Hotărârea nr. 75/2007

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

Romania

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

 

H  O T A R A R E

privind aprobarea  vanzarii prin  licitatie publica a

unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri )

  ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2007;

          Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat ;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

Avand in vedere prevederile HCLM nr.37/31.01.2002 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta, HCLM nr.35/31.01.2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile  apartinand domeniului privat al municipiului Constanta,  HCLM nr. 118/2002 “privind vanzarea unor bunuri imobile in baza HCLM nr. 37/2002”, HCLM nr. 286/30.09.2002 “privind modificarea HCLM nr. 118/28.03.2002 si HCLM nr. 247/30.05.2002“, HCLM nr.385/30.09.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta“, HCLM nr.537/06.11.2002 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.37/31.013.2002”, HCLM nr.594/18.12.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.20021”, HCLM nr.167/17.04.2003 “privind aprobarea completarii HCLM nr.118/2002”, HCLM nr.227/23.06.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.118/28.03.2002, HCLM nr.366/02.08.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.227/23.06.2004, HCLM nr.365/02.08.2004 “privind aprobarea completarii anexei la HCLM nr.37/31.01.2002”, HCLM nr.229/25.05.2005 “privind aprobarea modificarii anexei la HCLM nr.37/2002” precum si Dispozitia Primarului Municipiului Constanta nr.534/2003;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.1207 alin.1, lit.b si art.125 alin.3 din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E

 

 

            Art.1. Se aproba vanzarea, prin licitatie publica  a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri)  situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1–5, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

            Art.2. Pretul de pornire la licitatie publica va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

            Art.3. Se aproba anularea pozitiei nr.1 din anexa nr.15 “Vanzare prin licitatie publica” aprobata prin H.C.L.M. nr.202/07.04.2005.

 

 

                       

            Art.5. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI

 STOICA GHEORGHE

 

 

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA

 

                                                                                                              SECRETAR,

 

                                                                                                          ENACHE MARCELA          

constanta

NR.75/30.01.2007

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Serviciul  Urmarire si Executare Contracte

Nr.______/___________

 

 

R E F E R A T

 

            Se propune punerea in aplicare a HCLM nr. 37/2002 ca urmare a numarului mare de cereri din partea unor persoane fizice si juridice de a cumpara bunuri imobile si avand in vedere intentia municipalitatii de a vinde bunurile imobile – terenuri  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta .

Vanzarea se va face in baza  HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.37/2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare.

            Prin prezentul proiect de hotarare se propune vanzarea prin licitatie publica  a unor suprafete de teren din municipiul Constanta care nu au o utilitate bine definita conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare

·         De asemenea se propune vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 78334.60 mp cu activele aferente, situat in Municipiul Constanta delimitat de Bd. Aurel Vlaicu, Bd.Tomis, strada Stefanita Voda prin care se  urmareste realizarea reamenajarii si modernizarii Complexului Sportiv pentru copii si juniori “Badea Cartan”. Baza sportiva Badea Cartan a fost realizata la inceputul anilor’80 fiind destinata atat pentru pregatirea sportiva a copiilor si a juniorilor, cat si ca spatiu recreativ pentru locuitorii Municipiului Constanta. Baza sportiva cuprinde urmatoarele incinte : bazin inot in suprafata de 3301.54 mp, teren fotbal in suprafata de 5076.83 mp, teren rugby in suprafata de 15061,50 mp, complex sportiv fotbal in suprafata de 19923,11 mp, teren fotbal in suprafata de 10962,34 mp. Dupa anul 1989, din cauza lipsei  fondurilor necesare nu s-au mai realizat lucrari de intretinere si refacere a bazei sportive, aceasta degradandu-se de la an la an. La data actuala starea tehnica a acestor incinte se prezinta astfel : bazinul este colmatat cu finisaje degradate, vestiarul degradat si neutilizabil, casa pompe este nefunctionala, la terenul de fotbal suprafata de joc este degradata, doar cateva portiuni sunt acoperite cu iarba iar imprejmuirea este degradata, terenul de tenis este degradat nu are suprafata de joc fiind in intregime acoperit de pamant cu vegetatie spontana iar terenul de rugby se prezinta in stare satisfacatoare, gradenele sunt in stare buna, curate de vegetatie si varuite.

