Hotărârea nr. 78/2007

Hotarare privind completarea H.C.L.M. nr. 470/2004 pentru aprobarea "Strategiei locale privind alimentarea cu energie termica in sistem centralizat a municipiului Constanta", modificata si completata prin H.C.L.M. nr. 311/2006

                       ROMÂNIA

                       CONSTANŢA

                        MUNICIPIUL CONSTANTA

                        CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.M. nr. 470/2004 pentru aprobarea "Strategiei locale privind alimentarea cu energie termica in sistem centralizat a municipiului Constanta", modificata

si completata prin H.C.L.M. nr. 311/2006

Consiliul Local al Municipiului Constanţa. întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2007.

Luând in dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul comisiei nr. 3 de servicii publice, comerţ, turism si agrement, avizul comisiei nr.5 de administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti precum şi raportul RADET Constanta nr. 77/17.01.2007;

Având in vedere H.G. nr.462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006 -2009 calitatae si eficienta";

Vazand H.C.L.M. nr.470/2004 si analizând modificările aduse de Studiul de prefezabilitale si fezabilitate privind modernizarea energetica a clădirilor din municipiul Constanta supus aprobării;

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. "d'\ alin.6 lit. V pct. 14 si art. 1207 alin. 1, lit.b din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1 - Se completează anexa la H.C.L.M. 470/2004 pentru aprobarea "Strategiei locale privind alimentarea cu energie termica in sistem centralizat a municipiului Constanta" aprobata prin art.l, modificata si completata prin H.C.L.M. nr. 311/2006, cu Studiul de prcfezabilitate si fezabilitate privind modernizarea energetica a clădirilor din municipiul Constanta, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 - Celelalte prevederi ale H.C.L.M. nr. 470/2004 raman nemodificate.

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenia hotărâre Direcţiei Financiare şi Tehnic-achiziţii. RADET Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
      

SECRETAR,

Constanta

Nr.78/30.01.2007

STUDIU DE PREFEZABILITATE Șl FEZABILITATE PRIVIND MODERNIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
I

Beneficiar:

RADET CONSTANTA

BUCUREȘTI DECEMBRIE 2006

ATHenergS.R.L    S ocretate d e con s u Ita nta e ne rgeticâ

B-dul Magheru Nr S. Bl C. sc 3 et 7. ap 115 sector 1 București. România Cod Postai 010323 www. athener g ro    e-ma 11. co ntact@ath e ne rg ro

Tel. / Fax: +4021 -316 06.78

înregistrat la Registrul Comerțului Nr. J4 0/10479/2000    Cod fecal R13529276

STUDIU DE PREFEZABILITATE Șl FEZABILITATE PRIVIND MODERNIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

i

- Faza SpF -

Realizator:

S.C. ATH energ S.R.L.

Coordonator:

Praf Dr. fng. Dan CONSTANT!NESCU

Participant! ia elaborarea studiului:

■ Dr. Ing, Horia PETRAN

-    Irig. DipL Cristian PETCU

-    Ing. Dipf. Robert Marcel IVAN

-    Ing. Drd, Cristmel-lonuț CONSTANTIN

-    Ing. DipL Mihaela POPUSOI

-    Ing. DipL Răzvan NEAGOE

ATU energ S R L.    Societate de consultanță energetică

B-dui Magrieru Nr 9 61 C s: 3 n 7, ap 115 sector 1 București România Cod Postai ut 0323 wwwathenerg.ro    e-mail contaci@athenerg ro

Tel. / Fax: +4021 -315.86 73

Înregistrat ta Registrul Comerțului Nr J40/10479/2000    Cod fiscal R1352927G

CUPRINS

1 REDUCEREA CONSUMULUI DE CĂLDURA LA NIVELUL CLĂDIRILOR DE LOCUIT EXISTENTE PRIN APLICAREA UNOR SOLUȚII TEHNICE DE MODERNIZARE ENERGETICĂ .................................................................. 2

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE A CĂLDURII DIN CLĂDIRI 2 1 Descrierea situației existente pe tipuri de clădiri și de apartamente..........

...S ...5 .. 5

.10


2.1.1 încălzirea spațiilor....................................................................................

2.1.2. Apa caldă de consum................................................................................

2.2 Soluții de îmbunătățire simultan cu introducerea contorizăriî la nivel de

apartament................................................................................................................ 12

2 2.1 încălzirea spațiilor............................................................................................12

2.2.2 Prezentarea lucrărilor de reabilitare/modernizare a instalațiilor de

încălzire interioară. ................................................................................ .. 12

3 ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE A CONSUMURILOR DE CĂLDURĂ LA NIVELUL CONSUMATORILOR............................................. 15

3.1    încălzirea spațiilor locuite - blocuri ........................................ 15

3.2    Apa caldă menajeră...................................................................................................15

DE UTILITĂȚI


17


RECOMANDĂRI PRIVIND REDUCEREA CONSUMULUI TERMICE LA NIVELUL CONSUMATORILOR

5 ANALIZA COMPARATIVĂ, DIN PUNCT DE VEDERE FUNCȚIONAL, A SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE A AGENTULUI TERMIC SECUNDAR ÎN CLĂDIRI. 25

5 1. Sistemul actual..........................................................................................................25

5.2 Sistemul de tip mixt vertical - orizontal..............................................................27

6 CONCLUZII PRIVIND MODERNIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR DE LOCUIT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA ..................................................................30

ANEXA 1 Randamentul instalației de încălzire interioară .................. ........31

ANEXA 2 Repartizarea costurilor aferente încălzirii spațiilor -- . . -4- « — -4-4- - 44-4* (. X _ . » J . i. - . _ + 4 k 4 . ■ .......33

ATH erterg S.R.L.

Studiu de prefezabilitate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Data 12.2006

Pag 2

Faza SpF

1. REDUCEREA CONSUMULUI DE CĂLDURĂ LA NIVELUL CLĂDIRILOR DE LOCUIT EXISTENTE PRIN APLICAREA UNOR SOLUTH TEHNICE DE

I

MODERNIZARE ENERGETICĂ

Consumul de căldură aferent utilităților termice (încălzirea spatiilor și prepararea apei calde de consum) caracteristice clădirilor de locuit din România variază între circa 300 kWh/m2an în cazul clădirilor de tip bloc de locuințe și 550 kWh/m2an in cazul clădirilor individuale Aceste valori sunt de 3 - 5 ori superioare valorilor caracterizând clădiri similare din țările făcând parte din UE (amplasate în |urul paralelei de 45CN) Atașat consumului de căldură menționat se pune în evidență și un randament de utilizare a resurselor energetice, la nivelul României, de circa 0,475. unul din cele mai reduse din Europa în condițiile in care România este o țară importatoare de combustibil fosil Pe o scară a valorilor, cele mai reduse randamente sunt caracteristice clădirilor de locuit individuale dotate cu surse proprii de asigurare a căldurii și cele mai ridicate revin clădirilor colective dotate fie cu centrale termice fie cu sisteme de încălzire districtuală

Un alt aspect care plasează România printre țările cu un potențial semnificativ de reducere a consumului de căldură îl reprezintă rezistența termică scăzută a anvelopei clădirilor, cu valori dependente atât de materialele de izolație termică utilizate, căi și de configurația geometrică și structurală a clădirilor existente Consumurilor ridicate de căldură le revin și degajări importante de noxe (în special gaze care favorizează efectul de seră) Pe de altă parte atașând consumului de căldură, consumul de energie electrică și raportând valorile obținute la nivelul unei unități de locuire se generează o nouă plajă a valorilor eficienței de utilizare a combustibililor primari cu valori maxime pentru sisteme de hp cogenerare (termoficare) și cu valori minime pentru sistemele care furnizează separat cele două tipuri de utilități menționate Rezulta pe o finre logică, necesitatea unor intervenții care să conducă la.

-    reabilitarea / modernizarea sistemelor de tip cogenerare.

-    reducerea consumurilor de utilități la consumatori;

-    diminuarea "pierderilor" între sursă și consumatori și la nivelul fiecăruia

Unul din conceptele specifice activității de Dezvoltare Durabilă promovată la nivel mondial și care trebuie să coordoneze orice soluție de modernizare energetică. îl constituie managementul ulilităților la nivel de consumator, respectiv Demand Sid©

ATH energ S.R.L.

