Hotărârea nr. 99/2007

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii „AMENAJARI PISTA ROLERL SKATERI, BICICLISTI SI FUNCTIUNI CONEXE IN INCINTA PARC TABACARIE CONSTANTA”

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii

„AMENAJĂRI PISTĂ ROLERL SKATERI,BICICLISTI ŞI FUNCTIUNI CONEXE

IN INCINTA PARC TABACARIE CONSTANŢA”

Consiliul local Municipal Constanţa. întrunit în şedinţa ordinara din dala de 07.03.2007;

Luând în de/batere Expunerea do motive a d-Iui Primar Radu Ştelan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre iniţial pri\ ind aprobarea studiului de prelezabilitaie aferent obiectivului de investiţii„amenajări pistă rolerl skateri,BICICLISTI şi FUNCTIUNI CONEXE IN INCINTA PARC TÂBÂCĂRIE CONSTANŢA precum şi studiul de prelezabilitaie elaborat.

Consultând raportul comun al Direcţiei Tehnic-achiziţii şi Direcţiei Servicii Publice, avizele favorabile ale Comisiei nr.l Studii, prognoze economico-soeiale. buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat. Comisiei 4 activităţi ştiinţifice. învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi protecţie sociala şi al Comisiei nr.5 Administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice. respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti:

Vazand dispoziţiile ari 44. al ( I). din Legea nr 27.12006 privind finanţele publice locale: In temeiul prevederilor art.38. alin.(2). lit.c). alin.)5) lit.e) şi art  120  alin  I. Iii b din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215 2001 privind administraţia publica locală;

HOTĂRĂŞTE:

ART.I Se aproba studiul de prelezabilitaie aferent obiectivului de investiţii: Amenajare pistă roleri, skateri, biciclişti şi funcţiuni conexe", în incintă parc Tăbăcărîc, Constanţa" conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2  Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta

hotărâre Direcţiei Tehnic-achiziţii. Direcţiei Servicii Publice. Direcţiei Patrimoniu. Direcţiei Urbanism si Direcţiei linanciare. în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI.                                                CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanţa

Nr. 99/07.03.2007ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢII

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE


RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de prefezabilitate — proiect -aferent obiectivului de investiţii „Amenajare pistă roleri, skaten, biciclişti şi funcţiuni conexe", în incintă parc

Tăbăcărie, Constanţa1

Strategia generala de dezvoltare durabilă a municipiului Constanţa, are ca obiectiv şi activarea şi modernizarea zonelor verzi şi de agrement din oraş cum este şi Parcul Tăbăcărie.

în vederea punerii în aplicare a acestei strategii, un colectiv de specialişti din cadrul Primăriei a elaborat proiectarea în faza studiu de prefezabilitate „Amenajare pistă roleri, skateri, biciclişti şi funcţiuni conexe", în incintă parc Tăbăcărie, Constanţa" care cuprinde elementele caracteristice ale lucrării ce urmează să fie executată, astfel:

Documentaţia elaborata prevede patru zone cu funcţiuni distincte:

Zona skate park - cu o suprafaţa cca.2000 mp destinată utilizatorilor de role şi de planşe cu role (skate board) cu vârste cuprinse între 10 şi 30 ani.

Zona pentru dirt iump - Va avea o suprafaţă cea. 1300 mp, fiind destinata utilizatorilor de biciclete tip BMX şi mountainbike cu vârste cunprinse intre 14 si 30 ani.

Zona pentru trial Suprafaţa acestei zone va fi cea.800 mp, destinat utilizatorilor de biciclete tip BMX şi mountain bike cu vârsta de 14-30 ani.

Zona pentru cătărare Suprafaţa prevăzută este de cca.400 mp, pe care se vor amplasa stanei artificiale şi un tum de cătărare.

Documentaţia prevede realizarea unor spaţiile auxiliare şi funcţiuni conexe, respectiv: zona alimentaţie publica, corp administrativ şi un corp de dotări şi echipamente.

Principalele dotări din amplasament sunt cele specifice zonelor cu funcţiuni, precum şî 3 tribune, rampe persoane cu dîzabilităţi prevăzute cu panta corespunzătoare normativelor şi cu balustrade.

întregul obiectiv va fi împrejmuit cu gard având înălţimea de aprox.4m si o lungime de cea. 422 ml, cu stâlpi de iluminat nocturna racordaţi la reţeaua existeta în zona, instalaţie electrica şi de sonorizare.

Obiectivul va fi prevăzut cu cişmele pentru apă potabila racordate Ia reţeaua de apa si canalizare existentă în zona.

Având în vedere Expunerea de motive a domnului Primar cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei elaborate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare pistă roleri, skateri, bici­clişti şi funcţiuni conexe", în incintă parc Tăbăcărie, Constanţa";

Faţă de cele arătate, se supune dezbaterii în plenul Consiliului Local al Municipiului Constanţa proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investiţii „Amenajare pistă roleri, skateri, biciclişti şi funcţiuni conexe", în incintă parc Tăbăcărie, Constanţa".


 

DIRECTOR  TEHNIC ACHIZITII

ION MARICA

 

SERV. TEHNIC INVESTITII
 Borali Veaveghiul

INSPECTOR.
UNGUREANU ELISABETA


 

 


 


STUDIU DE PREFEZABILITATE

AMENAJARE PISTĂ ROLERI, SKATERI, BICICLIŞTI Şl

FUNCŢIUNI CONEXE" INCINTĂ PARC TABĂCĂRIE, CONSTANTA

2007


 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


STUDIU DE PREFEZABILITATE

AMENAJARE PISTĂ ROLERI, SKATERI, BICICLIŞTI Şl FUNCŢIUNI CONEXE' INCINTĂ PARC TĂBĂCĂRIE, CONSTANŢA

Documentaţie pentru avizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliuiui Local Constanţa şi aprobarea de către Consiliul Local Constanţa

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

Faza de proiectare : STUDIU DE PREFEZABILITATE

Anul:                 2007

PRIMAR/A MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABILITATE -

AMENAJARE PISTA ROLERI, SKA TERI. BICICLIŞTI SI FUNCŢIUNI CONEXE


3


ing.Borali Veaveghiul  '


Sef Serviciu Trafic Rutier, Ordine Publica     ing.Dumitrescu Dan


Director Servicii Publice Director Tehnic-achizitii Director Urbanism Sef serviciu Tehnic-investiţii Sef serviciu Dotări Urbane

Serviciul Urbanism Serviciul Patrimoniu


Lista de semnături

ing.Pilat Ionel

ing.Marica Ion

ing.Togan Ionel


arh.Toma lonut

arh.Popa Luiza Elena ing. Florescu Nicoleta


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABILITA TE -

AMENAJA RE PISTĂ ROLERI. SKA TERI. BICICLIST! SI FUNCŢIUNI CONEXE


4

CUPRINS

A.   PĂRŢI SCRISE

1.    DATE GENERALE

1.1.    Denumirea obiectivului de investiţii

1.2.    Elaboratorul studiului de prefezabilitate

1.3.    Ordonatorul principal de credite

1.4.    Autoritatea contractanta si finanţarea investiţiei

1.5.    Amplasamentul lucrărilor

1.6.    Tema, cu fundamentarea necesitaţii si oportunităţii investiţiei

2.    DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2.1.   Suprafaţa si situaţia juridica a terenului ce urmează sa fie ocupat de lucrare

2.2.   Elemente tehnice caracteristice ale terenului din amplasament 0.1. Caracteristicile principale ale construcţiilor

0.1.1.    Pentru zonele cu funcţiuni distincte

0.1.2.   Pentru spatiile auxiliare si imprejmuiri 0.2. Principalele dotări din amplasament 0.3. Utilităţi 0.4. Lucrări necesare a se executa

3. EVALUĂRI PENTRU PROIECTAREA STUDIULUI DE PREFEZABIUTATE SI A STUDIULUI DE
FEZABILITATE

3.1.  Valoarea totala estimată a investiţiei

3.2.  Cheltuieli pentru proiectare în etapele SPF şi SF

3.3.  Cheltuieli pentru obţinerea avizelor legale necesare

3.4.  Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări si contractului de servicii de proiectare.

