Hotărârea nr. 86/2007

HOTARARE PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2006

România

Judeţul Constanta

Primăria Municipiul Constanta

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2006

Consiliul Local al municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara
din data de 07.03.2007;

Vazand expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei nr.4 si referatul Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala nr. 16170/07.02.2007 ;

Având in vedere prevederile art.39, alin.(2) din Legea 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, referitor
la intocmirea si prezentarea unui raport semestrial către consiliul local cu
privire la activitatea asistenţilor personali;
             

In temeiul prevederilor art.38, alin.(£), lit.d, si ale art.l20A7, alin.(l), lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l-Se aproba raportul de activitate a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2006, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2-Secretariatul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala si Prefecturii judeţului Constanta.

Adoptata de 25 consilieri din 27 de membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR.86/07.03.2007


ANEXA LA H.C.L.M. nr.86/2007

RAPORT DE ACTIVITATE

In perioada iulie-decembrie 2006, cei 1.000 de asistenţi personali, angajaţi ai instituţiei noastre cu contracte de munca pe perioada determinata sau nedeterminata, au desfăşurat următoarele activităţi:

-au prestat pentru persoana cu handicap grav toate activităţile si serviciile prevăzute in contractul individual de munca, in fisa postului si in programul individual de recuperare si de integrare sociala a persoanei cu handicap grav, in cazul existentei unui astfel de program;

-au tratat cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si nu au abuzat fizic, psihic sau moral de starea de incapacitate in care se afla aceasta;

-au sesizat Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala modificările survenite in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav, de natura sa modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege;

-au intocmit pentru a doua jumătate a anului 2006 un raport de activitate, avizat de personalul din cadrul Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala, raport ce a fost adus la cunoştinţa persoanei cu handicap grav, sub semnătura acesteia sau, după caz, a reprezentantului legal.


PREŞEDINTE ŞEDINŢA,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE