Proces verbal din 07.03.2007

11.proces verbal sedinta din data 07.03.2007

PROCES-VERB AI

încheiat astăzi. 07.03,2007. orele 12.00. in țpdința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă- dl.primar Radu Ștefan Mazare, dLviecprimar NicoJae Nemirschi, dl vi ce prim ar Gabricl Marius Stan, d-na secretat Marcela Enache. 25 de consilieri locali (lipsă fiind domnii consilieri t onsiantîn Chirilă și DătUtț Nicușor Moi sein-Anastasia, care au anunțai, ickphonio. că sunt bolnavi), directorii direcțiilor Primăriei municipiului Constanța, reprezentanții mus <-mu di ei locale, cetățeni ai municipiului Constanța.

Dl.Gheoothe Stoica

Bună ziua. domnilor director! și cei care muncesc în administrația locală, bună ziua stimați invitați ! Huna ziua, domnule primar 1 în primul rând. să spunem doamnelor din Consiliul i ocal și tuturor doamnelor din Constanța și dm toată lumea, pentru mâine, “l a mulți ani !" din partea Consiliului Locul și din partea domnului primar fi adu Ștefan Mazăre. Pentru ședința de astăzi, ca să fim practici, pentru ședința Je astăzi avem un număr de 95 de proiecte și două proiecte pe ordinea Suplimentara. îmi permiteți. In numele inițiatorilor, să anunțăm că un număr de proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi Dacă îmi permiteți, să urmăriți numărul de ordine al acestor proiecte. Proiectul nr.fi. Inițiatorul îl retrage de pe ordinea de zi Va rog să notati. Proiectul nr.28 este retras de pe ordinea de zi. proiectul 44. proiectul 45, proiectul 51. proiectul 59, proiectul 68 și proiectul 91 Kepcl. avem și două proiecte pe ordinea supli meni ară.

Vă rog sâ supunem la vot cine este pentru această ordine de zi plus ordinea suplimentara.

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri 7 Vă mulțumim Inimos 1

D-na Marcela f nacbe

Avem 25 de voturi pentru.

întrucât fiu au lest obiecții cu privire ia procesul-verbal înclieiat în ședința Consiliului I ocaJ Municipal din dala de 30.01.2007. proces-verbai aiișal pe sile-ul Primăriei la 3 zile de la ședință, conform prevederilor Legii nr.215/2001. modificată. și totodată scanat pe CD-urile înmânate consilierilor, se consideră că a IbsL aprobai.

Dl Tiberiu Nemei

Domnule președinte !

Dl.Gheorgbc Stoica

Vă rog !

Dl liberiu Nemet

înainte să intrăm în ordinea, de zi, cu am...vreau să iac un comentariu, vizavi dc modul în care se desfășoară ședințele Consiliului Local. Nu știu pentru a câta oară am ridicat această problemă și văd eă vorbesc singur. Deci. domn e, astea nu sunt condiții de ședință I în primul rund. este I bariu frig. în al doilea rând nu găsesc...eu găseam de cuviință ca, măcar cei care se ocupă de organizarea

acestor ședințe de consiliul local, să purta un calorifer, un vânt. ceva, să se încălzească aici. Sunt oameni... mă refer la consilieri. la reprezentanți ai mediei și personalul din executare , suni destul de răciți. Și vreau să vă spun sincer că nu sunt condiții Optime de a lucru. Vă rog frumos ea, pe viitor, Să găsiți o formulă să rezolvăm aceasta situație delicată.

PLQbeorghe Sta i ca

Mulțumim frumos și o sâ-i atenționăm pe cei care se ocupă dc administrare.

Punctul nr.Iî

“Proiect de hotărâre privind aprobare» garantării unui împrumut intern în valoare de 21359.987 Fum, valuta de contract”

inițiator; Primar, Rado Ștefan Mazăre;

La proiectul nr.I o să permiteți, cu rugămintea noastră, să dăm .. ,sî5 permitem doamnei Frigioîu să ne explice, imi permit să vă citez: Proiect privind aprobarea garantării plăților efectuate de către SCIL Confort Urban Constanța pentru partea de creditare din contractul de avalizare a biletelor de ordin in valoare de 75.817372 de Ron. La d urm tea voastră nu este speța ficat, este trecui numai Euro acolo. O fug pe doamna Frigioîu să nc explice

D-na Marcela Frigioiu

Pe data de 26.03.20(16. cu HCl M nr.I 18, dumneavoastră ați aprobat programul de finalizare a lucrărilor dc ranforsare și reparare a tramei stradale și a incintelor din instituțiile de învățământ și cultură din municipiul Constanță unde, iu art.5. scria: Primăria Municipiului Constanța vâ garanta plățile prin țjvalizarea biletelor la ordin.

începând cu dl.Ol.2007 Legea 272 s-a modificat și începând cu această dată avalizarca biletelor In ordin constituie datorie publică locală, care trebuie avizată dc o comisie dc kt Ministerul de Finanțe. Fu am lost cu dosarul pentru a obține această aprobare și am avut o problemă vizavi de faptul că începând cu data de 30.01.2007, urmare FI,G,nr.9, s-au schimbai formularele care Se depun la Ministerul dc Finanțe, respectiv primul formular, care înseamnă o hotărâre de consiliu local după un tip nou. Drept urmare. am făcut această hotărâre conform noii legislații și. vă rog frumos, dacă puteți să o aprobați pentru a obține avizarea de la Ministerul de Finanțe.

DI.Tîberiu Nemet

Deci. doamna Frigioîu. noi luăm.

D-nu Marcelii Frigrojn Noi mi luăm mch.in credit.

DL.îJ2gt,i.t.I...N.cri'!.el Deci. noi nu luăm credit!

D-na Marcela i rigioiu

Nu luăm.,.

Dl. I'iberiu Nemet

Garantăm suma pe care urmează s-o ia alții și să cheltuie banii când vor. nu 7

D-na Marcela I-rigioiu

Deci. garantăm un instrument deplină...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci. domnilor, stați să vă explic cu mai pe românește. Este prelungirea contractului de asfaltare, care s-a derulat pe patru ani dc zile. care s-a încheiat anul trecut, pentru care dumneavoastră ați votat prin hotărâre de consiliu local să mai organizăm o nouă licitație în aceleași condiții de lucru, însă, cu finanțare..

D-na Marcela Frigioiu

Cu 20% plată directă și 80%...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cu creditare. Am ținut și licitația. A câștigat...este aceeași firmă care a câștigat și...s-a încheiat și contractul, dar. între timp, s-au modificat....A apărut legea prin care biletele la ordin trebuie sâ fie avizate de către comisia de la .Ministerul de la finanțe. Și s-a dus d-na frigioiu cu dosarul la Ministerul de finanțe, iar ăia. ca orice lucrători la Ministerul de Finanțe au început : “Păi, zice. stai, că hotărârea de consiliu nu e în conformitate cu Ordonanța de Guvern din ianuarie 2007." “Nene. dar noi am facut-o pe-asta în 2006, am ținut și licitația, am încheiat și contractul cum să...?’’ “Păi, că nu, că tu...că ă..." Urma să vorbesc eu cu Vlădescu. Dar. ce-am discutat cu directorii de-acolo. am zis să încerce să semene cu ceea ce vor ei ca să aprobe biletele la ordin.

Dl. 1 iberiu Nemet

Da’, concret, ce vroiau, d-na directoare ?

D-na Marcela Frigioiu

Concret ? Hotărârea de consiliu să arate după formularul pe care l-au elaborat dânșii conform unei hotărâri de guvern.

