachc

Avem 26 de voturi pentru.

Dl G hcorahe Stoica

Punctul 67:

„Proiect dc hotărâre privind aprobarea PUD - Amenajare teren de sport și parc de distracții tip „Țara Piticilor1’, zona al.Nalbei, strjtL.Canigiale, str.Haba Novac, teren în suprafață dc 3617,99 mp, domeniu public și privat al municipiului Constanța,”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivii ? Abțineri ? Mulțumim f

! )-na Marcela Ennelie Avem 26 de voturi pentru.

Dl .Ci li corul te Stoica

Punctul 68:

„Pridcct de hotărâre privind a probarea PUD - Construire termin a J cereale, incintă Port Constanța Nord, dana 31-33, teren în suprafață de 20783,23 mp, proprietate de stat aflată în administrarea CN APMC, investiție realizată de SC UNITED SIDPP1NG AGENCY SRL.’*

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

[>-rni Marcela Hnuche

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Gheorțthe Sto ica

Punctul 69:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Construire ansamblu locuințe colective 3S+D+P+20E, bd.Mamaia nr.296, teren în suprafață de 8283,75 mp, proprietate SC SUNRJSE TOURS SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim î

P-nu Mareel;: l-mtcnc

Avem 25 de voturi pentru șl o abținere a doamnei consilier Băscscu.

L2J ÂLbeorfihc Stoica

Punctul 70:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Ansamblu rezidențial locuințe și dotări, zona Pescărie, teren în suprafață de 34800 mp, proprietate Nashm«ny Tishak și Daniela.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă 7 Abțineri ? Mulțumim I

Lbna Marcela b narile Avem 26 de voturi pentru*

Dl.Gheorgbe Stoica

Punctul 71 este retras. Punctul 72:

„Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

inițiator: Primar, Rado Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela b narile Avem 26 dc voturi pentru.

DLGhcorghe Stoica

Punctul 73:

„Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă 7 Abțineri 7 Mulțumim •

D-na Marcela Fnaehe Avem 26 de voturi pentru

DLGheorahe Stoica

Punctul 74:

„Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privatul municipiului Constanța."

iniția ton Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă 7 Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela lin ac he Avem 26 de voturi pentru.

D l.Ghcorghe Stoica

Punctul 75:

„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr.385/2001 modificată prin HCLM nr.350/2005A

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ?

Dl.Tiberiu Nemet Domnu’ președinte 1

Dl Gheorghe Stoica

Da.

Dl.Tibcriu Nemet

Doanuia Enache, v-am rugai, de atâtea ori, djsțmn’e, când apare o hotărâre din asta prin care noi îndreptăm o eroare materiala, să scrieți și despre ce e vorba, domn'e!

I > - a e 1 _M arce la Enache

Aveți proiectul...

Dl.Tibcriu Nenicț

Păi. nu. doamna Enachc, las3ți proiectul ! Deci, noi trebuie sâ știm. exact, din lillul hotărârii, ce eroare malerială îndreptăm. Nu e pentru prima dată când votăm îndreptări de erori materiale,..tară titlu. Deci. vă rog eu frumos, pe viitor, spuneți și în titlu.

DÎ.Gheorfthe Stoica

Cine este pentru 7 Im pol ri vă 7 Abțineri ? Mulțumim !

|j-na Marcela I r.aehe

Avem 26 de voturi pentru.

1 ?! .Ciicorghe Stoica

Punctul 76:

H Proiect dc hotărâre privind aprobarea tranzacției dintre Municipiul Constanța ți Damadian Mari a Maia, linca Irina ți Gulbcnkiao E lisa beta, Pufleni Dumitru șt Pufleni Elena,”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

DI. Constantin Chiri Iii

La punctele 76, 77 și 78 am dori niște explicații juridice și patrimoniale, că vorbeam și cu colegii, ca să înțelegem exact.

Se fac comentarii în sală, (La 76 suntem, domnule!)

Dl-Glieorglie Stoica

Da. La 76, 77 și 78. domini" consilier dorește niște explicații.

DlJ.-’.Q.iistanț i n Racu

Deci, la ordinea 76 avem tranzacția dintre Municipiul Constanța șt Dâmadian și Poticni. Care este istoricul, convenției? în 1991-1992, Primăria Constanța a acordai. în baza Legii nr. 18/1991, prin reconstituirea dreptului de proprietate, suprafața de teren de aproape o mie metri pătrați. în zona Patinoarului. Precizez că reconstituirea dreptului de proprietate nu s-a făcut loc pe Ioc, ci s-a tăcui prin acordare de teren în compensare. Probabil că, la vremea respectivă, terenul loc pe Ioc era ocupat și, în aceste condiții, lî s-a acordat teren în compensare din domeniul privai al municipiului Constanța. în 1998, familia moștenitoare. Damadian. intentează un proces Primăriei Constanța, Consiliului Local Constanța, prin care solicită suprafața de 10 ha teren, teren care sc suprapune ba cu RATC-uL ba cn Inspectoratul Școlar, ba. in parte, cu Patinoarul. Pentru că au câștigat în instanță inclusiv această suprafață de teren, noi aveam obligația de a pune în posesie familia Damadian inclusiv pentru această suprafață de teren. Deoarece între timp însă, până la terminarea procesului, acesta suprafață de teren care, repet, a fost dată în compensare în 1991-1962 către fam.Carp Negru, este evident că....cate, la rundul ei. a vândut către soții Puflcne, este evident că nu mai puteam pune în posesie, nu se măi putea executa hotărârea judecătorească pe acest teren, pentru eă avea un alt proprietar. S-a născut in acest mod un litigiu între Damadian, de pe-o parte, și Consiliul Local, pe de altă parte, prin care se solicită, și Pufleni și Consiliu, pe de altă parte, prin care se solicită să punem în posesie, pe terenul ocupat de familia Pufleni, pe moștenitorii Damadian. Dosarul este pe rolul .Judecătoriei Constanța. Și, pentru a se stinge acest litigiu, pe care, după părerea mea, moștenitorii Damadian îi vor câștiga și vom 11 obligați, prin hotărâre judecătorească, pe lângă să plătim daune, penalități și așa mai departe, să le dăm terenul, să încheiem această tranzacție prin care noi dăm familiei Pufleni un teren echivalent pentru cei pc care-1 are acolo, iar terenul ocupat în prezeni de Fam.Pufleni, și care provine de la fam.Carp Negru, din 1992, va reveni de drept familiei moștenitorului Damadian. De altfel, la ora actuală, practica judiciară merge foarte mult pe compararea de titluri în acțiunile de revendicare. Ori. este evident că atât titlul lui Carp Negru, din 1992, cât și titlul luî Palie ne. din 1998 este, cu mult, ulterior titlului de proprietate ai moștenitorilor Damadian, din 1930 și ce va.. .Deci. este indubitabil că . în instanță, ei vor câștiga. Pentru a se pune capăt acestui proces, am propus încheierea acestei tranzacții, in condiții de legalitate. Codul de procedură civilă permite în acest caz. ca atunci când există un litigiu asupra unui drept, părțile. din dosar, să încheie tranzacții, cu acordul tuturoc celor interesați. Deoarece este vorba de un teren care aparține municipiului Constanța, este firesc cerem acordul Consiliului Loca! Constanța pentru încheierea acestei tranzacții.

