Hotărârea nr. 94/2007

Hotarare privind repartizarea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

        HOTARARE
        
privind repartizarea unui spaţiu cu alta destinaţie decât aceea de

locuinţa

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara

Din 07.03.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-1 Primar Radu Ştefan Mazăre, prin care se propune repartizarea unui spaţiu cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa, precum si raportul Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.-E.D.P.P. Constanta, nr. 1238/26.02.2007, precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind infiintarea RAE.D.P.P. si a prevederile H.C.L.M.nr.513/12.12.2003.

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 388/2000 modificata privind repartizarea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa si a avizului Comisiei nr.5 -Juridica;

In temeiul prevederilor art. 38, al 2, lit.c, al. 5, lit. b si art. 1207 , alin(l), lit. b din Legea nr. 286/2006 pentru, modificarea si completarea Legii privind Administraţia Publica Locala nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se aproba repartizarea spaţiului cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa cuprins in anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre

Art.2 -Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de 25 consilieri din 27 de membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

CONSTANTA

NR. 94/07.03.2007


REGIA AUTONOMA

EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT'

Direcţia Administrare Imobile Str. Dezrobirii nr.ll8,bl.IS5,parter NR. 1238/26.02.2007

RAPORT

Având in vedere prevederile H.C.L.M. nr.388/24.08.2000 privind repartizarea si administrarea spatiilor cu alta destinaţie, a H.C.L.M. nr. 370/02.10.2001 si H.C.L.M nr. 524/19.12.2001 privind majorarea tarifelor de baza pentru inchirierea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa.

Ca urmare a proiectului de hotărâre iniţiat de domnul primar Radu Ştefan Mazăre cu privire la repartizarea unui spaţiu cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa.

Ca urmare a şedinţei Comisiei de Fond Locativ pentru acest spaţiu cu alta destinaţie propus spre analiza, s-au stabilit următoarele :

ANEXA NR.1

Spaţiul cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa situat in Constanta, str. George Enescu nr. 10 a fost deţinut cu contract de inchiriere nr. 819/08.01.2004-07.04.2004 de către Partidul Umanist din România.

De asemenea, spaţiul mai susmenţionat este liber din punct de vedere fizic si juridic, iar conform situaţiei juridice nr. 130996/13.02.2007 emise de Primăria Municipiului Constanta., Serviciul Juridic si G.I.S. nu figurează inregistrate notificări in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001.

Prin cererea inregistrata la Primăria Municipiului Constanta cu nr. 24568/23.02.2007 si la R.A.E.D.P.P. C-ta cu nr.1746/23.02.2007, Partidul Conservator, Filiala Judeţeană Constanta solicita repartizarea unui spaţiu corespunzător cu destinaţia de sediu.

Având in vedere cele menţionate mai sus, propunem repartizarea spaţiului cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa situat in Constana, Str. George Enescu nr. 10 in sjjprafata totala de 59,97 mp.

 

 

 

CONSILIER ALINA TUDOSA


DIRECTOR ADMINISTRARE IMOBILE
 
MADALINA MOTATAIANU