Dl.Radu Ștefan Mazâre

Din ianuarie 2007. Hotărârea noastră e dată în 2006. cu un an inainte.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Frigioiu

Este I I.G. nr.9 din ianuarie 2007

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. probabil că da. Eu vă spun că mai avem o problemă acolo...Că. până acum. până în ianuarie 2007, deci până acum două luni. nu trebuiau avizate biletele la ordin pe care noi le dădeam ca și garantarea plății pentru patru ani de zile. Acum două luni au pus această obligativitate în cazul in care ci credite. Noi nu luăm credite, că ranforsarea și repararea drumurilor nu este un credit, este o lucrare lâcută în avans. Eu nu mă împrumut. îmi lace ăla lucrarea în avans și eu o plătesc peste patru ani de zile. Și așa avem discuții acolo, pentru că forma asta n-au prins-o in formular. Ei spun că nu știu cum sâ o aprecieze și uite așa...că vorbesc eu cu Vlădescu, că na. ca la români ’

D-na Marcela Frigioiu

Eu am stat. la Ministerul dc Finanțe, cinci orc și am încercat să explic cum sc derulează aceste contracte și erau total bulversați, că era o situație nouă.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nouă pentru ei, veche pentru noi, că noi lucrăm de cinci ani. Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim, doamna Frigioiu ! Vă rugăm să votăm.

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.2:

“Proiect dc hotărâre privind participarea municipiului Constanța, în calitate de membru fondator, în vederea consituirii Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului - Litoral.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ?

D-na Marcela Rnache

Avem vot secret, aici. Imediat veți primi buletinele.

Dl.Gheorghe Stoica

Doamna consilier, vă rog !

D-na Lenuta Doinita Băsescu

Aș t» vrut niște explicații. Am înțeles că este necesară înființarea acestei asociații și aș dori să primim niște amănunte, referitor la înființarea acestei asociații. Este necesară din punctul de vedere al direcției în turism (brand-ului ).Am văzut aceasta în documentarea din CD. în momentul in care există o comisie de turism, din care fac parte membri din cadrul Consiliului municipal, există această comisie de turism și în cadrul Consiliului Județean, de ee este necesară înființarea acestei asociații ?

Dl.Nicolac Nemirschi

Bună ziua, stimate doamne, domnilor consilieri ! încep cu un exemplu, ca să nu o lungesc foarte mult: fenomenul plajelor din anul 2006. La momentul respectiv, legislația din domeniu a fost adoptată urmare consultării și a celor interesați, adică a O.N.G.-urilor, a asociațiilor care sunt legate de acest lucru. în momentul în care s-a pus in aplicare, binc'nțcles că a ieșit scandalul pe care-l cunoașteți. De ce ? Pentru eă reprezentarea celor interesați din teritoriu, la nivelul Guvernului, pentru a discuta problema plajelor și modul de organizare a lor. a fost tăcută de o singură asociație. Am discutat cu O.N.G.-urile, cu asociațiile din domeniu, am constatai că. de fapt. ei (cei din guvern) nu-i consideră ca reprezentabili. Și atunci, s-a luai decizia ca tot ce înseamnă asociație, federația hotelierilor, la nivel de litoral, să se unească în această unică asociație care va deveni unicul partener de dialog cu Guvernul în momentul în care acesta intenționează să adopte legislația în domeniu.

D-na Lentila Doinita Băsescu

Aceasta este o dezbatere. Colegii noștri ee părere au de înființarea acestei asociații. Care este scopul acestei asociații...

Dl.Nicolae Nemirschi

Deci. scopul principal al acestei asociații, pe lângă promovare turistică și așa mai departe, este de a deveni unicul partener de dialog al Guvernului vizavi de turismul pe litoral, pentru eă.

altfel. se adoptă legea zonei costiere - folosesc O.N.G.’iil nu știu care, care arc implicații turistice, bine'îițcles; se adopta legea plajelor folosesc O.N.C -ui nu știu care Normal. Guvertiul vine în final și spune: “Da stați. fraților,, conform legii. V-am chemat, am publicat, am avui discuție publică, ne-am consultat cu vot. dar nu reprezentativ.” Ori, această asociație, daci ap văzut componența ci, inclusiv municipalitatea, vine Și strânge tot își adoptă punctul de vedere care merge pe urmă ia (juvem. Mulțumesc 1

Dl. Am el Sumam

Și Prefectura face parte...

DI.Nicolac Nemirsehi

Da. exact, și Prefectura. șl.

Dl .Aurel Bulnaru

Asociațiile patrona le...

DENicolaj? Nemlrschi

Exact. Și Camera dc Comerț, Industrie...Exact! Da.

Dl. T'lberi li Nemet

Deci. clomnu’ viceprimar. eu sunt perfect de acord cu această propunere și. mai mult. nu câ o susțin, da' să nu fie inutilă, domne 1 Adică, să ai hă, intr-adevăr, o voce de care să asculte cine trebuie să asculte.

Dl.Nicolao N emirsc hj

Acuma, cu ascultatul, știți cum este: cine are urechi, ascultă. Dar, organele oficiale ale statului vor fi informate, în materie de turism, pe litoral, reprezentat ivi ta tea. la nivel de asociație, se face prin acesta unică asociație, care se înființează.

D.1.J ihei'in Nemei

Dar sunteți de acord cu mine că. Io ora actuală, litoralul reprezintă cea mai mare organizare de activitate turistică, să zic așa, în România, că nu mai există în altă zonă...?

PlNieolae Nemfrschi

Adevărat. Cu dumneavoastră sunt de acord. dar. conform unor declarații. vin alții și spun că. de fapt. am fi cea mai mare organizație muzicală. Mulțumesc 1

Dl. fi beri u Nemet

A.da.,.1?

Se fac comentarii in sală.

JDJ.Glie*tiujie M-Gh-ă

Mulțumim, domnului viceprimar 1

D-na Marcela bnache

S-au împărțit buletinele de vot. Dacă le-ați depus la urnă, comisia să se...

Se fac comentarii in sală.

Dl.Gheorghe Stoica

Mergem mai departe ? Punctul nr3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea completării HCLM nr.402/15.09.2006.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.4:

“Proiect dc hotărâre privind completarea HCLM nr.406/2006 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Constanța în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile dc învățământ preuniversitar.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim ’

D-na Marcela Fnache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.5:

“Proiect dc hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2006.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.6 s-a retras. Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind împuternicirea a 4 sa lari a ți de la SCIL Confort Urban pentru a aplica sancțiuni sub forma unor amenzi contravenționale.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ?

Dl.Nicolae Moga

Am un amendament, la punctul acesta.

Dl.Gheorghe Stoica Vă rugăm, domnule consilier !

Dl.Nicolae Moga

La art.4 vreau să mai băgăm o sancțiune pentru murdărirea străzilor, de către cetățeni, și a imobilelor...

Se fac comentarii în sală. (Graffiti...? Păi, n-are treabă Confort Urban cu...)

Dl.Nicolae Moga

Pc bd.Mamaia, când ies mașinile...

Dl.Gheonj.he Stoica

Din șantiere...

Dl .Nicolae Mogo

Spre exemplu, unii cura fă, al iii nu. Așa, băgăm și ani col ui ăsta...

Se fac comentarii in sală, (Da...Da„l

Dl.Gheorghe Stoica

Deci, la punctul nr.7 vă rog sâ votați șî cu amendau ie ului, dacă sunteți de acord.

Cine este pentru ?