Studiu de prefezabilitate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Data 12.2QQ6

Pag 3

Faza SpF

Management. în raport cu activitatea generală de reducere a consumului de utilități și de creștere a eficienței de utilizare a resurselor de combustibili fosili, se desprind două activități obligatorii Ia nivelul clădirilor, după cum urmează

-    optimizarea consumului de utilități la nivelul consumatorului (clădiri) prin măsuri de modernizare atât la nivelul protecției termice cât și prin controlul și reglarea consumului de căldură la nivelul instalațiilor din clădiri

-    adoptarea unor proceduri eficiente și stimulative de măsurare a consumului de căldură la nivelul consumatorilor (apartamente).

în România s-a elaborat cadrul legislativ care permite elaborarea soluțiilor tehnice de modernizare a clădirilor existente, sub forma Ordonanței 29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 Totodată s-au elaborat prescripțiile tehnice care fundamentează activitățile de expertiză și diagnoză termică, certificare și audit energetic a clădirilor existente sub forma normatrvelor NP 047, NP 048 și NP 049-2000

Prescripțiile menționate răspund prin conținut exigențelor conținute în Directiva 2002/91/EC a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 15 Decembrie 2002. preluata în legislația autohtonă prin Legea 372/2005. având ca obiect Performanța Energetică a Clădirilor (PEC) PEC, conform articolului 2 aliniatul 2 reprezintă cantitatea de energie consumată în scopul asigurăm utilităților termice (încălzire, apă caidâ ventilare, climatizare) și electrice, în aliniatul 3 se subliniază că PEC este o valoare conținută Tn Certificatul Energetic al clădim (detaliat în literatura autohtonă în normativul NP 049 - 2000). Anexa Directivei prezentate conține soluțiile cadru care vor fi luate in considerare în analiza PEC dintre care se menționează

-    caracteristica termică a clădirilor existente, inclusiv etanșarea rosturilor mobile;

-    caracteristici ie instalațiilor de încălzire în furnizarea apei calde,

-    promovarea sistemelor de producere a energiei electrice prin cogenerare;

-    promovarea încălzirii districtuaie.

Ținând seama de cele enunțate anterior studiul de față conține elemente esențiale care sunt caracteristice clădirilor de locuit de tip bloc, ale căror instalații termice sunt racordate la sistemul de încălzire districtuală precum și o serie de soluții tehnice care pot fi aplicate în scopul reducerii consumului de utilități termice și realizăm condițiilor de confort termic șl fiziologic în clădirile de locuit existente

Studiul vizează indicii de consum energetic specifici unei clădiri medii reprezentativă precum și ai apartamentului mediu cu referire la Municipiul Constanta Orice activitate

ATH energ S,R.L

Studiu de prefezabilitaie si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Data 12.2006

Pag: 4

Faza SpF

concretă de modernizare energetică a clădirilor existente, cu referire la clădiri reale implică, conform Legii 325/2002, următoarele activități

-    expertiză, diagnoză (NP 049/2000)

-    certificare energetică (NP 049/2000)

-    audit energetic (NP 047/2000)

Urmare scenariilor de soluții care fac obiectul auditului energetic se stabilește soluția tehnică finală care va fi pusa in operă sub forma proiectului de execuție

Este esențial de reținut faptul că modernizarea energetică (cu referire la energia termică) a clădirilor existente conduce Ja reducerea necesarului de căldură de calcui în condițiile în care suprafața corpurilor de încălzire din spațiile încălzite nu se modifică. Consecința imediată a aplicării soluției de modernizare este reducerea temperaturii de retur a agentului termic

în consecință modernizarea energetică la nivelul consumatorilor (clădirilor) are impact asupra redimensionării sistemului de încălzire districtuală, asupra regimului funcțional la nivelul surselor și asupra regimului funcțional al PT actuale sau modernizate prin necesitatea menținerii stabilității hidraulice a rețelei de distribuție și asigurarea temperaturilor agentului termic corelate cu necesarul de căldură diminuat a, consumatorilor.

ATH energ S.R-L '

Studiu de prefezabilitate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Data 12.20QB

Pag 5

Faza SpF

2. MODERNIZAREA SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE A CĂLDURII DIN CLĂDIRI

2.1    Descrierea situației existente pe tipuri de clădiri și de apartamente

2.1.1    încălzirea spațiilor

încălzirea spațiilor locuite precum și a spațiilor comune din clădirile de locuit de lip bloc se realizează cu corpuri de încălzire (corpuri statice) dimensionate în conformitate cu standardele 1907 - (Standardele menționate s-au modificai în timp prin edițiile STAS 1907*52. STAS 1907-68. STAS 1907-80. STAS 1907-90 și SR 1907-97).

Sistemul de distribuție a agentului termic (apa caldă preparată central fie în CT de cartier, fie în PT) este de tip bitubular cu distribuție orizontală în subsolul tehnic sau într-un canal termic amplasat sub cota sistematizată a terenului și cu coloane verticale desfășurate pe înălțimea clădirii. Racordarea sistemului de distribuție la sistemul de încălzire districtuală se realizează cu sau fără dotarea cu vane de separație. Acest "punct" reprezintă și limita de proprietate între societatea care asigură furnizarea de agent termic și asociația de proprietari / locatari. Distribuția orizontală din subsol/canal termic este în majoritatea cazurilor de tip arborescent (sunt și cazuri in care este de tip inelar - Tickelmann). Pe ramuri sunt plasate vane cu rol de separare a circuitelor de agent termic La intrarea în bloc sau in punctul de separare de conductele de distribuție care traversează subsolul blocului către aiți consumatori (clădiri) sunt amplasate și contoarele de căldură în cazul în care blocul dispune de sistem propriu de Înregistrare a consumului de căldură Conductele de distribuție din subsol / canal termic sunt termoizolate cu vată minerală protejată la exterior cu carton bitumat. Termoizolarea se realizează fie separat pentru conductele de tur (ducere) șl de retur (întoarcere), fie include ambele conducte în subsol există și vane de golire a instalației care sunt utilizate in caz de avarii și defecțiuni produse în instalația interioară Apa rezultată din golirea instalațiilor este evacuată prin canalizarea existentă în subsol spre canalizarea stradala Se menționează că în subsolurile tehnice sunt amplasate și conductele de apă rece și apă caldă precum și cele de canalizare interioară a blocurilor

Din subsol se dezvoltă pe înălțime coloane verticale care alimentează cu agent termic (apa caldă) corpurile de încălzire amplasată în apartamente în majoritatea

ATH energ SRL,

Studiu de prefezabilitate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Data 12 2006

Pag 6

Faza SpF

cazurilor la baza coloanelor există robinete de separare, dar lipsesc vane de golire a coloanelor Coloanele nu suni izolate termic și străbat aparent spațiile încălzite. Racordarea corpurilor de încălzire se realizează prin conducte orizontale (cu pante care sâ permită evacuarea aerului) și cu robinete de tip colțar cu reglaj fix și cu reglaj mobil (practic reglajul mobil se limitează la manevre de tipul tot sau nimic)

Corpurile de încălzire din blocurile existente sunt in majoritatea tor confecționate din fontă (în spațiile de locuit) sau din oțel (bucătării și spații comune casa scărilor,etc,).

La partea superioară a clădirii coloanele sunt racordate la vase de aerisire care suni dotate cu robinete amplasate pe conducte care deversează fie pe terasă fie în subsolul tehnic Racordurile unesc conductele de lur ale tuturor coloanelor

Caracteristici funcționale - proiect

1    Sistemul de încălzire interioară a fost conceput pentru funcționare cu debit mastc constant asigurat la nivel de CT sau PT Nu există dispozitive de reglare a debitului de agent termic Racordul de intrare în bloc nu dispune de vană de realizare a presiunii diferențiale constante și in consecință întreg sistemul de distribuție se bazează pe ipotetica echilibrare hidraulică realizată prin diafragmele fixe amplasate pe conductele de distribuție a agentului termic secundar

2    La baza coloanelor nu sunt plasate nici măcar Ț-uri de reglaj în scopul echilibrări! hidraulice a distribuției interioare în consecință singura echilibrare se poate realiza din reglajul fix al robinetelor de la nivelul corpurilor de încălzire (colțar) dar in practică nu se efectuează

NOTĂ: Majoritatea robinetelor din dotarea corpurilor de încălzire sunt dezafectate fiind imobilizate în poziția deschis de depunerile de materii din apa vehiculată in sezonul de încălzire.

