Hotărârea nr. 84/2007

Hotarare privind aprobarea completarii H.C.L.M. nr. 402/15.09.2006

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării H.C.L.M. nr. 402/15.09.2006

Consiliul local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la
data de 07.03.2007.

Având în vedere expunerea de motive prezentată de d-nul primar Radu Ştefan Mazăre, adresa înaintată de S.C. Telegondola MAMAIA S.R.L. înregistrată sub nr. 23327/21.02.2007, precum şi avizul Comisiilor nr. 1 buget-finanţe şi Comisiei nr. 5 juridică, administraţie publică;

Văzând dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi art. 61 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale.

în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2), lit. b, alin. 4, lit. b, şi art. 1207alin. 1 lit. b din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. - Se aprobă completarea H.C.L.M. nr. 402/15.09.2006 cu un nou articol care va avea nr. 3, cu următorul conţinut:

>      SE APROBĂ MODIFICAREA VALORII CREDITULUI CU C/VAL. TVA ŞI C/VAL. DOBÂNDĂ CALCULATĂ PÂNĂ LA MOMENTUL ÎNCHIDERII CONTRACTULUI DE LEASING (in total cea. 3.000.000 EUR, cu o dobândă anuală negociabilă de până la 10%);

>      SE APROBĂ MODIFICAREA TERMENULUI DE RAMBURSARE A CREDITULUI DE LA 5 ANI LA 7 ANI.


>      SE APROBĂ EMITEREA DE CĂTRE S.C. TELEGONDOLA MAMAIA SRL A PATRU BILETE LA ORDIN (DIN CARE DOUĂ BILETE LA ORDIN SE AVALIZEAZĂ DE S.C.MAMAIA S.A. CA ŞI GARANŢIE SUPLIMENTARĂ).

>      SE APROBĂ INSTITUIREA GAJULUI ASUPRA CONTULUI CURENT AL S.C. TELEGONDOLA MAMAIA SRL DESCHIS LA UNITATEA BANCARĂ CARE ACORDĂ CREDITUL, PRECUM ŞI LA TREZORERIA CONSTANŢA.

>      SE APROBĂ CESIUNEA DE CREANŢĂ ÎN CAZUL ÎNCASĂRII TVA-ului AFERENT ECHIPAMENTULUI TELEGONDOLA DUPĂ ACHITAREA INTEGRALĂ A ACESTUIA.

Art.2. - Articolul 3 din H.C.L.M. nr. 402/15.09.2006, va deveni articolul 4.

Art.3. - Celelalte articole ale H.C.L.M. nr. 402/15.09.2006 rămân neschimbate.

Art.4. - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Administraţie Publică Locală, S.C. Telegondola MAMAIA S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

Adoptată de un număr de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

____________ __________________ CONTRASEMNEAZĂ

              SECRETAR        ConstanţaNr. 84/07.03.2007


S.C. Telegondola - MAMAIA S.R.L.

Sediul: Staţiunea Mamaia, Staţie Pornire Perla

Nr. O.R.C. - J/13/2028/2003

C.I.F.-R015551423

Cont bancar nr. RO49VBBU2511CT0370042701

deschis la banca Volksbank România, Suc. Constanţa


Către,

-   Primăria Constanta

-   Consiliul Local al Municipiului Constanţa

Domnule Primar,

S.C. Telegondola MAMAIA S.R.L., legal reprezentată prin director general Ştefan Marian, vă supunem atenţiei următoarele:

Cu adresa nr. 579/8.09.2006 am solicitat Consiliului Local al Municipiului Constanţa analizarea propunerii noastre de obţinere a unui credit pe o perioadă de 5 ani, cu o dobândă de maxim 7% pe an, în valoare de 2.350.000 EUR, în scopul finalizării contractului de leasing financiar cu Dunărea S.A.

De asemenea, cu aceeaşi adresă, se solicita ca reprezentantul legal al S.C. Telegondola MAMAIA S.R.L. să fie împuternicit să acorde garanţii şi anume:

-   reale imobiliare fără deposedare constituite asupra echipamentului

electromecanic pentru transportul de persoane cu gondole cu cablu

aerian;


-   imobiliare asupra terenului în suprafaţă totală de 3.200 mp.

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 402/15.09.2006, directorul general a fost împuternicit să negocieze şi să contracteze un împrumut în vederea finalizării contractului de leasing financiar şi totodată să acorde garanţiile solicitate.

