Hotărârea nr. 8/2007

Hotarare privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta pe anul 2007

                    ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 


HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta    pe anul 2007

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din
data de 30.01.2007;

Având in vedere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre , referatul Direcţiei Financiare nr.9342/25.01.2007 si avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat;

Vazand dispoziţiile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicata;

Având .in vedere prevederile Legii 273/ 2006 privind finanţele publice
locale , H.C.L.M. nr351/2001, H.C.L.M. nr353/2001 , H.C.L.M. nrl50/2002,
H.C.L.M.  nr437/2002,
           H.C.L.M.   nr  598/2002,  H.C.L.M.  nr320/2002,

H.C.L.M. nr 209/2003, H.C.L.M. nr91/2004, H.C.L.M. nr276/2004, H.C.L.M. nr90/2004, H.C.L.M. nr267/2004, H.C.L.M. nr277/2004. H.C.L.M. nrl 18/2006, H.C.L.M. nr316/2006, H.C.L.M. nr437/2006    ;

în temeiul prevederilor art.38 alin. 2 lit. a , alin. 3 lit. c si art.1207 alin.l lit. b din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea din Legii administraţiei publice locale nr/215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se majorează capitalul social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta, societate cu acţionar unic Consiliul Local al municipiului Constanta,


cu suma de 2.850 mii ron. Distribuirea valorica efectuata cu ocazia majorării capitalului social va avea următoarea destinaţie :

-        extindere si reabilitare sistem public de iluminai (Energia, Palazu Mare, Km 4-5)   si modernizare iluminat public ornamental, cu suma de 1.900 mii ron

-        reabilitare , intretinere si reparaţii fântânii existente , cu suma de 640 mii ron;

-        utilaje independente , cu suma de 310 mii ron ;

Art.2 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarire Direcţiei Financiare, Serviciului "Audit Intern'' din cadrul Primăriei , S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. in vederea aducerii la Îndeplinire si spre ştiinţa. Prefecturii judeţului Constanta .

Adoptata de un număr de 26 consilieri din 27  membri

PREŞEDINTELE   SEDINTEI .                            CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

Constanta
Nr. 8/30.01.2007


 


 \


ROMÂNIA
 JUDEŢUL CONSTANTA
PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTA DIRI-CTIA FINANCIARA NR.9342/25.01.2007

RAPORT


 


privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta pe anul 2007

 

Conform Legii nr.326/28.06.2001 privind serviciile publice de gospodărie comunala , cu modificările ulterioare , si a Hotărârilor de Consiliu nr.351/2001 , H.C.L.M. nr353/2001 , H.C.L.M. nrl 50/2002, H.C.L.M. nr437/2002, H.C.L.M. nr 598/2002, H.C.L.M. nr320/2002, H.C.L.M. nr 209/2003, H.C.L.M. nr91/2004, H.C.L.M. nr276/2004, H.C.L.M. nr90/2004, H.C.L.M. nr267/2004, H.C.L.M. nr277/2004, H.C.L.M. nrl 18/2006, H.C.L.M. nr316/2006, H.C.L.M. nr437/2006, se deleagă gestiunea străzilor, trotuarelor, aleilor si parcărilor, indicatoarelor rutiere, fantinilor arteziene si sistemul de semaforizare aliate in patrimoniul municipiului Constanta către S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. prin majorarea capitalului social si ca urmare finanţarea cheltuielilor privind majorarea capitalului social Ia S.C.I.L. Confort Urban se poate face din buget local , din fondul de rulment constituit conform legii si din taxele speciale incasate in municipiul Constanta .

întrucât Primăria municipiului Constanta participa cu aport la capitalul social, consideram necesara si oportuna majorarea capitalului social cu suma de   2.850 mii ron , suma va avea următoarea destinaţie :

-        extindere si reabilitare sistem public de iluminat (Energia. Palazu Marc, Km 4-5) si modernizare iluminat public ornamental , cu suma de  1.900 mii ron;

-        reabilitare , intretincre si reparaţii fântânii existente ,   cu suma de 640 mii ron;

-        utilaje independente , cu suma de 310 mii ron ;

DIRECTOR EXECUTIV Ec.Marcela FRIGIOIU