Hotărârea nr. 83/2007

Hotarare privind aprobare participarii municipiului Constanta, in calitate de membru fondator, in vederea constituirii Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului - LITORAL


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobare participării municipiului Constanţa, în calitate de membru

fondator, în vederea constituirii Asociaţiei pentru Promovarea şi

Dezvoltarea Turismului - LITORAL

Consiliul focal al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 07.03.2007 .

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de dl. Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Constanţa, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - LITORAL.

Consultând referatul nr. 25282 / 26.02.2007 al Direcţiei Integrare Europeană, Mediu şi Programe şi avizul favorabil al Comisiei nr. 1 - Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa şi al Comisiei nr. 5 - Administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Analizând proiectul de statut al Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - LITORAL;

în baza dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 48918 / 01.02.2007 eliberată de Ministerul Justiţiei.

în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005.

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.'V, alin.7 lit."c" şi art. 1207alin.l lit"b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001.

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Constanţa, în calitate de membru fondator,

în vederea constituirii Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului -

LITORAL.

ART.  2.   Se  aprobă  proiectul  de  statut  al  Asociaţiei   pentru   Promovarea   şi

Dezvoltarea Turismului - LITORAL, anexă care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

ART.   3.   Se   împuterniceşte   domnul   viceprimar   Nicolae   Nemirschi,   CNP:

1590309131298 să semneze pentru şi in numele municipiului Constanţa în calitate de

reprezentant al acestuia în cadrul Adunării Generale şi a Consiliului Director al

Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - LITORAL.

ART. 4. Contribuţia financiară anuală a municipiului Constanţa, în calitate de membru

fondator al Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - LITORAL este


în cuantum de 8000 lei şi se realizează din bugetul local, în limita alocaţiilor bugetare aprobate cu această destinaţie.

ART. 5. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Constanţa va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, domnului viceprimar Nicolae Nemirschi, Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - LITORAL în vederea aducerii la îndeplinire, şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

Adoptată de 25 consilieri din 27 membri in funcţie.

Preşedinte şedinţă

Contrasemnează,

Secretar

MARCELA ENACHE

Constanta
Nr. 83/07.03.2007

 


STATUT
ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA

TURISMULUI - LITORAL

CAPITOLUL î - DATELE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAŢILOR

ART.l. Datele de identificare ale asociaţilor: denumirea/numele, prenumele, cetăţenia, actul de

identitate şi sediul/domiciliul acestora.

1.1. MUNICIPIUL CONSTANŢA, cu sediul în Constanţa, Bld. Tomis nr. 51

1.2. _________________________________________________________________________________

13.................................................................................................................................................

1.4.................................................................................................................................................

1.5.................................................................................................................................................

1.6.................................................................................................................................................

1.7................................................ -.................................................................................... -.........

18.................................................................................................................................................

1.9.................................................................................................................................................

1.10................................................................................................................................................

CAPITOLUL II - EXPRIMAREA VOINŢEI DE ASOCIERE ŞI A SCOPULUI PROPUS

ART.2. Exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus

în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, în calitate de membri fondatori, am hotărât să constituim ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA TURISMULUI - LITORAL, persoană juridică fără scop patrimonial, apolitică şi de drept privat, având ca scop dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului din judeţul Constanţa şi judeţul Tulcea, în totalitatea multiplelor sale forme, atât în ţară cât şi în străinătate, precum şi acordarea suportului necesar pentru implementarea strategiilor naţionale, regionale şi locale de dezvoltare a turismului dobrogean.

1


CAPITOLUL III - DENUMIREA ŞI SEDIUL ASOCIAŢIEI

ART.3. Denumirea asociaţiei

Denumirea  asociaţiei  este;   ASOCIAŢIA  PENTRU  PROMOVAREA  ŞI   DEZVOLTAREA

TURISMULUI - LITORAL

ARTA Sediul asociaţiei

La data constituirii se stabileşte sediul juridic al asociaţiei în municipiul Constanţa, B-dul Mamaia

nr. 75, cod poştal 900590, judeţul Constanţa.

Sediul asociaţiei poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director şi de Administraţie.

Asociaţia poate înfiinţa filiale în localităţi din România şi străinătate, prin hotărârea Adunării

Generale, în condiţiile legii.

CAPITOLUL IV
DURATA DE FUNCŢIONARE ŞI PATRIMONIUL INIŢIAL AL ASOCIAŢIEI

ART.5. Durata de ftincţionare

Durata de funcţionare a asociaţiei este pe termen nedeterminat.

ART.6. Patrimoniul iniţial al asociaţiei

Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 500 Iei (RON).