3. Aerisirea instalației, la punerea în funcțiune sau de câte ori este nevoie se tace teoretic, de către personalul de întreținere de la CT sau PT în fapt se realizează haotic de locatari

4 Agentul termic este vehiculat forțat cu ajutorul pompelor din CT sau FI Se practică golirea instalațiilor interioare de încălzire în sezonul cald, acestea urmând a fi umplute odată cu începerea sezonului de Încălzire (ex Municipiul București)

D

L

1


ATH energ S.R.L.

Studiu de pretez abili laie si fezabilitate privind modernizarea energetică a clâdinlor din Municipiul Constanța

Data 12.2006

Pag 7

Faza SpF

Caracteristici funcționale reale


1 Lipsa organelor de reglaj hidraulic funcționale la nivelul rețelei de distribuție a condus la o echilibrare hidraulică departe de cea prevăzută în proiect Diafragmele fixe sunt fie dezafectate, fie cu secțiunea de trecere parțial coimatatâ conducând la stabilirea unui regim de debite și presiuni complet diferit de cel proiectat Practic se constata variații ale indicilor de debit cuprinse intre 0 4 și 2,0 (aceste valori reprezintă rapoarte între debitul real și cel de proiect) ta blocurile racordate la sistem Aceste abateri au repercusiuni asupra cantității de căldură furnizată blocurilor

Consecințele globale sunt următoarele

• disconfort,

i

-    inechitate în facturarea căldurii în cazul aplicării sistemului paușal.

■ creșterea pierderii de sarcină hidrodinamicâ la nivelul conductelor de distribuție creșterea temperaturii de retur generai cu repercusiuni defavorabile în cazul

alimentării cu căldură de la CET-uri.

-*

Golirea și umplerea conductelor de distribuție se realizează in majoritatea cazurilor cu apâ netralată conducând la corodarea rapidă atât urmare depunerilor de materii organice și anorganice cât și urmare ciclului nefast golire - umplere practicat in sistem

Stațiile de tratare a apei din CT, PT (dacă există) fie sunt nefuncționale, fie nu mai au capacitatea de a asigura apa de adaos necesară urmare pierderilor importante de apâ din rețeaua secundară de distribuție la care contribuie și defecțiunile din instalațiile interioare ale blocurilor precum și repetatele extrageri de apâ caldă din Instalațiile de încălzire la nivelul blocurilor

2. Lipsa organelor de reglaj hidraulic din interiorul instalațiilor de încălzire conduce la o distribuție haotică a debitelor de agent termic in corpurile de încălzire, amplificată și de diminuarea locală a debitelor urmare a depunerilor masive de materii organice și anorganice din corpurile de încălzire (în specia! în zona colectorului și a racordurilor) Investigații realizate prin utilizarea termografiei în mfraroșu scot în evidentă disfuncții grave ale corpurilor de încălzire datorate următoarelor cauze:

-    lipsa aerisirii corecte,

-    depuneri masive de materii organice și anorganice.

Spălarea corpurilor de încălzire și a instalației interioare este benefică numai cu îndeplinirea următoarelor condiții

-    umplerea instalației cu apă tratată:

ATH energ S.R.L.

Studiu de prefezabiiitate sl fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Data- 13.2006

Pag 8

Faza SpF

-    renunțarea la practica ciclului golire - umplere sezonieră.

-    eliminarea sustragerilor de apă din instalație

Din cele de mai sus rezultă dar dependența dintre corecta funcționare a corpurilor de incâlzire și remedierea rețelei de distribuție cel puțin din punct de vedere ale pierderii de agent termic secundar

3 Lipsa vanelor de separație intre rețeaua de agent termic secundar și instalațiile interioare precum și a vanelor de golire la nivel de coloane de distribuție conduce la pierderi masive de apă din sistem in cazul producerii unor avarii la nivelul instalațiilor interioare de încălzire.

4. La nivelul subsolurilor tehnice în multe cazuri se produc fie refulări ale instalației de canalizare stradală, fie spargeri ale instalației de canalizare interioară fie amândouă generându-se un mediu cald și umed cu risc foarte ridicat de corodare a elementelor metalice neprotejate De asemenea izolația termică a conductelor este. în cazul instalațiilor cu vechime mai mare de 10 ani afectată atât de tasarea vatei minerale cât și de mediul cald și umed menționat Consecința imediată din punct de vedere energetic o constituie creșterea fluxului termic disipat și în consecință reducerea randamentului instalațiilor de încălzire

5    Nu în ultimul rând, se remarcă o lipsă de educație a locatarilor și de corectitudine civică, reflectata de supradimensionări ale unor corpuri de încălzire cu pana ia 70 % -80 % Se generează astfel "furturi de căldură" în detrimentul locatarilor care nu procedează la astfel de măsuri în acest sens asociația de proprietari/locatan ar trebui sâ aplice prevederile Legii locuinței nr 114.

6    Consecințele în plan energetic a celor menționate se reflecta prin randamentul global de funcționare a instalațiilor de încălzire de circa 80 % - 85 % cu referire strict la instalațiile interioare ale blocurilor (ANEXA 1)

7    Facturarea căldurii pentru încălzirea spațiilor se efectuează

-    pe baza indicațiilor contorului de căldură al blocului,

-    pe baza sistemului paușal (în raport cu suprafața echivalentă termic - declarată, sau de proiect - a fiecărui bloc).

7.1 în cazul dotării cu contor de căldură se remarcă două situații după cum urmează

in lipsa dotăm corpurilor de încălzire cu repartitoare de cost și cu robinete cu cap termostatic. în funcție de suprafața utilă a apartamentelor

ATH energ S.Ri,

Studiu de prefezabilitate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Data: 12.2006

Pag 9

Faza SpF

- în cazul dotării cu repartitoare de cost și cu robinete cu cap termostatic utilizând procedurile convenite cu firmele de consultanță care efectuează departajarea costurilor pe apartamente

în ambele cazuri se impune o verificare a marjei de încredere a datelor furnizate de contorul de căldură urmare a variației debitului prin acționarea robinetelor cu cap termostatic Dotarea, la limită, a tuturor blocurilor ale căror instalații de încălzire sunt racordate la rețeaua de distribuție aferentă unui PT cu robinete cu cap termostatic poate produce perturbații hidraulice în rețea dată fiind lipsa celorlalte organe de reglaj hidraulic menționate Totodată modificarea modulului de rezistență hidrodinamică funcție de acționarea robinetelor cu cap termostatic va conduce și la modificarea punctului de funcționare a pompelor cu turație fixă din PT sau CT prin modificarea caracteristicii rețelei Rezultă în consecință regimuri hidraulice care conduc la randamente reduse ale pompelor Soluția constă fie în dotarea pompelor din CT/PT cu convertizoare de frecvență fie în dotarea CT/PT cu pompe cu turație variabilă

7.2 Al doilea sistem de facturare (cel mai frecvent aplicat} devine impropriu in cazul unor rețele dezechilibrate hidraulic și caracterizate de pierderi importante (în multe cazuri peste 10% din cantitatea de căldură furnizată în CT/PT)

CONCLUZJf privind actualul sistem de încălzire a spațiilor din blocuri ale căror instalații sunt racordate la sistemul de încălzire districtuală (CT/PT):

1.    Instalațiile interioare de încălzire în starea lor actuala nu pot sa și adapteze caracteristicile funcționale la necesitatea asigurării confortului termic în spațiile locuite,

2.    Sistemul este rigid în raport cu cerința de flux termic a spațiilor locuite.

3 Instalațiile sunt afectate de disfuncții care le afectează randamentul, acesta având valori cuprinse între 60 % - 35 %;

4,    Regimul hidraulic este caracterizat de o mare dispersie a debitelor de agent termic în raport cu debitele de proiect, raportul acestor valori variind între 0.4 și 2

5.    Consecințele energetice sunt:

-    reduceri cu peste 20% a cantității de căldură furnizată blocurilor caracterizate de debite diminuate,

-    creșterea temperaturii de retur generat cu repercusiuni negative în performanța energetică a CET-uriior

ATH energ S.R.L.