B.   PĂRŢI DESENATE

Anexa 1 - Plan de situaţie - Scara 1:1000

Anexa 2 - Plan de încadrare în zona - Scara (1:25000 -1:5000)

C.  ANEXE

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanta:

-      Comisia 1 studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa;

-      Comsia 2 organizare si dezvoltare urbanisitica, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

-      Comsia 3 servicii publice, comerţ, turism si agreement;

-      Comisia 4 activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi protecţie sociala;

-      Comisia 5 administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti a Municipiului Constanţa

PRIMAR/A MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABILITA TE -

AMENAJARE PISTĂ ROLERL SKATERI. BICICL/ŞTISI FUNCŢIUNI CONEXE


5

STUDIU DE PREFEZABILITATE

PENTRU AMENAJARE PISTĂ ROLERI, SKATERI, BICICLIŞTI Şl FUNCŢIUNI CONEXE, ÎN INCINTĂ PARC TĂBĂCĂRIE, CONSTANŢA

1. DATE GENERALE

1.1.  Denumirea obiectivului de investiţii

AMENAJARE PISTĂ ROLERI, SKATERI, BICICLIŞTI Şl FUNCŢIUNI CONEXE

1.2.  Elaboratorul studiului de prefezabilitate

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

1.3   Ordonatorul principal de credite

PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

1.4. Autoritatea contractantă şi finanţarea investiţiei

Pentru realizarea acestei investiţii Primăria Municipiului Constanţa va organiza o licitaţie de achiziţie a serviciului de proiectare începând cu faza de Studiu de fezabilitate, iar după întocmirea documentaţiilor de către societatea de proiectare câştigătoare se va organiza o licitaţie de achiziţie de lucrări la care vor participa companii specializate în execuţia lucrărilor de amenajare spatii de recreere şi distracţii, si proiectare pentru faza de Proiect tehnic, Caiete de sarcini si Detalii de execuţie.

Procedura de achiziţie se va desfăşura conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, atât pentru achiziţia serviciului de proiectare cât şi a lucrărilor de execuţie.

Documentaţia va putea fi obţinută de către ofertanţi (concurenţi), de la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, într-o perioadă de timp ce va fi comunicată în Monitorul Oficial şi în publicaţii de circulaţie naţională.

Costul lucrărilor de proiectare şi cel al lucrărilor de investiţii stabilit prin devizul general, de către proiectant în Studiul de fezabilitate, vor fi suportate de Primăria Municipiului Constanţa din fonduri bugetare şi/sau alte surse legal constituite, inclusiv cu posibilitatea accesării unor programe finanţate din fonduri structurale europene.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

STUDIU DE PREFEZABILITATE ~

AMENAJARE PISTA ROLERI, SKATERI, BICICLIŞTI SI FUNCŢIUNI CONEXE


6

1.5.      Amplasamentul lucrărilor

Zona care va fi luată în consideraţie pentru realizarea construcţiei este dispusa în partea sudică a Lacului Tabăcarie, între limita lacului şi cea a străzii Soveja, în vecinătatea Clubului Nautic.

1.6.      Tema cu fundamentarea necesit ătii si oportunităţii realizării investiţiei

în strategia generală de dezvoltare durabilă a municipiului Constanţa, susţinerea şi încurajarea turismului a reprezentat o prioritate absolută. în acest sens, principala preocupare a administraţiei publice locale a constituit-o, în paralel cu modernizarea infrastructurii urbane si activarea si modernizarea zonelor verzi si de agrement din oraş.

Parcul Tăbăcărie face în prezent obiectul transformării prin realizarea unor proiecte de amploare care se integrează în specificul zonei cum sunt: Parcul de distracţii „Ţara Piticilor", cel mai mare de acest fei din ţară, construirea în curs a unui mall care prevede realizarea unor spaţii de recreere caracteristice, realizarea sistemului de udat spatii verzi.

Dat fiind interesul copiilor şi al adolescenţilor pentru sporturile de agrement şi îndeosebi pentru cele de natura celor propuse prin prezenta documentaţie, se impune a fi amenajată o pista pentru role, skateborad-uri şi biciclete care se integrează într-un circuit de agrement al parcului, asigurând şi o valorificare la parametrii de utilizare ambientală.

Zona Parcului Tabăcarie, o zonă reprezentativă de agrement pentru municipiul Constanţa, nu prevede în prezent un astfel de obiectiv de recreere pentru locuitorii din zona şi din întregul oraş.

în acest sens, Primăria municipiului Constanţa a prevăzut în programul de investiţii pe anul 2007, elaborarea unui studiu de fezabilitate care să trateze amenajarea unei piste de role, skateboard-uri şi biciclete, care să pună în valoare zona din punct de vedere recreativ şi turistic.

2. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2.1   Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului ce urmează să fie ocupat de lucrare

Situaţia juridică a terenului este cea din certificatul de urbanism pentru faza studiu de prefezabilitate, şi adresa Direcţiei de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa aflate în anexa la prezentul studiu.

Suprafaţa estimativa pe care o va ocupa întreaga construcţie delimitată de gardul imprejmuitor, este de cea 9400 mp, astfel:

-       SKATE PARK -                         cca.2000 mp

-       ZONA PENTRU DIRT JUMP-cca.1300 mp

-       ZONA PENTRU TRIAL-        cca.800mp

-       ZONA PENTRU CĂTĂRARE - cca.400 mp

-       ZONA ALIMENTAŢIE PUBLICA - cca.275mp

-       CORP ADMINISTRATIV -      cca.350 mp

-       CORP DOTĂRI SI ECHIPAMENTE CĂTĂRARE - cea. 70 mp

TOTAL: 5.195 mp

PRIMAR/A MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABIUTA TE -

AMENAJARE PISTĂ ROLERI. SKA TERI. BICICLIST/ SI FUNCŢIUNI CONEXE


7

Diferenţa de 4.205 mp fiind ocupata de 3 gradene (tribune), rampe persoane cu dizabilităţi, spatii verzi şi alei, banei de odihna coşuri gunoi şi cişmele apa potabila.

2.2.  Elemente tehnice caracteristice ale terenului din amplasament

Terenul nu prezintă lunecări, fiind stabil din punct de vedere geotehnic.

Conform STAS 6054/77, adâncimea minima de îngheţ pentru zona respectiva este de 80cm.

Conform Normativului P100/94 - Proiectarea antisesmica a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice, industriale, amplasamentul este situat în zona E" -coeficient de seismicitate ks-0.12 şi perioada de colt Tc-0.7 sec.

în urma coroborării datelor tehnice din foraje făcute anterior în zona şi din literatura de specialitate, rezulta că amplasamentul se caracterizează prin litologia expusa mai jos:

a)    în suprafaţa un orizont de pamant vegetal cu grosimi de 0.5-1,0m.

b)    complexul de loess galben cu intercalaţii cafenii ce se dezvolta pana la 6.0-8.0m. Stratul de loess are următoarele caracteristici fizico-mecanice:

 

-  este pământ coeziv;

-  are structura macroporică;

-  are consistenţa cuprinsă în domeniul plastic-vartos;

Este sensibil la umezire grupa A-PSU, conform Normativului P7/92 - ce prezintă tasari suplimentare în caz de umezire numai sub încercări transmise de fundaţii.

c)  în baza loessului se continua stratificaţia cu complexul argilos cafeniu, plastic-
vartos, constituit în suprafaţa din argila prăfoasa cafenie, apoi argila cafenie roşcata.

2.3.  Caracteristicile principale ale construcţiilor

2.3.1. Pentru zonele cu funcţiuni distincte SKATEPARK

Este o zona cu o suprafaţa cca.2000 mp destinată utilizatorilor de role şi de planşe cu

role (skate board) cu vârste cuprinse intre 10 şi 30 ani.

Suprafaţa de teren va fi asfaltata iar rampele vor fi realizate pe structura metalica,

suprafaţa de rulare se va realiza din placi de fibra de sticla cu gelcoat.

Se vor avea în vedere realizarea următoarelor tipuri de aparate:

-       half pipe (jumătate de ţeava);

-       quarter pipe (sferturi de ţeava);

-       Transition ramp (rampa de trecere);

-       Box;

-       Fun box;

-       Grind box;

-       Wallride;

-       Table;

-       Hand rail;

Pentru separarea zonei Skate Park, va fi prevăzuta o împrejmuire cu gard având o inaltime de 1,5m si o lungime de cca.200 ml.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABIUTA TE -

AMENAJARE PISTĂ ROLERI, SKA TERI, BICICLIST/ SI FUNCŢIUNI CONEXE


8

ZONA PENTRU DIRTJUMP

Va avea o suprafaţă cca.1300 mp, fiind destinata utilizatorilor de biciclete tip BMX şi

mountainbike cu vârste cunprinse intre 14 si 30 ani.

Sprafata de teren va fi din pamant compactat.

Rampele de plecare se vor realiza din lemn având lungumea 1,5m, iar rampele

centrale din pamant compactat.