Dna Marcela L.nache

Avem 25 de voturi pentru,

DJ. Gheor&he Stoica

Deci. votată și cu amendamentul. Punctul nr,8 din convocator:

“Proiect dc hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a unui consilier municipal (Valentin Pârvulescu) pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar -semnarea acordului de cooperare dintre municipiul Constanța și orașul Sank Petcrsburg - și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări.”

- inițiator. Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a unui consilier municipal (Valentin Pârvulescu) pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar -semnarea acordului dc cooperare dintre municipiul Constanța și orașul Sank Peiershurg din Federația Rusă și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări.”

(. ine este pentru împotrivi ? Abțineri ? Mulțumim 1

Q:ița M a foci a. i. î țae h e

Avem 25 dc voturi pentru.

Dl-Gfegflfljțhe Stoica

Punctul tir. 9:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a unui consilier municipal (Nicolae Moga) pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar - semnarea acordului de cooperare dintre municipiul Constanța și orașul Sank Petersburg- și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect dc hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a unui consilier municipal (Nicolae Moga) pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar - semnarea acordului de cooperare dintre municipiul Constanța și orașul Sank Pctcmburg din Federația Rusă și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări,”

Vă rog !

D-mi Lenuța Doinita Băxescu

Referitor la deplasările acestea în străinătate, s-au mai tacul și anul trecut deplasări ale unor consilieri, la Duba i. pentru sehimb dc experiență. D u pă toate de plas ari I e acestea, cate ; i □ fost sau nu aprobate tic către consiliu, niciodată nu s-a iScut un raport de activitate sau o informare. Consider că este o lipsă de respect fața de noi. membrii consiliului. Ați văzut cc scandal s-a iscat atunci. La

sectorul 5 București, vizavi de o deplasare, așa cam s-a ©CUI afttd trecut la noi, si pe care na atu aprobat-o, o deplasare în Da bai pentru schimb de experiență și așa mai departe. Na s-a tăcut niciodată un raport de activitate sau. cat de cât, o informate, dacă a lost sau nu eficientă.

DJ.Ghcorghc. Stoica

La ședința următoare, domnii consilieri vor prezenta un raport. Domnu’ primar !

Dl-Radu. Ștefan Mazăre

Da1 acum nu pleacă nimeni în schimb de experiență. Acum pleacă să ne înfrățim cu Stuik Petersburgnl. Este al doilea oraș, ca mărime, al Rusiei și este doțlnja lor. Dacă arc cineva ceva împotrivă, votați împotrivă și nu ne mai înfrățim. Nicio problemă !

DL G licorii ic Stoica

Supun Ia voi

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri'? Mulțumim !

D-na Marcela I-nuc In ■

Avem 25 de voturi pentru.

PLCrheorghe Stoica

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în delegația oficială a Primăriei municipiului Constanța a domnului deputat Ignat Miron în vederea deplasării pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar - semnarea acordului de cooperare dintre municipiul Constanța șt orașul Sank Petersburg - ți aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări.'*

inițiatori Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în delegația oficială a Primăriei municipiului Constanța a domnului deputat Ignat Mir ou în vederea deplasării pentru îndeplinirea unei misiuni eu caracter temporar - semnarea acordului dc cooperare dîntre municipiul Constanța și orașul Sank Petersburg din Federația Rusă și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări.”

Se fac comentarii în sală. t.Asia-i de la mi nori late a Rusă.)

DlGIicorghe Stoica

Da, Ciut- este pentru 7 Este de Ia București, de la comisie.

DL Radu Ștefan Mazăre

Da, doamnă, Dubaiul Primăriei. Este toată Rusia. .Pentru cci 30 dc milioane de ruși care suni in toată diasporii. are un consiliu de reprezentare format din 11 oameni, numit de Puțin. Deputatul ăsiii este unui din cei 11. Și noi am zis că este bine ea să însoțească delegația, având în vedere că este deputatul rușilor în Parlamentul României, pe banii Primăriei, că n-are omul bani, pe banii iui...

PLCrheorghe Stoica

Și nu se în trăiește Bucureștii!] r nLRady_SțefeîI Mazăre

Și nu se înfrățește București ul ! Pe banii Primăriei. Dacă nu, o sâ-i plătesc eu din buzunar, dacă Primăria Constanța nu poale să ia un om de o asemenea importanță într-o înfrățire cu al doilea oraș aJ Rusiei. Eu /ic că ar trebui sa fim mândri că ne înfrățim cu Sank Pdțersbugr. Nu știu, tri lumea asta, câți au auzit de Constanta, dar de Sank Petcrsbui'g se știe până în cele mai miei,., colțuri.

1 >1 t.ri-ieiiome Stoica

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

[J-tia Marcel li L-muchc Avem 25 de voturi pentru.

DLGheorghe Stoica

Punctul II:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare dintre municipiul Constanța din România și orașul Sauk Petersburg din Federația Rusă.”

inițiator: Primar, Rado Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă ? Abțineri ?

L i-r.i Marcel:i i• ri.lj 1 p.

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.GlicotLțhc Stoica

Punctul 12:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea listei referitoare la ordinea de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor construite de A.N.L. în regim de închiriere pentru anul 20072’

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Ctpe este penim 7 împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim 1

IC ini Marcela banc he

Avem 25 de voturi pentru.

DU iheorghe Stoica

Punctul 13:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere situate în Constanța."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este peniru 7 Abțineri 7 im potrivă ? Mulțumim ’

D-na Marcela Enacho Avem 25 de voturi pentru.

Dl.GJicorghe Stoica

Punctul 14:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu eu altă destinație decât aceea de locuință."

inițiator; Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă 7 Abțineri ? Mulțumim !

D-na Mgrcela Eriachc Avem 25 dc voturi pentru.

DLGhcorgltc Stoica

Punctul 15:

“Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului de distribuție la energia termica distribuită prin puncte termice."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului de distribuție la energia termică distribuită prin puncte termice ale ELA.DJLT, Constanța."

Cine este pentru ? Abțineri Coțftentflriî 7 Mulțumim *

D-nn Marcela Enaclic

Avem 25 de voturi pentru

Dl.Uhcoi.alic Stoica

Punctul 16:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.441/25.10.2006 referitor la aprobarea prețului local de referință de distribuire * energiei termice în sistem centralizat."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr-441/25,10.2006 cu privire la aprobarea prețului local de referință de distribuire a energici termice în sistem centralizat a] R.A.P.P.P. Constanța."

Cine este pentru ’ Abțineri ’ împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcelat’nache Avem 25 de voturi pentru

Df Ciheuruite Stoica

Punctul 17:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLM nr.50(1/2006 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2007."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

( ine este pentru ? Abțineri ?împotrivă " Mulțumim ’

D-na Maicela Lnachc

Avem 24 de voturi pentru, I abținere. S-a ubținul d-rot RSsescu.

P-iiLi l.inuița Doinita Basc seu

ISu .un găsii--' pe CD

P-nn Marcela I iindie

Am primit-o mai târziu și Jin cauza asta nu a fost scanată, dar v-atn dat materialul înainte dc.

ședință.

DțGheorefae Mumii

Punctul 18:

"Proiect de hotărâre privind scutirea numitului Andrei Neculae de In plata impozitului pe clădiri.’’

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind scutirea numitului Andrei >eeulae de la plata impozitului pe clădiri pe perioada 2002-2006."

Cbie este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim!

Iii

EXna Marcela Enache

Avem 25 de voturi peniru.

