Hotărârea nr. 81/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 278/2005 pentru modificarea HCLM nr. 33/2005 privind aprobarea PUD - Ansamblu rezidential 5 imobile locuinte, Faleza Nord, langa bl. FZ 29 proprietate SC BIZART GROUP SRL


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind modificarea HCLM nr. 278/2005

pentru modificarea HCLM nr. 33/2005 privind aprobarea PUD - Ansamblu rezidenţial 5 imobile locuinţe,

Faleză Nord, lângă bl. FZ 29 proprietate SC BIZART GROUP SRL

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 07.03.2007.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere Legea nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit "c" si alin. (5), lit "c" şi art 120   , alin (1), lit. b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea HCLM nr. 278/2005 pentru modificarea HCLM nr. 33/2005 privind aprobarea PUD - Ansamblu rezidenţial 5 imobile locuinţe, Faleză Nord, lângă bl. FZ 29, teren în suprafaţă de 7366 mp, proprietate SC BIZART GROUP SRL. în sensul schimbării regimului de înălţime, de la S+D+P+11E la S+D+P+13E, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul, identificat cu nr. cadastrale 10777 şi 10776, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 30999 şi nr. 31000 aşa cum rezultă din încheierile nr. 3635/2005 şi, respectiv, 3826/2005 eliberate de OCPI Constanţa, este proprietate SC BIZART GROUP SRL conform contractelor de vânzare - cumpărare autentificate sub nr. 399/2005 şi sub nr. 506/2005 la Biroul Notarului Public Mariana Iosif.

Art. 2 - Celelalte articole ale HCLM nr. 278/2005 rămân neschimbate.

Art. 3 — Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC BIZART GROUP SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.


040-41 -708105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA


Bd. Tomisnr 5l;Fax: 0040-Ul -708101;


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONSTANŢA                  

     NR.81/07.03.2007   


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 6467/23.01.2007

Urmare solicitării privind modificarea HCLM nr. 278/2005 pentru modificarea HCLM nr. 33/2005 privind aprobarea PUD - Ansamblu rezidenţial 5 imobile locuinţe, Faleză Nord, lângă bl. FZ 29, teren în suprafaţă de 7366 mp, proprietate SC BIZART GROUP SRL.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul, identificat cu nr. cadastrale  10777 şi  10776, este

proprietate SC BIZART GROUP SRL conform contractelor de vânzare - cumpărare autentificate sub nr.

339/2005 şi sub nr. 506/2005 la Biroul Notarului Public Mariana Iosif.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective în regim maxim de înălţime

P+10E.

Folosirea actuală a terenului - teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 7366 mp. se află în municipiul

Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune modificarea regimului de înălţime a construcţiilor de la

S+D+P+l IE la S+D+P+l 3 E.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - se menţine.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+D+P+l3E

P.O.T. aprobat = 23,07 %                  C.U.T. aprobat = 2,65

P.O.T. propus = 21%                          C.U.T. propus = 3,42


Piese scrise

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 3775/2006

Documentaţia prezentată conţine : Piese desenate

-  Situaţia existentă se. 1:500

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor sc.l :500

-  Reglementări sc.l :500

-  Secţiuni prin teren

-  Volumetrie Avize

-  Aviz Mediu nr. 9079 RP/2007

-  Aviz Statul Major General nr. D/7001/2006

PROPUNERI SERVICIU :

Elaborat,
Criştina STAMAT

Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 278/2005 pentru modificarea HCLM nr. 33/2005 privind aprobarea PUD^<Affsa~nife|u rezidenţial 5 imobile locuinţe, Faleză Nord, lângă bl. FZ 29. teren în suprafaţă de 7^66 mp, proprikate SC BIZART GROUP SRL, în sensul schimbării regimului de înălţime, de fa S+D+P+l IE la S+D+P+13E.

Director Urbanism,

Arh.Toma Ionut


STRADA PESCARILOR

1 -‘ iMDEIL D+P+3E

gerohav

Wj ’&T'mW


iMSTîTUTUL SE GCORCICA Si G


APROBAT PRIN MCLM 278/ Î1 05 2X5


bb Beeee


3 LOC F2 25 SC G


SITUAȚIA EXISTENTA

ARIE TEREN

ARIE CONSTRUITA

ARIE DESFASURATA

7366.00 mp Omp Omp

POT

0%

L C.U.T.

0


7366.00 mp 1550,00 mp 24425.00 mp 21.00 % 3.31


SITUAȚIA PROPUSA

ARIE TEREN

ARIE CONSTRUITA

F7366,00 mp | 1550.00 mp ]

ARIE DESFASURATA 25225.00 mp POT    21,00%

I C.U.T.

3.42


Tt

EffiTtET

STR HTWBNRfc CQNSTAMfA

Denumire

8.R.L. CQMSTAWTA

TB,f«.Mi/SiZ54C

PROIECTARE SI COMSUIFHT;

il C0R3TRUCT1I

WWW

sc-tertet-sr

hone pq

Beneficiar

PROIECTAT

Arh. A. Bescuca

SCARA î

DESENAT

Arh. A. Bescuca

1 1000

VERIFICAT

Arh. A. Bescuca

DATA

SEF PROIECT

Arh. A. Bescuca

dec 2006

CONSTANTA, FALEZA NORD. ZONA 8L FZ 20


DI IR PLAN URBAN,ST,C r UU DE DETALIU

rtttMRare HCLtt tn Oi OV 2001i» Jcmal jKttknkaeM rețiiniilui de lllultlmt lh    UE rtir»

3 REGLEMENTARI urbanisticePLAN DE ÎNCADRARE IN ZONALEGENDA

—    LIMITA ZONA STUDIATA

—    LIMITA TEREN AFERENT P.U D.

CONSTRUCȚII EXISTENTE CARE SE MENȚIN CONSTRUCȚII PROPUSE


PARCARE PROPUSA

ALINIAMENT PROPUS

TEREN LIBER NECONSTRUIT

ZONA LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 3 LOCUINȚE COLECTIVE J BIROURI SI SEDII DE FIRMA J SPATII COMERCIALE □ DEPOZITARE [ CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE

SPATII VERZI

▲ ACCESE AUTO A ACCESE IMOBILE

<’> REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

modificare MCLM 278 / 25.05 2005 In aanaul modificării regimului de InatJme la 2S+P+12E+13E retras


S.C. PIVE HOLDING S.A.

FAZA

REGLEMENTARI URBANISTICE

PUD

PLANȘA

A2