Hotărârea nr. 98/2007

Hotarare privind scutirea numitului Andrei Neculae de Ia plata impozitului pe cladiri pe perioada 2002-2006

                 ROMÂNIA

             JUDEŢUL CONSTANTA

      MUNICIPIUL CONSTANTA

      CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind scutirea numitului Andrei Neculae de Ia plata impozitului pe clădiri

pe perioada 2002-2006

Consiliul   Local   al   municipiului   Constanta,   intrunit  in   şedinţa  ordinara  din  data

De 07.03.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan
MAZARR, Raportul nr.                              al Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte

Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr.l - Buget - Finanţe si avizul Comisiei nr. 5 -Juridica,

In temeiul prevederilor art. 286 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 Iit.Y şi alin. 3 lit. "b", art. 120A7 alin. 1 lit "b" din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica locala,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se scuteşte numitul Andrei Neculae, cu domiciliul în Constanţa, str. Arcului nr. 4, bl. A7, ap. 10 de la plata impozitului pe clădiri aferent perioadei 2002-2006 în cuantum de 546 lei, după cum urmează:

- impozit clădiri           rămăşiţă                       308,00 lei;

majorări de întârziere 238,00 lei.

I


Art. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ci la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.


Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25


consilieri din 27


membri.


 


PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANŢA
NR. 98/07.03.2007


SPIT


ROMÂNIA

jUDBTUL   CONSTANTA

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI   CONSTANTA

SERVICIUL      PUBLIC      DE      IMPOZITE,      TAXE      SI

ALTE      VENITURI      ALE      BUGETULUI      LOCAL


Către:                          CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANŢA

Nr. Reg./Data:            B 14652/16.022007

Rcf.:                            Scutire de la plata impozitului pe clădiri

RAPORT DE FUNDAMENTARE

al proiectului de hotărâre privind scutirea numitului Andrei Ncculae de la plata impozitului pe clădiri

Având în vedere cererea de scutire de la plata impozitului pe clădiri nr. B71873/30.10.2006 a domnului Andrei Neculae, instituţia noastră a solicitat Serviciului Asistenţă şi Protecţie Socială din cadrul Primăriei Municipiului Constanta efectuarea unei anchete sociale.

în urma analizării situaţiei de fapt la nivelul instituţiei noastre, pe de o parte şi a anchetei sociale, pe de altă parte, am constatat următoarele:

în evidenţele fiscale ale instituţiei noastre , domnul Andrei Neculae figurează înregistrat cu un debit în sumă total de 546 lei, debit generat de imobilul proprietate personală situat în Constanţa str. Ateului nr. 4, bl. A7, ap. 10, cu o suprafaţă utilă de 46,70 mp.

Domnul Andrei Neculae, pensionar, locuieşte în imobilul mai sus menţionat împreună cu familia compusă din:

- Andrei Paraschiva, soţia în vârstă de 53 ani, având funcţia de asistent personal pentru fiica sa Andrei I-etipa Florentina.

- Andrei letiţia Florentina, fiica în vârstă de 32 ani, necăsătorită, încadrată în gradul I de handicap, conform certificatului de handicap nerevizuibil nr. 379/11.01.2003, diagnosticată cu "Maladia Langdon Down. Retard mintal profound QI:18"

- Andrei Silviu Nicolac, fiu în vârstă de 25 ani, student la "Universitatea Maritimă Constanţa"

- Andrei Andreea, fiică în vârstă de 18 ani, elevă în clasa a XII-a la Iiceul Traian

Venitul familiei se ridică la 1100 lei/lună din care costul tratamentului soţiei, al fiicei Andrei Letiţia Florentina şi al sau propriu se ridică la suma 350 lei.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun ca domnul Andrei Neculae să fie scutit de la plata sumei de 546 lei reprezentând impozit clădiri