CAPITOLUL V -EXPLICITAREA SCOPULUI ŞI OBIECTIVELOR ASOCIAŢIEI

ART.7. Explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei

ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA TURISMULUI - LITORAL

dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului din judeţul Constanţa şi judeţul Tulcea, în totalitatea

multiplelor sale forme, atât în ţară cât şi în străinătate, precum şi acordarea suportului necesar

pentru  implementarea  strategiilor naţionale,  regionale  şi  locale  de dezvoltare a turismului

dobrogean.

ART.    8.    Obiectivele    ASOCIAŢIEI    PENTRU    PROMOVAREA    ŞI    DEZVOLTAREA

TURISMULUI - LITORAL sunt următoarele:

   coordonarea activităţii de promovare a brand-ului Constanta şi Dobrogea, prin editarea de materiale publicitare adecvate care să se alăture promovării individuale.

   implementarea, monitorizarea evaluarea şi adaptarea la tendinţe şi schimbări socio-economice a Strategiei de Dezvoltare a Turismului din Judeţul Constanta, după acceptarea şi aprobarea acesteia de către autorităţile administraţiei publice locale.

2


  înfiinţarea de Centre de informaţii Turistice în judeţul Constanţa şi în judeţul Tulcea, precum şi sprijinirea desfăşurării activităţii acestora şi crearea unei reţele organizate a acestor centre.

  organizarea şi coordonarea activităţilor de cercetare în turism .

•  încurajarea şi implementarea iniţiativelor, practicilor, programelor şi proiectelor din
domeniul turismului durabil;

  producerea şi distribuirea de materiale de promovare şi / sau marketing turistic ;

  identificarea resurselor financiare, inclusiv programe de finanţare a unor proiecte noi ori a celor deja existente din domeniul turismului. Redactarea, implementarea, monitorizarea şi oferirea de asistenţă tehnică şi/sau consultanţă, după caz, pentru astfel de proiecte atât pentru propriul beneficiu cat si in beneficiul membrilor, la cererea scrisa a acestora, precum şi în beneficiul altor persoane fizice sau juridice la solicitarea acestora.

  atragerea şi facilitarea investiţiilor în turismul constănţean;

 

   protejarea, conservarea şi întreţinerea mediului înconjurător, patrimoniului cultural, istoric si turistic din Dobrogea si la cerere din alte zone.

   organizarea şi/sau participarea la evenimente, târguri, conferinţe, pentru a promova turismul constănţean şi / sau interesul membrilor, la solicitarea acestora.

   cooperarea şi/sau afilierea cu/la organisme interne şi/sau internaţionale pentru promovarea oportunităţilor turistice din judeţul Constanţa şi pentru a obţine informaţii, consultanţă şi sprijin din partea acestor organisme.

   informarea membrilor asociaţiei despre modificările legislative din domeniul turismului.

   încurajarea cooperării între membrii în cadrul asociaţiei, precum şi cooperarea între membrii şi terţi din industria turismului.

   iniţierea şi implementarea proiectului „CALITATE ÎN TURISM".

•    asigurarea pregătirii membrilor, a angajaţilor proprii şi a altor operatori în turism din
judeţul Constanta şi, în general, în vederea îmbunătăţirii serviciilor turistice oferite de
aceştia, precum si pentru crearea de noi locuri de muncă.

•  orice alte activităţi care conduc la dezvoltarea turismului în judeţul Constanţa şi în
Dobrogea.

3


CAPITOLUL VI

ORGANIZARE. MEMBRII, ADUNAREA GENERALĂ, CONSILIUL DIRECTOR, ALTE

ORGANE DE CONDUCERE, SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL

Art.9. Pot fi membri ai Asociaţiei - persoane fizice şi persoane juridice care sunt de acord cu toate

prevederile prezentului statut si care, prin activitatea desfăşurata sau in considerarea calităţilor ce

le au, prezintă un interes in domeniu turismului si pot contribui la indeplinirea scopului si

obiectivelor Asociaţiei.

Art.10. In cazul membrilor persoane juridice, organul de conducere al respectivei persoane juridice

va desemna, în conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare,  una sau mai multe persoane care o

vor reprezenta în cadrul Asociaţiei, respectiv va participa la şedinţele organelor de conducere şi

administrare, dacă este cazul.

Art.ll. Membrii Asociaţiei fac parte din una din următoarele categorii: membri fondatori, membri,

membri de onoare.

Membrii fondatori sunt acei membri care au iniţiat constituirea Asociaţiei. Aceştia sunt persoane juridice de

drept public sau privat, romane, care au adoptat prezentul statut

Membri sunt acei membri asociaţi, persoane fizice si juridice, care adera la statutul Asociaţiei, si care plătesc

taxa de inscriere si cotizaţia anuala

Membrii de onoare sunt acei membri, persoane fizice sau juridice, oameni de ştiinţa, cadre didactice

universitare, specialişti de inalta formaţie profesionala, diverse personalităţi care, prin activitatea si cunoştinţele

lor aduc o importanta contribuţie la indeplinirea scopurilor si a obiectivelor stabilite pentru Asociaţie prin

prezentul statut.