DLGheorghe Stoica

Punctul 19:

“Proiect de hotărâre privind aprobare^ Studiului de Prefezabiiitate aferent obiectivului de învestii ii AMENAJARE PISTĂ ROLERI, SKATER1, B1C1CLIȘT1 ȘI FUNCȚIUNI CONEXE» INCINTĂ PARC TĂBĂCĂRIE, CONSTANȚA.”

iniția tor; Pri m a r» R ad u Ștcfa n Mază rc ț

Cine este pentru 7 împotrivi? Abțineri ? Mulțumim !

L>-na Marcela Pnache

Avem 25 ele voturi pentru,

DI.Gheorghe Stoica

Punctul 20:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabiiitate aferent obiectivului de investiții AMENAJARE 10 TERENURI DE SPORT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA.”

Inițiator; Primar» Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabiiitate aferent obiectivului de investiții AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA.”

Oi Victor 11 ie RâduIcșcLi

Domnule președinte !

Dl .Ghcorghe Stoica

Vă rog!

Dl Vie tur II ic Radule seu

Vreau și eu să văd. ..unde sunt... Suni [darie mici și nu reușesc să k [denii fie.

DLGhwrghe Stoica

Ne puieti arăta poziționarea 7

Dl,Victor 11 ie Radulcscu

Asta unc c ? Spuneți-mi. cine tace chestiile astea...

Di.Ghcurghe Stoica

Dbrnnți' director Manca. Imediat!

Dl, Victor IIjc Ră d ui eseu

Nu văd niiiiic. .Nu sc înțelege nimic. Să fie mai clare, mai amănunțite.1

Dl. ion Marica

Stimați dotrttti consilieri, studiul de prefezabiiitate este elaborat de specialiștii din Primăria Constanța, unde sunt prezentate date generale pentru un proiect pilot. Acest proiect pilot urmează, conform 11 ,G.273/2006. să mai treacă prin faza studiului de tczabilitatc când voi teul din nou in Consiliul Local să aprobăm principalii indicatori tehnico-economiei. După aceea, mai vin cu o achiziție, printr-tm proiect cu detalii de execuție C’aicLuI de sarcini și după aceea cu o nouă

achiziție pentru execuția acestor terenuri de speti. Deocamdată, am elahorat studiul de prelezabil ilare pentru proiectul pilot, care înseamnă o suprafață asimilată eu cea a unui teren de handbal Amplasamentul...Cele 10 amplasamente...

Dl, Victor IHe Rădutescu

Amplasamcnteife astea...Nu am putut sâ identific aceste amplasamente...

Dl .Ion Marica

Avem și o listă cu amplasamentele...

Dl .Victor 11 ic Râdulescu

Nu am putut să identific amplasarueniek astea Nici pe cel de la Obor nu-l văd...

DHon_M arica

Deci. eu merg pe faza de proiect pilot până kt elaborarea proiectului..

Se lac comentarii în sală.

1 >1.Iun Maiieii

După care. Direcția Urbanism lucrează la P U.D.-uri pentru amenajarea acestor terenuri, iar proiectul pilot va putea t'i adaptat pe aceste PUD-uri. Deci. acest proiect pilot va putea fi adaptat pentru fiecare teren...

Se fac comentarii în sală. (Câte suni. 67)

Dl Iun Mariua

10.

Dl Victor 11 te Răduiescu

I unul în zona Obor. Vreau să-i văd și cu.

Se fac cornenLarii în sală.

Dl hm Mari ea

Deci. acest proiect pilot Va putea 11 adaptai in orice zonă idenii beată..

Dl Victor !11e.Kad.uleșeu

Vreau să-l văd și eu pe cel din zona Obor,.

Dl.km Marțea

Când vom executa comanda și Ptjr>-ul. vom avea și adaptarea pe el Deci. ca să putem să realizăm ori unde...

Dl .Rad n Ștefan Mazăre

Dom tuf di rector, acuma votez amplasamente ?

Dl. ion Manea Nu. e prefera hi li Ui te

Di.Radu Stetfeh Mazăre

Nu se votează amplasamente. acuma, domnilor.. O să vedeți, când o să venim cu propunerea Je amplasamente. după ce verificăm să vedem Statutul juridic al terenului, s-a revendicat, im s-a revendicat, o să venim, la un momeui dat, cu PUD-uri și atunci o să vedeți, nu acum. Acuma sunt vorbe.

Se fac comentarii în sală

Dl Gheorahe Stoica

Haideți să votăm,

Cine este pentru studiu) de pre fezabilitate? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na M arce la Enache

Avem 25 de voturi pentru.

DI.Ghenrghe Stoica

Punctul 21;

“Proiect dc hotărâre privind aprobarea Studiului de Prcfczal) Uitate aferent ubicctivului de investiții AMENAJARE 3 PARCURI DE DISTRACȚII TIP ȚARA PITICILOR.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Preferabili tale - proiect pilot -aferent obiectivului dc investiții AMENAJARE PARCURI DE DISTRACȚII TIP ȚARA PITICILOR în municipiul Constanța."

Cine este pentru ? Abțineri ? împotriva ? Mulțumim 1

h-nu Marcelii Enacbc

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Glsțorglic Stoicii

Punctul 22:

“Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei șt a statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local af municipiului Constanța, aprobată prin HCLM or. 14/30.01.2007.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și n statului dc funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului Constanța, aprobat prin HCLM nr.l 4/30.01.2007."

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

i)-na MareeLaEnache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ciheurplie Simen

Punctul 23;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu beneficiarii de gratuitate pe transportul în comun, conform Legii nr,448/20flf> privind protecția șî promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.”

inițiator: Primar» Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri

[:\nțt_Marcela Liiactie

Avem 25 de voturi pcniru.

DLGhcorțiiic Stoica

Punctul 24:

“Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei ți a statului de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor ți Stare Civilă,”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei ți a stalului de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor ți Stare Civilă, aprobat prin HCLM nr.321/l7.0S.2006A

Cine este pentru 7 împotrivă ? AbțineriMulțumim !

D-n:: Mu rec lu unchi.

Avem 25 dt voturi pentru.

DI.Gheoruhe Si ei ca

Punctul 25:

“Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei ți a statului de funcții ale Căminului pentru persoane vârstnice.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei ți a statului de funcții a te Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța.”

Cine este pentru ? Abțineri 7 împotrivă 7 Mulțumim I

I.>-! K! Marcela Liliachc

Avem 25 de voturi pentru.

Dt.Ghcorghe Stoica

Punctul 26:

“Proiect de hotărâre privind completarea tlCLM nr.491/06,II.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare ți funcționare ai aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării HCLM nr.491/06,11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare ți Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța.”

Cine este pentru / Împotrivă 7 întrebări ■' Mulțumim '

I >-n;i Marcela Lnariie

Avem 25 de voturi pentru.

Dl .fjhcory.hu Stujca

Punctul 27:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E+M, str.Crinului nr.5 bis, teren in suprafață de 201 mp, proprietate Cărțună Niculae,”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuință P+1E+M, str.Crinului nr,5 bis, teren în suprafață dc 201 mp, proprietate Cărțună Niculae și Agora,"

Cine este pentru Abțineri ? Mulțumim f

li)-na Marcela li micite

Avem 25 de voturi pentru.

Ul.Ghcor^hu Stoica

Punctul 2H este retras. Punctul 29:

**Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere hala depozitare, zona Palas CFR, parcela A 929/12, teren în suprafață de 100031 mp, proprietate SC PENTOMAX SRL.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu Extindere hulă depozitare, zona Pa las CFR, parcela A 929/12, lot 2 teren în suprafață de 100031 mp, proprietate SC PENTOMAX SRL.”

