Hotărârea nr. 76/2007

Hotarare privind aprobarea modificarii HCLM nr.227/23.06.2004

Romania

Judetul Constanta

consiliul local al Municipiului Constanta

 

 

H  O T A R A R E

privind aprobarea  modificarii HCLM nr.227/23.06.2004

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2007;

          Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat;

Vazand prevederile Legii nr.215/2001 “privind Administratia Publica Locala”, Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii“;

Avand in vedere prevederile HCLM nr.37/31.01.2002 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta, HCLM nr.35/31.01.2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile  apartinand domeniului privat al municipiului Constanta,  HCLM nr. 118/2002 “privind vanzarea unor bunuri imobile in baza HCLM nr. 37/2002” si a HCLM nr.649/12.12.2005

In temeiul prevederilor art.38, alin.9, art.1207 alin.1, lit.b din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locala nr.215/2001;

 

H O T A R A S T E

 

            Art.1. Se aproba modificarea art.1 din HCLM nr.227/23.06.2004-componenta comisiei, in ceea ce priveste functiile detinute de unii membrii, dupa cum urmeaza:

            -   se modifica functia D-nului Sozanski Andrei din Director Executiv Directia A.P.L. in cea de Consilier Juridic

            -  se modifica functia D-nei Dudas Camelia din Director Executiv A.D.P.P. in cea de Sef  Serviciu Urmarire si Executare Contracte-Vanzari

 

            Art.2. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii si persoanelor interesate in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

 

 

  PRESEDINTELE SEDINTEI

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA

                                                                                                              SECRETAR,

 

constanta

NR.76 /30.01.2007

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Serviciul  Urmarire si Executare Contracte-vanzari

nr.______/___________

 

 

 

R E F E R A T

 

In baza HCLM nr. 37/2002 Consiliul Local Municipal Constanta a aprobat o metodologie  de vanzare a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta.

Vanzarea terenurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta se va face pentru fiecare tip de relatie juridica existenta intre agentii economici sau persoane fizice si Primaria municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 37/2002.

Vanzarea se va face in baza  HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta.

Avand in vedere prevederile Dispozitiilor de  Primar nr.107/23.01.2007 si respectiv nr.3648/19.12.2006, se propune modificarea functiilor unor membrii din comisia de vanzare mandata de Consiliul Local si anume functia D-lui Andrei Sozanski din Director Executiv Directia A.P.L. in cea de Consilier Juridic si precum si functia D-nei Dudas Camelia din Director Executiv A.D.P.P. in cea de Sef Serviciu Urmarire si Executare Contracte-Vanzari.

Urmare acestora se considera necesara si oportuna modificarea comisiei de vanzare constituita in baza HCLM nr.227/2004.

Fata de cele mentionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare “privind aprobarea modificarii HCLM nr.227/23.06.2004 “.

 

DIRECTOR,

CONSTANTIN  BABUŞ                                                          SEF SERVICIU,

                                                                                               CAMELIA  DUDAŞ

 

ELABORAT ,

Monica Hagi