Studiu de prefezabilitate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Data 12 2006

Pag: 10

Faza SpF

6 Dotarea dădirilor cu sisteme moderne de facturare a căldurii impune adaptarea in sta lății lor la regimul de funcționare cu debit variabil, fără afectarea regimului hidraulic al sistemului și fără reducerea randamentului de funcționare a pompelor de circulație din CT/PT.

2.1,2. Apa caldă de consum

Conductele de apă caldă formează un sistem arborescent în subsolul clădirilor în punctul de racordare cu sistemul de conducte al rețelei districtuale se întâlnește și conducta de recirculare care în majoritatea cazurilor este dezafectată Apa caldă este racordată la instalațiile sanitare de la coloanele verticale care străbat clădirea prin spații special proiectate. Accesul ia aceste racorduri se face prin guri de vizitare amplasate în grupurile sanitare ale apartamentelor sau pe traseul conductelor de apă caldă (și rece) în cazul in care punctele de consum sunt în locuri diferite în apartamente (băi și bucătării fără coloane de alimentare comune) Conductele sunt protejate termic cu vată minerală/strclă protejata cu plasă metalică.

Capacitatea de preluare a debitului de apă caldă a conductelor este supraestimată din proiectare astfel încât rețeaua poate furniza debite superioare gradului de simultaneitate teoretic utilizat de proiectare Atât conductele din subsol căt și cele amplasate pe verticala clădirilor suferă din cauza mediului cald și umed care afectează uneie subsoluri tehnice inundate sau inundabile.

In general blocurile sunt dotate cu armături de slabă calitate și care nu sunt destinate unui consum redus de apă Schimbarea acestora poate conduce alături de contorizarea individuală a consumului de apă, la reduceri semnificative (peste 50%) a consumului de apă caldă (fără afectarea stării de igienă a locatarifor) și în consecință a cantității de căldură aferentă acestui consum Instalațiile de apă caldă din blocuri sunt caracterizate de un ridicat potențial de economie de căldură asociat cu costuri de investiție relativ scăzute O problemă rămâne dezactivarea conductelor de recirculare, care generează consum inutil de apă și în consecință costuri inutile ia nivelul locatarilor

Subliniem că o funcționare corectă a alimentării centralizată cu apa caldă implică îndeplinirea următoarelor condiții simultan:

- contorizarea căldurii la nivel de bloc;

ATH energ S.R.L.

Studiu de prefezabilitaie si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Data. 12.2006

Pag. fi

Faza SpF

■ realizarea, ulterior montării contorului de căldură, a presiunii de serviciu normală la nivelul tuturor consumatorilor, la gradul de simultaneitate avut în vedere la proiectare;

-    activarea conductelor de recirculare între CT/PT și blocuri, izolarea conductelor de distribuție a aper calde.

-    dotarea fiecărui consumator cu debitmetru pe traseul de apă caldă

-    dotarea cu armături cu consum redus de apă

Subliniem făptui existența debitmetrelor în fiecare apartament nu echivalează cu contorizarea individuală a căldurii Debilmetrele permit aplicarea unei proceduri de defalca re a costului aferent căldurii consumată la nivelul blocului pe apartamente Factura de plată se întocmește urmare indicației (unică a) contorului de căldură general

CONCLUZII privind diagnosticul tehnic și funcțional al instalațiilor de furnizare a utilităților termice în blocurile de locuințe;

1.    Instalațiile de asigurare a încălzirii spațiilor, sunt la nivelul blocurilor, caracterizate de randamente cuprinse între 80 % - 85 %.

2.    Regimul hidraulic este puternic perturbat prin lipsa oricărui organ de asigurare a corectei echilibrări hidraulice (realizarea pierderii de sarcină hidrodinamică reală constantă în orice condiție de funcționare la fiecare bloc în parte).

3.    Dezechilibrele hidraulice se manifestă atât pe orizontală - între blocuri - cu valori de afectare a debitelor de proiect cuprinse între 40 % și 200 %, cât și pe verticală - în blocuri, cu aceleași caracteristici ca și in cazul dezechilibrelor pe orizontală

4    Consecințele regimului hidraulic perturbat sunt reducerea cantității de căldură furnizată blocurilor/apartamentelor cu deficit de debit cu circa 20% și creșterea temperaturii de retur general;

5    Utilizarea apei ne tratată coroborată cu sustrageri de apa din rețea conduce la depuneri de materii de natură organică sau/și anorganica, care contribuie la creșterea pierderilor de sarcină hidrodinamică fală de cele de calcul și la amplificarea "dezechilibrelor" hidraulice, alături de corodarea elementelor componente (conducte, armături, corpuri de încălzire);

6. Utilizarea sistemelor moderne de facturare a căldurii (contor de căldură general, repartitoare de cost. robinete cu cap termostalic) implică modernizarea sistemului de pompare a agentului termic în scopul funcționării cu debil variabil fără modificarea pierderilor de sarcină hidrodinamică (sau modificarea in limite strânse nederanjante)'

ATH energ S.R.L,

Studiu de prefezabiiitate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanta

Data 12 2006

Pag: 12

Faza SpF

7 Se impune in cazul instalațiilor mai vechi de 15 ani. verificarea stării conductelor (cel puțin grosimea perețiior acestora) pentru a se putea decide intervenții de înlocuire a tronsoanelor afectate de coroziune sau chiar a întregii instalații,

8. instalațiile de furnizare centrala a apei calde au capacitatea de furnizare a unor debite superioare celor de calcul,

9    Dotarea instalațiilor cu contoare de căldură trebuie să fie însoțită de verificarea capacității de asigurare a unor debite normale de apă caldă

10    Armăturile vechi sunt de foarte slabă calitate, improprii tendinței generale de reducere a consumului de apă și de căldură.

11, Se impune activarea conductelor de recirculare a apei calde având ca rezultat imediat reducerea consumului de apă la nivelul consumatorilor

2.2    Soluții de îmbunătățire simultan cu introducerea contorizăriî la nivel de apartament

2,2-1 încălzirea spațiilor

Scopul lucrărilor de reabilitare/modernizare:

-Asigurarea confortului termic în spațiile locuite simultan cu diminuarea cheltuielilor aferente încălzirii

-Adoptarea soluțiilor care servesc scopului anterior menționat pe baza evaluării eficienței economice a acestora pe de o parte și a gradului de suportabilitate a costurilor de către locatari șt autoritățile locale pe de altă parte

2.2.2    Prezentarea lucrărilor de reabilitare/modernizare a instalațiilor de încălzire interioară

a Modernizarea sistemului de echilibrare hidraulică a rețelei de distribuție și dota rea fiecărui racord de bloc cu dispozitiv de menținere a diferenței de presiune reală constantă corelată cu debitul de calcul:

b. Modificarea/reabilitarea sistemului de distribuție a agentului termic in clădire:

b.1 Menținerea actualului sistem de distribuție verticală și dotarea corpurilor de încălzire cu repartitoare de cost și cu robinete cu cap termostatic.

b.2 înlocuirea actualului sistem de distribuție verticală cu un sistem mixt vertical - orizontal de distribuție:

t

ATH energ S.R.L.

Studiu de prefez abilita te si fezabiiuate pi ivind modernizarea energetica a clădirilor din Municipiul Constanta

Data: 12 2006

Pag: 13

Faza SpF

•    Modificarea distribuției orizontale din subsolul tehnic prin reducerea numărului de coloane verticale care vor străbate pe înălțime blocul.

■ La nivelul fiecărui palier se vor realiza racorduri prevăzute cu contoare de căldură pe fiecare apartament;

•    în interiorul apartamentului se va adopta distribuția bitubulară orizontală prin debranșarea corpurilor de încălzire de la coloanele actuale de alimentare cu agent termic;

*    în scopul realizării stabilității hidraulice a sistemului și a unui reglaj de calitate se recomandă ca fiecare racord de apartament să fie dotat cu dispozitiv de presiune diferențială constantă

*    Atât contorul individual de căldură cât și dispozitivul de presiune diferențială constantă vor fi amplasate in exteriorul apartamentului și protejate împotriva o ri că re i i nterve n ții n ©autorizate:

*    Aerisirea corpurilor de încălzire se realizează prin ventile individuale și prin conductă de aerisire proprie apartamentului (dotat cu vas de aerisire propriu);

•    Corpurile de încălzire se dotează cu robinete cu cap termostatic (în scopul reglării individuale a temperaturii interioare),

Caracteristici ale fiecărui sistem prezentat

Sistemul b.1

Condiții de reaiizare (tehnice).