Alt 12. Calitatea de membru se dobândeşte prin manifestarea de voinţa a persoanei respective, concretizata

printr-o cerere scrisa adresata Consiliului Director al asociaţiei. Consiliul Director decide aprobarea sau

respingerea cererii. Decizia va fi supusa confirmării Adunării Generale a asociaţilor.

Art. 13. Membru fondatori si membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

a)    să participe la adunările generale ale Asociaţiei, sa pună in discuţie si sa ia parte la dezbaterea problemelor care interesează turismul si activitatea directa a Asociaţiei;

b)    să-şi exercite dreptul de vot asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale;

c)  sa aleagă si sa fie aleşi in organele de conducere, administrare sau control ale Asociaţiei;

d) să participe la activităţile Asociaţiei, sens in care: sa facă propuneri, sa consulte situaţiile financiare, actele si hotărârile organelor de conducere si administrare etc;

e)  să beneficieze, în condiţiile stabilite prin decizie a Consiliului Director al Asociaţiei, de reduceri, sau chiar scutiri, la taxele si tarifele practicate pentru anumite categorii de servicii practicate de Asociaţie;

i) să participe, cu prioritate, la cursurile, conferinţele si celelalte acţiuni organizate de Asociaţie; g) să fie informaţi asupra organizării oricărui gen de acţiune promoţională, în ţară sau străinătate şi să le

4


fie reprezentate interesele în cadrul acestor acţiuni, la cerere;

h) sa reclame orice acţiuni, practici sau evenimente care impiedica desfăşurarea unui turism durabil si civilizat in Dobrogea, sens in care sa beneficieze de întregul sprijin al Asociaţiei pentru rezolvarea imediata a problemelor respective;

i) sa beneficieze de informare si documentare gratuite la sediul Asociaţiei, in ceea ce priveşte baza de date si materialele din biblioteca aflata in dotarea acesteia;

j) sa formuleze propuneri de modificare si completare a prevederilor prezentului statut, propuneri ce vor trebui innaintate Consiliului Director pentru a hotari in ceea ce priveşte înscrierea acestor propuneri pe ordinea de zi a primei adunări generale. Artl4. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

a)  sa respecte prevederile actului constitutiv si ale statutului, precum si hotărârile organelor de conducere si administrare ale Asociaţiei;

b) sa-si dea tot concursul pentru atingerea scopului si îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei;

c)  sa plătească taxa de înscriere si cotizaţiile anuale, in cuantumul si in condiţiile stabilite (cu excepţia membrilor de onoare);

d) sa acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei;

e)  sa nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociaţiei;

f) sa-si desfăşoare activitatea cu respectarea legilor tari.
Art. 15. Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde:

a)  prin incetarea existentei persoanei juridice; in acest caz se operează radierea membrului asociat din actele Asociaţiei;

b)  prin renunţarea expresa la calitatea de membru cu anunţarea in prealabil a Consiliului Director in scris. In acest caz se operează radierea membrului asociat din actele Asociaţiei;

c)  prin excludere, in următoarele cazuri:

 

-  daca incalca grav si repetat îndatoririle ce le incumba in baza actului constitutiv, a prezentului statut sau a hotărârilor organelor de conducere si control;

-  daca, prin activitatea desfăşurata, au cauzat prejudicii morale sau materiale Asociaţiei;

-  daca au săvârşit acte contrare legii sau ordinii de drept, existând o hotărâre irevocabila in acest sens;

-  in cazul membrilor cotizanti, daca aceştia nu au plătit cotizaţia pe o perioada mai marc de doi ani;

in cazul membrilor de onoare, daca li se retrage aceasta calitate in urma săvârşirii unor fapte
incompatibile cu statutul de membru de onoare, cum ar fi compromiterea imaginii si a intereselor
Asociaţiei.

ART. 16 Excluderea se dispune prin decizie motivata a Consiliului director, cu votul a doua treimi din numărul "membrilor consiliului. Hotărârea de excludere poate fi atacata, sens in care contestaţia va fi trecuta pe ordinea de zi a primei adunări generale a Asociaţiei, care va hotăra, cu votul a doua treimi din numărul membrilor prezenţi asupra problemei excluderii.

5


Art.17. Pierderea calităţii de membru asociat, in oricare din modalităţile prevăzute la art.16 de mai

sus, nu da dreptul la pretenţii cu privire la contribuţiile aduse in Asociaţie, respectiv asupra

patrimoniului Asociaţiei si nu exonerează de răspundere fostul membru in ceea ce priveşte

prejudiciile cauzate Asociaţiei.