Ci nu este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim 1

D-ira Maruekx Imache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 30:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PIJB - Construire birouri P+2E cu spațiu comercial la parter, bdJ.C.Bnătianu nrj73A-1731î, teren în suprafață de 764,03 mp, proprietate Soare Marin,”

inițiatori Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu - Construire imobil P+2E - birouri cu spațiu comercial la parter, bd.l.C.Brătiattu nr.l73A-l73B, teren în suprafață de 764,03 mp, proprietate Soare Marin ți Soare A nu ța.”

Ci nu este pentru ° împotrivii 7 Abțineri 7 Mulțumim!

D-nu Marcela b.naulju

Avem 25 du voturi pentru.

Pl-.Qhfco rgl te. Ș k nea

Punctul 31:

“Proiect de hotărâre privind modîflcareu HCLM ur.241/2006, modificarea HCLM nr.516/2005 ți aprobare PUD - Construire imobil R+1E+M - spălătorie auto, spații comerciale ți locuire, str.I.L.Caragiale nr,16, teren în suprafața de 293,67 mp, proprietate Pânzariu Constantin,”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr34I/2006, modificarea UCLM nr.516/2005 ți a pro burta documentației Plan Urbanistic de Detaliu ■ Construire imobil P+IE+M — spălătorie auto, spații comerciale ți locuire, str,LL-Caragiale nr, 16, teren în suprafață de 293,67 mp, proprietate Pânzariu Constantin ți Aurica,”

Cine este pentru ? Împotrivă 7 Abțineri 7 Mulțumim !

P-nu Marcela Enadte Avem 25 de voturi pentru.

fii Xîheorsbiu Stt dui;

Punctul 32:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință cu P+1E și construire garaj, str. Andrei Mureșanu nr.29 bis, teren în suprafață de 207,75 mp, proprietate Stcrea Viord Pctrică .*

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — Extindere locuință cu P+1E și construire garaj, str.Andrei Murcșanu nr.29 bis, teren în suprafață de 207,75 mp, proprietate Stcrea Viord Pctrică și Mira.**

Cine este pentru ? Itnpgtrivă ? Abțineri ?

P-ita Maroela I: nache

Avem 25 de voturi pentru.

Dt.Ghepnzhe Stoica

Punctul 33:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD — Construire imobil D+P+2M - locuință eu spațiu comercial ta parter, str.Cristea Georgescu nr.9, teren în suprafață de 114 mp, proprietate Toma Elena .*

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil D+F+-2M - locuințe cu spațiu comercial la parter, str.Cristea Ccorgescu nr.9, teren în suprafață de 114,09 mp, proprietate Toma F.lena și lonuț.”

Cine este pentfu ? Mulțumim f

Orna Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.GheoțBhe Stoica

Punctul 34:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil apartamente LHP+4E. str.Chiliei nr.6, teren în suprafață de 242 mp, proprietate SC PR1MCESSE STAR SRL.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil apartamente D+P+5E, str.Chtliei nr.6, teren în suprafață dc 242 mp, proprietate SC PKI^CESSE STAR SRL.”

Cine este pentru ? împotrivă Abțineri ?

Dhk» Marcelii Emiche

Avem 24 de voturi pentru! abținere. S-a abținut dl Gheorglic Stoica.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 35:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD — Extindere și supraetajare imobil F+1E pentru funcțiuni conexe spații cazare, hd.Mamaia nr. 155, teren în suprafață de 243 mp, proprietate Mdcea Gabriel.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și supraetajare imobil P+1E pentru funcțiuni conexe spații cazare, bd.Mamaia nr. 155, teren în suprafață de 243 mp, proprietate Mele ea Gabrid.”

Cine este pentru 7 Abțineri ? Mult mu im ’

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghc Stoica

Punctul 36:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire atelier tâmplărie, bd.I.C.Brătianu nr.131 lot 4/3, teren în suprafață de 623 mp, proprietate SC BMG BUCOVINA CONSTRUCT SRL.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire atelier tâmplărie, bd.LC.Brătianu nr.131 lot 4/3, teren în suprafață de 623 mp, proprietate SC BMG BUCOVINA CONSTRUCT SRL.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela F.naehe

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghc Stoica

Punctul 37:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+3E, str.Alexandru cel Bun nr.4, teren în suprafață de 130 mp, proprietate Grădinara Monica.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuință P+3E, str.Alexandru cel Bun nr.4, teren în suprafață de 130 mp, proprietate Grădinara Monica.”

Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela F.naehe

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 38:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Lotizare teren pentru locuințe, zona Viile Noi, parcela A 1113/5, teren în suprafață de 5000 mp, proprietate Cârlioru Unirea.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu Lotizare teren pentru locuințe P+M, zona Viile Noi, parcela A 1113/5, teren în suprafață de 5000 mp, proprietate Cârlioru Unirea-Domnica și Cârlioru Octavian-Ovidiu.”

Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 39:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire hală producție confecții metalice și spații anexă parter, zona Palas, parcela a 929/15, teren în suprafață de 5000 mp, proprietate Petre Mircca Mihai.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire h a Iii producție confecții metalice și spații anexă parter, zona Palas, parcela a 929/15, teren în suprafață de 5000 mp, proprietate Petre Mircea Mihal și Marja.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

L>-im Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl .Glieorglie Stoica

Punctul 40:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E, strada Eremia Movilă nr.9» teren în suprafață de 152.50 mp, proprietate Nicoli Cristian Nicolae."

- inițiator; Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu Construire locuință P+1E, slr.Eremia Movilă or.9B, teren în suprafață de 152,50 mp, proprietate Nicola Cristian Nicolae și Siinoua.”

Cine este pentru ? Abțineri ? Mulțumim !

D: i îi). Maregla Enache

Avem 25 de voturi pentru.

PLChcorghe Stoica

Punctul 41:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Mansardare locuință parter și construire garaj, str.Georgc Enescu nr.23, teren în suprafața de 113 mp, proprietate Niculac Ion."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Mansardare locuință parter și construire garaj, str.Georgc Enescu nr.23, teren în suprafață de 105,40 mp, proprietate N icul ac Ion.”

Cine este pentru 7 Abțineri 7 împotrivă ? Mul lumi in 1

P-nn Marcela Imn du?

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 42;

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD — Extindere centru medical “MEDSTAR”, strada Dccebal nr.54, teren în suprafață de 166 mp, proprietate Kuriu Dorcl.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu Extindere centru medical “MEDSTAR”, slr.Decebal nr.54, teren în suprafață de 166 mp, proprietate Buriu Dorcl și Mihaeta Nicoleta.”

Cine os Le pentru ? Abțineri ? Împotriviri ? Mulțumim !

