Hotărârea nr. 9/2007

Hotarare privind anularea H.C.L.M. nr.120/27.03.2006 si aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor construite de A.N.L. in conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea A.N.L. si Normele metodologice modificate si completate ulterior

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRARE

Privind anularea H.C.L.M. nr.120/27.03.2006 şi aprobarea criteriilor

de repartizare a locuinţelor construite de A.N.L. in conformitate cu

prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea A.N.L. si Normele

metodologice modificate si completate   ulterior

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din 30.01.2007

Luând in dezbatere expunerea de motive, prezentata de Dl. Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei nr.5, precum si raportul Serviciului Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. nr.201/16.01.2007.

Având in vedere prevederile Legii nr. 152/1998 - privind infiintarea A.N.L, si Normele metodologice modificate si completate ulterior, cat si adresei Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului nr. 3837/DGDC/03.12.2006 prin careswt avizate favorabil propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţa si in repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate inchirierii,

In temeiul prevederilor art. 38, al 2, lit.c, al. 5, lit. b si art. 1207 , alin(l), lit. b din Legea nr.286/2006 pentru, modificarea si completarea Legii privind Administraţia Publica Locala nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l- Se abroga H.C.L.M. nr.120/27.03.2006 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor construite de A.N.L., cu data prezentei hotărâri;

Art.2 - Se aproba criteriile cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii conform Anexei nr. 1 si Anexei nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.3- Se aproba lista cu actele necesare in vederea îndeplinirii cumulative a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj si a criteriilor de


acces la locuinţa pentru intocmirea dosarelor cu privire la locuinţele A.N.L. in regim de inchiriere conform Anexei nr.3, ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.4 - Tuturor dosarelor aflate in evidentele R.A.E.DP.P. Constanta, cu privire la repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite de A.N.L. in regim de inchiriere, li se va calcula punctajul cu respectarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe si in repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate inchirierii, Criterii avizate favorabil prin adresa MTCT nr. 3837/DGDC/03.12.2006 ce sunt supuse aprobării prin prezenta hotărâre;

Art.5 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consilului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre, Serviciului Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de 27 de Consilieri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

CONSTANTA
NR. 9/30.01.2007


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.1 H.C.L.M. NR .9/2007

CRITERH-CADRU pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii - (Anexa nr. 11 la normele metodologice)

Criterii de acces la locuinţă:

1.Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinata inchirieri, trebuie sa fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii si sa poată primi repartiţie pentru locuinţa in cel mult 12 luni de la implinirea acelei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cereri de locuinţa si ceilalţi membri ai familiei acestuia -sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia - trebuie sa nu detina si sa nu fi deţinut o alta locuinţa in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, pe raza municipiului Constanta sau a unităţii in care isi desfăşoară activitatea, in care a solicitat locuinţa, in sensul si in corelare cu cele precizate la criteriul de acces de la punctul 3.

Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.

Notă: Restricţia referitoare la nedetinerea unei locuinţe in proprietate nu are in vedere locuinţele instrainate in urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute in proprietatea statului in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in natura. Deasemenea, restricţia nu se aplica in cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ in cămine de familişti sau nefamilisti, precum si chiriaşilor din locuinţele preluate in mod abuziv de stat si care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilisti se intelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale si cu dependinţele, dotările si utilităţile comune. 3.Titularul cererii de locuinţă să îşi desfăşoare activitatea pe raza municipiului Constanta sau, după caz, titularul cererii de locuinţa sa isi desfăşoare activitatea cu carnet de munca pe platforma industriala Midia Năvodari sau platforme maritime cu sediul central in Constanta, pe nave


maritime si fluviale, in unităţi din sistemul de invatamant, sănătate si

ocrotire sociala care sunt in afara unităţii administrative-teritoriale, cu sediul

central in municipiul Constanta.

Acte doveditoare: adeverinţă de la locul de muncă, însoţită de o copie

de pe carnetul de muncă completat la zi.

NOTA:Prin excepţie, solicitanţii care isi desfăşoară activitatea in afara

municipiuîui Constanta trebuie sa facă dovada ca au domiciliul stabil de cel

puţin un an pe raza municipiului Constanta.

4.Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în

considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce

urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi

cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate

închirierii.

NOTĂ:

- Lista de priorităţi se stabileşte anual.

- Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor prevăzute la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

CONSTANTA
NR. 9/30.01.2007

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LAH.C.L.M. NR.9/2007

CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ

1.  SITUAŢIA LOCATIVA ACTUALA

1.1.      Chiriaş din fondul locativ privat............................................. 10 puncte

1.2.      Tolerat in spaţiu.................................................................... 7 puncte

1.3.       Suprafaţa locuibila deţinuta (cu chirie, tolerat in spaţiu):- mp/locatar -

a) mai mare de 15 mp si pana la 18 mp inclusiv.................... 5 puncte

b)mai mare de 12 mp si pana la 15 mp inclusiv..................... 7 puncte

c)       8 mp si pana la 12 mp inclusiv......................................... 9 puncte

d)      mai mica de 8 mp.......................................................... 10 puncte

ota' In cazul celor tolerate in spaţiu, toata suprafaţa locative a imobilului se imparte la numărul total al locatarilor, in care sunt incluşi si cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţa, dar care locuiesc in acelaşi imobil In cazul spatiilor locative inchiriate, suparfata locative deţinuta conform contractului de închiriere se imparte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţa. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţa se va avea in vedere componenta familiei la cap.A pct.2

2. STAREA CIVILA ACTUALA

2.1. Starea civila actuala:

a)   Căsătorit....................................................................... 10 puncte

b)      Necăsătorit..................................................................... 8 puncte

2.2. Nr. persoane in intretinere:

a) Copii

-   1 copil................................................................................ 2 puncte

-   2 copii.............................................................................. 3 puncte

-3 copii............................................................................... 4 puncte

-4 copii............................................................................... 5 puncte

- > 4.............................................. 5 pct. + 1 pct. pentru fiecare copil


b) alte persoane , indiferent de numărul acestora................... 2 puncte

3. STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALA

Boala de care suferă solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat in intretinerea necesara, potrivit legii, insotitor sau o camera in plus... .2 puncte

4. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI

4.1.   pana la 1 an............................................................................ 1 punct

4.2.   intre 1 si 2 ani........................................................................ 3 puncte

4.3.   intre 2 si 3 ani........................................................................ 6 puncte

4.4.   intre 3 si 4 ani........................................................................ 9 puncte

4.5.      pentru fiecare an peste 4 ani.................................................... 4 puncte

5. NIVELUL DE STUDII SI/SAU PREGĂTIRE PROFESIONALA

5.1.       fara studii si fara pregătire profesionala.................................... 5 puncte

5.2.       cu scoală generala, si fara pregătire profesionala si/sau cu specializare la locul de munca       8 puncte

5.3.       cu studii medii, fara pregătire profesionala si/sau cu specializare la locul de munca     10 puncte

5.4.   cu studii medii si profesionale de specialitate si/sau prin studii
superioare de scuifcdurata.............................................................. 13 puncte

5.5.  cu studii superioare............................................................... 15 puncte

NOTA : Se va puncta ultimul nivel de studii incheiat si atestat conform legii.

6. SITUAŢII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE

6.1.      tineri proveniţi din case de ocrotire sociala si care au implinit 18 ani       15 puncte

6.2.      tineri care au adoptat sau adopta copii..................................... 10 puncte

6.3.      tineri evacuaţi din case naţionalizate........................................ 5 puncte

NOTĂ:

-   Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

-   în cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea


cererii solicitantului, luându-se în consideraţie data efectivă a înregistrării cererii (zi/lună/an), având prioritate, în acest caz, solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. în cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

CONSTANTA
NR.9/30.01.2007

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3

LAH.C.L.M.NR 9/2007

ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARELOR PENTRU LOCUINŢELE A.N.L.

