Hotărârea nr. 85/2007

Hotarare privind completarea HCLM nr. 406/2006 pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Constanta in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind completarea HCLM nr. 406/2006 pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Constanta in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calităţii in

unităţile de invatamant preuniversitar

Consiliul  local  al  municipiului  Constanta,  intrunit  in  şedinţa     ordinara din data de
07.03.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul consilier municipal
Radulescu Victor Ilie, avizul Comisiei de specialitate nr. 4, avizul Comisiei de specialitate nr.5
precum si referatul Compartimentului pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local
inregistrat sub nr. 24230/22.02.2007 ;
                      ;

Vazand prevederile Legii nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 75/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei precum si adresa Inspectoratului Şcolar judeţean Constanta inregistrata la Primăria municipiului Constanta sub nr. 24072/22.02.2007 prin care solicita desemnarea reprezentanţilor Consiliului local in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calităţii in unităţile de invatamant preuniversitar .

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "d" si alin. 6 Iit."a" pct.l. art.46 alin.5 precum si art. 120A7 alin. 1 lit.'*b"" din Legea nr. 286/2006, privind modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba completarea HCLM nr.406/2006 pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Constanta in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calităţii in unităţile de invatamant preuniversitar, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre factorilor interesaţi si spre ştiinţa. Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,


Nr.85/07.03.2007


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCLM NR.85/07.03.2007

 

 

UNITATEA      DE INVATAMANT

ADRESA:

CONSILIER CLM CONSTANTA

1.

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII

« GRIGORE ANTIPA »(fosta scoală

nr. 15) CONSTANTA

SOS. MANGALIEI NR. 128 TEL.680638

NEMET TIBERIU

2.

LICEUL INTERNATIONAL

DE INFORMATICA

CONSTANTA

BD. TOMISNR. 153 TEL. 665083

RADULESCU VICTOR ITIE

3.

GRUP COOPERATIST CONSTANTA

STR. CARAIMAN NR.l

TEL.682076

BASESCU LENUTA

4.

LICIŢII. « GAUDEAMUS » CONSTANTA

STR.PETRU VULCAN NR.100 TEL.558700

ALT NURHAN

5.

LICEUL « OMNIA » CONSTANTA

STR.UNIRII CONSTANTA

ARGHIR AURELI AN

6.

GRUP ŞCOLAR DE ARTE SI

MESERII « SPIRU HARET »

CONSTANTA

STR.MIRCEA      CEL BATRAN NR.148 TEL.638046

TOPOR TUDOR


 

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢA.

STOICA GHEORGHE


 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ. SECRETAR. MARCELA ENACHE