Imaginea generala a bazei sportive este pe ansamblu una nefavorabila, improprie desfasurarii activitatilor sportive.

Avand in vedere aceaste aspecte se propune vanzarea terenului mai sus mentionat pentru reabilitarea si modernizarea Complexului Sportiv si redarea acestuia scopului pentru care a fost infiintat.

Se propune vanzarea Complexului Sportiv Badea Cartan cu respectarea de catre cumparator a  unor conditii rezolutorii dupa cum urmeaza :

  1. pastrarea destinatiei terenului de « Complex Sportiv »
  2. realizarea obiectivelor tehnice concretizate prin :

-          refacerea suprafetelor de joc ale incintelor teren tenis, rugby, fotbal

-          reamenajarea tribunelor si gradenelor

-          echiparea a cel putin a unei incinte sportive cu instalatii de nocturna

-          refacerea integrala a vestiarelor aferente tuturor incintelor sportive

-          construirea unui pavilion administrativ cu multiple functiuni, in regim de inaltime de maxim P+3(proiectat pentru administratie, cazare sportivi, cantina, spatii recuperare si sala de forta etc.)

-          refacerea aleilor si spatiilor de circulatie

-          realizarea imprejmuirii si securizarii intregii baze sportive

  1. Valoarea capitalului investit pentru realizarea obiectivelor tehnice de mai sus va fie de minim 3.000.000 Euro
  2. Durata de realizare a lucrarilor de  reamenajare si modernizare a bazei sportive va fi de maxim 3 ani de la obtinerea Autorizatiei de Construire.

 

            Totodata prin acest proiect de hotarare se propune anularea urmatoarei pozitii aprobata spre vanzare printr-un HCLM anterior:

            - Anexa nr.15 “Vanzare prin licitatie publica” aprobata prin H.C.L.M. nr.202/07.04.2005, deoarece in urma actualizarii situatiei s-a constatat ca acest teren se afla la dispozitiei Comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001 “privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989”.

            Anexele privind  “Vanzarea prin licitatie publica“ ce fac parte integranta din prezenta hotarare de vanzare a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta au fost intocmite in baza  situatiei juridice a fiecarui teren in parte (elaborata de Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publica Locala – Serviciul Juridic), masuratorile topografice avizate de Directia Patrimoniu si in corelatie cu hotarari ale Consiliului Local sau proiecte de hotarari ce  urmeaza a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta in aceeasi sedinta cu prezentul proiect de hotarare.

Aceste proiecte de hotarari se refera la inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta,  precum si hotararile privind aprobarea Planurilor Urbanistice de Detaliu pe domeniul privat al Municipiului Constanta. Terenurie propuse spre vanzare in prezentul proiect de hotarare au fost  analizate si avizate favorabil de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta.

            Fata de cele mentionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare “privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta “.

 

               DIRECTOR,

          CONSTANTIN BABUS                                                                        SEF SERVICIU,                                                                                                                                                                                                               CAMELIA DUDAS

Elaborat,

MONICA HAGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 LA HCLM NR.75/2007

 

VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

 

 

OBSERVATII

1.

Teren Soveja/Bd.Alex Lapusneanu Zona bloc X1

300

Locuinte colective conf PUG

CU nr. 293/2007

·         Solicitare de cumparare nr. 124318/2006

·         Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

·         Destinatia terenului este de Locuinte colective conf PUG

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA 2 LA HCLM NR.75/2007

 

VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

 

 

OBSERVATII

1.