ZONA PENTRU TRIAL

Suprafaţa acestei zone va fi cca.800 mp.

Destinat utilizatorilor de biciclete tip BMX şi mountain bike cu vârsta de 14-30 ani.

Sprafata de teren vă fi din pamant compactat.

Zona va fi amenajata cu anvelope de camion, buturugi, triunghiuri de copac,

stabilopozi, componente realizate din roci, etc.

ZONA PENTRU CĂTARARE

Suprafaţa prevăzuta este de cca.400 mp.

Aceasta zona va fi acoprita cu nisip pe care se vor amplasa doua tipuri de aparate:

1.       stanei artificiale cu înălţimea maxima de 3,5 m pentru bouldering - destinata utilizatorilor cu vârsta de peste 8 ani;

2.       turn de căţărare cu înălţimea de 10 m, dotat cu prize de căţărare - destinata utilizatorilor cu vârsta de peste 12 ani.

Echipamentul necesar este compus din ham, coardă, cordelină, carabine si papuci de căţărare.

2.3.2. Pentru spaţiile auxiliare si funcţiuni conexe

ZONA ALIMENTAŢIE PUBLICA

Construcţia va avea regimul înălţime: parter ± etaj si o suprafaţa construita de 275

mp. Construcţia propusa cu funcţiunea de spaţiu de alimentaţie publica va fi amplasat

in incinta pistei, langa spaţiul Dirt Jump si va fi compartimentat conform destinaţiei

sale cu săli restaurant, bar, bucătărie, holuri, grupuri sanitare etc. pentru asigurarea

funcţionalităţii.

Structura de rezistenta se vă realiza din cadre de beton armat.

La finisajele exterioare, învelitoare şi tamplarie proiectantul studiului de fezabilitate va

propune soluţii care să asigure încadrarea construcţiei în specificului investiţiei şi al

zonei şi un aspect agreabil construcţiei.

CORP ADMINISTRATIV

Construcţia va avea regim de înălţime: parter ± etaj si o suprafaţa construita de 200 mp. Va fi amplasata la limita zonelor Trial si Skate Park si va fi prevăzute cu spatii pentru: garderoba, atelier reparaţii, comercializare accesorii, piese schimb, echipamente etc. grupuri sanitare, dusuri si alte spatii utile desfăşurării in activitatiilor

din incinta pistei.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABIUTA TE -

AMENAJARE PISTĂ ROLERI. SKATER], BICICUSTI SI FUNCŢIUNI CONEXE


l»

CORP DOTĂRI SI ECHIPAMENTE

Construcţia va avea o suprafaţă de cea. 70 mp şi va fi amplasata in apropierea

spaţiului de catarare.

Spaţiul va deservi căţărătorilor pentru furnizarea de echipamente utile acestei

activităţi.

2.4. Principalele dotări din amplasament GRADENE-TRIBUNE

Se vor instala 3 gradene din metal in fiecare din zonele skatepark, trial si dirt jump.

Vor avea fiecare o lungime de cea. 15 ml şi o inaltime de 3m. Materialele utilizate vor

fi cele indicate in normativele pentru acest tip de dotări.

De asemenea, la limita aleilor se vor amplasa banei de odihna cu parasolar şi coşuri

gunoi.

RAMPE PERSOANE CU DIZABIUTĂTI amplasate la intrarea în obiectiv prevăzute cu panta corespunzătoare normativelor şi cu balustrade.

INSTALAŢIE ELECTRICA SI DE SONORIZARE Instalaţie electrica cu racord pentru alimentare consumatori parc şi pentru concusurile de gen şi muzica ambientala.

ILUMINAT NOCTURNĂ: prin instalarea de stâlpi de iluminat racordaţi la reţeaua de iluminat existenta in zona

ÎMPREJMUIRE: Intreaqul obeictiv va fi împrejmuit cu gard având înălţimea de aprox.4m si o lungime de cea. 422 ml.

2.5.     Utilităţi

Obiectivul va fi racordat la reţeaua de apa si canalizare, energie electrica si termica

existente in zona.

De asemenea, va fi prevăzuta instalarea de cişmele pentru apă potabila.

2.6.    Lucrări necesare a se executa

Vor fi prevăzute lucrări de sistematizare pe verticala, amenajări de accese noi, spatii verzi, plantari atât pentru spatiile nou create cat si pentru aducerea la stadiul initial a celor degradate in timpul construcţiei.