Dl. Victor llic Râdrâeșcu

Dar de ce nu l-ai trecut pe Carp in altă parte....decât colo ?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pentru că cel care a fost pus în posesie, în baza Legii nr, 18/1991. în 1991-1992, a vândut terenul de vreo trei, patru ori. Actualul posesor ne face și nouă o favoare ca acceptă schimbul.

Dl .1 iberiu Nemet

Asta e, are pretenții...

Di.Radu Ștefan Mazăre

Are pretenții! în caz contrar, ne poate da în judecată, că l-am pus acolo în posesie, să ne ceară și daune că nu poate să construiască- Și atunci, s-au făcut evaluări, am tocmit-o cu ăla până când a spus omul: "Da. domnule, accept terenul acolo Și stingem litigiul. Voi. terminați cu punerea în posesie și executați hotărârea înaltei Curii de Casație, ca să puneți lanț Da ni ad ian in posesie pe întreaga suprafață, și eu mă mut cu terenul șt cu casa începută acolo, câ-și începuse și casă. acolo, omul. mă mul în partea astalaltă.” Asta a acceptat...

DI.Tiberiu Nemet

Omul acceptă,.,.

Di. Fel tx Stroe

Ne face o favoare...

1?ț ,V Dtor llic Rad li Ic seu

Dar. pe Legea 18. când s-a făcut prima data...?

DLTiberiu Nem e ț

ÂhâJn '92!

Dl. Rad ti Ștefan Mazăre

în ' 921

DL V i clor Iile Râdulcs c i1

Cine era...

D!. Rad ți S1 e fan Mazăre

Nu știu...

DL Victor II ie Radi t.l eseu

...primar?

Dl .Radu Ștefan Mazăre

Mai știu cu cine era 71

Se fee comentarii în sală.

I >3, Viub II ic Radul eseu

Dar când s-a tac ut punerea în posesie, în *92^ cine a semnal ?

Di,Aurel Butnarii

Nu e nimeni vinovat, pentru că. în '92 nu se terminase depunerea cererilor de restituire și nici puise știa că pentru acel teren se vot ivi moștenitorii.

Se fac co meni arii in sală.

Dl Liber iu Nemet

Domnu* primar, noi trebuie să înțelegem câ această tranzacție are în spate o solicitare a.„individului. nu ?. a cetățeanului care,...

Dl .Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu...

Dl. Liber iu Nemet Deci, noi propunem...

Dl .Rad n SîeS’an Mazăre

Dam ad icnii.. .

Di.Tiberiu Nemet

Nu. Deci. noi propunem locația! Sau ei ne-au cerut-o?

Di. Radu Șteran Mazăre

Am căzut de comuti acord cu el. Noi am căutat niște locații, ct a refuzai una, doua. trei dintre ele și eu asta a fost de acord.

Sc fac comentarii în sală-

PI.RaduȘteFan Mazăre

Da, el e de acord. Ce-mi spuneți dumneavoastră, în *91**92 nu erau clare legile proprietății. Bănuiesc că nu-i nimeni vinovat..,

Di.Victor 11 ie Radul eseu

Dar cine a semnat?

Dt. Radu Ștcfen Mazăre Dacă mă lăsafi să vă explic,.,

Di.VicțOjr lHe Râdulescu Cine a semnai ? Ca istoric ...

Dl .Radu Ștefan Mazăre

Dacă mă lăsări să vă explic...A semnal, dar punerea în posesie, pe Legea 118, în ’91-’92, era

[egalat

Dl. Vi ctor Jlie Rădul esctj

N-am zis că nu era legală, dar cine a fost ?

DLRadu Ș te ia n M uzare

Nu știu, domn'e. cine a fost! O să căutăm!

Dl V;lLl;|- îiie Radu!eseu

Vreau să știu cine a semnat in ‘9l-!92!

Se fac comentarii în sală.

PI.Victor II ie Rădulescu

Tocmai de-aia, să spună...cutare sau cutare.,.!

Se fac comentarii în sală.

□I.Radu Șteian Mazăre

O sine interesăm.

Se fac comentarii în sală.

DLJ iberiu Nemet

Doninu' primar, păi. noi. acum, facem o reparație... ca să înțeleg...

DI.Gbeorghe Sloi ea

Coreei,

Se fac comentarii in sală.