Art. 18. Membrii de onoare au drept la vot consultativ dar nu pot fi alcsi in organele de conducere.

Aceştia au obligaţia de a respecta statutul si de a activa pentru îndeplinirea scopului fundamental al

Asociaţiei.

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL Art. 19. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:

a)                  Adunarea Generală;

b)                  Consiliul director;

c)                                     Cenzorul.

Art.20. Adunarea generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei si se compune din

totalitatea membrilor asociaţi.

La adunaiile generale pot fi invitaţi reprezentanţi ai administraţiei publice centrale si locale, ai

mass-mediei precum si ai diferitelor instituţii si organizaţii cu scopuri si activităţi similare din tara

si străinătate. In mod obligatoriu, la şedinţele adunării generale va participa directorul executiv al

Asociaţiei sau, in lipsa acestuia, o persoană împuternicită de acesta.

Art.21. Adunarea generala poate fi: ordinara si extraordinara

An\22. Adunarea generala ordinara se întruneşte de regula o data pe an, in primul trimestru al anului.

Convocarea adunării generale ordinare se face printr-o notificare scrisa adresata membrilor asociaţi si celorlalţi

invitau* cu minimul 15 zile înainte de data întrunirii. De asemenea, se va proceda si la publicarea anunţului de

convocare intr-un ziar de mare tiraj de circulaţie locala, cu cel puţin 10 zile inainte de data stabilita pentru

intrunire.

Art.23. Adunarea generala extraordinara se întruneşte ori de cate ori trebuie rezolvate chestiuni importante ce

intra in competenta sa si nu suferă amânare. Convocarea adunării generale extraordinare se face notificare

scrisa adresata membrilor asociaţi si celorlalţi invitaţi cu min.5 zile inainte de data întrunirii.

Adunarea generala extraordinara se poate convoca:

a)    la iniţiativa preşedintelui Consiliului director,

b)    la cererea a 2/3 din membrii Consiliului director;

c)    Ia cererea a 1/3 din membrii asociaţi;

d)    la cererea cenzorului, după ce a fost supusa atenţiei consiliului director.

6


Art. 24. In ambele cazuri prevăzute la art.22 si art.23 de mai sus convocatorul trebuie sa conţină

ziua, ora si locul unde se desfăşoară adunarea generala si ordinea de zi preliminară. O data cu

convocarea se comunica membrilor si celorlalţi invitaţi faptul ca materialele ce urmează a fi

supuse dezbaterii vor fi puse la dispoziţia acestora la sediul Asociaţiei.

Art. 25. Adunarea generala este valabil constituita daca sunt prezenţi jumătate plus unu din

numărul total al membrilor asociaţi existenţi la data convocării.

Daca la prima convocare nu se intruneste numărul statutar de membri, se va face o noua

convocare, stabilindu-se un nou termen de max. 10 zile si min.5 zile, convocarea putandu-se

realiza prin orice mijloc. La cea de a doua convocare, adunarea generala se va considera statutar

constituita, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art 26. Şedinţele adunării generale sunt conduse de preşedintele in exerciţiu al Consiliului director al Asociaţiei

sau, in lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.

înainte de deschiderea adunării generale, se va verifica numărul membrilor prezenţi, raportandu-se adunării

generale rezultatul verificării. Ordinea de zi va fi supusa adunării generale care o va putea modifica sau

completa cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.

ArL27. Dezbaterile si hotărârile adunării generale sunt coasemnate intr-un registru special de către un secretar

desemnat de către preşedintele Consiliului director si vor fi certificate prin semnătura preşedintelui Consiliului

director si a directorului executiv sau de inlocuitorii acestora.

Art28. Hotărârile adunării generale se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi , cu

excepţiile prevaute in statut. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Dreptul la vot este asigurat de plata

cotizaţiei lăzi.

Art.29. Adunarea generala are următoarele competente:

a)   stabileşte strategia si obiectivele generale ale Asociaţiei pentru aducerea la îndeplinire a scopului asociaţiei;

b)   aproba actul constitutiv si prezentul statut precum si orice modificare a acestor acte;

c)   aproba Regulamentul de organizare si funcţionare al Colegiului director al Asociaţiei

d)   aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli precum si bilanţul contabil;

e) alege si revoca membru Consiliului Director

f)     alege si revoca cenzorul si supleantul acestuia;

g) hotărăşte dizolvarea si lichidarea Asociaţiei, precum si destinaţia bunurilor ramase după lichidare; h) aproba cuantumul taxei de mscriere si al cotizafiei, periodicitatea si modul de plata a aceseia din urma;

i) analizează si aproba programele anuale de activitate ale asociaţiei, rapoartele periodice ale Consiliului director sau ale directorului executiv, urmărind realizarea scopurilor Asociaţiei; j) confirma decizia Consiliului director privind admiterea noilor membri asociaţi;

