Hotărârea nr. 95/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE PRIN PUNCTE TERMICE AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE PRIN PUNCTE TERMICE AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data
de 07.03.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat , Nota de fundamentare nr. 168/01.03.2007 al R.A.D.E.T. Constanta ,

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. Constanta nr.4/24.01.2007,

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit"a", alin.3 lit.'V si art.l207alin.l lit."b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se aproba „Tariful de distribuire al energiei termice prin puncte termice al R.A.D.E.T Constanta", conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretariatul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Investitiii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Adoptata de un număr de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE

Constanta

Nr.95/07.03.2007


   ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA LA HOTĂRÂREA
NR 95 DIN  07.03.2007


STRUCTURA

pe elemente de cheltuieli pentru tariful de distribuţie a energiei termice prin puncte termice de

catreRADET Constanta-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR CRT 1

2

A B I II

III

IV

Elemente de cheltuieli

preţ

propus

Mii lei

Lei/GcaL

Cheltuieli materiale

29256.25

37.75

Cheltuieli transport combustibil

 

 

Energie termica cumpărata de la tertipentru energia pierduta in transport/distribuţie

11601.75

14.97

Energiae electrica

5037.5

6.5

Apa bruta sau pretratata

4107.5

5.3

Apa demineralizata sau dedurizata cumpărata de la terţi

930

1.2

Materii prime, materiale

54.25

0.07

Combustibil netehnologic

93

0.12

Amortizare

1550

2

Redeventa

 

 

Reparaţii curente

1464.75

1.89

Reparaţii executate de terţi

2077

2.68

Studii si cercetări

7.75

0.01

Alte servicii executate de terţi: -colaborări

-comisioane si onorarii -protocol, reclame si publicitate -deplasări, detaşări si transferări -posta si telecomunicaţii

503.75

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

77.5

0.1

întreţinere contoare

1751.5

2.26

Cheltuieli cu munca vie:

-salarii

-CAS

-fond şomaj

-fond sănătate, risc, invatamant,garantare, handicap.

-alte cheltuieli cu munca vie

17941.25

23.15

12787.5

16.5

2495.5

3.22

255.75

0.33

1193.5

1.54

1209

1.56

Cheltuieli de exploatare(l+2)

47197.5

60.9

Cheltuieli financiare

1023

1.32

Cheltuieli totale

48220.5

62.22

Profit

2411.025

3.111

Cota de dezvoltare 3%

1446.615

1.8666

Venituri obţinute din activităţile de producere, transport, distribuţie, furnizare energie termica(I+II)

52078

 

Cantitate (Gcal.)

775000

 

Pret/tarif(III:IvxlOOO)-lei/Gcal.

 

67.1976

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢAIS;G.9.Q'0'1REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis   Nr. 107,   CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937


DIRECŢIA ECONOMICA


DIRECŢIA ECONOMICA


 


 

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind ajustarea tarifelor RADET Constanta pentru distribuţie

energie termica prin P.T

Tariful actual practicat de RADET Constanta pentru distribuţie energie termica prin P.T. ( 60,39 RON / Gcal ) , aprobate in conformitate cu prevederile art. 39 din O.G. 73 / 2002 prin Avizul 2158 / 15.05.2006, la data prezentei nu mai este in concordanta cu preturile si tarifele practicate de furnizorii de energie termica si apa - canal, ceea ce impune ca impetuos necesara ajustarea tarifului in vigoare in conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prezentata in macheta de calcul anexata la prezenta.

Astfel, pentru o mai buna interpretare a solicitării de ajustare a tarifului nostru, in tabelul de mai jos evidenţiem creşterile de tarife ale principalilor furnizori:

 

Nr. Crt.

Elemente de chelti

U/M

Cantitate

Preţ

Unitar

lei

Tarif in vigoare Lei

Cantitate

Preţ

Unitar

Lei

Tarif Propus

1.

Energie termica pierduta in reţeaua secundara

Gcal

10%

129,2

12,92

11,6

129,2

14,97

2.

Apa-canal-meteo

mc

1,24

2,52

3,13

1,24

4,88

5,3

3.

Cheltuieli totale cu munca vie

lei

 

-

21,07

 

-

23,15