Urmare expertizei se constată că atât conductele de distribuție din subsol cât și cele verticale sunt într-o stare bună,

Caracteristici

1    Avariile la nivelul coloanelor afectează corpurile de încălzire din unele camere, nu din totalitatea apartamentului.

2    Stabilitate hidraulică interioară celei proprii sistemului b2

Sistemul b.2

Condiții de realizare (tehnice)

Starea precară a conductelor de distribuție a agentului termic în subsot și pe verticala blocurilor constatată în urma expertizării acestora

Caracteristici

t Se realizează un sistem nou cu durată de viață ridicată.

ATH energ S.R.L

Studiu de prefezabihtate si fezabilitate privind modernizarea energetica a clădirilor din Municipiul Constanța

Data 12 2006

Pag 14

Faza SpF

2    Se evită dezagrementele provocate de avarii locale la nivelul întregii instalați;

3.    Se realizează stabilitatea hidraulică a instalației

4.    Lucrări care se desfășoară în apartamente locuite:

5    O repartiție echitabilă social a costurilor aferente încălzirii între diversele apartamente (în funcția de poziția în cadrul blocului) presupune folosirea contoarelor drept repartitoare de cost

6    Închiderea majorității corpurilor de încălzire din apartament conduce la debite foarte reduse vehiculate în instalație, care este posibil să se plaseze în afara marjei de siguranță a contoarelor de căldură proprii și să conducă practic la neînreglstrarea consumurilor de căldură proprii Astfel de situații vor deforma costurile reale aferente încălzirii

7    Orice avarie la nivelul coloanelor afectează apartamentele în totalitate

Caracteristici comune sistemelor bl și b2

1 Fiecare corp de încălzire se dotează cu robinet cu sferă montat pe conducta de retur care permite debranșarea corpului de încălzire de la sistem în caz de avarie.

2. Montarea obligatorie a unui regulator de presiune diferențială la baza fiecărei coloane și în ce! mai rău caz la racordul instalației blocului ia rețeaua de distribuție

3    în scopul iimilăiii utilizării aragazului sau instalațiilor artizanale care utilizează gazele naturale pentru încălzirea spațiilor de îocuit, este utilă montarea contoarelor de gaze la nivelul fiecărui apartament

ATH energ S R L. ’

Studiu de prefezabilltate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Data: 12.2006

Pag. 15

Faza SpF

3. ANALfZA SITUAȚIEI EXISTENTE A CONSUMURILOR DE CĂLDURĂ

I

LA NIVELUL CONSUMATORILOR

3.1 Încălzirea spațiilor locuite - blocuri

Majoritatea consumatorilor de tip bloc o reprezintă clădirile realizate până în anul 1989, ale căror structuri constructive fac parte din proiecte tip elaborate în diverse etape Aplicarea practică a proiectelor tip s-a realizat prin adaptarea ta teren fără intervenții majore asupra componenței elementelor de închidere opace și transparente Rezistențele termice ale acestor elemente de închidere variază, funcție de destinația elementelor de închidere, după cum urmează.

Pereți exteriori Terasă:

Planșeu peste subsol Peretele către casa scărilor Ferestre/uși exterioare


RPe

e[0.50 4 OJOJ m?K/W Rt e[Q,89 4- 1,11]n?K/W Rsb= 0,35m2K/W Rcs e[0,30 4 0,56] m7K/W RF g[0,31 -0.43] m2K/W

Cu referire ia localitățile amplasate în zona climatică I din care face parte și Municipiul Constanța, indicatorul sintetic care reflectă consumul anual de căldură este numărul anual de grade-zile (conform SR 4339/97) Numărul de grade-zile pentru orașul Constanta este 2840

3.2 Apa caldă menajera

Spre deosebire de consumul de căldură pentru încălzire care are un caracter prioritar obiectiv, consumul de căldură care revine apei calde menajere are o puternică tentă subiectivă datorată obiceiurilor persoanelor

La nivel de comunitate urbană se apreciază că valoarea consumului de căldură aferent apei calde menajere reprezintă cca 1,50 Gcai/persoană.an.

Ținând seama de valoarea indicelui mediu de ocupare a locuințelor de tip bloc din Municipiul Constanta de 0.093 persoane/m' rezultă consumul mediu de căldură pentru apa caldă menajeră de cca. 0,14 Gcal/rrran

Consumul de apă caldă menajeră și, aferent acestuia, consumul de căldură necesar preparării apei calde menajere, se reduc simțitor în cazul dotăm punctelor individuale de consum cu armături eficiente, debitmetre pentru înregistrarea consumului și refacerii

ATH energ SR.L.

Studiu de prefezabilitale si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Data- 12 2006

Pag 16

Faza SpF

te rm o izolație: conductelor de apă caldă Aceste măsuri de reabilitare termică au un cosi relativ scăzut, iar timpul de amortizare a investiției inițiale este scud Practic, pentru oricare ipoteză de calcul care vizează proporția actuală de dotare cu debitmetre {între 0 % și 90%, a se vedea tabelul 1), amortizarea investiției inițiale se face in aproximativ

1,2 ani.

Tabelul 1: Reabilitarea sistemului de distribuție și consum al apei calde (dotare

cu armături eficiente, debitmetre, repararea termoizolației}

Proporția de

apartamente

Economia

de căldură

Economia

financiară

Investiția

specifică

Total investiție

pe Municipiu

contorizate In prezent

l%]

[kWh/m2,an]

[Euro/mz an]

[Euro/m2]

[milioane Euro]

0

44,12

2,41

2,97

11,38

10

39,71

2,17

2,67

10,24

20

35.30

1,93

2,37

9.10

30

30,88

1,69

2,08

7.97

40

26.47

1 45

1,78

6.83

50

22.06

1,21

1,48

5.69

60

17,65

0,96

1,19

4,55

70

13.24

0,72

0,89

3,41

80

8,82

0,49

0,59

2.28

90

4,41

0,24

0,30

1,14

Investiția inițială pentru Municipiul Constanța și economia de căldura realizată este prezentată în tabelul 1 Au fost considerate zece situații pentru gradul actual de dotare cu debitmetre și contor de căldură, pornind de la 0 %consumatori contorizați în prezent și până la 90 % din totalul consumatorilor, dotati cu debitmetre

Se observă valorile apropiate ale investiției specifice (in Euro/m2} si ale economiei financiare anuale (in Euro/mz,an) rezultate ca urmare a economiei de energie asociate reabilităm instalației interioare de distribuție a apei calde și a punctelor de consum

A fost ulilrza' costul mediu ai căldurii pentru Municipiul Constanța din data de 31 10.2006 de 226 JeiiGcai respectiv 0 05466 Eurb/kWh, calculai la m curs de 3,50 lei.'Ejro

ATM energ S.R.L.

Studiu de pretezabilitate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor dirt Municipiul Constanța

Data 12.2006

Fag: 17

Faza SpF

4. RECOMANDĂRI PRIVIND REDUCEREA CONSUMULUI DE UTILITĂTI

I

TERMICE LA NIVELUL CONSUMATORILOR

Reducerea consumului de căldură pentru încălzirea spațiilor și aferent utilizării apei calde implica modernizarea atât a anvelopei clădirilor existente căi și a Instalațiilor aflate în dotarea acestora în cele ce urmează se prezintă 5 scenarii de modernizare care conțin combinații de soluții tehnice a căror fiabilitate a fost dovedită în urma mai multor modernizări energetice realizate în cursul ultimilor ani. Fiecare scenariu este caracterizat de indicatori economici și energetici care permit alegerea celor mai eficiente soluții care vor face obiectul studiului de fezabilitate și în final a proiectului de execuție

Scenariile de modernizare energetică se bazează pe soluțiile fundamentate, după cum urmează;

I Soluții aplicabile pereților exteriori

Se realizează protecția termică a pereților exteriori prin aplicarea unui strat termoizolant suplimentar din placi de polistrren expandat de 5 cm grosime plasat adiacent mediului exterior

II. Soluții pentru terasă

Soluția se alege în funcție de starea straturilor de termoizolație și hidroizolație care fac obiectul unei expertize "in situ"

Se poate recomanda realizarea unei terase "ranversate" prin menținerea straturilor existente și adiționarea unui strat de izolare termică exterior stratului de hidroizolație, din polistiren extrudat cu grosime de 8 cm care datorită permeabilității sale reduse la apă, va avea și rol de strat hidroizoiant.

