Hotărârea nr. 87/2007

Hotarare privind aprobarea imputernicirii pentru un numar de 4 inspectori de a aplica sanctiuni sub forma de amenzi contraventionale

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea împuternicirii pentru un număr

de 4 inspectori de a aplica sancţiuni sub formă de amenzi contravenţionale

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de            07.03.2007;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-nul Primar Radu Ştefan Mazăre;

Raportul Comisiei de specialitate nr.5 -juridică şi adresa S.C'Confort Urban"-S.R.L. nr. 10439/21.12.2006 şi înregistrată la Primăria Municipiului Constanţa sub nr. 152486/21.12.2006;

Având în vedere dispoziţiile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale H.C.L.M. nr.444/2000 privind îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a Municipiului Constanţa cu toate modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.38 alin.3 şi art.46, alin.(l) din Legea nr.215/2001 modificată şi completată cu Legea nr.286/2006;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. în conformitate cu dispoziţiile art.16 din H.C.L.M. nr.444/2000, se împuternicesc să constate şi să aplice sancţiuni prevăzute de H.C.L.M. nr.444/2000, cu toate modificările ulterioare, următorii salariaţi ai S.C'Confort Urban"-S.R.L.:

-  Mănăilă Tanţa              - inspector

-  Marcu Sorin                 - inspector

-  Cândea Ion                  - inspector

-  Parepa Constantin        - inspector.

Art.2. Persoanele împuternicite, prevăzute în art.l, vor constata şi aplica amenzi în conformitate cu prevederile umătoarelor articole din H.C.L.M. nr.444/2000, cu toate modificările ulterioare, astfel :

-  art.4. lit.(f) neridicarea şi netransportarea imediată de pe străzi sau spaţii publice a reziduurilor provenite din curăţenia acestora, a căminelor şi reţelelor de canal; sancţionează contravenţional conform art.5 lit.'V;

-  art.4 lit.(h) murdărirea străzilor de către cetăţeni sau mijloace de transport; se sancţionează contravenţional conform art.5 lit."d";

-  art.8 lit.(c) distrugerea trotuarelor, bordurilor sau a străzilor în scopul
executării lucrărilor în subteran fără aviz de intervenţie în domeniul public şi fără
autorizaţie legală eliberată de la Primărie;


-   art.8 lit.(d) neexecutarea refacerii suprafeţei trotuarelor, parcajelor sau a străzilor în termen şi de calitate, conform condiţiilor stabilite prin autorizaţia pentru lucrări de intervenţie, indiferent dacă acestea sunt avarii sau lucrări noi;

-   art.8 lit.(e) nesemnalizarea rutieră a lucrărilor corespunzătoare de zi şi de noapte de către executantul oricărui fel de săpături, inclusiv cele de intervenţii în caz de avarii care se efectuează în suprafeţele străzilor, trotuarelor şi parcajelor;

-   art.8 lit.(f) neintervenţia imediată pentru remedierea a C.E.T. , a R.A.D.E.T., a R.A.J.A., a altor deţinători de reţele subterane, în cazul unor avarii care produc scurgeri de lichide în străzi, trotuare sau parcaje, prăbuşiri ale suprafeţelor carosabile şi pot provoca accidente;

-   art.8 lit.(l) staţionarea taxiurilor, autovehiculelor tip maxi-taxi şi a tuturor autovehiculelor de transport călători în afara staţiei stabilite;

-   art.8 lit.(p) distrugerea trotuarelor, bordurilor, a străzilor şi executarea de pene la borduri;

Se sancţionează contravenţional conform art.9 lit."a";

-   art.8 lit.(x) ocuparea în mod abuziv a unui loc de parcare rezervat anterior de către o persoană fizică sau juridică;

-   art.8 lit.(z) sustragerea de la plata taxei pentru rezervarea locului individual de parcare;

Se sancţionează contravenţional conform art.9 lit."f";

-   art.8 lit.(b) distrugerea sau mutarea neautorizată a elementelor de semnalizare rutieră;

-   art.8 lit.(h) nesupravegherea integrităţii şi neremedierea imediată a căminelor de vizitare, receptorilor de canal şi reţelelor subterane de către cei ce exploatează aceste reţele inclusiv neaducerea acestora la nivelul trotuarelor, parcajelor şi a străzilor;

-   art.8 lit.(o) blocarea domeniului public cu piloni metalici, lanţuri sau alte materiale în vederea delimitării locurilor de parcare, fără a deţine aprobare în acest sens;

-   art.8. lit.(u) executarea necorespunzătoare a lucrărilor de umplutură şi
compactare a săpăturilor ce poate duce la eventuale surpări;

Se sancţionează contravenţional conform art.9 lit."b" ;

-  art.10 lit.(k) inscripţionarea cu vopsea a numărului de înmatriculare auto pe
domediul public (pe stâlpi şi în parcări auto), se sancţionează contravenţional
conform art.ll.