7


k) aproba raportul anual al cenzorului;

1) aproba, după caz, modul si cuantumul remunerării membrilor Consiliului director;

m) confirma afilierea Asociaţiei la diverse organisme naţionale sau internaţionale;

n) hotărăşte infiintarea de filiale sau sucursale ale Asociaţiei;

o) hotărăşte înfiinţarea de societăţi comerciale de către Asociaţie;

p) hotărăşte , cu votul a doua treimi din numărul membrilor prezenţi, asupra contestaţiei la

hotărârea Consiliului director de excludere a unui membru;

q) hotărăşte asupra contestaţiei la decizia Consiliului director de revocare a unui membru al

consiliului, si validează numirea unui nou membru;

r) hotărăşte, cu votul a doua treimi din numărul total al membrilor, asupra fuziunii sau

divizării Asociaţiei;

s) dezbate probleme de interes general si actual privind dezvoltarea si promovarea

turismului si adopta rezoluţii care reflecta poziţia membrilor asociaţi  in problemele

dezbătute si care cuprind concluziile de masuri corespunzătoare;

t) deliberează si hotărăşte in privinţa oricărei alte chestiuni legate de activitatea acestea

intra in competenta expresa a unui alt organ de conducere si administrare.

u) aproba remunerarea cenzorului. Art30. Hotărârile luate in adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva Art31. Hotărârile adunării generale contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiile cuprinse in prezentul statut pot fi atacate in justitite de către oricare dinlre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se iasereze aceasta in procesul verbal de şedinţa, in termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţa despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. Art32. Consiliul director este organul de conducere si administrare al Asociaţiei, compus din şapte membri aleşi de adunarea generala pe o perioada de 2 ani. Membrii Consiliului director pot fi rcalesi. Art33. Consiliul director este condus de un preşedinte si de un vicepreşedinte care sunt aleşi de către Consiliul Director, cu votul majorităţii simple a membrilor consiliului, din rândul membrilor Consiliului director, pe o perioada de 2 ani, putând fi realesi.

Art.34. Pot fi membri in Consiliul director si persoane care ocupa funcţii de conducere in cadrul instituţiilor si autorităţilor publice membre ale Asociaţiei deoarece, intre altele, scopul respectivelor autorităţi si instituţii, in calitatea lor de membre asociate, este de a sprijini activitatea Asociaţiei.

Art.35. La lucrările Consiliului director pot fi invitaţi reprezentanţi ai administraţiei publice centrale si locale, ai mass-mediei precum si ai diferitelor instituţii si organizaţii cu scopuri si activităţi similare din tara si străinătate. In mod obligatoriu, la şedinţele Consiuliului director va participa directorul executiv al Asociaţiei sau, in lipsa acestuia, o altă persoană împuternicită de acesta

Art36. Consiliul director se întruneşte, de regula, o data pe luna, sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea

8


preşedintelui sau a directorului executiv, si asigura conducerea Asociaţiei in intervalul dintre Adunările

Generale.

Art37. Convocarea Consiliului director se face cu cel puţin 3 zile inainte de data întrunirii. Convocatoml

trebuie sa conţină ziua, ora si locul unde se desfăşoară şedinţa precum si ordinea de zi preliminară O data cu

convocarea se comunica membrilor Consiliului si celorlalţi invitaţi faptul ca materialele ce urmează a fi supuse

dezbaterii vor fi puse la dispoziţia acestora la sediul Asociaţiei.

Art.38. Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului director este necesara prezenta a eel pulîn jumătate din

numărul total al membrilor Consiliului.

Daca Ia prima convocare nu se intruneste numărul statutar de membri, se va face o noua convocare, stabilindu-

se un nou termen de minim 2 zile, convocarea putandu-se realiza prin orice mijloc. La cea de a doua convocare,

Consiliul director se va considera statutar constituit, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art39. Şedinţele Consiliului director sunt conduse de preşedintele in exerciţiu, in lipsa acestuia, de

vicepreşedinte sau, daca nici acesta nu poate fi prezent, de orice persoana delegata de preşedinte, din rândul

celorlalţi membri sau din rândul angajaţilor Asociaţiei.

înainte de deschiderea lucrărilor Consiliului director, se va verifica numărul membrilor prezenţi după lista

nominala, raportandu-se rezultatul verificării. Ordinea de zi va fi adusa la cunoştinţa membrilor prezenţi care o

vor putea modifica sau completa cu votul a jumalate plus unu din numărul acestora.