III    Soluții pentru planșeul peste subsolul tehnic

Se obține prin placarea planșeului adiacent subsolului, cu plăci tencuite de vata minerala de 5 cm.

IV    Soluții pentru tămpiăria exterioară

IV 1 Etanșarea rosturilor mobile și fixe în scopul reducerii fluxului termic necesar modificării entalpiei aerului proaspăt infiltrat în spațiile încălzite,

IV 2 Majorarea rezistenței termice a ferestrelor/ușilor exterioare

ATH energ S.R.L.

Studiu de prefezabilitste si fezabilitate privind modern izarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Dala 12.2006

Pag; 18

Faza SpF

IV.3 Înlocuirea lâmplăriei existente cu tâmplărie PVC șl geam termopan Se recomandă ca vitrajul utilizat să aibă una din foi tratata in scopul obținerii unei suprafețe cu emisivitate redusă (low-e)

V Soluții pentru instalația interioară de încălzire'1

Se au în vedere:

Sistemul b1;

■    Montarea contorului generai de căldură;

- Spălarea instalației existente;

* Montarea ventilelor individuale de aerisire a corpurilor de încălzire;

■    Montarea robinetelor cu cap termostatic la corpurile de încălzire;

■    Montarea repartitoarelor de cosi (electronice) inclusiv sistemul de transmisie date;

Sistemul bZ

■    Montarea contorului general de căldură.

' Spălarea instalației existente;

■    Montarea ventilelor individuale de aerisire a corpurilor de încălzire;

■    Montarea robinetelor cu cap termostatic la corpuriie de încălzire;

■    Montarea contoarelor de apartament;

VI. Soluții pentru instalația interioade apă caldă':

-    Termoizolarea conductelor de distribuție cu cochilii din vată minerală rigidă cu grosimea de 3 cm;

-    Montarea contorului general de căldură;

■ Montarea armăturilor cu consum redus de apă la nivelul punctelor de consum din apartamente;

-    Montarea debitmetrelor la nivelul punctelor de consum din apartamente

Pe baza acestor soluții fundamentale s au generat 5 scenarii posibile după cum urmează:

1 înlocuirea ferestrelor existente cu ferestre cu tâmplărie lip termopan și geam termoiaolant: dotarea corpurilor de încălzire cu robinete cu cap termoslatat

ATH energ S.R.L,

Studiu de nretezabilitate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clâdirilqr.din Municipiul Constanța

Data 12.2006

Pag: 19

Faza SpF

izolarea rețelei de distribuție a agentului termic și echilibrarea rețelei de distribuție.

2.    Pachetul de soluții de la punctul 1 și izolarea terasei cu un strat de polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm (soluție tip „terasă ranversată'1)

3.    Pachetul de soluții de la punctul 2 și izolarea planșeuluî peste subsol cu un strat de vată minerală cu grosimea de 5 cm

A Pachetul de soluții de la punctul 1 și izolarea pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat cu grosimea de 5 cm.

5. Pachetul de soluții de la punctul 3 și izolarea pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat cu grosimea de 5 cm

Rezultatele analizei ceior 5 scenarii generate sunt prezentate în tabelul 2.

OBS: La instalațiile noi (sistemul b2) nu se mai ia în calcul termoizolarea conductelor de distribuție încălzire din subsol

Indicatorii pe baza cărora se analizează eficiența scenariilor propuse sunt următorii

-    Investiția specifică: Cm [EURO/nV],

-    Economia specifică de energie: iE [kWh/m2an];

-    Durata de recuperare a investiției urmare economiei de energie termică: Nr

-    Reducerea facturii anuale de energie termică (%].

-    PEC [kWh/m2an].

-    Cost investiție pe Municipiu [mil.Euro]

Celelalte valori considerate în calcul sunt

* Costul actual al căldurii: 222.5 lei/Gcal (respectiv 0,05466 EURO/kWh la un curs de 3,50 lei/EURO).

: Instalațiile suni racordate la un sistem de Tncâfzira districtuală

Tabelul 2: Analiza soluțiilor de reabilitare termică — pachete de soluții vizând reducerea consumului de energie pentru încălzirea spațiilor

Nr.

crt.

Scenariul

Investiția

la nivel

de oraș

Investiția

specifică

Investiție pe

apartamentul

mediu

Economia

specifică

de energie

Reducere

factură

Durata

de

viață

Durata

recuperare

investiție

P.E.C

- încălzire -

[mii. euro]

țeuro/m2}

[euro]

[kWh/mJ.an]

[%J

[ani]

[ani]

[kWh"/m7,3nj

î

Pachetul de soluții nr 1

63,639

16,66

791

30,83

25,78

15

7,69

88,76

2

Pachetul de soluții nr. 2

89.978

23.54

1 071

39,59

33,11

15

3.30

79,99

3

Pachetul de soluții nr. 3

106,897

27,70

1.260

54,37

45,47

15

7,33

65,21

4

Pachetul de soluții nr 4

108.779

28,45

1.295

57,41

48,00

15

7.16

62,18

, 5

Pachetul de soluții nr 5

150,978

39,49

1.797

72,08

60.28

15

7,77

47,50

ATH energ 5.R.L.

Studiu de prefezabilitate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Dala 12 2006

Pag 21

Faza SpF

în legătură cu costurile diferite ale soluțiilor de modernizare a instalației de încălzire interioară acestea reflectă STRICT costurile care conduc la reducerea consumului de căldură și care reprezintă o parte din costurile de investiție Transformarea sistemului interior de încălzire din sistem cu coloane verticale (cel actual) în sistem cu distribuție mixtă vertical - orizontal NU conduce la eficiență energetică superioară. Costurile care participă la realizarea economiilor de energie au fost luate în considerare în analiza de mai sus Restul sumelor vor fi suportate în calitate de costuri de modernizare fără efect energetic. Pe baza experienței se estimează că aceste costuri dublează investițiile aferente modernizării energetice a instalației interioare de încălzire, conducând la o valoare estimată de 15 - 17,5 €/m1

Principalele rezultate ale analizei tehnice și economice sunt prezentate în graficele

din figurile 1+7*

îaâ.DG îao.oq 125,00 tSO.DO lti.DD 11 D.Dtl 105,00 100 DO 96. DQ 90 00 BS0D bo oO TSjOD TOM 65,00 50.CD itjoe so.oo *5,00 *0,00 35.00 30,00 Î5.00 20.GB 15.00 10.00 5.00 0.00


s

l3


ATH energ S.R.L.

Studiu de prefez abilitate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor dm Municipiul Constanța

Data 12 2006

Pag 22

Faza SpF


e

LU

±±

IE

I


135,CD 1SD.W 125,00 I2DC0 115.M 110,00 tOS.M T»,» K.on DC,»} 55.00 Si.OO f=.m ro.oo ■ 65 DD boOd , 55.00 50 .CD (5 00 40.00 35,00 X,0Q 25.00 20,00 ti,00 10.00 ■

5,00

0.0D


10


Fig.2 Durata de recuperare a investiției aferenta soluției tehnice de modernizare energetica a clădirilor nr 2


135.00

IJD.    00 125,00 120,00 115.00

IIO.    00 t05.0Oflinul


to


ATH energ S.R.L,

Studiu de prefezabilrtate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Data 12.2006

Pag 23

Faza SpF

115, M tîO.MJ 135.1» 130,00 115,00 110,00 105 0(1AnulF

II

ATH energ S.R.L,

Studiu de prefez abilitate si fezabilitate privind modernizarea energetica a clădirilo* din Municipiul Constanța

Data 12 2005

Pag 24

Faza SpF

Fig.G Costurile de investiție aferente lucrărilor de modernizare energetica a unui apartament mediu si reducerea facturii de utilități termice

ATH energ

S.R.L. '

Studiu de preferabili taie si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanta

