Hotărârea nr. 82/2007

Hotarare privind aprobarea garantarii unui imprumut intern in valoare de 21.359.987 EURO valuta de contract

ROMÂNIA

JUDEŢUL. CONSTANTA.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CONSTANTA


 

 


 

HOTĂRÂREA

privind aprobarea garantării unui împrumut intern în valoare de 21.359.987 EURO valuta de contract

în temeiul prevederilor art.46 alin.(1) şi (2) lit.b), precum şi ale art.1207 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Având in vedere Legea datoriei publice nr.313/2004, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;

Ţinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, coroborate cu cele ale art.3 alin.(4) din Legea datoriei publice nr.313/2004, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

Luând act de expunerea de motive a primarului Radu Ştefan Mazăre, în calitatea sa de iniţiator, înregistrata sub nr.28425/02.03.2007 , de raportul Direcţiei Financiare , înregistrat sub nr. 28423/02.03.2007, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.1;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local/ refinantarea datoriei publice locale, a căror documentaţie tehnico-economica/ nota de fundamentare a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 118/27.03.2006 si 437/25.10.2006 privind lucrările de ramforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA HOTĂRĂŞTE:

Art.1.- Se aprobă garantarea plaţilor efectuate de către S.C.I.L Confort Urban pentru partea creditata de 80% din contract prin avalizarea Biletelor la Ordin, în valoare de 21.359.987 EURO valuta de contract, cu o maturitate de 4 ani.

Art.2.- Garantarea prevăzuta la art.1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local/refinantarea datoriei publice locale, respectiv realizarea lucrărilor de ramforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta.

Art.3.- Valoarea totala a datoriei garantata de Primăria Municipiului Constanta va fi înscrisa in registrul de evidenta a datoriei publice locale si se va raporta anual prin situaţiile financiare.

Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Constanta.

Art.5.-      Prezenta       hotărâre      se      comunică,       prin       intermediul secretarului   Consiliului Local Municipal Constanta . , în termenul        prevăzut de lege   Primarului Municipiului  Constanta   , S.C.I.L CONFORT URBAN  şi Prefectului Judeţului    Constanta      şi se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet www.primaria-constanta.ro

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

Contrasemnează:

SECRETARUL

(prenumele   şi   numele)


NR.82/07.03.2007


 

                     ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
 PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTA DIRECŢIA FINANCIARA               
Nr.28423/02.03.2007


RAPORT

privind aprobarea garantării unui împrumut intern în valoare de 21.359.987 EURO valuta de contract

Constatând   necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local/refinantarea datoriei publice locale , a      căror      documentaţie      tehnico-economica/ nota      de fundamentare a fost a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr.118/27.03.2006 si 437/25.10.2006 privind lucrările de ramforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta propunem garantarea plaţilor efectuate de către S.C.I.L Confort Urban pentru partea creditata de 80% din contract prin avalizarea Biletelor la Ordin, în valoare de 21.359.987 EURO valuta de contract, cu o maturitate de 4 ani.

Garantarea prevăzuta se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local/refinantarea datoriei publice locale, respectiv realizarea lucrărilor de ramforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din Municipiul Constanta.

Valoarea totala a datoriei garantata de Primăria Municipiului Constanta va fi inscrisa in registrul de evidenta a datoriei publice locale si se va raporta anual prin situaţiile financiare.


DIRECTORT EXECUTIV Ec.Marcela Frigioiu