Ait4(). Dezbaterile si hotărârile Consiliului director sunt consemnate intr-un registru special de către secretar

desemnat de către preşedintele Consiliului director si vor fi certificate prin semnătura tuturor membrilor

Consiliului Director prezenţi la lucrările respective

Art41. Deciziile Consiliului director se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. Fiecare membru

are dreptul la un singur vot

Art42. Consiliul director are rolul de a coordona activitatea Asociaţiei si are următoarele atribuţii principale:

a), asigura punerea in executare a hotărârilor adunării generale;

b). prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si

cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociaţiei;

c). incheie acte juridice in numele si pe seama Asociaţiei;

d). aproba organigrama si politica de personal ale Asociaţiei;

e). dezbate problemele de interes general privind dezvoltarea si promovarea turismului ivite in perioada dintre

sesiunile adunării generale si care prezintă urgenta, sens in care adopta hotărâri cu concluzii si propuneri de

masuri corespunzătoare;

f). aproba majorarea fondului de salarii si de stimulare;

g). aproba contractul colectiv de munca si Regulamentul de ordine interna;

h). aproba programul de acţiuni viitoare ale Asociaţiei;

i). stabileşte grila de salarizare a personalului angajat al Asociaţiei;

j). aproba numirea si eliberarea din funcţie a angajaţilor Asociaţiei;

9


k). stabileşte si nurr\este reprezentanţii Asociaţiei in societăţile comerciale înfiinţate de Asociaţie;

1). stabileşte taxe! si tarifele pentru serviciile prestate de Asociaţie precum si scutirile sau reducerile de care pot

beneficia membrii cotizând la unele servicii;

m). stabileşte diverse strategii si masuri pentru realizarea scopurilor Asociaţiei, astfel cum acestea au fost

precizate in prezentul statut;

n). analizează si aproba sau respinge cererile de primire in Asociaţie;

o), aproba rapoartele prezentate de directorul executiv;

p). holaraste excluderea membrilor asociaţi, in cazurile expres prevăzute in prezentul statut, cu votul a doua

treimi din numărul membrilor consiliului;

q). convoacă adunarea generala extraordinara, cu votul a doua treimi din numărul membrilor sai;

r). numeşte comisia de negociere individuala a salariilor,

s). hotărăşte afilierea Asociaţiei la diverse organisme naţionale sau internaţionale;

t). hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;

u) supune aprobării adunării generale Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Colegiului.

v). indeplinestc once alte atribuţii care vizează coordonarea activităţii Asociaţiei,

Art.43. Hotărârile luate de Consiliul director in limitele legii, ale actului constitutiv si ale prezentului statut sunt

obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la şedinţa sau au votat Împotriva.

Art44- Hotărârile Consiliului director contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiile cuprinse in prezentul

statut pot fi atacate in justitite de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la şedinţa in cauza sau care au

votat împotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de şedinţa, in termen de 15 zile de la data

când au luat cunoştinţa despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art45. Pentru participarea la lucrările Consiliului Director, membrii prezenţi au dreptul la o indemnizaţie de

şedinţa, in cuantumul stabilit prin hotărâre a adunării generale.

Art46. Preşedintele Consiliului Director este si preşedintele Asociaţiei. Preşedintele reprezintă si angajează

administrativ si juridic intersele asociaţiei. Preşedintele este ales de către Consiliul Director din rândul

membrilor acestuia

An 47. Preşedintele are următoarele atribuţii principale:

a)   exercita Întreaga sa autoritate si competenta pentru a determina înfăptuirea scopului Asociaţiei, respectarea statutului si a legislaţiei;

b)  estioneaza conturile curente ale asociaţiei;

c)  onvoaca si conduce şedinţele Consiliului Director;.

d)  cprezinta Asociaţia in relaţiile cu terţii;

e)  propune numirea cenzorului si a supleantului acestuia;

d). reprezintă Asociaţia in relaţiile cu tertii;propune numirea cenzorului si a supleantului acestuia;

f)      conduce lucrările adunării generale;

g)  stabileşte, conform procedurilor din ROF, sarcini pentru membrii Consiliului Director


h) intocmcstc împreuna cu membrii Consiliului Director rapoarte anuale de activitate, supuse spre analiză şi/sau aprobare Adunării Generale;

i) îndeplineşte si alte funcţii stabilite de către Adunarea Generala sau CD; Ait48. Vicepreşedintele Consiliului director arc următoarele atribuţii principale:

a), acţionează pentru a determina înfăptuirea scopurilor Asociaţiei si pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului director,

b). înlocuieşte in funcţie pe preşedintele Consiliului director, in cazul lipsei justificate a acestuia, prin delegare de atribuţii.

c). face propuneri Consiliului director pentru îmbunătăţirea activităţii Asociaţiei.