Data: 12.2006

Pag 25

Faza SpF

5. ANALIZA COMPARATIVA, DIN PUNCT DE VEDERE FUNCȚIONAL, A SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE A AGENTULUI TERMIC SECUNDAR ÎN

CLĂDIRI

Se au în vedere două variante aîe sistemului de distribuție a agentului termic secundar în clădiri actual (cu coloane dezvoltate pe verticala blocului șl traversând planșeele) și mixt vertical - orizontal (cu coloane deservind apartamentele dezvoltate pe verticală și traversând planșeele spațiilor comune - casa scărilor și dezvoltarea orizontală în fiecare apartament)

Sili Sistemul actual

Sistemul poate fi menținut în funcțiune cu condiția ca tronsoanele conductelor verticale sa fie în stare bună Aprecierea stării conductelor se face urmare unei expertize "în situ" având ca obiect verificarea grosimii țevilor. Un alt parametru important îl reprezintă durata de viață a țevilor comparată cu durata de exploatare care poate conduce ia decizia adoptării unui program de reparații capitale la nivelul clădirii. în cadrul acestui program fie se va reabilita instalația de încălzire în forma sa actuală fie se va realiza sistemul de distribuție interioară mixt vertical - orizontal

Din punct de vedere funcțional sistemul actual se pretează atât la realizarea regimului termic dorii de locatari cât și la cuantificarea costurilor aferente încălzim spațiilor la nivel de apartament Elementele de reglaj cantitativ sunt robinetele cu cap termostatic iar elementele de cuantificare a costurilor sunt repartitoarele (se recomandă cele electronice cu afișare la distanță) de cost

Condiția realizării stabilității hidraulice este dotarea racordului blocului cu vană care realizează pierdere de sarcină bidrodinamică constantă indiferent de manevrele locatarilor asupra robinetelor cu cap termostatic

Repartizarea costurilor aferente încălzirii implică adoptarea unei proceduri de ponderare a citirilor repartitoarelor de cost. baza de tarifare reprezentând-o cantitatea reală de căldură consumată indicată de contorul de căldură general montat pe racordul blocului

Eroarea de citire a contorului general se încadrează fără excepție în eroarea componentelor (debitmetrul și calculatorul cu te rmorezis tente imersate sau de contact! deoarece modificările de debit fată de valoarea nominală se inscriu prin gradul lor de

îl

I

ATH energ S.R.L.

Studiu oe prefezabilitate ei fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Data 12 2006

Pag 26

Faza SpF

simultaneitate în marja acceptabila a debitelor de agent termic Prin urmare citirea cantității de căldură la nivelul contorului de bloc nu poate genera valori false

Costurile care se repercutează în PEC sunt cele datorate

-    contorului genera! de căldură,

-    sistemului robinet cu cap termosțațic și repartitor electronic de costuri

in cazul producerii unor avarii la nivel de corp de încălzire se impune golirea întregii coioane fapt care impune dotarea cu vane de golire în subsol. Această situație deranjantă se poate elimina prin dotarea corpurilor de încălzire cu vane de tip sferă pe racordul de retur

închiderea acestei vane și a robinetului amplasat pe racordul de tur izolează corpul defect fără să afecteze ceilalți locatari.

în cazul existenței unor consumatori care refuză să plătească costul încălzirii se poate proceda la închiderea corpurilor de încălzire și sigilarea acestora până la rezolvarea situației de plată Subliniem însă că această măsură va genera situații conflictuale în cadrul asociației de proprietan/locatari deoarece proprietarii/chinașii din apartamentele cu corpurile de încălzire închise var refuza în continuare să plătească căldură, profitând insă de transferul de căldură din partea incintelor calde din apartamentele învecinate în acestea din urmă se va genera o situație paradoxală în oare nivelul de temperatură interioară se reduce dar costul aferent căldurii consumate crește față de situația normală de încălzire a clădirii.

Considerăm că agentul economic care asigură producerea transportul și distribuția energiei termice trebuie să se implice în a oferi și servicii de tarifare a căldurii Ia nivel de asociații în această situație se va utiliza o procedură de calcul a costului căldurii care îi va pune in situația de a plăti și pe cei care se debranșează din proprie inițiativă sau urmare neplății căldurii către furnizor. Informarea asociațiilor cu privire la costurile care vor fi percepute apartamentelor care se debranșează de la sistem va reprezenta singurul element de descurajare a unor practici de neplatâ a căldurii Aplicarea de chiar furnizorul de căldură a soluției de debranșare forțată nu considerăm că ar fi soluția corectă din punct de vedere al celorlalți locatari bun-platnici

In sensul celor de mai sus cuantificarea cotei din costul normal al căldurii în funcție de structura blocului și de ponderea celor care s-au debranșat poate constitui o etapă extrem de utilă a studiului de față.

ATH energ S.R.L.

Studiu de pretez abilitate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Data 12 2005

Pag: 27

Faza SpF

Față de cele de mar sus consideram ca "pierderile'' la nivelul furnizorulut de căldura pot fi diminuate prin două metode:

- anunțarea asociației cu privire ia consumarea frauduloasă a căldurii pentru încălzire și susținerea în instanță pentru recuperarea sumelor datorate din partea celor râu-platnici,

sigilarea racordurilor de apă caldă din apartamentele cu datorii față de furnizor

Debranșarea forțată a corpurilor de încălzire din apartamentele cu restanțe ta plata căldurii chiar dacă aparent rezolvă situația economică a furnizorului de căidurâ generează situații neplăcute la nivel de asociație. în cazul în care furnizorul de căldură informează asociația cu privire la necesitatea repartizării corecte a plăților, se poate trece la debranșarea forțată simultan cu aplicarea procedurii corecte de repartizare a costurilor de încălzire.

în caz contrar furnizorul de căldură încalcă principiile fundamentale ale Demand Side Management-ului și implicit ale Dezvoltării Durabile,

5,2. Sistemul de tip mixt vertical - orizontal

Sistemul poate fi realizat cu ocazia reparațiilor capitale ca alternativă la sistemul actual. PEC este similară cu cea obținută prin modernizarea sistemului actual, iar investiția în comparație cu realizarea sistemului aciuai, este inferioară și prin urmare recomandăm realizarea sistemului mixt în cazul abordării reparațiilor capitale ale instalațiilor de încălzire interioară.

în ceea ce privește individualizarea consumurilor de căldură pentru încălzirea spațiilor prin citirea contoarelor de căldură amplasate pe racordul fiecărui apartament este posibil ca valorile citite să fie afectate de erori (uneori semnificative) în cazul în care în majoritatea camerelor robinetele cu cap termostatic sunt plasate la poziția aferenta menținerii unei temperaturi interioare de gardă Procesul nu este similar cu cel al contonzării la nivel de bloc din cauza simultaneității consumurilor de căldură

Contoarele de căldură de apartament trebuie să joace rol de repartitoare din următoarele motive

□ locatarii trebuie să suporte și costurile aferente spațiilor comune (casa scărilor, uscătorie etc.)

.1 asigurarea repartiției echitabile social a costurilor aferente încălzirii între diversele apartamente (în funcția de poziția în cadru! blocului apartamentele amplasate la

ATH energ S.R.L.

Studiu de prefez abilitate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanta

Data 12 2006

Pag 20

Faza SpF

ultimul nivel și la parter precum și în zonele periferice ale blocului la aceeași suprafața utila vor consuma cu pană la 40% mai multă căldură decăl apartamentele "protejate" termic din bloc). în acest scop se dezvoltă proceduri de calcul adecvate în care citirile contoarelor de căldură reprezintă elemente proprii unor repartitoare de cost.

