Hotărârea nr. 93/2007

Hotarare privind repartizarea unor spatii de locuit construite de A.N.L. in regim de inchiriere situate in Constanta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind repartizarea unor spatii de locuit construite de A.N.L. in regim de inchiriere

situate in Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in scdinta ordinara din data de 07.03.2007;
Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-I Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P.Constanta nr1333/28.02.2007 prin care se propune repartizarea unor spatii de locuit. Procesele Verbale ale Comisiei de Repartizare a Locuinţelor A.N.L. nr. 1888/28.02.2007.si nr 1976/01.03.2007 precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.19% privind infiintarea R.AEDP.P. si a prevederilor H.C.L.M. nr. 513/12.12.2003.

Conform prevederilor Legii  nr.  114/1996 privind locuinţele, precum si prevederile Ordonanţei de Urgenta nr.40/I999, privind protecţia chiriaşilor;

Vazand Legea nr 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L.si Normele Metodologice de aplicare a acesteia cu modificările si completările ulterioare.

Având in vedere prevederile H.C.L.M 9/30.01.2007 aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor construite de A.N.L. pentru tineri in regim de inchiriere, lista referitoare la ordinea de prioritate in soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L.in regim de inchiriere pentru anul 2007 ,precum si   avizul favorabil al Comisiei Juridice ;

In temeiul prevederilor art. 38, al 2, lit.c, al. 5, lit. b si art. 120' , alinţi), lit  b din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii privind Administraţia Publica Locala nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:
                        Art.l - Se anulează poziţiile nr.5 din Anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr.604/13.12.2006 respectiv Str.Zefirului.nr 28 BI.OB3, ap. 15, et.Il ,poziţia nr 18 din Anexa nr. 2 ia H.C.L.M. nr.604/13.12.2006 respectiv Str Zefirului nr 1
1, Bl OB 7 ,Apl8 et 3,pozitia nr 12 din Anexa 1 Ia H.C.L.M nr 526/13.12.2006 respectiv Str Zefirului ,nr 13, bl OB 6, apl2 ,et 2, poziţia nr 9 din Anexa 1 Ia H.C.L.M. nr 604/13.12.2006 respectiv Str Zefirului nr 11 bl OB 7,ap9 ,etl si poziţia nr 12 Anexa I la H.C.L.M. nr 604/13.12.2006 respectiv Str Zefirului nr 11 bl OB 7,apl2 ,et2 întrucât nu mai sunt indeplinite criteriile de repartizare aprobate prin H.C.L.M. 120/27.03.2006 .                      Art.2 -Se aproba repartizarea spatiilor de locuit construite de A.N.L. in regim de inchiriere din recuperări situate pe raza Municipiului Constanta respectiv Str.ZefiruIui,nr 28 BI.OB3, ap. 15, et II. Str Zefirului nr 11, Bl OB 7 ,Apl8 et 3, Str Zefirului ,nr 13, bl OB 6, apl2 ,et 2, Str Zefirului nr 11 bl OB 7,ap9 ,etl , Str Zefirului nr 11 bl OB 7,apl2 ,et2 si repartizarea blocului OB 5 situai in Constanta Str Zefirului nr 15 ,aflat in administrarea R.A.E.D.P P Constanta in baza H.C.L.M. .524/13.12.2006 ,conform Anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre, urmând ca R.A.E.D P P sa procedeze conform atribuţiilor ce-i revin;

Art.3- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta .

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de 25 consilieri din 27 de membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA, CONSTANTA

NR. 93/07.03.2007


REGIA AUTONOMA.

"EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT "

B-dul I Mai nr 21. Bl HI8, parter

NR 1333/28.02.2007

RAPORT

Având in vedere proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, privind repartizarea spatiilor de locuit construite de A.N.L.pentru tineri in regim de închiriere, cat si lista de prioritate in soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L. in regim de închiriere:

Str.Zefirului,nr 28 BI.OB3, ap.I5, et.II

Fam Scaiceanu Cristina Ana si Ilie Cătălin

Familia Scaiceanu este compusa din 3 persoane : sot, sotic si un copil minor.Se afla pe poziţia nr I in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 86 de puncte. Propunem repartizarea apartamentului situat in Constanta Str.Zcfirului.nr 28 BI.OB3, ap.15. et.II apartament ce a fost repartizat Familiei Vasile Vladimir prin H.C.L.M. nr 604/13.12.2006 . Conform Certificatelor fiscaleB5690/23.01.2007 si 5691/23 01 2007 S.P.I.T ne aducea la cunoştinţa ca numiţii Vasile Vladimir si Vasile Lucretia figurează inregistrati ca proprietari ai unui imobil pe raza municipiului Constanta.