Cu toate că Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nu prevede în mod expres cuantumul creditului, precum şi termenul contractual, de rambursare se subînţelege că directorul general a fost împuternicit să negocieze şi să contracteze un credit în valoare de 2.350.000 EUR (sumă care reprezintă NUMAI rată de capital datorată la contractul de leasing), precum şi termenul de restituire al creditului care va fi de 5 ani.

Această sumă nu cuprinde c/val. TVA şi c/val. DOBÂNDĂ aferentă restului de achitat, nesolicitate de S.C. Telegondola Mamaia S.R.L la data de 08.09.2006.

în baza acestei Hotărâri, directorul general a demarat tratative de negociere cu diferite instituţii bancare care s-au finalizat în Nota înregistrată sub nr. 120192/4.10.2006.

Această Notă a fost prezentată şi susţinută de directorul general al S.C. Telegondola MAMAIA S.R.L. în cadrul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Constanţa din cursul lunii octombrie 2006 prin care se supune atenţiei oportunitatea contractării unui credit bancar în sumă totală de 2.960.000 EUR.

Totodată faţă de modificările prezentate mai sus şi urmare analizei de cash flow a activităţii societăţii, pe perioada următoare, s-a constatat că se impune modificarea termenului de rambursare a creditului de la 5 ani (cum a fost aprobat în Hotărârea Consiliului Local Municipal) la 7 ani.

Acţionarul Mamaia S.A cu hotărârea adunării generale a acţionarilor emisă în baza Notei Mandat nr.ll/RB/26.01.2007 emisă de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a aprobat:


-         Contractarea de către S.C.Telegondola Mamaia SRL a unui credit de 3.000.000 EUR.

-         Garantarea creditului cu terenul aferent echipamentului în suprafaţă totală de 3.200 mp.

-         Gaj asupre echipamentului.     <? c ju>r           -ş'd          o '            fc Acordarea de garanţii suplimentare constând în avalizarea de S.C.

Mamaia S.A. a două bilete la ordin emise de S.C. Telegondola Mamaia SRL.

-         Emiterea de către S.C. Telegondola Mamaia SRL a doua bilete le ordin pentru garantarea TVA si a costurilor aferente.

-         Gaj asupra contului curent al S.C. Telegondola Mamaia SRL deschis la unitatea bancară care acordă creditul, precum si la Trezoreria Constanţa.

-         Cesiune    de    creanţă    în    cazul   încasării    TVA-ului    aferent echipamentului telegondola după achitarea integrală a acestuia. Faţă de cele prezentate mai sus, respectuos vă solicităm să analizaţi

posibilitatea modificării şi completării hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 402/15.09.2006 în sensul:

H.C.L.M. nr. 402/15.09.2006 (prin care s-a aprobat contractarea unuicredit bancar în valoare de 2.350.000 EUR, cu o dobândă anuală de 7% pe an pentru o perioadă de 5 ani) se va completa în sensul:

>      APROBAREA MODIFICĂRII VALORII CREDITULUI CU C/VAL. TVA ŞI C/VAL. DOBÂNDĂ CALCULATĂ PÂNĂ LA MOMENTUL ÎNCHIDERII CONTRACTULUI DE LEASING (in total cea. 3.000.000 EUR, cu o dobândă anuală negociabilă de până la 10%);

>      MODIFICAREA TERMENULUI DE RAMBURSARE A CREDITULUI DE LA 5 ANI LA 7 ANI.


>      EMITEREA DE CĂTRE S.C.TELEGONDOLA MAMAIA SRL A PATRU BILETE LA ORDIN (DIN CARE DOUĂ BILETE LA ORDIN SE AVALIZEAZA DE S.C.MAMAIA S.A. CA ŞI GARANŢIE SUPLIMENTARĂ).

>      GAJ ASUPRA CONTULUI CURENT AL S.C. TELEGONDOLA MAMAIA SRL DESCHIS LA UNITATEA BANCARĂ CARE ACORDĂ CREDITUL, PRECUM ŞI LA TREZORERIA CONSTANŢA.

>      CESIUNEA DE CREANŢĂ ÎN CAZUL ÎNCASĂRII TVA-ului AFERENT ECHIPAMENTULUI TELEGONDOLA DUPĂ ACHITAREA INTEGRALĂ A ACESTUIA.

Cu consideraţie,