Hotărârea nr. 90/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCLUDERII IN DELEGATIA OFICIALA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA A DOMNULUI DEPUTAT IGNAT MIRON IN VEDEREA DEPLASARII PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR - SEMNAREA ACORDULUI DE COOPERARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMANIA SI ORASUL SANKT PETERSBURG DIN FEDERATIA RUSA, SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASARI

       ROMÂNIA

        JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PRIMAR

HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA INCLUDERII IN DELEGAŢIA OFICIALA A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA A DOMNULUI DEPUTAT IGNAT MIRON IN VEDEREA DEPLASĂRII PENTRU ÎNDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR - SEMNAREA ACORDULUI DE COOPERARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ROMÂNIA SI ORAŞUL SANKT PETERSBURG DIN FEDERAŢIA RUSA, SI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRI.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎNTRUNIT IN

ŞEDINŢA ORDINARA DIN DATA DE 07.03.2007;

LUÂND IN DEZBATERE EXPUNEREA DE MOTIVE PREZENTATA DE DOMNUL PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE, REFERATUL SERVICIULUI DE RELAŢII INTERNATIONALE - PROTOCOL, AVIZUL COMISIEI NR. 5 JURIDICE, AVIZUL COMISIEI NR.1 BUGET-FINANTE;

AVÂND IN VEDERE PREVEDERILE ART. 4, ALIN (I) DIN HG 518/1995, PRIVIND UNELE DREPTURI SI OBLIGAŢII ALE PERSONALULUI ROMAN TRIMIS IN STRĂINĂTATE PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR, MODIFICATA PRIN H.G. NR.606/1996, H.G. NR. 420/1998, H.G. 359/1999, SI H.G. 436/ 2002, HG 1162/23 IULIE 2004 PRECUM SI ALE H.C.L.M. NR. 73/1997;

IN TEMEIUL PREVEDERILOR ART.38 ALIN. 2, LIT. b, ALIN. 4, LIT. a, ART.52 ALIN. 6 SI ART 1207, ALIN. 1 LIT. b ALIN 1 DIN LEGEA 286/2006 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE NR. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - SE APROBA CHELTUIELILE DE DEPLASARE SI ACORDAREA DIURNEI LEGALE OCAZIONATE DE DEPLASAREA DOMNULUI DEPUTAT IGNAT MIRON LA SANKT PETERSBURG IN PERIOADA 30 MARTIE - 04 APRILIE, IN CADRUL DELEGAŢIEI OFICIALE A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA, LA INVITAŢIA GUVERNULUI ORAŞULUI SANKT PETERSBURG. ACESTE CHELTUIELI VOR FI SUPORTATE DE LA BUGETUL LOCAL.

ART. 2 - COMPARTIMENTUL COMISIILOR DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL VA COMUNICA PREZENTA HOTĂRÂRE DIRECŢIEI FINANŢE, SERVICIULUI RELAŢII INTERNATIONALE - PROTOCOL, IN VEDEREA ADUCERII LA ÎNDEPLINIRE, DOMNULUI DEPUTAT IGNAT MIRON, PRECUM SI PREFECTURII JUDEŢULUI CONSTANTA SPRE ŞTIINŢA.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA
NR.90/07.03.2007

CONSTANTA


 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERVICIUL RELAŢII INTERNATIONALE


APROBAT
PRIMAR

RADU ŞTEFAN MAZĂRE

APROBAT
VICEPRIMAR
GABRIELSTAN

REFERAT

In urma invitaţiei nr 141191/23.11.2006. precum si a adresei nr. 27692/01.03.2007 clin partea Guvernului Sankt Petersburgului. remisa de către Consulatul General al Pederatiei Ruse la Constanta, va rugam sa aprobaţi următoarele cheltuieli pentru deplasarea unei delegaţii a PMC formata din: Primar Radu Ştefan Mazăre. Viccprimar Nicolae Nemirschi, Consilier Municipal Nicolae Moga, Deputat Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, Membru al Comitetului Diasporei Ruse - Miron Ignat (conform art. 4. alin (I) din HGR 518/1995 actualizată pana la dala de 25 august 2005. "ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte instituţii publice pot trimite in străinătate. în cadrul delegaţiilor proprii, şi salariaţi ai altor instituţii publice. cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin.,). Consilier Municipal Valentin Parvulescu. in federaţia Rusa. in perioada 30.03 - 04.04.2007:

I .Deplasare Constanta-Bucureşti si retur - 266 km \ dus/intors = 532 km

532 km x 7.5 litri/100 km = 39,9 litri x 3.6 lei = 143,64 x 2 maşini = 287,28 lei

2.Transport International: 453 EURO x 5 persoane - 2265 EURO

3. Asigurare medicala: 25 RON x 5 persoane = 125 RON

4.Diurna :

a.  50 % din 47 USD x 3 persoane (delegaţia oficiala) x 5 'A zile = 387, 75 USD"

b. 47 USD x 2 persoane x 5 Vz zile = 517 USD (Delegaţia lărgita - Miron Ignat, Valentin
Parvulescu intrucat partea rusa acoper
ă cheltuielile de cazare si masa doar pentru primii trei
membri ai delega
ţiei)

S.Cadou oficial: 225 RON

6.  Ca/are: 140 USD x 2 persoane (Miron Ignat. Valentin Parvulescu) x 5 nopţi - 1400 USD

7.  Viza: 1 persoana (Valentin Parvulescu) x 40 USD = 40 USD


Director.

Petrica Munteanu                             

 

Sef Serviciu
Liviu Tramudana

Intocmit,

Inspector Marius Gerald Iepure