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Apl8 et 3 Fam Buzoianu Vlad Cosmin

Familia Buzoianu este compusa din 1 persoana.Sc afla pe poziţia nr 9 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L.. acumulând 68 de puncte. Propunem repartizarea apartamentului situat in Constanta Str Zefirului nr II  Bl OB 7 Apl8 ct 3 apartament ce a fost repartizat Fam Vlad Liliana prin H.C.L.M. nrf>04/l3.12.2006 , familie compusa din doua persoane sot si soţie având un punctaj de 49 de puncte.

Invitata la sediul Direcţiei Administrare Imobile pentru reconfirmarea criteriilor de acces aceasta nc-a depus sentinţa civila nr 5211/26.05.2005, comunicandu-ne faptul ca familia este copunsa din o persoana din data de 26.05.2005 , sentinţa ce nu a putut fi luata in calcul la data stabilirii punctajului de 49 de puncte, astfel revenindu-i un punctaj doar de 47 de puncte la data de 13.12.2006 , punctaj insuficient pentru repartizarea unei locuinţe .

l.Str Zefirului nr 15 Bl OB 5 Apl Parter Itoafa Cristina si Adrian 5 persoane

Familia Itoafa este compusa din 5 persoane : sot, soţie si 3 copii minori.Se afla pe poziţia nr 2 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L.. acumulând 82 de puncte


2.Str Zefirului nr 15 Bl OB 5 ap.2, parter Fam Draghici Dumitru Daniel

Familia Draghici este compusa din 1 pcrsoana.Se afla pe poziţia nr 16 în lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 60 de puncte

3.Str Zefirului nr 15 BIOB 5 Ap3 Parter Fam Albu Ionut Daniel

Familia Albu este compusa din I pcrsoana.Se afla pe poziţia nr 17 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 59 de puncte

4.Str Zefirului nr 15 Bl OB 5 Ap4 Parter

Fam Moaca lrina

Familia Moaca este compusa din 1 pcrsoana.Se afla pe poziţia nr 19 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 59 de puncte

5.Str Zefirului nr 15 BIOB 5 Ap 5 Parter Fam Ismail Narcis si Ecrem

Familia Ismail este compusa din 3 persoane : sot, sotic si un copil minor.Se afla pe poziţia nr 3 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 79 de puncte

6.Str Zefirului nr 15 BIOB 5 Ap 6 ct 1

Fam Suliman Sevinci si Teleman

Familia Suliman este compusa din 4 persoane : sot. soţie si doi copii minori Se afla pe poziţia nr 4 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 78 de puncte

7.Str Zefirului nr 15 BIOB 5 Ap 7 et 1

Fam Constantinescu lrina

Familia Constantinescu   este compusa din 2persoanc : mama si copil.Se afla pe poziţia nr 20 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L , acumulând 59 de puncte

8.Str Zefirului nr 15 BIOB 5 Ap 8 et 1

Fam Catana Petrica si Luminiţa Constantina

Familia Catana este compusa din 5 persoane : sot, sotic si 3 copii minori.Se afla pe poziţia nr 5 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L.. acumulând 77 de puncte

9.Str Zefirului nr 15 BIOB 5 Ap 9 etl Nasurla Eldis si Sandulescu Anca

Familia Nasurla este compusa din 2 persoane : sot, sotic Se afla pe poziţia nr 21 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L.. acumulând 58 de puncte


lO.Str.Zefirului nr 15 BIOB5Apl etl

Fam Baranovschi Irina Elena

Familia Baranovschi este compusa din 3 persoane : sot, solie si un copil minor.Sc afla pe poziţia nr 6 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L.. acumulând 76 de puncte

1 l.Str Zefirului nr 15 BIOB 5 Ap 11 et2 Fam Gaman fclena si Savel

Familia Gaman este compusa din 3 persoane : sot, sotic si un copil minor.Sc afla pe poziţia nr 7 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 70 de puncte

12.Str Zefirului nr 15 BIOB 5 Ap 12 et2

Fam Morarii Sorin Daniel

Familia Morarii este compusa din I persoana.Sc afla pe poziţia nr 23 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 58 de puncte

13.Str Zefirului nr 15  BIOB 5 Ap 13 et2 Fam Cadir Somna

Familia Cadar este compusa din 4 persoane : sot. sotic si un 2 copii minori.Se afla pe poziţia nr 8 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 69 de puncte

14.Str Zefirului nr 15 BIOB 5 Ap 14 et2 Fam Diaconu Daniela si Viorel Dumitru

Familia Diaconu este compusa din 2 persoane sot soţie Se afla pe poziţia nr 25 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 58 de puncte

lS.Str Zefirului nr 15 BIOB 5 Ap 15 et2 Fam I uimi Lidia

Familia Lutan este compusa din 3 persoane : sot, sotic si un copil minor Se afla pe poziţia nr 10 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 65 de puncte

