Hotărârea nr. 77/2007

Hotarare pentru modificarea hotararii nr. 222 / 2006 privind stabilirea indemnizatiei membrilor comisiilor privind vanzarea prin licitatie publica si negociere directa a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

     ROMÂNIA
    JUDEŢUL CONSTANTA
                              

MUNICIPIULUI CONSTANTA
 
CONSILIUL LOCAL

Hotărâre
pentru modificarea hotărârii nr. 222 / 2006 privind stabilirea

indemnizaţiei membrilor comisiilor privind vânzarea prin licitaţie publica si

negociere directa a unor bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al

Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data
de 30.01.2007;

Luând in dezbatere Expunerea de Motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei Buget finanţe, precum si avizul Comisiei juridice nr.5, referatul Direcţiei Administraţie Publica Locala nr.   2007,

Având in vedere prevederile art 3, alin. 5 din O.U.G. nr. 3 / 2006, precum si in temeiul prevederilor art. 46 alin. 1 si 5 din Legea nr. 215 / 2001, actualizata, privind administraţia publica locala ";

HOTĂRĂŞTE:

Artl.Se modifica art 1, lit. "a", si art. 2 din H.C.L.M. nr. 222 / 2006 in sensul exceptării d-lui vieeprimar Nicolae Nemirschi de la acordarea sporului prevăzut in H.C.L.M. nr. 222 / 2006.

Art.2.Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre domnulu vieeprimar Nicoalc Nemirschi, Direcţiei Financiare din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CONSTANTA
NR.77/30.01.2007