Art.3. Contravenţiile aplicate sunt cele prevăzute în H.C.L.M. nr.444/2000 cu toate modificările ulterioare, având regimul juridic stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr.2/2001.

Art.4. Compartimentul Comisiilor de specialitate va comunica prezenta hotărâre, S.C'Confort Urban"-S.R.L. Constanţa, Direcţiei Corp Control, persoanelor vizate, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii judeţului Constanţa.

Adoptată de   25 consilieri din 27 membrii.

Preşedintele şedinţei,
Constanta   ,
                                                      STOICA GHEORGHE

Nr. 87/07.03.2007


S.C.„CONFORT URBAN"-S.R.L. CONSTANŢA

Nr.1609/03.03.2007

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

Vă înaintăm alăturat spre analiză, avizare şi aprobare de organele competente: - proiectul de hotărâre referitoare la hotărârea privind aprobarea împuternicirii pentru un număr  de  4  inspectori  de  a aplica sancţiuni  sub  formă de  amenzi contravenţionale   pentru      următoarele   încălcări   a   normelor   de   întreţinere   şi înfrumuseţare a Municipiului Constanţa :

a)            depozitarea şi neridicarea de pe domeniul public, în limita termenului autorizaţiei de construire, a deşeurilor, molozului, pământului provenite în urma executării lucrărilor avizate;

b)     neexecutarea refacerii suprafeţei trotuarelor, parcajelor sau a străzilor în termen şi de calitate, conform condiţiilor stabilite prin autorizaţia pentru lucrări de intervenţie, indiferent dacă acestea sunt avarii sau lucrări noi;

 

c)    neintervenţia imediată pentru remedierea a C.E.T. , a R.A.D.E.T., a R.A.J.A., a altor deţinători de reţele subterane, în cazul unor avarii care produc scurgeri de lichide în străzi, trotuare sau parcaje, prăbuşiri ale suprafeţelor carosabile şi pot provoca accidente;

d)   ne supravegherea integrităţii şi neremedierea imediată a căminelor de vizitare, receptorilor de canal şi reţelelor subterane de către cei ce exploatează aceste reţele inclusiv neaducerea acestora la nivelul trotuarelor, parcajelor şi a străzilor;

e)    ocuparea în mod abuziv a unui loc de parcare rezervat anterior de către o persoană fizică sau juridică;

f)      sustragerea de la plata taxei pentru rezervarea locului individual de parcare;

g) nesemnalizarea rutieră a lucrărilor corespunzătoare de zi şi de noapte de către executantul oricărei fel de săpături, inclusiv cele de intervenţii în caz de avarii care se efectuează în suprafeţele străzilor, trotuarelor şi parcajelor;

h) distrugerea sau mutarea neautorizată a elementelor de semnalizare rutieră;

i) distrugerea trotuarelor, bordurilor, a străzilor şi executarea de pene la borduri;

j) staţionarea taxiurilor, autovehiculelor tip maxi-taxi şi a tuturor autovehiculelor de transport călători în afara staţiei stabilite;

k) blocarea domeniului public cu piloni metalici, lanţuri sau alte materiale în vederea delimitării locurilor de parcare, fără a deţine aprobare în acest sens

1) distrugerea trotuarelor, bordurilor sau a străzilor în scopul executării lucrărilor în subteran fără aviz de intervenţie în domeniul public şi fără autorizaţie legală eliberată de la Primărie;


m) executarea necorespunzătoare a lucrărilor de umplutură şi compactare a săpăturilor ce poate duce la eventuale surpări;

n) inscripţionarea cu vopsea a numărului de înmatriculare auto pe domediul public (pe stâlpi şi în parcări auto);

Vă rugăm a ne remite un exemplar din documentele anexate după aprobare. Vă mulţumim,


DIRECTOR GENERAL,

Ing. ILIE TONOIU


DIRECTOR COM.-PRESTATII


 


Ing.Rădulescu Claudiu