Dl,Radu Ștefari Mazăre

Nu. Noi ne ferim de a pierde în inslatițâ și de a ajunge să plătim daune ca la Constanda. Mai abitir! Că, Ja Constanda e luna acuma, nouă, proaspătă! Insă, repet, ăsta. în '91 a fost pus în posesie pe terenul care, ulterior, a fost revendicat și câștigat la Curtea Supremă de Justiție. în totalitate, de către Damadicni.

D]rVictor Htc Ră d idesey

Dar cine a semnat ?

Se fac comentarii in sala.

D!. Victor Hi.- Radu lese u

N-am nimic împotriva tranzacției* dar să știu cine a semnat,,.

Se fac comentarii în sal a.

DJ.Clheorghe Stoica

Vă rog să revenim la punem! 76 care s-a discutat.

Cîue «te pentru ? împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Einache

Avem 24 de voturi pentru și 2 abțineri. S-au abținut d-na consilier Uâscseu și di. consider Radul eseu.

Dl.Fețjx Ș.troe

Domne* dar nu mai stăm b fiecare punct să ,eă vrea fiecare să-și facă cultură generală

Pl.Gheorșhe Stoica Ne interesăm după aceea.

DL.Radjq Ștefan Mazăre

Nu.iui.„Stați puțin ! Intr-adevăr* sunt niște schimburi... FI a văz ui* scrise și prin niște ziare, și tendențios* și e bine să fie explicate* Nu e absolut nieio problemă, să ne certăm, câ...

Se fac comentarii în sală,

Di.Feiix Stroe

Ședința ml-i spectacol de variei^, ca Să ne arătam mușchii. Avem dreptul, fiecare, de ia data câni citești, când mergem in Primări e..,sig ur, toată Lumea* Dar, de Ia data când citești, poți să mergi in Primărie să le documentezi. Nn snnl obligai să stau eu câte 25 de minute In fiecare punct* că vrea domnul consilier Râd ui eseu să vorbească aici.,.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vă rog....! Domnilor, vă rog eu, haideți să iim mai toleranți ! Că depășim... dacă suntem puțin mai toleranți**.

Se fac comentarii în sală.

Di. Rado Ștefan Mazăre

De ce să ne certăm, intre noi. fără sens ?!

Se fac comentarii în sală.

PI.Gheorglie Stoica

Punctul 77:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției dintre Municipiul Constanța ți SC VanimarSRlJ’

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ?

DLTihcriu Nemet

Efamtiu’ primar, are dreptate ți d[.f-''e!ix șt dl. Râd ui eseu...

DL Radu Ștefan Mazăre Și dumneavoastră aveți dreptate !

Dl.Tiheriu Nemet

Și să vă explic și de ce! Pentru că responsabilitatea este a celor care ridică mâna și sunt de acord cu această tranzacție, nu a celor care întocmesc actele - rândul doi.

DLI-clix Slroc

Se lămuresc in cinci minute, aici. decât în cinci zile, în Primărie ?

Se fac comentarii in sală.

DL Radu Ștefan Mazarc

Domnilor...!

Se fac comentarii în sală.

DLRadu_Sțefan. M.azâ re

Domnilor...!

DL Firii.* Stroc

Credeți că aici e un spectacol gratuit de a ne arăta mușchii! Hai să lîm serioși !

Dl .Radu Sic fa ti Mazăre

Domnilor, haideți să continuăm !

Dl.Cîheorșhe Stoica

Continuăm. Punctul 77.

Se fac comentarii în sală.

Dt.Ghcoridie Stoica

Vă rugăm, la 77 și 78. explicații 1

Se fac comentarii în sala.

Dl'Constanfrn Racu

în 2002, am încheiat un contract de concesiune pentru suprafața de 200 mp, lângă cofetăria ..Trandafirul‘J. Contractul de concesiune a fost încheiat în condiții de deplina legalitate, inclusiv licitație publică, in baza contractului de concesiune, cimces ion anii. respectiv SC VANIMAR, a plătit, permanent, redevența, a întocmi i proiectul de execuție, a depus documentația pentru obținerea autorizației de construcție. Dacă inițial, prin contractul de concesiune, se prevedea decât construirea unui spațiu ia parter, prinir-o hotărâre de consiliu, ulterioară, s-a modificat PUD-ul și s-a aprobat un P-t-3 „.sau P+î. Cert este că, în baza acestei hotărâri dc consiliu, SC VANIMAR a făcut cheltuieli în continuare, suplimentare, a executat tui nou proiect de execuție pentru un P-F-2E, Când a venit să depună documentai ia pentru întocmi tul documentelor. înainte de a-î da autorizația dc construire^ ținând cont că Urbanismul mai cere o dată situația juridică a terenurilor de ta Juridic, am constatai că terenul pentru care s-a încheiat contractul de concesiune este revendicat in baza Legii 10/2001. în aceste condiții, am dispus sistarea sau suspendarea oricărei proceduri de autorizare până ia soluționarea notificării. SC Vani mar a plătit in continuare redevența. Pe Legea 10. notificarea a fost soluționată la începutul anului 2007, prin restituirea ioc pe loc a terenului care a format obiectul concesiunii. în această situație, evident că- din nou. pentru că Vanimar a considerat că se va respinge notificarea și din această cauză a plătit redevența.„Cert este că, la începutul anului 2007 s-a restituit pe loc teren ui. în aceste condiții, contractul de concesiune este evident că nu mai putea executat ți, in condițiile in care Sc Vanimar făcuse cheltuieli, pc dc-o parte cu documentația de urbanism, pc de altă parte plătind redevența la timp, ne-a dat și Vanimar în judecată. solicitând acordarea unui all teren, deoarece cel care fusese acordat in 2002 fusese restituit pe Legea 10. concomitent cu plata de despăgubiri globale, stabilită, parcă, b 100.000 Euro, inclusiv amenzile pentru fiecare zi de întârziere.