Teren strada Mihu Copilu colt cu strada Motilor

257

Echipamente publice si locuire conf.PUG

CU nr. 294/2007

·         Solicitare de cumparare nr. 72959/2006

·         Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

·         Pe terenul supus vanzarii este amplasata o constructie provizorie (baraca)

·          Destinatia terenului este de Echipamente publice si locuire conf.PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 3 LA HCLM NR.75/2007

 

VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

 

 

OBSERVATII

1.

Teren Bd. 1 Mai nr.86, in fata Caminului C6

338

Spatiu verde in zona de locuinte colective conf.PUG

CU nr.4175/2006

·         Solicitare de cumparare nr. 34976/2006

·         Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

·         Destinatia terenului este de Spatiu verde in zona de locuinte colective conf.PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4 LA HCLM NR.75/2007

 

VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

 

 

OBSERVATII

1.

Teren strada Soveja nr.21A

255.19

Locuire colective, parcaje, spatii verzi, locuri de joaca conf. PUG

CU nr. 267/2007

·         Solicitare de cumparare nr. 152320/2006

·         Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

·         Destinatia terenului este de locuire colective, parcaje, spatii verzi, locuri de joaca conf. PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 5 LA HCLM NR.75/2007

VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

 

 

OBSERVATII

1.

Teren + active

Bd. Aurel Vlaicu, Strada Badea Cartan si strada Stefanita Voda, aferente « Complexului Sportiv Badea Cartan »

Steren=78.334,60 mp

 

Din care:

Sactive=54.325,32 mp

Complex Sportiv Badea Cartan conf. HCLM aprobare PUD nr.174/2004

CU nr.295                                                                                                                              /2007

·         Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta cuprinzand urmatoarele active :

- bazin inot,vestiare, cladire statie pompe avand  suprafata totala de 3301,54 mp

- teren fotbal de pamant in suprafata de 5076,83 mp

- teren rugby in suprafata de 9307.50 mp, teren tenis in suprafata de 1222 mp, taluzuri si gradene de beton si vestiar in suprafata de 512,75 mp

- vestiar in suprafata de 334,09 mp, platforma betonata in suprafata de 6729,39 mp, teren sport A in suprafata de 9029,29 mp, teren sport B in suprafata de 3830,09 mp

- teren fotbal in suprafata de 10220.88 mp, vestiar, taluzuri si gradene in suprafata de 741,46 mp

·         In prezent Complexul Sportiv Badea Cartan se afla intr-o stare avansata de degradare fiind impropriu desfasurarii activitatii sportive. Prin vanzarea terenului si a activelor existente se urmareste reabilitarea si modernizarea Complexului sportiv pentru copii si juniori si redarea acestuia scopului pentru care a fost infiintat.

·         Vanzarea Complexului Sportiv Badea Cartan se va face cu respectarea de catre cumparator a  unor conditii rezolutorii dupa cum urmeaza :

1. Schimbarea destinatiei terenului de Complex Sportiv Badea Cartan conf. HCLM aprobare PUD nr.174/2004 este interzisa

  1. realizarea obiectivelor tehnice concretizate prin :

-          refacerea suprafetelor de joc ale incintelor teren tenis, rugby, fotbal

-          reamenajarea tribunelor si gradenelor

-          echiparea a cel putin a unei incinte sportive cu instalatii de nocturna

-          refacerea integrala a vestiarelor aferente tuturor incintelor sportive

-          construirea unui pavilion administrativ cu multiple functiuni, in regim de inaltime de maxim P+3(proiectat pentru administratie, cazare sportivi, cantina, spatii recuperare si sala de forta etc.)

-          refacerea aleilor si spatiilor de circulatie

-          realizarea imprejmuirii si securizarii intregii baze sportive

  1. Valoarea capitalului investit pentru realizarea obiectivelor tehnice de mai sus va fie de minim 3.000.000 Euro
  2. Durata de realizare si finalizare a lucrarilor de  reamenajare si modernizare a bazei sportive va fi de maxim 3 ani de la obtinerea Autorizatiei de Construire.

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,