Societatea de proiectare care va întocmi studiul de fezabilitate Amenajare pistă roleri, skateri, biciclisti şi funcţiuni conexe" în incinta Parcului Tăbăcărie, Constanţa, va avea în vedere prevederea de lucrări cu respectarea legislaţiei privind siguranţa în exploatare , precum şi cea de protejare a mediului având în vedere că lucrările se vor executa in cel mai mare parc al oraşului Constanţa si proximitatea lacului Tabacarie.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABIUTA TE -

AMENAJARE PISTA ROLERI, SKATERI, BICICLISTI SI FUNCŢIUNI CONEXE


10

3. Evaluări pentru proiectarea studiului de prefezabilitate şi a studiului de fezabilitate 3.1. Valoarea totală estimată a investiţiei

Valoarea totală estimată a investiţiei s-a calculat luându-se în considerare execuţia unor lucrări de realizare a 4 zone cu funcţiuni distincte, a zonelor administrative, a spatiilor cu funcţiuni conexe, precum si suprafeţele aferente.

Costul estimativ al investiţiei este de: 834.600 euro, din care: investiţie de baza (pct1+14) 823.100 euro, care rezulta din următoarea analiză: 1.SKATEPARK

Amenajare teren asfaltat cu grosime de 4 cm: 15 euro/mp X 2000 mp = 30.000 euro Echipamente si instalaţii: 150.000 euro

2.  DIRT JUMP

Amenajări teren şi obstacole

30,77 euro/mp X 1300mp = 40.000 euro

3.  TRIAL BIKE 800MP

50 euro/mp X 800mp = 40.000 euro

4.  ZONA DE CATARARE

Amenajări teren şi elemente catarare 100 euro/mp X 400mp = 40.000 euro

5.  ZONA DE ALIMENTAŢIE PUBLICA:

500 euro/mp (fara finisaje) X 275mp = 137.500 euro

6.  CORP ADMINISTRATIV

Cu toate compartimentările impuse de administarrea unui asemenea spaţiu 500 euro/mp X 350 mp = 175.000 euro

7.  GRADENE-TRIBUNE

3 bucati având fiecare 15 ml şi h=3m (1 skatepark, 1 trial, 1 dirt jump) din metal Valoare totala estimativa: 50.000 euro

8.  INSTALAŢII SONORIZARE

500 euro/mp X 70 mp = 35.000 euro

9.  CORP CLĂDIRE DOTĂRI, ECHIPAMENTE AFERENTE ZONEI DE CATARARE

cea 70 mp

Valoarea estimativa: 5.000 euro

10.  ILUMINAT NOCTURNA Valoarea estimativa: 20.000 euro

11.  GARD DE SEPARARE A ZONEI SKATE BOARD 9260ml X 1,5m) şi GARD ÎMPREJMUIRE ZONA CONSTRUITA (422ml X 4m)

Valoarea estimativa: 30.000 euro

12.  RACORDURI APA, CANALIZARE, ELECTRIC, ETC Valoarea estimativa: 10.000 euro

13.  SISTEMATIZARE PE VERTICALA: amenajării accese noi, spatii verzi, plantari, precum şi aducerea spaţiilor afectate la stadiul iniţial

Valoarea estimativa: 60.000 euro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

- STUDIU DE PREFEZABIUTA TE -

AMENAJARE PISTĂ ROLERI, SKATERI. BICICLIST/ SI FUNCŢIUNI CONEXE


11

14. RAMPE PERSOANE CU DIZABILITATI: 600 euro cu panta corespunzătoare balustrade conform normativelor

3.2. Cheltuielile estimative pentru proiectare în etapa Studiu de fezabilitate (1% din valoaera investiţie de baza), respectiv cea 8.000 euro (inclusiv TVA)

3.3.Cheltuieli estimative pentru obţinerea avizelor legale necesare: cea. 3.500 euro

precum şi alte cheltuieli aferente etapelor de studiu de prefezabilitate şi studiu de fezabilitate.

3.4. Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări si contractului de servicii de proiectare.

Documentaţia pentru aplicarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare va fi întocmita de compartimentele funcţionale din cadrul Primăriei Municipiului Constanta.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA • STUDIU DE PREFEZA BILITA TE AMENAJARE PISTĂ ROLERI, SKA TERI, BICICLIST/ S/ FUNCŢIUNI CONEXE