Hotărârea nr. 97/2007

Hotarare privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local Municipal nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007

Consiliul  Local  al  municipiului  Constanţa,  întrunit în  şedinţa  ordinară din  data  de

07.03.2007;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan
MAZĂRE, Raportul
      al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr.l - Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 -Juridică,

In temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legi nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004;

Analizând prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Având în vedere intrarea în vigoare a actelor normative sus menţionate după adoptarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007, acte ce produc efecte asupra acesteia, se impune corelarea legislativă a unor prevederi din cadrul hotărârii cu aceste reglementări legale;

In temeiul art. 38 alin. 2 Ut. a si alin. 3, precum şi art. 120A7 alin. 7 Ut. b din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I Se înlocuieşte, în tot cuprinsul hotărârii sintagma certificai fiscal cu certificat de atestare fiscală.

I


Art. 2 ANEXA 1.1. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI Punctul 1.3 - Scutiri şi facilităţi pentru persoane fizice

După litera b se introduce următorul paragraf:

„Scutirile de impozit pentru clădirile menţionate la literele a şi b se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. In cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia."

Punctul 1-4 - Obligaţii pentru persoane fizice

După ultimul paragraf al acestui punct se introduc următoarele trei paragrafe:

"Contribuabilii persoane fizice sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe clădiri, ori pentru clădirile respective nu se datorează impozit pe clădiri.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie sa fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror raza teritorială se află înregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea Ia zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente Ia data de întâi a lunii următoare înstrăinării. In certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de ... Iei.

înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoana interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea rectificării situaţiei fiscale şi cadastrale."

Punctul 2.1 - Cote de impozitare pentru persoanele juridice

După paragraful 3 al acestui punct se introduce următorul paragraf:

"Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului, valoare care nu se diminuează cu amortizarea calculată potrivit legii, cu excepţia clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, pentru care legea prevede că valoarea impozabilă se reduce cu 15%."

După ultimul paragraf al acestui punct se introduc următoarele paragrafe:

"In cazul clădirilor care fac obiectul contractelor de concesionare sau de închiriere, valoarea lucrărilor executate de către locatar, de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, este valoarea reală declarată a lucrărilor pentru regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire. Din punct de vedere fiscal, locatorul depune o nouă declaraţie fiscală în termen de 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie, după cum acesta este persoana fizica sau juridică, după caz.

2


Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice pe perioada de leasing financiar se determină pe baza valorii negociate între părţi, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, şi înscrise în contract, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului. în cazul contractelor în care valoarea negociata este în valută, plata impozitului pe clădiri se face în lei la cursul Băncii Naţionale a României din data efectuării plăţii.

Pentru persoanele juridice, în cazul în care ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ a clădirii, valoarea este determinată pe baza reevaluării, valoarea rezultată din reevaluare va sta Ia baza calculării impozitului pe clădiri.

în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea Ia scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de locator, iar impozitul pe clădiri se determina pe baza valorii înregistrată în contabilitate.

Pentru contractele încheiate pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoana fizică sau persoana juridică are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, până la data de 31 ianuarie 2007, însoţită de o copie a contractului de leasing."

Punctul 2.3 - Obligaţii pentru persoane juridice

După paragraful 6 se introduc următoarele trei paragrafe:

"Contribuabilii persoane juridice sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe clădiri, ori pentru clădirile respective nu se datorează impozit pe clădiri.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie sa fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror raza teritorială se află înregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. In certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de ... lei.

înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoana interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea rectificării situaţiei fiscale şi cadastrale."

3


Art. 3 ANEXA 1.2.1 IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE

Puncful 3 - Scutiri şi facilităţi pentru persoane fizice

După litera c a ultimului paragraf se introduc literele d, e si f cu următorul conţinut:

"d) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia;

e) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorotogie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel prinlr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;

0 terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public."

Punctul 2 - Mod de aplicare

După paragraful 4 se introduc următoarele două paragrafe:

"Pentru contractele încheiate pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoana fizică sau persoana juridică are obligaţia de a depune declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află terenul, până la data de 31 ianuarie 2007 însoţită de o copie a contractului de leasing.

în cazul în care terenul este administrat sau folosit de alte persoane decât titularul dreptului de proprietate şi pentru care locatarul, concesionarul ori arendaşul datorează chirie, redevenţă sau arendă în baza unui contract de închiriere, locaţiune, concesiune sau arendare, după caz, impozitul/taxa pe teren se datorează de către proprietar, în măsura în care:

a) proprietarul nu este scutit de aceasta obligaţie; sau

b)   pentru terenul respectiv nu se datorează impozit/taxa, potrivit prevederilor Codului
fiscal."

