Hotărârea nr. 96/2007

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR.441/25.10.2006 CU PRIVIRE LA APROBAREA PRETULUI LOCAL DE REFERINTA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE IN SISTEM CENTRALIZAT AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

              ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR.441/25.10.2006 CU PRIVIRE LA

APROBAREA PREŢULUI LOCAL DE REFERINŢA DE DISTRIBUIRE A

ENERGIEI TERMICE IN SISTEM CENTRALIZAT AL R.A.D.E.T.

CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data
de 07.03.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat , Nota de fundamentare nr.171/01.03.2007,

Având in vedere prevederile O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinţa pentru energia termica furnizata populaţiei prin sisteme centralizate si ale Deciziei ANRE 1349/2006,

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit"a", alin.3 Iit.V si art.l207alin.l lit."b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se aproba „Modificarea Hotărârii nr.441/25.10.2006 cu privire la aprobarea preţului local de referinţa de distribuire a energiei termice in sistem centralizat al R.A.D.E.T. Constanta", conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretariatul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Investitiii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Adoptata de un număr de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanta

Nr. 96/07.03.2007


     ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA

La HCLM nr.96/07.03.2007

PREŢ LOCAL DE REFERINŢA


1.  Preţ producţie si transport energie termica

(CET Constanta) in vigoare Decizie ANRE nr. 326/03.03.2006

2. Tarif distribuţie energie termica in sistem centralizat

(R.A.D.E.T. Constanta) in vigoare AvizANRSC nr.2158/15.05.2006

3.    Preţ total (1+2)

4.    TVA 19%

5.       Preţ final

6.       Subvenţie unitara acordata de Primăria mun. Constanta       inclusiv TVA

O.G. nr.36/2006 art.4

7.  Compensare unitara combustibil inclusiv TVA


129,12 RON/Gcal.

58,71 RON/Gcal.

187,83 RON/Gcal. 35,68 RON/Gcal. 223,51 RON/Gcal. 61,62 RON/Gcal

54,39 RON/Gcal


 


8. Preţ local de referinţa inclusiv TVA


107,5 RON/Gcal.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA«m§m


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis   Nr. 107,   CONSTANTA, Telefon / Fax ; 0241/616937


 

 


 

NOTA DE FUNDAMENTARE


privind stabilirea preţului local de referinţa al energiei termice

furnizata in sistem centralizat

Având in vedere prevederile O.G. nr. 36/2006, Normele metodologice de aplicare a acestora si Decizia A.N.R.E. 1349/2006, propun modificarea următoarele elemente ale preţului local de referinţa a energiei termice distribuita populaţiei in sistem centralizat, după cum urmează:

1. Subvenţie unitara acordata de   Primăria   mun. Constanta   inclusiv TVA O.G. nr.36/2006 art.4

- de la 60,39 RON/Gcal Ia 61,62 RON/ Gcal 2. Compensare unitara combustibil inclusiv TVA

-de la 53,84 RON/Gcal. La 54,39 RON/Gcal

DIRECTOR ECONOMIC Ec. GHE0RGHE ENACHE

 
SO9001


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis   Nr. 107,    CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937


ANEXA

PREŢ LOCAL DE REFERINŢA


1.  Preţ producţie si transport energie termica

(CET Constanta) in vigoare Decizie ANRE nr. 326/03.03.2006

2. Tarif distribuţie energie termica in sistem centralizat

(RAD.E.T. Constanta) in vigoare Aviz ANRSC nr.2158/15.05.2006

3.       Preţ total (1+2)

4.    TVA 19%

5.       Preţ final

6.    Subvenţie unitara acordata de Primăria mun. Constanta      inclusiv TVA

O.G. nr.36/2006 art.4

7.    Compensare unitara combustibil inclusiv TVA

8.    Preţ local de referinţa inclusiv TVA


129,12 RON/Gcal.

58,71 RON/Gcal.

187,83 RON/Gcal 35,68 RON/Gcal. 223,51 RON/Gcal. 61,62 RON/Gcal

54,39 RON/Gcal.

107,5 RON/Gcal.


DIRECTOR
ING.RACHIERU


DIRECT0R ECONOMIC EC. GHEORGHE ENACHE

 


 


 


 


 

tiW-