în aceste condiții. in executarea contractului de concesiune, este evident că Vanimar nti arc ui ci o vină, ea a fost de buna credință, pe tot parcursul derulării contractului, inclusiv cu plata redevențeî la zi și singura în culpă este Primăria Constanța. Este adevărat câ în 2002. când a fost încheiat contractul de concesiune, noi nu trebuia să încheiem acest contract de concesiune, pentru eă el era notificai, însă, din nu știu ce împrejurări, această notificare nu a fost descoperită la momentul-. identificată la momentul respectiv.

DI.Tiberiu Nemet

Domnu' director, ți vreți să vă spun ceva ? Deci. este și mai bine că s-a întâmplat așa. pentru că, din punctul meu de vedere, această investiție, acolo, nu era oportună. La modul cel mai serios vă spun! Deci, nu este oportună, din punct de vedere urbanistic, investiția care urma să o facă Vanimar, Deci, dacă vreți, ca ți o reglementare, din punct de vedere urbanistic ai zonei, este foarte bine că îi dăm în altă parte să facă-.-investiția...

Di .Constant in Racu

Cert este câ. juridic. Vanimar nu are nicio culpă, culpa este, în exclusivitate, a Primăriei, și am apreciat câ asta e soluția pentru stingerea pe calc amiabilă a litigiului, pentru a evita....

DI.Tiberiu Nemet

Domnule director ...!


Pl.Constantin Racii

...despăgubirile globale ți pentru a evita amenzile pentru licoare zi de întârziere.

Dl.GhenrL’he Stoica

Mai aveți întrebări? Mergem mal departe.

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ?

D:np Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru și 3 abțineri S-au abținut consilierii; d-na Bâsescu. dl.Rădulescu ți dl.Șcrbăncscu.

Dl Gheorghe Stoica

Punctul 78;

„Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Constanța și SC SEAVTEW MEDIA SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Sunt probleme ?

Se fac comentarii în sală.

DLGhenrghc Stoica

Dx explicații, La 78,

Dl Radu Stelăn Mazăre

La 78, știu eu, cât de cat. dacă mai vreți sa explicăm. tn-am interesat, după ce am citit la gazetă, ieri. Dacă mai vreți explicații, este doamna de la Patrimoniu. Este un teren care a fost retrocedat loc pe loc, a Fost vândut ți actualul proprietar, care e la a treia mână, când s-a dus să ia avize a constat că este o conductă mare. RAJA, Sub presiune..Și arunci, să-l deplasăm pul in. îl mutăm peste alee. Aceeași suprafață. Aia-i tot. Vi poate arăta planul.

DI. G bec rghe S toic a

Cine este pentru ? împotrivi ? Abțineri ? Mulțumim !

D-nu Marcelii Vitache

Avem 26 de voturi pentru.

DlGheorghe Stoica

Punctul 79:

„Prujeti de hotărâre privind transmiterea terenului aferent „pistei roleri, skatcrî șj biciclîștt" din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea RAEDFF Constanța?*

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă ? Abțineri?

IAiia Marcela fnaciie Avem 26 de voturi pentru.

D! LG heorghe Stoica

Punctul 80:

„Proiect de hotărâre privind aprobare» vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța.’1

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri? Mulțumim !

1 ? - ij a. M arce la Enache

Avem 25 de voturi pentru și o abținere a doamnei consilier Răsescu,

DI.Gheorghe Stoica

Punctul 81:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța?1

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe

Avem 26 de voturi peniru.

Di.Ghcorgbe Stoica

Punctul 82:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Constanța, Asociația Consiliul Tinerilor Constanța, Asociația pentru Sprijinirea Tinerilor, Studențilur și Profesorilor ți Internațional Student Travel Confederaliau?’

inițiator; Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri? Mulțumim !

D zpa. M ți rec 1 a_ Eț iac Ițe

Avent 26 de voturi pentru.

D3. Gh.ct>rghe Smiua

Punctul 83:

„Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.'1 inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Ui. Aurel Bum am

Facem ordinea suplimentară și după aia revenim la acest puncl.

DI.Gheorghe Stoica

Trecem la ordinea suplimentari. Avem 3 puncte. Punctul 1:

„Proiect de hotărâre privind modificarea EICLM nrJ75/2006, pentru modificarea HCLM nr.129/2001, privind avizarea și aprobarea documentației PUD - Mamaia 2001, în sensul construirii unui hotel P+M+5E pe terenul în suprafață de 4367,88 mp. situat în vecinătatea Hotelului Rei, teren proprietate SC ANV1O INTERNATIONAL COMP AN Y SRL.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine esie pentru '? împotriva ? Abțineri 7 Mulțumim 1

D^na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru,

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 2:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire sbow-room și service auto „SKODA”, șos.Mangaliei, zona Metro TI, teren în suprafață de 15477 mp,, proprietate SC AUTO GRUP SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

L>-tia Marcelii Lnachc

Avem 26 de voturi pentru.

DLGheorghe Stoica

Punctul 3:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ -Construire imobil locuințe TH-P+4E+eLtehnic, str.Panait Moșoiu nr,32-34, teren în suprafață de 700 mp, proprietate Bâlhă Alexandru Ovidiu și Claudia Olguța.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim 1

D-na M arcei a _Lnache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ghearghe Stoica

S-a epuizat..

DI.Tiberiu Nemet Domnu președinte...!

DlGheorghc Stoica

va rogi

Dl. Ti beri u Nemet

Am și eu o problemă, înainte să trecem la alegerea președintelui. Deci, vreau să ridic și cu o problemă și chiar îmi face o deosebii de mare plăcere că este și domnul primar atei, de față.