Art.49. Secretarul Asociaţiei este direct responsabil de păstrarea documentelor de constituire, a hotărârilor si deciziilor adoptate, de buna desfăşurare a Adunărilor Generale si ale şedinţelor Consiliului Director. Poate îndeplini orice alte sarcini date de Preşedintele Asociaţiei in limitele legii. Art.50. Calitatea de membru al Consiliului director inceteaza: a), la data expirării mandatului, daca nu a fost reales; b). prin renunţare expresa; c). prin deces sau punere sub interdicţie;

d). prin revocare, in situafia in care eel condamnat printr-o sentinţa penala definitiva, in situafia in care a compromis imaginea si in|i£resele Asociaţiei, respectiv in situaţia in care dovedeşte lipsa de interes in îndeplinirea mandatului incredinlat

Revocarea se hotărăşte de Consiliul director cu votul a 2/3 din numărul total de mebrii si măsura poate fi contestata de persoana in cauza, fiind pusa pe ordinea de zi a primei adunări generale care va hotăra in privinţa acesteia

e). prin incetarea calităţii de membru asociat a persoanei juridice pe care o reprezintă in cadrul Asociaţiei. In locul devenit vacant se va coopta un alt membru de către Consiliul director, cooptare ce va fi supusa aprobani primei adunări generale.

Art.51. Organul de control al Asociaţiei este cenzorul, care este înlocuit, in lipsa, de către un supleant ArL52. Cenzorul si supleantul sunt numiţi pe termen de 2 ani de adunarea generala, la propunerea Consiliului director, din rândul persoanelor fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia speciala in materie.

Art.53. Cenzorul va fi remunerat pentru activitatea depusa in condiţiile si in cuantumul stabilite prin decizie a Adunării Generale.

Art54. Cenzorul răspunde pentru activitatea sa numai in fata adunării generale.

Art55. Cenzorul verifica modul in care este administrat patrimoniul asociaţiei, verifica executarea bugetului, precum si operaţiile financiar-contabile, supraveghează regularitatea evidentelor si prezintă adunării generale raportul sau. In afara acestor rapoarte, cenzorul va întocmi procese verbale in care va consemna toate constatările, conciuziiie si recomandările sale, acte ce vor putea h~ prezentate in şedinţele Consiliului director.

II


Rapoartele si procesele verbale ale cenzorului se inscriu intr-un registru special.

Art.56. In cazul constatării unor nereguli grave, cenzorul poate cere convocarea adunării generale extraordinare. Art57. Cenzorul poate sa-si exercite oricând dreptul sau de control, pe baza de tematica sau inopinat, dar nu mai puţin de o data pe semestru.

CAPITOLUL VH - VENITURI ŞI CHELTUIELI

ART. 58. Veniturile asociaţiei provin din:

a)  cotizaţiile şi contribuţiile membrilor asociaţieiei, precum şi eventualele taxe de înscriere în valoarea stabilită de Adunarea Generală şi în limitele aprobate cu această destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale respective.

b)    donaţii, sponsorizări şi legate;

c)    alte resurse financiare primite de la bugetele locale, judeţene şi de stat;

d)  venituri realizate din activităţi economice directe;

e)    alte surse legal prevăzute de legislaţia în vigoare privind organizaţiile non-profit.

ART. 59. Veniturile obţinute de asociaţie se folosesc exclusiv în vederea realizării scopului şi

obiectivelor prevăzute în statut.

ART. 60. Anul financiar începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an şi se încheie la data de 31

decembrie, cu excepţia primului an, când începe la data înregistrării asociaţiei ca persoană juridică.

ART. 61. Activitatea economico-financiară a asociaţiei se desfăşoară pe baza bugetului de venituri

şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală.

ART. 62. Contabilitatea Asociaţiei este ţinută de un contabil desemnat de către Consiliul Director.

Contabilul nu trebuie să fie în mod obligatoriu membru al Asociaţiei.

CAPITOLUL VID - ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

ART. 63. Asociaţia poate fi dizolvată prin hotărârea Adunării Generale luată cu votul a 2/3 (două

treimi) din membrii asociaţiei.

ART.  64.  Lichidarea Asociaţiei  se va face în conformitate cu dispoziţiile din  Ordonanţa

Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările şi completările

ulterioare.

ART. 65. întregul activ al asociaţiei se va atribui, după lichidare, unei alte asociaţii sau societăţi

nepatrimoniale având un obiect de activitate similar sau apropiat, după cum va hotărî Adunarea

Generală, cu respectarea prevederilor legale.

12


CAPITOLUL IX
 
DIRECTORUL EXECUTIV ŞI APARATUL TEHNIC EXECUTIV AL ASOCIAŢIEI

ART. 66.   Consiliul director numeşte un director executiv având calitatea de imputerniciŢi cu

funcţii executive ai Consiliului director şi având statutul juridic de angajat al Asociaţiei.

