Hotărârea nr. 80/2007

Hotarare privind modificarea Anexei nr, II “ Stat de functii " - Serviciul Public Administrare Crese in subordinea Consiliului Local Constanta, aprobat prin HCLM 2/2006

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

                                               
HOTĂRÂRE
Privind modificarea Anexei nr,
II “ Stat de funcţii " - Serviciul Public Administrare Crese in suhordinea Consiliului Local Constanta, aprobat prin HCLM

                                                    2/2006.

           Consiliul Local Municipal Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 30.01.2007;
Luând in dezbatere expunerea de motive al d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei ni.5 , administraţie publica localajuridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti.

             Vazand Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.2/2006 , privind aprobarea Organigramei si Statului de funcţii la nivel de Serviciul Public Administrare Crese si referatul nr 314/19.01.2007 al Serviciului Public Administrare Crese in Subordinea Consiliului Local Municipal Constanta.

             In conformitate cu dispoziţiile Legii Bugetului de Stat nr.486/2006;

             In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit."b" si art. 120/7 alini lit "b" dm Legea ni. 286/2006 pentru modificarea si comple taie a Legii Administraţiei Publice Locale. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1     Se aproba modificarea art. 1 dm HCLM nr. 2/2006, in sensul ca vor fi 94 posturi in cadrul Serviciului Public Administrare Crese din care 3 de conducere si 91 de execuţie. Art 2   Se înfiinţează postul de consilier juridic cu studii superioare, grad debutant in cadrul Biroului Personal, Resurse Umane, Contabilitate.


 

Alt, 3 Se schimba funcţia de Diiector General Economist in Director General Consilier, studii superioare IA.

Art.4 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public Administrare Crese ,afîat in subordinea Consiliului Local Municipal Constanta.Directiei Financiar e,Direc trei Administraţiei Publice Locale ,in vederea aducem la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de   25    consilieri, din 27 membrii.

Constanta

NR.80/30.01.2007                                                       Preşedinte şedinţa,

STOICA GHEORGHE

 

ROMANȚA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL    ANEXA II

LAHCLM XQ/Zcv*

STAT DE FUNCȚII

SERVICIUI PUBLIC ADMINISTRARE CRESE IN SUBORDINE A CONSILIULUI LOCAL Constanta

NR

CRT

FUNCȚIA

NIVEL POST

STUDII

GR.AD /

TREAPTA

PROFESIONALA

NR.

POSTURI

J

1

DIRECTOR GENERAL CONSILIER

CONDUCERE

S

IA

1

•>

tj

—-

DIRECTOR ECONOMIC ECONOMIST

CONDUCERE

s

IA

1

PERSONAL- SANITAR SUPERIOR ȘI MEDIU

3

MEDIC

EXE'.. UTIE

s

i    !

4

ASISTENTA PEDIATRU PRINCIPAL ȘEFA

EXECUȚIE

PL

5

c

ASISTENTĂ PEDIATRA PRINCIPALA

EXECUȚIE

PL

-

11

6

ASISTENTĂ PEDIATRA

EXECUȚIE

PL

I

SORA PEDIATRA PRINCIFALA

EXECUȚIE

M

o

3

S

SORA PEDIATRA

EXECUȚIE

M

-

O

Zz

9

EDUCATOR-PUERICULIOR

EXECUȚIE

PL

-

0

i.

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

10

INFIRMIERA

; EXECUȚIE

Ța

■Ț—

1

124

11

ÎNGRIJITOARE

EXECUȚIE

IG

1

! ’

1 16    I

12

SPĂLĂTOREASĂ

EXECUȚIE

|G

Li

16

PERSONAL BUCĂTĂRIE

13

BUCĂTAR

1 MUNCITOR IV

EXECUȚIE

i

G

PERSONAL- TESA

BIROU PERSONAL RESURSE UMANE-CONTÂBILÎTATE

14

ȘEF BIROU

CONDUCERE

M

IA

1

15

CONTABIL

EXECUȚIE

M

1

1

16

INSPECTOR

SPECIALITATE

RESURSE-UMANE

EXECUȚIE

M

II

1

17

hjT-

Io

REFERENT RESURSE UMANE

EXECUȚIE

M

IA

1

CONSILIER JURIDIC

EXECUȚIE

s

DEBUTANT

19

CASIER

EXECUȚIE

M

I

1

COxMPARTIMENT APROVIZIONARE 077 T

20

MERCEOLOG

EXECUȚIE ' M

-c-

IA

- —1

11

21

MAGAZIONER

CENTRAL

EXECUȚIE [TT

|

I

L

LUCRĂTOR

COMERCIAL

EXECUȚIE | M

1

U-

'1

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE

23

TEHNICIAN

EXECUȚIE

SSD

'.IA

‘ 1

1 1 1

24

LACAȚU§

EXECUȚIE

| M

in

11

25

| ELECTRICIAN

EXECUȚIE

|M

, Ii

Cj

| 26

ȘOFER

EXECUȚIE

IM

11I

i

“T ~ S

MUNCITOR

EXECUȚIE

Ct

-

ȚT

NECALIFICAT    i

1

1

i_1

RECAPITULATIE

TOTAL POSTURI    94

FUNCȚII CONDUCERE    3

FUNCȚII EXECUȚIE    •    9 i

POSTURI CU STUDII SUPERIOARE    4

POSTURI CU STUDII SUPERIOARE DE SCURTA DURATA 1 POSTURI CU STUDII LICEALE SAU POSTI ICEALE    35

POSTURI CU STUDII GENERALE    54

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

^OicA