Domnii' primar, e. la ora actuală, o situație extraordinar de grea în Constanța, din punct de vedere al circulației. F.u, dacă vă aduceți aminte, prin vară. am mai ridicat această problemă vizavi de modul în care se circulă în Constanța. Nu știu. deci. trebuie făcut urgent ceva ■ Domnu" primar, deci, trebuie lacul urgent ceva ! Deci. din p unei li I ăsta de vedere, observați. ș trecui vara și totuși se circulă mai prost ca vara. Am o rugăminte, pentru ședința de consiliu următoare, să discutăm puțin, eu știu. să vină cel care întocmește, că am înțeles că se află în studiu un astfel de proiect...

Dl. Radu ȘtefanMax&re

în noiembrie, trebuie predat Către Primăria Constanța.

DlTiberiu Nemet

Dom nu' primar, dar trebuie găsită o formulă... ea măcar să scăpăm de nenorocirile astea care se întâmplă pc...

Dl .Radu Ștefan Mazăre

Da, acuma vreau să vă spun ceva. Unu. în București e nenorocire...

Se fac comentarii în sală. (N-a fost în București, să vadă....)

Dl .Ti beri u Nemet

Asta, o chestiune. Și mai am o chestiune vizavi de eliberarea cerii fi cate lor de urbanism. Știți că s-a modificat acuma legislația, privind construcția pe spațiile verzi. Eu aș dori, totuși, să analizăm, de la caz la caz. modul în care se eliberezează certificatele de urbanism privind spațiile verzi. Păi. domrfc. în condițiile astea, tot ce e verde, nu se mai construiește! Noi trebuie să stabilim foarte clar ce înseamnă spațiu verde. Deci, de regulă, domntf director, dumneavoastră. în Certificatele de urbanism. în momentul în care treceți acolo regimul juridic și folosința actuală a terenului, treceți spațiu verde. Nu, domn'e, trebuie să treceți teren liber de construcție că, dacă treceți spațiu verde, mergem peste drum, c spațiu verde, mergem pe un drum. la ieșire din Constanța, c spațiu verde, peste tot c spațiu verde și cu nu cred că ar trebui să blocăm dezvoltarea orașului Constanța pentru anumite interese ! Suni de acord, n-am nimic...suni de acord eu realizarea. și cu sprijinirea legii, în orice loc din țara asia, a spațiilor verzi, dar nu putem să blocăm orașul pentru..., spații verzi. Da? Practic...

Di.Radu Ștefan Mazăre

Eu vă in vii, pentru că vă mai pricepeți și dumneavoastră, o să vă invit, pentru ca nouă încă ne este neclar ee-i cu ordonanța asta....Dacă este să o aplicăm mot-â-mot, nu se mai poale construi nimic, nici măcar la tine In curte. Dacă vrei si 1‘aei un WC sau un garaj, la tine in curte, pe spațiu verde, dacă e să inlerpretăm ordonanța așa cum este da Li. nu se poale face.

DI.TiberÎL] Nemet

Păi, da' ce e spațiul verde, domnu’ primar ?!

DLRadti Ștefan Mazăre

Nu Știu, domn'e, așa este,..Nu-i definit nicăieri spațiu verde.

Se fac comentarii în sală.

D J. Rad t i_Ș t. e fa 11_ Mazăre

Domnii' Nemet, este o prob iernă destul de complicată, pe care nu putem s-o...

S.e fac comentarii în sală.

Dl .Radu Ștefan Mazăre

Nu-i adevărat Așa cum este acum, mot-â-mot. dacă o luăm, în curte n-ai voie să construiești pe spațiu! verde. Acolo, ordonanța nu face distincție intre teren proprietate privată șj teren public sau proprietate privată a primăriei.

Dl l iberiu Nemet

Da’. vreți să vă mai spun ceva. domnii* primar? Știți că noi putem să dăm o hotărâre, și nu contra legii și nici ordonanței pe care a dat-o Guvernul, prin care să stabilim ce înțelegem prin spațiu verde ?! La modul cel mai serios I

D1, Radu Ștefan Mazăre

Deci, va trebui să ne adunăm și să judecăm și printr-o hotărâre de consiliu, când ne vom mai lămuri. pentru că problema mi-i la noi, problema e la Mediu. Dacă Mediul interpretează că ad-fîteram, că ea a mai fost așa ceva, acum 6 luni de zile și peste tot unde apărea spațiu verde, adică teren care-i liber de construcții. Mediul spunea că-i spațiu verde și-i interzis.

Dl, Liberiu Nemet

Păi știți de ce se....pentru că domnul lonuț scria. în certificatul de urbanism, spațiu verde, domn’e. Șî n-are nicio legătura. Deci. eu vă spun. știu foarte bine cazul în care în certificatul de urbanism se spune intr-un fel și în realitate-r altceva. Deci. nu-i spațiu verde, c teren liber. Una este spațiu verde și alta-i spațiu liber.

Sc fac comentarii în sală.

Dl-Nicoiae Moga

Simt întru-tolul de acord cu ce-a spus dl,Nemet... Din punctul meu dc vedere, ordonanța este o porcărie, pentru că anulează toate actele emise pentru construcții pc spațiu verde. Noi. Consiliul local, o să trebuiască să adoptăm o hotărâre în care să definim spațiile, să facem distincție între spațiu! verde și teren liber. Sigur, o să ținem cont dc metri pătrați. e și normal, o să ținem cont de plantații de pomi și așa mai departe, fiecare cetățean să beneficieze de 26 mp dc spațiu verde și așa mai departe, însă. vreun să vă anunț, cu tristețe, că vor apărea noutăți legislative, o hotărâre de guvern, prin care lacul Siutghiol a fost înscris în Agenda 2000 și prins ca zonă protejată de interes național-.,

Sc fac comentarii în sală. (Pentru ?)