Art. 67. Directorul executiv are următoarele atribuţii:

a), angajează patrimoniul Asociaţiei, gestionează si administrează resursele acesteia, sens in care

semnează contracte in numele Asociaţiei, dar numai in baza mandatului scris dat de Consiliul

Director, si ia masurile curente necesare, in concordanta cu hotărârile adunării generale si ale

Consiliului director, respectând legislaţia in vigoare si prevederile prezentului statut, urmărind o

cat mai buna funcţionare a activităţii Asociaţiei;

b). participa la lucrările adunării generale si ale Consiliului Director, pregăteşte si prezintă periodic

rapoarte privind activitatea proprie cat si a Asociaţiei, precum si alte materiale, conform ordini de

zi stabilite pentru şedinţa;

c).  urmăreşte si  decide  luarea  de masuri,  potrivit competentelor sale, pentru  aducerea la

indeplinire, la termenele stabilite, a sarcinilor ce-i revin ca urmare a hotărârilor adunării generale si

ale Consiliului director;

d). angajează, asigura instruirea, promovează, recompensează, sancţionează si eliberează din

funcţie personalul salariat sau colaboratorii externi ai Asociaţiei cu aprobarea Consiliului Director.

e). exercita  întreaga sa autoritate si  competenta  pentru realizarea scopului  si  obiectivelor

Asociaţiei, pentru aducerea la indeplinire a hotărârilor adunării generale si ale Consiliului director,

sens in care poate da mandat si altor persoane fizice din cadrul Asociaţiei, situaţie care nu-1

exonerează de propria răspundere.

ART. 68.   Preşedintele şi Consiliul Director şi de Administraţie poate delega administratorului

delegat orice atribuţie care revine acestora potrivit prezentului statut sau potrivit legii.

ART. 69. Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa şi pentru îndeplinirea

atribuţiilor ce-i revin, administratorul delegat al Asociaţiei beneficiază de un aparat tehnic-

executiv, pe care îl conduce şi coordonează.

ART.  70.  Aparatul  tehnic-executiv al  Asociaţiei este structurat  pe departamente, conform

organigramei şi a statului de funcţii aprobate de Consiliul Director.

13


CAPITOLUL X REGULAMENTUL INTERN

ART. 71. Regulamentul intern este adoptat cu majoritatea membrilor asociaţiei. Prin Regulamentul intern se stabilesc detaliat atât drepturile şi obligaţiile membrilor Asociaţiei, cât şi modul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei şi a aparatului tehnic-executiv al acesteia. De asemenea se stabileşte procedura de aplicare a sancţiunilor şi modalitatea practică de soluţionare a eventualelor neînţelegeri intervenite între doi sau mai mulţi membrii ai asociaţiei.

CAPITOLUL XI DISPOZIŢII FINALE

ART. 72. Asociaţia are ştampilă şi însemne proprii.

ART.  73.  Asociaţia are obligaţia să mediatizeze calitatea de membru a  tuturor unităţilor

administrativ-teritoriale care compun asociaţia, în toate activităţile şi proiectele desfăşurate.

ART. 74. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfăşura întreaga activitate a

Asociaţiei.

ART. 75. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare,

incidente activităţii Asociaţiei, precum şi cu prevederile Regulamentului Intern al Asociaţiei,

atunci când acesta va fi adoptat.

ART.  76.   Prezentul  statut  intră  în vigoare  prin  aprobarea  Adunării  Generale  în  şedinţa

extraordinară de constituire, organizată de comitetul de iniţiativă pentru constituirea asociaţiei.

Este alcătuit din XI capitole şi 76 de articole şi a fost redactat în --------------------------------------  de

exemplare originale.

SEMNĂTURILE ASOCIAŢILOR

14'""■ 111România

Judeţul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

Direcţia Integrare Europeana, Mediu şi Programe


 


 

APROBAT VICEPRIMAR NICOLAE NEM RSCHI


REFERAT

Consultând adresa nr. 24013/ 22.02.2007 a Asociaţiei Naţionale prin care se propune participarea municipiului Constanţa la procesul de constituire a unei asociaţii care să promoveze turismul litoral.

Considerând utilă o abordarea integrată, alături de ceilalţi parteneri interesaţi, a problemelor cu care se confruntă în prezent turismul litoral românesc.

în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005.

Potrivit art. 38 alin.7 lit. a şi c şi ale ari. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

Propunem participarea municipiului Constanţa, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - LITORAL, conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 48918 / 01.02.2007 eliberată de Ministerul Justiţiei.

Scopul constituirii acestei asociaţii îl constituie dezvoltarea şi promovarea, atât în ţară cât şi în străinătate, a turismului din judeţul Constanţa, precum şi acordarea unui sprijin activ pentru implementarea strategiilor de dezvoltare a turismului constănţean acceptate şi aprobate de către autorităţile administraţiei publice locale.

DIRECTOR EXECUTIV

ANI MERLA