?)-nu Mareel;i Eiuidie Avem 25 de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul 43:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD — Construire locuința D+P+1E+M, bd.Ferdinand nr,54A. teren în suprafață de 158 mp, proprietate Țarină Bogdan.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuință D+P+JE+M, bd.Ferdinand nr.54A, teren în suprafață de 158 mp, proprietate Țarină Bogdan Io an.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

DI.Gheoruhe Sloi ca

Punctul 44 și 45 sunt retrase, du au documentația completă. Punctul 46:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Supraetajare și extindere locuință cu P+lU. sțr.Șerban Vodă nr.6D, teren în suprafață de 600 mp, proprietate Belu Vasile.”

inițiator Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Supraetajare și extindere locuință cu P+1E, sțr.Șerban Vodă nr,6D, teren în suprafață de 600 mp, proprietate Belu Vasile și Vironica.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim '

D-na Marcela Enadte

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Cjheorghe Stoica

Punctul 47:

“Proiect dc hotărâre privind modificare 11CLM nr.218/2004 privind aprobare PUD -amenajare spațiu verde și parcare, bd. Aurel Vlaicii nr.90, teren îu suprafață de 546,40 mp. proprietate Creangă Marius."

inițiatul*: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.218/201)4 privind aprobare PUD — amenajare spațiu verde și parcare, bd. Aurel Vi ai cu nr.90, teren in suprafață de 546,40 mp, proprietate Creangă Marina, Chiriac Violeta Sabina și Creangă Violeta Mariana.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim !

D-na Marcela Hnache A veni 25 dc voturi pentru.

L? 1.G1 ■ i-ori;he Stoica

Punctul 48:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuințe S+P+10E cu spații comerciale la parter, str.Renașterii nrJ,, teren în suprafață de 701,74 mp, proprietate SC SATU & FASE SRL."

inițiatur: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil locuințe S+P+10E cu spații comerciale la parter, str.Renașterii nr.2, teren în suprafață de 701,74 mp, proprietate SC SATU & PASE SRL”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri 7 Mulțumim !

D-na Marcela Buche

A veni 25 de voi uri pentru,

DJ.Gheuruhe Stoica

Punctul 49:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuințe P+3-4E, str.lon Roată nr.4C, teren în suprafață de 325 mp, proprietate Pașata Cociu.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu Construire imobil locuințe P+3-4E, Str.lon Roată nr.4C, teren în suprafață de 325 mp, proprietate Pașata Cociu ți Nicoleta.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim 1


Punctul 50:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD — Extindere și supraetajare locuință parter eu un etaj, str.Enăchiță Văcăreseu nr.22, teren în suprafață de 103,33 mp, proprietate Ilie Sandei.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu Extindere ți supraetajare locuință parter cu un etaj, str.Enăchiță Văcăreseu nr.22, teren în suprafață de 93,77 mp, proprietate Ilie Săndel și Tatiana.”

Cine este peniru 7 împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim 1

D-nn Marcela _Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorahe stu ica

Punctul 51 este retras. Punctul 52:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Transformare imohil existent în service auto ți birouri P-P+1E, str.Comaniic nr.72, teren în suprafață de 1500 mp, proprietate SC ASCENDOS SRL.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Transformare imobil existent în service auto și birouri P-P+1E, sfr.Comurnic nr.72, teren în suprafață de 1500 mp, proprietate SC ASCENDOS SRL,”

Cine este pentru 7 împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim 1

D-na Marcela I; ti adie Averii 25 de voturi pentru.

DLC 5hLS2!țe : .1e. Ș tdjjza

Punctul 53:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD — Construire locuință I7+P+2L, str.Petru Vukan nr.42, teren în suprafață de 192,21 mp, proprietate Miua Tsnase.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

"Proiect (Je hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuință D+P+ÎE, str. Petru Vulcan nr.42, teren în suprafață de 192,04 mp, proprietate Mina I’ănase și Anișoara.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

DlXitieuiidur Suncli

Punctul 54:

"Proiect de hotărâre privind aprobare FIT) -Supraetajare locuință parter cu 1E+M, str.Ranu Mihalcea nr.45t teren în suprafață de 280,8 mp, proprietate loniță Crezantema?’

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Supraetajare locuință parter cu lEv\l, str.Banu Mihalcea nr.45, tereu în suprafață de 280,8 mp, proprietate loniță Crczantcma.”

Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă 7 Mulțumim I

D-tki Marcel Li Fnadie

Avem 25 de voturi pentru:

DI.Gheurghe Stoica

Punctul 55:

"Proiect de hotărâre privind aprobare PUD — Cunstruire spațiu comercial, aLTopolog ur.7, teren în suprafață de 177 mp, domeniu PMC?'

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire spațiu comercial P+1E, al.Topolog nr.7, teren în suprafață de 177 mp* domeniu privat al Primăriei Municipiului Constanța.*'

Cine este pentru ? Abțineri ?. Mulțumim !

P-na Marcela Eraache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorgfae Stoica

Punctul 56:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire spălătorie auto și amplasare Skid GPL* $ os. Mangaliei nr.154, tereu în suprafață de 625 mp, proprietate SC AUTO GAZ TltADfNG SRL.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire spălătorie auto și amplasare Skid GPL și transformare sediu administrative în spațiu comercial, șos.Mangaliei nr.154, teren în suprafață de 625 mp, proprietate SC AUTO GAZ TRADfNG SRL,”

Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă 7 Mulțumim '

D-nii Mur ce ia Rnnche Avem 25 de voi uri pentru.

I iheorghe Si oca

Punctul 57:

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD — Extindere restaura al Marco Polo, »tr,Sarmizegetusa nr.2-4, teren în suprafață de 4 28,63 mp, proprietate SC CRIN STAR SRL.”

inițiator: Primar. Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere restaurant Marco Polo, str.Sarmizegetusa nr.2-4» teren în suprafață de 745,74 mp, proprietate Danu Liliana și Crinișor pus la dispoziția SC CRIN STAR SRL.”'

Cine este pentru ? Inftjotriva ? AbțineriMulțumim !

D-na Mareda k nache

Avem 25 de voturi pentru.

DI.Gheurghc Stoica

Punctul 58:

“Proiect dc hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil apartamente P+4E, str. A murgului nr.35, leren în suprafață de 500 mp, proprietate Oprița Daniel Ștefan, Postolaehe Sorin Iulian șt Violeta Dana,”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil apartamente P+4E, str.Amurgului nr.35t teren în suprafață de 500 mp, proprietate Opri ța Daniel Ștefan, Postolaehe Sorin Iulian și Violeta Dana.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abiineri ? Mulțumim 1

O-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

1 )lÂiht'i>L'gbe Stoica

Punctul 59 este retras- Punctul 60:

“Proiect dc hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat a! Municipiului Constanța.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța."

Cine este pentru ? im potrivă .’ Abțineri ? Mulțumim !

Ii-nu Mo re ei a F.nache Avem 25 de voturi pentru.

f)l.(.iheorghe Sltuea

Punctul 61:

“Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța,”

Cine este pentru ’ împotrivă ? Abțineri " Mulțumim ’

1 >-ik‘ Mi] rec ta Liuiche Avem 25 de voturi pentru.

PI.Ghețuș? l ic Slmcd

Punctul 62:

“Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul domeniului privat al Municipiului Constanța.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța,"

Cine este pentru 7 împotrivii ? Abțineri ? Mulțumim 1

I'j-riLL Murechi Fniicbe Avem 25 de voturi pentru.

DI.Gheorfche Stoica

Punctul 63:

“Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniu] public în domeniul privat al municipiului Constanța."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru 7 împotrivă 7 Abțineri ? Mulțumim !

L)-na Marcela Lnarile

Avem 25 de voturi pentru.

Dț.Gheotghe Stoica

Punctul 64;

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr.329/2005 -atribuirea în proprietate a unui teren in suprafață de 50137 mp. numitei Ponor Cătălina-Cetățean de Onoare al Municipiului Constanța."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr.320/25.05.2005.”

Cine este pentru 7 împotrivă 7 Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcel:i Enaebe

Avem 25 de voturi pentru.