Punctul 4 - Obligaţii

După paragraful 2 se introduc următoarele două paragrafe:

"Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie sa fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror raza teritorială se află înregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor

4


obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. în certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de... lei.

înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoana interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunica organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea rectificării situaţiei fiscale şi cadastrale."

Punctul 2 - Mod de aplicare

După ultimul paragraf se introduc următoarele paragrafe:

"Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit.

Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţa se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifica impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea.

Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi, impozitul pe teren se modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare."

Ari. 4 ANEXA 1.2.2 IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE JURIDICE

Punctul 2 - Mod de aplicare

După paragraful 3 se introduce următorul paragraf:

"Pentru contractele încheiate pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoana juridică are obligaţia de a depune declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află terenul, până la data de 31 ianuarie 2007 însoţită de o copie a contractului de leasing."

După paragraful 4 se introduce următorul paragraf:

5


"în cazul în care terenul este administrat sau folosit de alte persoane decât titularul dreptului de proprietate şi pentru care locatarul, concesionarul ori arendaşul datorează chirie, redevenţă sau arendă în baza unui contract de închiriere, locaţiune, concesiune sau arendare, după caz, impozitul/taxa pe teren se datorează de către proprietar, în măsura în care:

a)  proprietarul nu este scutit de aceasta obligaţie; sau

b)   pentru terenul respectiv nu se datorează impozit/taxa, potrivit prevederilor Codului
fiscal."

Punctul 4 - Obligaţii

După paragraful 11 se introduc următoarele două paragrafe:

"Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror raza teritorială se afiă înregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. în certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de... lei.

înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea rectificării situaţiei fiscale şi cadastrale."

Art. 5 ANEXA 1.3.1 IMPOZITUL PE MIJOACELE DE TRANSPORT PENTRU CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE

Punctul 2 - Mod de aplicare

După paragraful 4 se introduce următorul paragraf:

"în cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar încheiat până la data de 31 decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană juridică, are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei raza teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, până la data de 31 ianuarie 2007, însoţită de o copie a contractului de leasing. Pentru contractele de leasing încheiate după data de întâi ianuarie 2007, locatarul arc obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale competente, însoţită de o copie a contractului de leasing, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de leasing."

6


Punctul 4 - Obligaţii

După paragraful 5 se introduc următoarele două paragrafe:

"Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror raza teritorială se afla înregistrat fiscal mijlocul de transport. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente Ia data de întâi a lunii următoare înstrăinării. în certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul ca sunt în litigiu creanţe în cuantum de... lei.

înstrăinarea mijloacelor de transport fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în vederea rectificării situaţiei fiscale şi evidenţei privind înmatriculările auto."

Art. 6 ANEXA 13.2 IMPOZITUL PE MIJOACELE DE TRANSPORT PENTRU CONTRIBUABILI PERSOANE JURIDICE

Punctul 2 - Mod de aplicare

După paragraful 3 se introduce următorul paragraf:

"In cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar încheiat pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană juridică, are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei raza teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2007, însoţită de o copie a contractului de leasing. Pentru contractele de leasing încheiate după data de întâi ianuarie 2007, locatarul are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale competente, însoţită de o copie a contractului de leasing, în termen de 30 de zile de Ia data încheierii contractului de leasing."

Punctul 4 - Obligaţii

După paragraful 5 se introduc următoarele trei paragrafe:

"Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială se află înregistrat fiscal mijlocul de transport. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. In

7


certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul ca sunt în litigiu creanţe în cuantum de... lei.

înstrăinarea mijloacelor de transport fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată Ia instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în vederea rectificării situaţiei fiscale şi evidenţei privind înmatriculările auto.

Mijloacele de transport noi, care nu au fost înmatriculate niciodată, înregistrate ca marfo în contabilitatea producătorilor sau dealerilor nu intră sub incidenţa prevederilor celor două paragrafe de mai sus."