1   CERERE DE MANA- TITULARUL CERERII SA FIE MAJOR, IN VÂRSTA DE
PANA LA 35 DE ANI;

NOTA: CEREREA DE LOCUINŢA SE EFECTUEAZĂ NUMAI INDIVIDUAL SI IN NUME PROPRIU;

2   COPIE AUTENTIFICATA DE PE ACTUL DE NAŞTERE SI/SAU DE PE ACTUL
DE IDENTITATE, PENTRU TITULARUL CERERII DE LOCUINŢA, PRECUM SI
COPII DE PE ACTELE DE STARE CIVILA ALE SOLICITANTULUI SI
MEMBRILOR FAMILIEI ACESTUIA (CÂRTI DE IDENTITATE VALABILE,
CERTIFICATE DE CĂSĂTORIE, CERTIFICATE DE NAŞTERE SI DUPĂ CAZ,
SENTINŢA DE DIVORŢ);

3 DECLARAŢII AUTENTIFICATE ALE TITULARULUI CERERII SI, DUPĂ CAZ, ALE SOTIEI/SOTULUI SI ALE CELORLALŢI MEMBRI MAJORI DIN FAMILIA ACESTUIA, CA NU DEŢIN SI NU AU ÎNSTRĂINAT PROPRIETATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA DE LA 01.01.1990, ST SA NU FIE BENEFICIARUL UNEI ALTE LOCUINŢE CU CHIRIE IN LOCALITATEA IN CARE A SOLICITAT LOCUINŢA , PROPRIETATE DE STAT/PROPRIETATE A UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE SAU A UNITĂŢII IN CARE ISI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA.

4.         ADEVERINŢA CU DOMICILIILE DEŢINUTE ELIBERATA DE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA AL MUNICIPIULUI CONSTANTA (SOT, SOŢIE, COPIL MAJOR) DE LA 01.01.1990,

5.          CERTIFICAT DE LA AGENŢIA FISCALA (SOT, SOŢIE, COPII MAJORI) DE CARE APARŢIN CU DOMICILIUL DIN BULETIN CA NU DEŢIN SI NU AU ÎNSTRĂINAT LOCUINŢA PROPRIETATE PERSONALA PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA;

6.          ADEVERINŢA DE LA LOCUL DE MUNCA ÎNSOŢITA DE O COPIE DE PE CARNETUL DE MUNCA COMPLETAT LA ZI SAU, DUPĂ CAZ, COPIE DE PE REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA AL SALARIAŢILOR, DIN CARE SA REIASĂ FAPTUL CA VA DESFĂŞURAŢI ACTIVITATEA PE RAZA MUNICIPIULUI     CONSTANTA,     SAU,     DUPĂ     CAZ,     PE     PLARTFORMA


INDUSTRIALA MIDIA NĂVODARI SAU ALTE PLATFORME MARITIME CU SEDIUL CENTRAL IN MUNICIPIUL CONSTANTA, PE NAVE MARITIME SI FLUVIALE, IN UNITĂŢI DIN SISTEMUL DE INVATAMANT, SĂNĂTATE SI OCROTIRE SOCIALA CARE SUNT IN AFARA UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE, CU SEDIUL CENTRAL IN CONSTANTA, DUPĂ CAZ, ALE SOTIEI/SOTULUI.

7. ADEVERINŢA DE LA LOCUL DE MUNCA IN CARE SA SE PRECIZEZE FAPTUL CA TITULARUL CERERII DE LOCUINŢA ESTE ANGAJAT CU STATUT SPECIAL, MOTIV PENTRU CARE NU BENEFICIAZĂ DE CARNET DE MUNCA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE SAU ALTE ACTE DOVEDITOARE IN ACEST SENS, PENTRU CADRELE MILITARE ;

8 COPIE XEROX CONTRACT DE ÎNCHIRIERE VALABIL ÎNREGISTRAT LA ADMINISTRAŢIA FINANCIARA ;

9.       COPIE DE PE TITLUL DE PROPRIETATE/ CONTARCT DE VANZARE-
CUMPARARE SAU, DUPĂ CAZ, DF.CLARAT1E NOTARIALA PE PROPRIA
RĂSPUNDERE DATA DE PROPRIETARUL LOCUINŢEI, DIN CARE SA REIASĂ
FAPTUL CA, LOCUIŢI LA ADRESA MENŢIONATA IN CERERE;

NOTA:IN CAZUL IN CARE SOLICITANTUL LOCUIEŞTE IN IMOBIL CU ALTE PERSOANE, SUNT NECESARE COPII DE PE ACTELE DE STARE CIVILA ALE ACESTORA

10.       COPIE XEROX CADASTRU SAU, DUPĂ CAZ, SCHIŢA SPAŢIULUI UNDE LOCUIŢI, SEMNATA SI STAMPILATA DE ADMINISTRATORUL ASOCIAŢIEI DE LOCATARI/PROPRIETARI (DIN CARE SA REIASĂ SUPRAFAŢA LOCUIBILA);