Dl. Radu Ș Lei an Mazăre

Pentru clocitul păsărilor

Dl. Ni col ac Moga

Aș vrea să vă spun niște lucruri, și n-aș vrea să vă rețin prea mult. Consiliul local, dumneavoastră, colegii de aici. întrucât ați dat toți dovadă de responsabili ta le. n-au mai fost certuri, noi , Consiliul local, ar trebui să luăm atitudine lâță de hotărârile guvernamentale, care suni proaste, binențdes, în ce privește dezvoltarea municipiului Constanța. Nu poate să mă convingă nimeni, să-mi spună că lacul Siutghiol o să fie.... Eu n-am văzut o pasăre pc lacul Siutghiol și, dacă o să fie, nu știu ce-ar fi aceea. Ceri este că prin aceasta ne împiedică să nc dezvoltăm baza turistică, ceea ce eu consider că e un abuz din partea Guvernului. Așa câ, trebuie sâ facem, din punct de vedere legai, contrapondere la hotărârea de Guvern,,,

Se fac comentarii iu sală,

Dl.Dănut Moisoiu

Dom nu’ Moga, de ce deputății noștri de Constanța... n-au votat moțiunea ?

DL i'iberiu Nemet

Domnu’ primar, de unde știe dl.ministru ci...dacul Siutghiol..,

St fac comentarii tn sala.

Dl.Țiberiu Nemet

E clocitoare de păsări 7 Deci. cineva, tot din Constanța, a veni! cu o astfel de propunere !

Se (ac comentarii în sala.

DLRadu Ștefan Mazăre

Deci, haideți să vă răspund eu. Sunt cercetări făcute de institute...

D-iUt Ani Meriă

De Societatea de Ornitologie Română care a (acut aceste propuneri.

DI. R a d u Ștefan Mazăre

Deci. de Socidetatea de Ornitologie Română. care a tăcut această propunere. Și, în ciuda tuturor apelurilor lâeute de către noi în scris, pentru că le-am trimis nenumărate, apelurile în scris, le-am trimis inclusiv studiul făcut de Organizația Mondială a Turismului, inclusiv primarii PD și PNL. toți care sunt înjurai lacului, le-am explicat necesilatea de a putea dezvolta turistic acest lac, le-am prezentat proiectele care sunt. inclusiv teleskiul și proiectul insulei, ca să terminăm cu scandalul permanent dintre hotelieri și deținătorii de cluburi și de discoteci, de activități de noapte. N-au ținut cont. far ei ne-au dai această ordonanță de guvern prin care nu se mai poate face absolut nimic pe lac. decât în scopul protejării aeva-fat mistice a lacului Siutguiol.

Dl. Ti bariu Nemet

Dar nu vi se parc ciudat că această ordonanță și acest studiu, pe care l-au făcut cei de la....Asociația Ornitologică și așa mai departe, a fost tocmai acuma când în Constanța am organizat acest Grand Prix pe apă și vrem îmr-adevăr să dezvoltăm orașul lacustru ?

Se fac comentarii în sală. (Păi. acuma,,.! Sperie vrăbiile ■ j

DL Radu Ștefan. M azare

Eu mă gândesc că poate tir trebui să luăm atitudine și poate ar Lrebui ca, Consiliul Local, dacă dumneavoastră sunteți de acord, să a tacâm chiar și în instanță această ordonanță de guvern. Că, oricum, o sâ-î rog pe toți deputății care sunt de Constanța, pentru că ordonanța de guvern va trebui sfi vină, la aprobat, in Parlament, să facă amendament și .să scoată tembelismul ăsta prin care au băgat

iacul și Marea Neagră, domni tor ! Deci, este,,. eu am harta aici, a fost exclus numai Portul industrial ConsUm ța.

Se fac comentarii în sală, (Nud o problemă!) p l.Radu Șțefan Mazăre

In resL,...Păi. uitaii-vă ce spune în lege ! In zonele prevăzute la alin.4. adică zonele de pfhtecțîe integrală, cum este asta. sunt interzise: „a - orice fomiă de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum și otice jformă de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecție și/sau conservare: b - activităjjte de construcții/investiții, cu excep|ia celor destinate administrării ariei naturale protejate." Deci. practic ne blochează tot ce înseamnă Marea Neagră și lacul Siutghiol ! Șt, Vă repet. Puțin face o insulă de 400 ba pe partea cealaltă a Mării Negre!

DI.Felix Stroe

Da’ avem o soluție foarte... Să facem un referendum!

Se fac comentarii în 4ftlă.{ E la modă!)

DLFelix Stroe

Doinn'e, este instituția referendumului ! Avem și noi dreptul să ne exprimăm punctul de vedere cu privire la proiectele locale, la interesele locale. Avem dreptul să facem un referendum pe plan local, domnu' primar!

Se fac comentarii în sală. {Da’ să facem și noi un studiu....}

Pi - N i eplac Mp ga

Deci, domnu’ consilier, aveți dreptate ! Poare n-ațî sesizat că lacul Siutghiol a fost restricționat de la activități turistice ca să nu se mai poată desfășura Formula 1 pc Jacul SiaLghiol ! Și nu se poate nici pe Marea Neagră ! Și vreau să vă reamintesc succesul pc care l-a avut Formula 1 și cât de med ia li za tă a fost această competiție. Formula l a avui 220 de milioane de telespectatori, fiind difuzați în 5; de țări. Deci, am făcut pe Iacul ăsta. La anul, se duce totul...da 7 Tocmai pentru acest lucru....

DLEnțiLMaris

Domnu' consilier, iertați-mă că intervin I Nu știu cum să mă exprim, să nu mai pierdem timpul, doar ce a început să se audă de orașul ăsta peste tot: nu mai trebuie să se audă, domnule !

Dl.Nicolae Mo ga Deci, nu vor să se facă...

Dl .Emil Marii)

Așa este! Și gata. încheiem! Soluția domnului consilier Nemet mi se pare pertinentă. Dl.Nicolae Moga

Noi trebuie să tăcem contrabalans,.,.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Rndu Ștefan Mazăre

Cei eu sonorizarea, mai bine opriți astea, pentru că se aude îngrozitor !