Art. 7 ANEXA 1.5 - punctul 3.1 TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT MARFĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANŢA     PE     STRĂZILE     DE     TRAFIC     UŞOR,     MEDIU     ŞI     GREU

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fiind fundamentată de necesitatea utilizării reţelei de drumuri ce se află în administrarea municipalităţii şi pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării oraşului de către autovehicolele de transport mărul, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

Art. 8 ANEXA 1.5. - punctul 3.2 TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 şi 2 din I^egea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fiind fundamentată de necesitatea utilizării reţelei de drumuri ce se află în administrarea municipalităţii şi pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitării oraşului de către autovehicolele de transport persoane, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

Art. 9 ANEXA 1.5 - punctul 6 TAXA ANUALĂ PENTRU FIECARE STAŢIE FIXĂ PENTRU TELEFONIE MOBILĂ

Se modifică primul paragraf după cum urmează:

„Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul prevederilor art. 283 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fiind fundamentată de necesitatea utilizării domeniului

8


public (în vederea amplasării staţiilor pentru telefonia mobilă) şi a infrastructurii publice de iluminat.,,

Art. 10 ANEXA 5 - punctul 2 TAXA AVIZ COLECTARE DEŞEURI INDUSTRIALE RECICLĂRILE

Se modifică paragraful 2 după cum urmează:

„Taxa constituie venit cu destinaţie specială şi se utilizează pentru activităţi de dezinsecţie-deratizare pe domeniului public al Municipiului Constanţa.

Art. 11 ANEXA 4 TAXE ADMINISTRATE DE DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

Modelele formularelor Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi a Declaraţiei de impunere privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se modifică în conformitate cu modelele ITL 013 (Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea laxei pentru servicii de reclamă şi publicitate) şi ITL 014 (Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate) prevăzute în Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale.

Art. 12 ANEXA 6 TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ

Se modifică punctul 3 din tabel după cum urmează:

"Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale."

Paragraful 6 se modifică după cum urmează:

"Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 23) se achită în momentul solicitării acestuia."

Paragraful 12 se modifică după cum urmează:

"Responsabilitatea încasării taxelor revine Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor"

9


Art. 13 ANEXA 11 TAXE DE TIMBRU

Punctul 1 - Impozitul pe venitul din transferul proprietăţii imobiliare din patrimoniul personal.

Paragraful 5 se modifică după cum urmează:

"Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat şi încasat se virează pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. In cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintclor acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), se va realiza prin hotărâre judecătorească, impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de către organul fiscal competent. Instanţele judecătoreşti care pronunţa hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunica organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii."

Paragraful 6 se elimină.

Enumerarea c, d şi e a paragrafului 8 devine a, b şi c, iar litera a va avea următorul conţinut:

"a) cota de 40% se face venit la bugetul de stat;"

Punctul 1 se completează cu următoarele paragrafe:

Impozitul nu se datorează Ia dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale: Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, şi Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi orice alte acte normative cu caracter reparatoriu.

Este exceptată de la plata impozitului transmiterea dreptului de proprietate sau a dezmembrămintclor acestuia prin donaţie între rude ori afini până la gradul III inclusiv, precum şi între soţi. Dovada calităţii de soţ, ruda sau afin se face cu acte de stare civilă.

înstrăinarea ulterioară a proprietăţilor imobiliare dobândite prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale, precum şi prin donaţie, indiferent de gradul de rudenie, va fi supusă impozitării.

Face excepţie de la plata impozitului transmiterea dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia pentru proprietăţile imobiliare din patrimoniul afacerii.

10


Art. 14 ANEXA 12 REGULAMENT DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE

Se completează art. 6 cu punctul 2.2 după cum urmează:

„2.2 - Taxa aviz colectare deşeuri industriale reciclabile constituie venit cu destinaţie specială şi se instituie în scopul protecţiei mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei Municipiului Constanţa, prin înlăturarea efectelor nedorite ale activităţii de strângere, sortare şi depozitare a deşeurilor industriale reciclabile.

Taxa se achită de către toţi agenţii economici care desfăşoară activitatea de colectare a deşeurilor industriale reciclabile. Ia momentul depunerii documentaţiei pentru obţinerea avizului de colectare, conform art. 7 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, republicată, privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile.

Serviciul Dotări Urbane, Dezinsecţie şi Deratizare funcţionează conform prevederilor H.C.L.M. nr. 493/2004.

Sumele rezultate din încasarea acestei taxe se încasează într-un cont distinct, deschis înafara bugetului local, şi se folosesc pentru activităţi de dezinsecţie-deratizare a domeniului public al Municipiului ConstanţaI, activitate ce se încredinţează prin procedură de achiziţie publică. Personalul Serviciului Dotări Urbane, Dezinsecţie şi Deratizare urmăreşte executarea întocmai a prevederilor contractuale în legătură cu prestarea acestui serviciu public."

Art. 15 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, Direcţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Constanta în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27   membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

 

CONSTANŢA

NR.97/07.03.2007

ii