16.Str Zefirului nr 15 BIOB 5 Ap 16 et3 Mărginean Cornelia Anisoara si Daniel

Familia Mărginean este compusa din 2 persoane :sot si solie.Se afla pe poziţia nr 34 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 57 de puncte


17.Str Zefirului nr 15 BIOB 5 Ap 17 et3-4 duplex Fam Neculai Ionut

Familia Neculai este compusa din 4 persoane : sot, sotic si 2 copii minori.Se afla pe poziţia nr 11 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 61 de puncte

18.Str Zefirului nr 15 BIOB 5 Ap 18et3 Fam Am/ea Sorin Sebastian si Oana

Familia Amzca este compusa din 2 persoane : sot, sotic .Se afla pe pozilia nr 37 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 56 de

puncte

19.Slr Zefirului nr 15  BIOB 5 Ap 19 et3-4 duplex Fam Preoteasa George Cătălin

Familia Preoteasa este compusa din 4 persoane : sot, soţie si 2 copii minori.Se afla pe poziţia nr

12  în lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L..

acumulând 61 de puncte

20.Str Zefirului nr 15 BIOB5 Ap 20 et3-4 duplex Fam Mariuta Cristian si Rodica

Familia Mariuta este compusa din 3 persoane : sot, sotic si un copil minor Se afla pe poziţia nr

13  in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L.,
acumulând 60 de puncte

21.Str Zefirului nr 15 BIOB 5 Ap 21 et3

Fam Damian (Braescu) Florin si Măria Luiza

Familia Damian este compusa din 2 persoane : sot, soţie Se afla pe pozilia nr 60 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 54 de puncte

22.Str Zefirului nr 15  BIOB 5 Ap 22 et3-4 duplex

Fam Mitu Tudorita si Relu

Familia Mitu este compusa din 3 persoane : sot, sotic si un copil minor.Se afla pe poziţia nr 14 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentai repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 60 de puncte

23.Str Zefirului nr 13 BIOB 6 Ap 23 et3 Fam Heremciuc Simona Carolina

Familia Heremciuc este compusa din 2 persoane : sot. sotic .Se afla pe poziţia nr 62 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L.. acumulând 54 de puncte


24.Str Zefirului nr 13 Bl OB 6 Ap!2 et 2

Fam Dan (Scriosteanu) Loredana Maximiliana si Nicolae Augustin

Familia Dan este compusa din 2 persoane - sot si sotic. . Se afla pe poziţia nr.63 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L.. acumulând 54dc puncte.

Propunem repartizarea imobilului situat in Constanta str Str Zefirului nr 13 Bl OB6 Apl2 et2 apartament ce a fost repartizat prin H.C.L.M. NR 526/13.12.2006 Familiei Nanciu Georgiana care nu s-a prezentat la sediul Direcţiei Administrare Imobile pentru încheierea contractului de închiriere. Prin adresa nr Bl 7174/01.03.2007 S.P.I.T ne aducea la cunoştinţa ca numita Nanciu Georgiana figurează înregistrata ca proprietar al unui imobil pe raza municipiului Constanta.

25.Str Zefirului nr II Bl OB 7 Ap9et 1 Fam Basa Mihaela

Familia Basa este compusa din I persoana.Se afla pe poziţia nr 64 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 54 de puncte

Propunem repartizarea imobilului situat in Constanta str Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Ap9 et 1 apartament ce a fost repartizat prin H.C.L.M. NR 604/13.12 2006 Familiei Dobre Daniela care nu s-a prezentat la sediul Direcţiei Administrare Imobile pentru incheierea contractului de închiriere. Prin adresa nr BI7I74/01.03.2007 S.P.I.T ne aducea la cunoştinţa ca numita Dobre Daniela figurează inregistrata ca proprietar al unui imobil pe raza municipiului Constanta.

26.Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 Ap 12 et 2

Fam Andronache Tatiana si Marius

Familia Andronache este compusa din 2 persoane - sot si sotic. . Se afla pe poziţia nr 67 in lista privind ordinea de soluţionare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L., acumulând 54de puncte.

Propunem repartizarea imobilului situai in Constanla sir Str Zefirului nr 11 Bl OB 7 ApI2 et 2 apartament ce a fost repartizat prin H.C.L.M. NR 604/13 12.2006 Familiei Mirea Cristian Robert care nu s-a prezentat la sediul Direcţiei Administrare Imobile pentru incheierea contractului de inchirierc. Prin adresa nr BI7174/0I 03.2007 S.P.I.T ne aducea la cunoştinţa ca numitul Mirea Cristian Robert figurează inregistrat ca proprietar al unui imobil pe raza municipiului Constanta.


DIRECTOR ADMINISTRARE IMOBILE                                                 Consilier Juridic

MADAUNA MOTATAIANU                                                                    Mioaro Valcov