DlXrheorulic Stoica

Punctul 65:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM ttr*318/2095 atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 509,00 mp, numitului Stânei Matei -Cetățean de Onoare al Municipiul;ui Constanța."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hutărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr318/25.05.2005,”

Cine este pentru 7 împotrivă 7 Abuneri 7 Mulțumim !

i?-iuj Mai vela 1 rudi. Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ghcorghc Stoica

Punctul 66:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr,194/2iMl6 privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul Constanța și dl.Cocăneanu Constantin Ioan Dumitru,”

inițiator: Primar» Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr. 194/09.05.2006 ”

Cine este pentru ? împotriva ? Mulțumim !

P-fiLi Marcelii Erutei ie

Avem 25 de voturi pentru.

I >l.Cihe(îrg]ie_ȘîoLța

Punctul 67:

“Proiect de hotărâre privind diminuarea patrimoniului public al SC'IL Confort Urban SRL eu suma de 629 Rou reprezentând valoarea de inventar a unui imobil situat în str.lon Corvin ur,55,”

inițiator: Primar» Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim ■

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pe&tru.

DLGheorglie Stoica

Punctul 68 este retras. Punctul 69:

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acorduljiri Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent activnluiiReataurant Sirena.”

i inițiator: Primar. Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acorduljui Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent Restaurant Sirena din stațiunea Mamaia.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim 1

D-na Marcelă Enache

Avem 24 Je voturi pentru: I abținere, S-a abținut JJxonsilier Aurel Butnaru.

DLGh eurahe Stoica

Punctul 70:

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Loca) al Municipiului Constanța» necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent activului: Hotel Albatros”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ?

D-tni Marcela Lnache

Avem 24 de voțijH pentru: I abținere. S-a abținut dl.consilier Aurel Butnarii

DLGheorgbe Stoica

Punctul 71:

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Locul al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform II. G. 83 4/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent activ ului: Complex Hotelier Mamaia”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Locui al Municipiului Constanța, necesar obținerii Ccrtificatplui de Atestare a Dreptului dc Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent activul ui: Complex Mamaia”

Cine este pentru ? Impoirivă ?

[>-na Marcela Lnaehe

Avem 24 de voturi pentru; 1 abținere. S-a ab|inut dl.consilier Aurel Bptnani.

Dl.Ghenrghc S tui ca

Punctul 72:

“Proiect dc hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului dc Atestare a Dreptului de Proprietate, conform U.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent activului: Vila 22.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

One este pentru ? împotrivă ?

i)-na Marcela hnaclie

Avem 24 de voturi pentru: ! abținere S-aabțitiut dl.consilier Aure! Butnarii.

1) L-Â’r iieorghe Stoica

Punctul 73;

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului dc Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent activului: Vila 26,**

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMALA SA pentru terenul aferent activului: Vila nr.26 -Sediu administrativ.”

Cine esie penlru 7 împotrivă ?

U-iiEi Maree!;: hnadie

Avem 24 de voturi pentru^ I abținere S-a abținut tfl.consil ier Oue! Butnarii.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 74:

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent activului: Amenajare peron acoperit (parcare Meridian).”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine aste peni!'o 7 împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru; 1 abținere. S-a abținut dl.consilier Aurel Butnaru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul 75:

“Proiect dc hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului dc Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent activului: Restaurant Modern.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru; I abținere. S-a abținut dl.consilier Aurel Butnaru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul 76:

“Proiect dc hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului dc Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent activului Berăria Tic-Tac.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru; 1 abținere. S-a abținut dl.consilier z\urel Butnaru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul 77:

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, neeesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent activului: Restaurant Dorna.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect dc hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului dc Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent Restaurant Dorna din stațiunea Mamaia.”

Cine este pentru ? împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru; I abținere. S-a abținui dl.consilier Aurel Butnaru.

DI.Gheorghe Stoica

Punctul 78:

“Proiect dc hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent activului: Restaurant Miorița.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru; 1 abținere. S-a abținut dl.consilier Aurel Butnaru.

[ 2;_ Ghearahe: Sto i ca

Punctul 79:

“Proiect dc hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent activului: Complex Mercur?'

.    - .inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ?

i >-l !LI    jjliLChc

Avem 24 de voturi pentru; t abținere. S-a abținut di.consilier Aurel Butnarii.

DLGheort'iie Stoica

Punctul 80:

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local ul Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform ILG.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent activului: Vila turturica."

inițiator; Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă 7

D-na Materia Bnache

Avem 24 de voturi pentru; 1 abținere. S-a abținut dl. consilier Aurel Bum ar u.

i Lheorghe Stoica

Punctul 81;

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, couform H.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent activului: Restaurant Nord.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform EI.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent Restaurant Nord din stațiunea Mamaia."

Cine este pentru 7 împotrivă ?

D-mi Marechi Etiache

Avem 24 de voturi pentru: 1 abținere S-a abținut dlconslher Aurei Butnaru.

PLliheorciii' Stoica

Punctul 82;

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMAIA SA pentru terenul aferent activului: Post Trafo Restaurant Nord."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect dc hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului dc Proprietate, conform H.G.834/1991, SC MAMALA SA pentru terenul aferent Post Trafo-Restaurant Nord din stațiunea Mamaia.’’

Cine fcsle pentru ? împotrivă 7

EL-J3 a_ M.H redttEn ache

Avem 24 de voturi pentru: 1 abținere S-a abținut dLoeinsilier Aurel Bumaru-

D1,Ghco rgli c Stoica

Punctul 83:

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Locul ui Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.C ,834/1991, SNP PETROM SA București, Sucursala Pctromar Constanța pentru terenul aferent activului: Baza Caraimau.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre:

Cine este pcnlm ? împotrivă'?

D-iili Marcela Enacitc

Avem 24 de voturi pentru: 1 abținere S-a abținut dl .consilier Aurel BuLrtaru.

Pl.Gheorahe Stoica

Punctul 84:

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.C.834/1991, SC DFEE - Electrica SA București, SISEE - Electric* Dobrogea, AISEE Constanța pentru activul Sediu CRJDI 110 Kw, Constanța Nord, atr. Celulozei nr,5,”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/I99L SC DFEE - Electrica SA București, S1SEE — Electrica Dobrogea, AISEE Constanța pentru terenul aferent activului Sediu CRI Dl 110 Kw, Constanța Nord, str.Celulozci nr-5.”

Cine este pentru 7 Impuirivă

D-na Marcela 1 ■ rțac he

Avem 25 de țsțMșuri pentru.

□LGheorghc Stoica

Punctul 85:

'‘Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G-834/I99I, SC DFEE - Electrica SA București, S1SEF. - Electrica Dobrogea, AISEE Constanța pentru activul Baza Naurică Siutghiol."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, confurm f LG.834/1991, SC DFEE - Electrica SA București, SISEE - Electrica Dobrogea, AISEE Constanța pentru terenul aferent activului Baza Nautică SiutghioL”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi penlru.

I ?J. A f heorghc S t oi ca

Punctul 86:

“Proiect de ho târâre privind respingerea A cordul ui Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC DFEE - Electrica SA București, S1SEE - Electrica Dohrogea, AISEE Constanța pentru activul Sediu bd.Mamaia nr,271,”

inițiator: Primar, Radu Ștefan .Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC DFEE - Electrica SA București, S1SEE - Electrica Dobrogea, AISEE Constanța pentru terenul aferent activului Sediu bd.Mamaia nr.271.”