Comun realizării ambelor sisteme este elaborarea unor proceduri de calcul a consumului de căldură (pentru încălzire și apă caldă) care să poată fi aplicate de chiar furnizorul de căldură în scopul repartizării echitabile a costurilor aferente încălzirii și aper catde Subliniem faptul că în cazul realizării sistemului mixt asociațiile de proprietari/locatari trebuie să fie informate asupra unor diferențe de plată a căldurii față de procedurile aplicate în prezent și încurajate să își aprobe proceduri proprii a căror aplicare să corespundă majorității dar și unor principii de echitate socială în cazul procedării la debranșări forțate de către furnizor urmare unor restanțe semnificative asociația de proprietari trebuie să fi fost informată în prealabil și să fi acceptat soluția fără să inițieze procedură judiciară de recuperare a costurilor restante; în cazul declanșării procedurii judiciare se procedează la eșalonarea restanțelor

Sumele care revin aplicării soluțiilor de modernizare energetică sunt următoarele'

Investiții care se efectuează indiferent de tipul sistemului de distribuție

interioară a căldurii și tipul sistemului de preluare a datelor

-    Contor de căldură genera! 0,296 EURO/m7

-    Echilibrarea hidraulică și repararea izolației distribuției 0.92 EURO/m2 3

-    Spălare corpuri de încălzire șj distribuție: 0,167 EURO/m3

-    Ventil aerisire corp de încălzire: 0,084 EURO/nV

Investiții care depind de tipul sistemului de distribuție și al sistemului de

preluare a datelor:

ATH energ S.R.U

Studiu de pretez abilita te si fezabilitate privind modernizarea energetică a Clădirilor din Municipiul Constanța

□ața 12.2006

Pag: 29

Faza SpF

-    Robinet cu cap termostatic și repartitor de cosi electronic plus echipamentul de transmisie a datelor la distanță prin unde radio- în cazul sistemului de preluare a datelor prin transmisie radio - 5,82 EURO/m2

TOTAL: - 4 EURO/m' pentru sistemul cu preluare prin citire directă a datelor

-    7.2 9 £ U R O/nr pentru sistemul cu preluare a datelor pnn transmisie radio

2. Sistem mixt vertical - orizontal

-    Contor de energie termică racord apartament +Robinet cu cap termostatic + Robinet sferic de izolare + Cutie de distribuție pentru ansamblu! de măsurare + Montaj bucla de măsurare in cutia de distribuție electronic - în cazul sistemului de preluare a datelor prin citire directă - 6,4 2 E U RO /m 2

-    Contor de energie termică racord apartament + Robinet cu cap termostatic + Robinet sferic de izolare + Cutie de distribuție pentru ansamblul de măsurare + Montaj bucla de măsurare in cutia de distribuție + echipamentul de transmisie a datelor la distanță prin unde radio — in cazul sistemului de preluare a datelor prin transmisie radio -7.09 EURO/m2

TOT A L: - 6.97 E U R O/nrf pentru sistemul cu preluare pnn citire directă a date Io r

-    7,64 EUROArd pentru sistemul cu preluare a datelor prin transmisie radio

Se reamintește, conform celor din cap 4, că valorile costurilor de investiție sunt NUMAI cele care participă efectiv ia realizarea economiei de energie. Restul costurilor până la valoarea totală de investiție {costuri privind sistemul de distribuție interioară a căldurii) de 4r6 euro/m2, respectiv de 7.5 euro/m2 privesc funcționarea instalației de încălzire, dar NU au nici o implicație asupra performanței energetice a clădirilor analizate.

ATH energ S.R.L.

Studiu de pretez abilitate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța

Data- 12.2005

Pag: 30

Faza SpF

6. CONCLUZH PRIVIND MODERNIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR DE LOCUIT DJN MUNICIPIUL CONSTANTA

i

1    Modernizarea energetică a fondului construit existent se impune prin prevederile Legii 372/2005 și în perspectiva aderării la UE. prin prevederile Directivei 2002/91/EC având ca obiect Performanta Energetică a Clădirilor (PEC).

2    Studiul prezintă procedura de alegere a soluțiilor tehnice de modernizare bazata pe normativul NP 048/2000 (expertiza și diagnoza energetica),

3    S-au analizat 5 scenarii de soluții tehnice din care pot fi reținute cele cu durate de recuperare a costurilor de investiție cuprinse între 7.16 și 8,3 ani

4    Eficiența energetică se raportează la consumul mediu actual estimat de căldură necesară pentru încălzirea spațiilor, de cca 120 kWh/mz (raportare la suprafața utilă a locuințelor)

5    Costurile de investiție pentru reabilitarea clădirilor și instalațiilor interioare, la nivel de Municipiu sunt estimate intre 63,69 milioane EURO și 150.93 milioane EURO funcție de scenariul adoptat, iar reducerea consumului de căldură este estimată între 101 330,94 Gcal/an și 236 946,7 GcaJ/an

ATH energ S.R.L.


Studiu de pretez abilita te si Fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanța Faza SpF


Data: 12 2005


Pag 31


ANEXA 1

Randamentul instalației de încălzire interioară

(

Hmc ~ Tk Tfa Be    (A 1.1)

in care

Hioc - randamentul instalației de încălzire interioară

qr - randamentul de reglare al instalației de încălzire interioară;

t|„ - randamentul de distribuție al instalației de încălzire interioară;

g0 - randamentul mediu anual de generare al sursei de căldură pentru încălzirea

spațiilor

In cazul blocurilor ale căror instalații de încălzire sunt racordate la sistemul de încălzire districtuală Tțg = 1,

Deci:    = nu    (A. 1.2)

Valorile 17r reflectă capacitatea instalației de încălzire de a asigura necesarul de căldură în funcție de variația în timp a parametrilor climatici a aporturilor interne de căldură și în raport cu funcția de transfer a elementelor de construcție

Pentru studii de soluții se pol adopta următoarele valon (NP 048/2000)

-    încălzire centrală - instalație dotată cu robinet cu cap termostatic: g. = 0.99

-    încălzire centrală - instalație fără robinete de reglaj: rț, -0.92

Valorile g0 reprezintă raportul dintre necesarul de căldură și necesarul de căldură care include și fluxul termic disipat din rețeaua interioară și care nu contribuie la încălzirea directă a spațiilor

o3:1


an

SC


(A 1 3)


Qpa

in care

Q“ - necesarul de căldură al spațiilor încălzite în condiții normale [W] - idem pentru spatii comune încălzite [W|

ATH energ S.R.L.

Studiu de prefezabilitate si fezabilitate privind modernizarea energetica a clădirilor din Municipiul Constanta

Data: 12.2006

Pag 32

Faza SpF

Qpj - fluxul (armie disipat în spațiile neîncălzite direct [W|

Spațiile sunt de tipul subsolurilor tehnice, podurilor etc. în cazul clădirilor vechi cu termo izolați a conductelor din subsol tasată și parțial

dezafectată rj. = 0,88    0,95 Rezultă pentru clădirile actuale qmc = 0,B0 0,85

1

NOTĂ Fluxul cedat de conductele care traversează spațiile locuite încălzite se consideră fiux termic util

I

r-

r

i

r

ti

r

T

li

r

r

ATH energ S.R.L.

Studiu de pre fezabilitate si fezabilitate privind modernizarea energetică a clădirilor din Municipiul Constanta

Data: 12 2006

Pag 33

Faza SpF

ANEXA 2

Repartizarea costurilor aferente încălzirii spațiilor

Necesitatea echitatu sociale a repartiției costurilor pentru încălzire se explică prin următoarele:

-    Pe lângă ''consumul propriu" de căldură este necesar să se suporte costurile aferente părților comune Repartizarea acestora se face conform unei proceduri agreate de asociația de proprietari.

-    Plata căldurii conform contoarelor individuale implică creșterea costurilor pentru apartamentele amplasate la parter și la ultimul nivel

Acest mod de încasare a costurilor căldurii este în parte incorect dai fiind faptul că aceste apartamente se constituie în "tampoane termice" benefice spațiilor calde adiacente Procedura corectă este aceea de a se defalca o cotă *«" din consumul total de căldură pentru a fi plătită proporțional cu suprafața utilă a apartamentelor și restul de "1-a" proporțional cu indicațiile contoarelor de căldură individuale în acest caz contoarele de căldură devin repartitoare de cost

Pe de altă parte în toate apartamentele se va contoriza consumul individual de gaze în scopul diminuării consumului de gaze naturale în scopul încălzirii spațiilor și preparării apei calde Cota "cT este o cotă subunitară de reglare sociala a plăților care va fi acceptată de adunarea generală a proprietarilor

1

   3    4    a    6    7    a    5    . w

Anul

Fig, 1 Durata de recuperare a investiției aferenta soluției tehnice de modernizare energetica a clădirilor nr.1"’

2

Modernizarea sistemului actual;

3

-    Robinet cu cap termostalic și repartitor de cost electronic - î n cazuIșisternului de preluare a datelor prin citire directă - 263 EURO/m ‘