Di.Emil Marin

Este foarte simplă ideea. Am divagat mai mult decât trebuia. Da7 . Consiliul local, am impresia că. arc puterea, pentru a diminua efectele acelei ordonanțe,,.

Dl. Radu .Ștefan Mazăre

Nu. Nu poat^ Nu-i adevărat. în momentul în care a fosl introdusă în zonă strict protejată, prin ordonanță de guvern, noi nu mai avem putere să mai tăcem...

Se fac comentarii în sală.

DL Emil Marin

Arie de protecție pentru...,studii Ic fiind făcute de ONG-uri. nu de institute, de...

DLRadu Ștefan Mazăre

Ba da.

Dl .Nici, lac Bileca

Cred eă lucrurile sunt puțin mai simple, cel puțin din punctul meu de vedere, față de ce discutăm noi acum. Avem o cale de atac, una cât se poate de severă. Putem ataca, noi. Consiliul local, la Curtea Constituțională, Da?

Di.Radu Șic:an Mazăre

Corect.

Dl. Alico Ine Bileca

Fiindcă mi se parc un atentat la drepiu) de proprietate. Ca cu, acuma ...Și în ce privește construcțiile pe spațiile verzi. Este dreptul proprietarului să faci. în limitele legii, evident, dar nu pot sâ-l îngrădesc...Cred că se impune ca noi. Consiliul Local, cerem un punct de vedere Curții ConstituLionalc. Un precede ni există...

Legai de chestiunea pe care a ridicat-o domnul coleg Nemet, sunt întrutotul de acord. Și aici am un punct de vedere, in sensul că sunt foarte multe străzi care sunt blucatc, ȘJ într-un capăt și în altul. Cuza Vodă - toți trebuie să treacă pe acolo, pe la domnul Pi lat, toate străzile, toate blocurile,,. Unele sunt cu sens unic. Cuza Vodă este blocată pe ambele, șt intr-o parte șî-n cealaltă» Multe străzi, care ies în bd. Mamaia, sunt blocate și toți trebuie să treacă pe la Mi hai Viteazu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

In Suna noiembrie primim studiul de circulație și-l discutăm împreună.

Dl.Dănuț Moi soi u

Deci, dacâ-mi permiteți, încă o daiă se constată că o guvernare incompetentă are afecte asupra societății civile. Deci. propunerea Iu’...eu cred că-i foarte bună și gândiți și un referendum, pentru câ, coiistănțeanul vrea altceva decât vrea ung urni... actuala guvernare...

Di.Radu Ștefan Mazăre

E-adevărat ! Acuma, stați puțin, să vă zic ceva, ca să vă dispară râsul! Ea a fost promovată, în ordonanța de guvern, de Sul tina ftarbu, așa Că,.. Ha, ha. ha !

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Moga

Eu n-am nimic cu ungjirii, că am trei sferturi acasă, soția. Vă rog, presa, să sesizați că ministrul Silagy și cu ministrul Borbely au repartizat 70%, din fondurile europene, pentru turism în Covasna și Harghita,,.,Cât ?

D-tni Ani Mciiâ

33%, repartizate de dl.Borhely. neglijând hotărârea Comitetului de Monitorizare al Pragamului Operațional Regional, au fost repartizate, prin ordin de ministru, direct, către regiunea Centru - Ha rgh i ca- Covasna- Brașov - S ibi u.

□ t.y ăp.hL bfoiâftLy

Același lucru, vă-ntreb; de ce n-ați votat moțiunea ?

D-im :\ni Mei bi

.Eu nu pol. că sunt funcționar public.

Se fac comentarii în sală.(Să alegem președintele I)

Dl. Radu Sic tău Mazăre

Vă rugăm, stați numai puțin și după aia continuăm. Eu v-aș propune, dacă sunteți de acord, să supuneți la vot ea să atacăm, în numele Consiliului Local, ordonanța.

Se fac comentarii în sală. (Da. fără discuție!)

Pl.Ghcoruhc Stoica

Cine este pentru?

DI.Felix Stroie

Și s-a mai făcut o propunere, la care țin. chestia cu referendumul Se fac comentarii in sală. (Supuneți la vot.,Și să facem și pentru...)

DLGheoighe Stoica

Vă rugăm ! Cine este pentru atacarea acestei...la Curtea Constituțională 7

D-na Marcela Enauhe Avem 4 voturi împotrivă.....

Se fac comentarii în sală,

DI. Ti beri n Nemet

Stati puțin, domnilor ! Nu numai Ja Curtea Constituțională, pentru că nu o să spună Curtea, da. sau nu. că iacul SiutghîoJ este..,.

Se fac comentarii in sală. { E proprietatea municipiului Constanța.)

Dl.Tiberiu Nemet

Este clocitoare pentru păsări. Nu, vorbesc serios !

Dl .Radu Ștefan Mazăre

Da. F-adevărat.

Se fac comentarii în sală.

Dl-Tibcriii Nemet

Din punctul meu de vedere, noi trebuie să atacăm soluția pe care a dat-o A soc i al i a... respecți vă, Altfel, poate interpretată,,. Adică, ce se întâmplă ? Guvernul a luat o„.chestie din asta de protecție...Și până la urmă, tot ce înseamnă lacuri, utilități, de fapt, aparțin domeniului public al statului, iar statul, la ora actuală, este reprezentat de guvern, că ne place sau nu ne place. Deci. mergând mai departe, noi trebuie să analizăm dacă. într-adevăr, punctul de vedere pe care l-a avut asociația respectivă, ONG-uri și așa mai departe, este în conformi late cu realitatea. Și noi trebuie să atacăm decizia pe care a luat-o Guvernul, s-a admis, strâmbă. în baza unor referate, făcute de aceste ONG-uri, care n-au nimic în comun ou realitatea..,.

