Hotărârea nr. 79/2007

Hotarare privind transmiterea terenului in suprafata de 50,00 mp situat in municipiul Constanta, Statiunea Mamaia, proprietatea Municipiului Constanta, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea Consiliului Judetean Constanta

      ROMÂNIA

  JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind transmiterea terenului in suprafaţa de 50,00 mp situat in

municipiul Constanta, Staţiunea Mamaia, proprietatea Municipiului

Constanta, din administrarea Consiliului Local al municipiului

Constanta, in administrarea Consiliului Judeţean Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa din data de 30.01.        2007:

Luind in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre. raportul Comisiei nr.2 — Urbanism. Comisiei nr. 5 - juridica si referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 11080/29.01.2007

Având in vedere adresa Consiliului Judeţean Constanta nr. 11028/29.01.2007 prin care se solicita darea in administrare a terenului pentru realizarea unui Centru de informare turistica;

In baza prevederilor art. 9, alin 3 din HG nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a staţiunilor turistice;

In conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Vazand HCLM 110/2005, privind centralizaea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Constanta;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit. V, alin.5, lit. "a", art. 46, alin. 2A1, art. 125 alin.! si al art.l20A7, alin. 1, lit b din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea -Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art.l - Se aproba transmiterea terenului in suprafaţa de 50,00 mp situat in Staţiunea Mamaia, zona Cazino, proprietate publica a municipiului Constanta, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea Consiliului Judeţean Constanta, in scopul realizării unui Centru de informare turistica, pe perioada existentei construcţiei conform planului de situaţie ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 - Predarea-Primirea terenului se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Direcţia Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si Consiliul Judeţean Constanta

Art.3 - Compartimentul comisiilor Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotărâre Consiliului Judeţean Constanta, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Financiare si S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la Îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                        CONTRASEMNEAZĂ

STOICA GHEORGHE                                                    SECRETAR

                                                     MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr.79/30.01.2007

■ ‘CLM NR.


încadrare in zona\~"C~ \


\

V*


<? i


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

Stațiunea Mamaia —zona Cazino S = 50,00 mpANEXA LA HCLM NR.jf0 AWr '


ÎNCADRARE in zonai VIZAT $***£ f^SCHlW


Nr

Data


Ser*


CA


dJ