Hotărârea nr. 91/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMANIA SI ORASUL SANKT PETERSBURG DIN FEDERATIA RUSA

         ROMANIA

JUDEŢUL CONSTANTA
PRIM
ĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
SERVICIUL RELAŢII INTERNATIONALE

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE DINTRE

MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMÂNIA SI ORAŞUL SANKT

PETERSBURG DIN FEDERAŢIA RUSA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ÎNTRUNIT IN ŞEDINŢA ORDINARA

DIN DATA DE 07.03.2007;

LUÂND IN DEZBATERE EXPUNEREA DE MOTIVE PREZENTATA DE DOMNUL PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE, REFERATUL SERVICIULUI RELAŢII INTERNATIONALE -PROTOCOL SI AVIZUL COMISIEI NR. 5 JURIDICE;

IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART 14, ALIN 1 SI 2, ART 38, ALIN 7, LIT c SI ART 1207, ALIN 1, LIT b DIN LEGEA 286/2006 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE NR 215/2001

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - SE APROBA ACORDUL DE COOPERARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA (ROMÂNIA) SI ORAŞUL SANKT PETERSBURG (FEDERAŢIA RUSA) CONFORM ANEXEI CARE FACE PARTE INTEGRATA DIN PREZENTA HOTĂRÂRE

ART. 2 - COMPARTIMENTUL COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL VA COMUNICA PREZENTA HOTĂRÂRE SERVICIULUI RELAŢII INTERNATIONALE - PROTOCOL, IN VEDEREA ADUCERII LA ÎNDEPLINIRE, PRECUM SI PREFECTURII JUDEŢULUI CONSTANTA, SPRE ŞTIINŢA

PREŞEDINTE ŞEDINŢA
NR.91/07.03.2007

CONSTANTA

 


                           ROMÂNIA

             JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL RELAŢII INTERNATIONALE


Aprobat
           Primar
Radu Ştefan Mazăre

Viceprimar Gabruiel Stan


REFERAT                                    

Urmare a sugestiei Consului General al României la Sankt Petersburg, domnul Ministru Consilier Ilie Ivan, după primirea oficiala pe care a avut-o la guvernatorul Sankt Petersburgului, doamna Valentina Matvicnko (Infograma MAE nr. 597/13.07.2005), Primăria Municipiului Constanta a dat curs invitaţiei pârtii ruse de a semna un acord de cooperare intre cele doua oraşe, pornind de la ideea extinderii sferei relaţiilor bilaterale romano-ruse in plan regional.

De asemenea- Ministerul Afacerilor Externe al României, prin Secretar de Stat Adrian Vierita (adresa MAE nr. B 2-2 / 5449), a subliniat "interesul special al României pentru dezvoltarea legaturilor economice si cultural - ştiinţifice la nivel local cu regiuni din Federaţia Rusa. In acest sens, noul consul general al României la Sankt Petersburg, domnul Ion Bistreanu a avut o întâlnire fructuoasa cu Preşedintele Comitetului Relaţii Externe al Guvernului St. Petersburg, domnul A.V. Prohorenco (Adresa MAE nr. G5 -1/21487), cu care s-a convenit activarea unor relaţii de colaborare intre cele doua oraşe.

In contextul integrării României in structurile euro-atlantice, consideram oportuna diversificarea relaţiilor de cooperarea politica, economica si culturala cu spaţiul fostei Uniuni Sovietice, prin apropierea de acest oraş istoric cu valori culturale universale, si propunem spre dezbaterea Consiliului Local Municipal PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFRĂŢIREA ORAŞELOR CONSTANTA (ROMÂNIA) SI SANKT PETERSBURG (FEDERAŢIA RUSA).

Menţionam ca acest demers are avizele Ministerului Afacerilor Externe al României si Ministerului Administraţie si Internelor, conform prevederilor Legii Nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, ART. 14, ALIN. 1 SI 2, ART. 38. LIT "X", referitoare la incheierca de acorduri de colaborare intre autorităţi locale din România si entităţi administrative de peste hotare.

 

 

 

 

Bd. Torni» nr. SI / TcL 0040241708105 / fax 0040241708101 www.primaria-constanta.ro


         ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERVICIUL RELAŢII INTERNATIONALE

 

 

Aprobat
 Primar
Radu Ştefan Mazăre


 

 

REFERAT

Urmare a sugestiei Consului General al Romanici la Sankt Petersburg, domnul Ministru Consilier Iiie [van, după primirea oficiala pe care a avut-o la guvernatorul Sankt Petersburgului, doamna Valentina Matvicnko (Infograma MAE nr. 597/13.07.2005), Primăria Municipiului Constanta a dat curs invitaţiei pârtii ruse de a semna un acord de cooperare intre cele doua oraşe, pornind de Ia ideea extinderii sferei relaţiilor bilaterale romano-ruse in plan regional.

De asemenea. Ministerul Afacerilor Externe al Romanici, prin Secretar de Stat Adrian Vierita (adresa MAE nr. B 2-2 / 5449), a subliniat "interesul special al României pentru dezvoltarea legaturilor economice si cultural - ştiinţifice la nivel local cu regiuni din Federaţia Rusa. In acest sens. noul consul general al României la Sankt Petersburg. domnul Ion Bistreanu a avut o intalnire fructuoasa cu Preşedintele Comitetului Rclatii Externe al Guvernului St. Petersburg, domnul A.V. Prohorenco (Adresa MAE nr. G5 -1/21487), cu care s-a convenit activarea unor relaţii de colaborare intre cele doua oraşe.

In contextul integrării României in structurile euro-atlantice. consideram oportuna diversificarea relaţiilor de cooperarea politica, economica si culturala cu spaţiul fostei Uniuni Sovietice, prin apropierea de acest oraş istoric cu valori culturale universale, si propunem spre dezbaterea Consiliului Local Municipal PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFRĂŢIREA ORAŞELOR CONSTANTA (ROMÂNIA) SI SANKT PETERSBURG (FEDERAŢIA RUSA).

Menţionam ca acest demers are avizele Ministerului Afacerilor Externe al României si Ministerului Administraţie si Internelor, conform prevederilor Legii Nr. 215/2001, privind administraţia publica locala. ART. 14. ALIN. 1 SI 2, ART. 38, LIT "X", referitoare la încheierea de acorduri de colaborare intre autorităţi locale din România si entităţi administrative de peste hotare.

Director
Petrica MUNTEANU

Sef Serviciu
Liviu Tramudana


Intocmit

Inspector
EPURE Marius Gerald