Se fac comentarii în sală. (Aia a Ibst consultativă. Ministerul a luat-o...)

Dl.'l iberiu Nemet

Păi. da’ ministerul ia o decizie în baza unui raport. Nu poate nimeni să...

Se fac comentarii în sala.

Dl. Ghcoru.be Stoica

Vă rugăm frumos...! Va rugăm frumos...! Discuțiile pot continua și după aceea... Vă rugăm frumos, să încheiem ședința de azi. După aceea cement. ăm.

Punctul 83:

Se fac comentarii în sală.

Dl. f iberiu Nemet

Domini’ președinte ! Nu vă pasă de lacul ăsta. domnilor....

Se fac comentarii în sula.

Dl.Glicorche Stoica

Vă rugăm ! Așa, continuam pană mâi ne...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ghcoruhc Stoica

Vă rugăm, haideți să ne ascultăm ’ Domnu’ consilier, poftiți 1

Dl. Comei ins Mdrae

Cândva, era bunul obicei, în Consiliul Local, sa se înscrie Ia cuvânt fiecare care dorește, nu după cum ...volumul pe cared are flecare-.

Se fac eomCtnarii în sala.

DI.Gheorghe Stoîca

Vă rugăm frumos !

L> i. Co mei i u s Nădrag

în august 2005, s-a emis Hotărârea Consiliului Local Municipal Constanța 450, privind vânzarea spațiilor care au...utilizate ca și cabinele medicale. Nu s-a pus...nu s-a terminat punerea in aplicare, datorită faptului că societățile, persoanele fizice sau juridice, agreate de către noi. n-au reușii să termine studiul de evaluare. Nici până în momentul de față nu s-a terminal acest studiu și, din întâmplare, unii membri de partide, chiar, mă întrebau, domn'e când se va termina...

Se fac comentarii în sală.

DI.    Nîcolae Bileca

Ordonanța a fost atacată.,..

Dl,Corneli us Nădrag

Nu e vorba de ordonanță, e vorba de hotărârea Consiliului Local, Se lac comentarii în sală. (Răspundeu.)

DJ.    Cheon’hc Stoica

Răspunde doamna secretar.

D-na Marcela fnache

Vreau să vă spun că în Monitorul Oficial, de zilele acestea, a apărut decizia Curții Constituționale, nu i-ani reținut numele, prin care această Ordonanță 110. prin care era aprobată vânzarea cabinetelor, a Idst declarată neot instituțională.

Se fac comentarii în sală.

D-ilj Marcelii i-micbe

Comi^ui urmează să se întrunească și, probabil că. o să Iacă un raport Consiliului Local, ca să se știe dacă se continuă vânzarea sau nu.

DLComelius N ăd rag

Doamna secretar, înseamnă că, pe cale de consecință, ar trebui să informăm medicii că...

D-tia Marcela Enache

După ce vom vedea ca re este punctul de vedere al comisiei.

Dl.Gheorche Stoica

Domnul consilier Mo ga.

Dl.Njcolae Moga

Referitor la ce discutam mai înainte, că am sărit de la una la alta. haideți să adoptăm o hotărâre în care să punem ONU-uri le din Constanța să facă ele un studiu asupra păsărilor de pe lacul Siutghiol. și să monitorizeze, o lună de zile. câte păsări vin și care pste...Și tăcem proiectul,.,Ca sâ anexăm, la cererea pe care o s-o Facem, studiul nostru.

Se fee comentarii în sală.

Di.Chcoruhc Stoica

Da. deci. acceptăm ide ea domnului Moga. Mai departe, punctul K3, alegerea...

Se fac comentarii în sală.

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Eu cred...

Se tac comentarii în sală.

DLRadu Ștel'in Mazăre

Numai puțin !

Se fac comentarii în sală.

Di .Radu Ștefan Mazăre

Eu cred. și am să vă propun...Domnilor, am să vă propun, în ședința viitoare, un punct de vedere pe care să-l adopte Consiliul Local. Și cred că această ordonanță, cel mai ușor, este de modificat prin amendament în Parlament, Dacă Consiliul Local îl votează....

D î. Șl i col ac Nemirschi

E hotărâre de guvern; Nu se poate modifica. Așa moare.

Se fac comentarii în sală. (Nusd poate modifica.)

Dl.RaJti Șic ian Mazăre

Nu? Așa moare ? A st ari viața ■

Se fac comentarii în sală,

DLGhcorghe Stoica

Imediat! Domnu' Butnar ll o clipă!

Dl.Felix Stroe

Funcția de președinte de ședință este foarte impcrtaniă, atât prin atribuțiile stabilite prin lege, cât și pentru buna desfășurare a ședinței și pentru a nu scăpa amendamente, propuneri de votai Am un mare respect pentru domnul consilier Stoica, care a dovedit obiectivitate, s-a dovedit imparțial, nu a ținut de partizanul și de subiecți visme. Și, întrucât ședințele sunt conduse ceas de domnul consilier Stoica, Vâ propun ca și următoarele trei ședințe să fie conduse de el...

Se fac comentarii în sală.

D L- A urc) B Liti iar u îl propun pe dl.Felix Stroe.

Se fac comentarii în sală,

DLG.heprghe Stoica

Cine este pentrii ? împotrivă Abțineri ?

Se fac comentarii în sală. (Pe carc o votăm acum, pe prima sau pe a doua propunere?)

Di.Gheorehe Stoica

Prima propunere, a domnului Lclix.

Se fac comentarii în sală. (Așa, da.)

fJ-na Marcela Fnaciic

Avem 25 de voturi pentru.

Di.Gheorehe Stoica

Declar închise lucrările ședinței de azi. Vă mulțumesc pentru panici pare !

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


Marcela Enache


Gheorghc Stoica41