Cine este pentru ? împotrivă 7 Abțineri 7 Mulțumim 1

P-nii Marcela Fnacbe

Avem 25 dte voturi pentru,

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 87:

“Proiect de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform ELG.834/1991, CN Transeiecfrica SA, societate comercială pentru servicii de mentenanță a rețelei electrice de transport “Smart ȘA**, Sucursala Constanța, pentru incinta Sediu ST Constanța, bd.Aleiandru Lăpușneanu ar. 195 bl.LAVI.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, Companiei Naționale “Transclcctrica” SA, Filiala Societatea Comercială Pentru Servicii de Mentenanță a rețelei electrice dc transport “Smart SA*\ Sucursala Constanța, pentru terenul aferent incintei Sediu ST Constanta, bd.Alekaudru Lâpușneanu nr.195 bl.LAVL»

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri '/Mulțumim !

I >-na Maruda briachc

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 88:

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, CN Transelectrica SA, societate comercială pentru servicii de mentenanță a rețelei electrice de transport “Smart SA**, Sucursala Constanța, pentru incinta Centru dc instruire, bd.Mamaia ur.271.“

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect dc hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, confurm H.G.834/1991, Companiei Naționale “Tramtelectrira” SA, Filiala Societatea Comercială Pentru Servicii dc Mentenanță a rețelei electrice dc transport “Smart SA”, Sucursala Constanța, pentru terenul aferent incintei Centru de instruire, bd.Mamaia ur.271.”

Cine esiepentru ? împotrivă 7 Abțineri ?Mulțumim "

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 89:

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, CN Transelectrica SA — ST Constanța, pentru incinta magazie ST, str.Vârful cu Dor nr.6.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, CN Transelectrica SA - ST Constanța, pentru terenul aferent activului: magazie ST, str.Vârful cu Dor nr.6.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri '/Mulțumim !

D-na Marcela Lnaehe

Avem 24 de voturi pentru; 1 abținere. S-a abținut dl.consilier Felix Stroe.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 90:

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, ROMTELECOM S.A. BUCUREȘTI - Direcția de Telecomunicații Constanța, pentru terenul aferent activului Sediu Direcție.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, CN ROMTELECOM S.A. BUCUREȘTI - Direcția de Telecomunicații Constanța, pentru terenul aferent activului: Sediu Direcție.”

Cine este pentru ? împotrivă ?

D-na Marcela l-’nache

Avem 19 voturi pentru; 6 împotrivă. Au votat împotrivă; dl.Comelius Nădrag, dl.Tudor Topor, dl.Aurel Butnaru. dl.Marin Emil, dl.Valentin Serbăneseu și dl.Victor llie Râdulescu. Hotărârea a trecut, are două treimi.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 91 este retras. Punctul 92:

“Proiect de hotărâre privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC OIL TERMINAL SA, Sucursala Constanța, pentru incinta Depozit NORD 2.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Proiect de hotărâre privind respingerea cererii, Societății Comerciale OIL TERMINAL SA Constanța privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, pentru terenul aferent incintei: Depozit NORD 2.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim ’

P-pa Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru,

Dl.Oheorghe Stoica

Punctul 93:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 487,DU mp, d-lui Pitimon Andrei - Cetățean de Onoare al Muuicipilni Constanța.n

inițiator Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Tmclic Avem 25 de voturi pentru.

Dlheorghe. Șioicți

Punctul 94:

‘Troitei de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri} ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Se fac comentări] în sală. (Pe anexe.)

Dl.Gheorghe Stoica

Mi se pare că pe anexe, nu 7 Votăm fiecare anexă în parte.

Anexa L Cine este pentru ? împotrivă ? Mulțumim !

! J-r:i Marcela ț-.nficbc

Avem 25 de voturi împotrivă.

171. ( j ti e( șrgl ie Sici ea

Anexa 2, Cine este pentru ? împotrivă 7

D-na Marceki l'nachc

Avem 1H voturi peni ni: 7 voLuri impoLnvă. Au votat împotrivă: dl. \ ictor 11 ie Râriulescu. rina I enuța Do ini fa Băsescn. dl Tudor Topor, dl.Cornel ins Nădrag, ril.Emil Marin, dl. Valentin Eugen Șeibănescn și dl.Aurel Butnarii.

DJ.Ghcorghc Stoica

Anexa 3. Cine este pentru ? împotrivă ?

|)|,Victor IIie Răriiîlescu

Are aviz negativ...

Dl.Feiix Stroe Avizul este consultativ.

DI. Criicorulie Stoica

Cine este pentru Impolrivă 7

D-na Marcela bnache

Avem 24 de voturi împotrivă: 1 abținere. S-a abținui dl.Aurel Butnarii.

Dl.Gheorghe Stoica

Supun la vot hotărârea în ansamblul ei. Cine este pentru ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Enaehe Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul 95:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

“Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Cu acordul dumneavoastră. avem și două puncte pe ordinea suplimentară.

Punctul nr.l:

“Hotărârâre privind aprobarea studiului de prcfezabilitate aferent obiectivului de investiții Orășelul lacustru pe lacul Siutghiol, Mamaia.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim !

D-na Marcela Enaehe Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Punctul nr.2:

“Hotărâre privind aprobarea proiectului fază de studiu de prefezabilitatc a obiectivului de investiții Construire Teleski nautic pe lacul Siutghiol, stațiunea Mamaia.”

Cine este pentru ? împotrivă ? Abțineri ? Mulțumim frumos !

D-na Marcela Lnachc Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica

Rog comisia pentru numărarea voturilor și pentru întocmirea procesului-verbal să prezinte rezultatul votului de la punctul 2 din convocator.

DI.Gabriel Valentin Pârvulescu

Rezultatul este următorul: 23 de voturi pentru; 2 voturi împotrivă.

Dl.Gheorghe Stoica

Mulțumim de participare Și. încă o dată, spunem “La mulți ani !" tuturor doamnelor de lângă noi. din jurul nostru, pentru ziua de mâine, care este 8 Manie.

L)L R.dau Sirian Mazăre

Vă invit acum verbul. Jur veți primi și invitațiile scrise...Nunțiii puțin, dacă sunteți atenți 1 Sâmbătă. la orele I 1.00, invit tot Consiliul Loca!, invit, de asemenea, șî presa la Cazino, aici în față, pe platou, unde vom prezenta primele 6 autobuze etajate care vor sosi până atunci in orașul Constanța. O să facem o scurtă conferință de presă, o prezentare a lor, vor II și agenții econom ici din turism, după care, vom face și o plimbare inaugurală- Vă sfătuiesc să vi îmbrăeati pul in mai grosuț. pentru că vor fi $Mf“, va fi soare, vor merge încet....

Așadar, sunteți invitații mei ca să facem o plimbare eu autobuzele pentru cart- și dumneavoastră ați votat fiind de părere că turismul c important iu Constanța, nu cum spune dl.'lârieeanu Vă aștept horele 1 1.(10 .

Se fac comentarii în sală. ( Ce culoare au autobuzele

Pi Kdau Ștefan Mazăre

Roșii.

UI:G heorg1 ie Sțoica

1 )edar închise lucrările ședinței de azi. Să ne vedem sănătoși La următoarea ședințâl

Se face următoarea precizare: acolo unde există unele diferențe in ce privește denumirea proiectului de hotărâre înscris în convoca Lor și cea a hotărârii, s-a făcut mențiune. în sensul că au fost trecute ui procesul-verbal ambele titluri.

PREȘb PINTTTE ȘEDINȚEI,


SECRETAR CONSILIU,

Marcela Luacbc

33