11.   COPIE DE PE ACTUL DOVEDITOR PRIN CARE CHIRIAŞUL FACE DOVADA FAPTULUI CA LOCUINŢA PE CARE O DEŢINE CU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE FACE OBIECTUL UNEI SOLICITĂRI DE RETROCEDARE, SAU, DUPĂ CAZ, A FOST RETROCEDATA CĂTRE FOŞTII PROPRIETARI (COPII: PROTOCOL DE PUNERE IN POSESIE A IMOBILULUI, HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCA DEFINITIVA SI IREVOCABILA DE RETROCEDARE A IMOBILULUI, PROCES-VERBAL DE EVACUARE).

ll.ADEVERTNTA MEDICALA SAU ORICE ACT DOVEDITOR AL EXISTENTEI UNEI BOLI CRONICE (SOT, SOTE, ALTA PERSOANA AFLATA IN ÎNTREŢINEREA SOLICITANTULUI), DUPĂ CAZ;

12.  COPIE DE PE ULTIMUL ACT DE STUDII, INCHE1AT SI ATESTAT CONFORM
LEGII (SOT, SOŢIE).

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

CONSTANTA

NR.9/30.01.2007


REGIA AUTONOMA. "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT K

B-dul 1 Mai nr.21, B1.H18, parter NR.201/16.01.2007

RAPORT

Având in vedere expunerea de motive a D-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, cu privire la aprobarea noilor Criterii de repartizare a locuinţelor construite de A.N.L. pentru tineri in regim de închiriere,

Analizând prevederile Legii nr. 152/1998 - privind infiintarca A.N.L, si Normele Metodologice modificate si completate ulterior, cat si adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului nr. 3837/DGDC/03.12.2006 prin care sunt avizate favorabil propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţa si in repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate inchirierii, in ceea ce priveşte nuanţarea si modificarea criteriilor de acces.

Urmarea modificărilor si completărilor aduse Normelor metodologice a Legii 152/1998 privind Criteriile Cadru a Criteriilor de acces, dosarele pentru locuinţe A.N.L. au fost reverificate motiv pentru care, s-a constatat:

Un număr mare de solicitanţi isi desfăşoară activitatea pe platforma industriala Midia Năvodari sau platforme maritime cu sediul central in Constanta, pe nave maritime si fluviale, in unitati din sistemul de învăţământ, sănătate si ocrotire sociala care sunt in afara unitatii administrativc-tcritoriale, cu sediul central in Constanta, domiciliind in mumcipiul Constanta de cel puţin un an .

Criteriile de acces au fost nuanţate astfel incat si titularii cererilor pentru locuinţa A.N.L. ce nu isi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Constanta, dar se incadreaza in una din situaţiile specifice mai sus menţionate sa poată fi inscrisi in lista de priorităţi, cu respectarea Criteriilor de acces, prevăzute la punctul 1,2 si 3 din Norme Metodologice a Legii 152/1998 cu modificările si completările ulterioare,fiind necesar ca aceştia sa solicite o locuinţa cu chirie in regim A.N.L, anexând la dosar documentele necesare completării acestuia, in conformitate cu anexa 3, din prezentul Proiect de Hotărâre.

Având in vedere Norme Metodologice a Legii 152/1998 cu modificările si completările ultcrioarepentru punerea aplicare in baza art. 2 prin: Nota, situaţia chiriaşilor din locuinţe preluate in mod abuziv de stat si care fac obiectul unor solicitatn de retrocedare sau care sunt retrocedate in natura către foştii proprietari, este necesar ca titularii de dosare sa anexeze la dosar acte necesare in vederea completam dosarelor, in conformitate cu anexa 3, din prezentul Proiect de Hotărâre.

Titularul cererii de locuinţa cat si membrii majori ai familiei acestuia trebuie sa nu fie beneficiarul unei locuinţe proprietate sau in regim de inchiriere din fondul locativ de stat in una din situaţiile specifice menţionate in art 2 in corelare cu situaţiile specifice menţionate la art. 3 din Norme Metodologice a Legii 152/1998 cu modificările si completările ulterioare, privind infiintarea A.N.L.

In temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala Modificata intocmim prezentul raport.


Director Direcţia Adm, Imobile,                                          

Iulia-Madalina Motataianu