Hotărârea nr. 74/2007

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

Romania

Judetul Constanta

consiliul local al Municipiului Constanta

 

 

H  O T A R A R E

privind aprobarea  vanzarii prin  negociere directa a

unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri )

  ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2007

          Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat ;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii “;

Avand in vedere prevederile HCLM nr.37/31.01.2002 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta, HCLM nr.35/31.01.2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile  apartinand domeniului privat al municipiului Constanta,  HCLM nr. 118/2002 “privind vanzarea unor bunuri imobile in baza HCLM nr. 37/2002”, HCLM nr. 286/30.09.2002 “privind modificarea HCLM nr. 118/28.03.2002 si HCLM nr. 247/30.05.2002“, HCLM nr.385/30.09.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta“, HCLM nr.537/06.11.2002 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.37/31.013.2002”, HCLM nr.594/18.12.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.20021”, HCLM nr.167/17.04.2003 “privind aprobarea completarii HCLM nr.118/2002”, HCLM nr.227/23.06.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.118/28.03.2002, HCLM nr.366/02.08.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.227/23.06.2004, HCLM nr.365/02.08.2004 “privind aprobarea completarii anexei la HCLM nr.37/31.01.2002”, HCLM nr.229/25.05.2005 “privind aprobarea modificarii anexei la HCLM nr.37/2002” precum si Dispozitia Primarului Municipiului Constanta nr.534/2003;

Analizand prevederile HCLM nr. 594/18.12.2002 “ privind aprobarea completarii HCLM nr. 37/01.2002 “ ;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.1207 alin.1, lit.b si art.125 alin.3 din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E

 

            Art.1. Se aproba vanzarea, prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-14, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

            Art.2. Pretul de pornire la negocierea directa  va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

 

            Art.3. Se aproba anularea pozitiei nr.10 din anexa nr.2 “Vanzare prin negociere directa” aprobata prin H.C.L.M. nr.145/08.04.2004.

 

            Art.4. Se aproba anularea pozitiei nr.7 din anexa nr.2 “Vanzare prin negociere directa” aprobata prin H.C.L.M. nr.429/29.09.2004

 

           

            Art.5. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

 

 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI

 

STOICA GHEORGHE

 

 

 

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA

 

                                                                                                              SECRETAR,

constanta

NR.74/ 30.01.2007                                                                         MARCELA ENACHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Serviciul  Urmarire si Executare Contracte-vanzari

nr.______/___________

 

 

 

R E F E R A T

 

Se propune punerea in aplicare a HCLM nr. 37/2002 ca urmare a numarului mare de cereri din partea unor persoane fizice si juridice de a cumpara bunuri imobile si avand in vedere intentia municipalitatii de a vinde bunurile imobile – terenuri  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta.

Vanzarea terenurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta se va face pentru fiecare tip de relatie juridica existenta intre agentii economici sau persoane fizice si Primaria municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 37/2002.

Vanzarea se va face in baza  HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.37/2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare precum si in conformitate cu prevederile HCLM nr. 494/2006.

      Prin prezentul proiect de hotarare se propune vanzarea prin negociere directa a unor suprafete de teren ce reprezinta intregiri de proprietate, diferente din masuratori, precum si terenuri aferente constructiilor detinute de proprietari cu titlu valabil conform anexelor, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

      Totodata prin acest proiect de hotarare se propune anularea urmatoarelor pozitii aprobate spre vanzare printr-un HCLM anterior:

-          pozitia nr.10 din Anexa nr.2 “Vanzare prin negociere directa” aprobata prin H.C.L.M. nr.145/08.04.2004, datorita noilor masuratori cadastrale si a actelor .

-          pozitia nr.7 din Anexa nr.2 “Vanzare prin negociere directa” aprobata prin H.C.L.M. nr.409/29.09.2004, datorita noilor masuratori cadastrale.

      Anexele privind “Vanzarea prin negociere directa“ ce fac parte integranta din prezenta hotarare de vanzare a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta au fost intocmite in baza  solicitarii de cumparare teren si a actelor prezentate de solicitant precum si a situatiei juridice a terenului (elaborata de Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publica Local – Serviciul Juridic), masuratoarea topografica avizata de Directia Patrimoniu si in corelatie cu Hotarari ale Consiliului Local sau proiectede hotarari ce  urmeaza a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta in aceeasi sedinta cu prezentul proiect de hotarare.

Aceste proiecte de hotarari se refera la inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta,  precum si hotararile privind aprobarea Planurilor Urbanistice de Detaliu.

Terenurie propuse spre vanzare in prezentul proiect de hotarare au fost  analizate si avizate favorabil de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta.

Fata de cele mentionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare “privind aprobarea vanzarii prin negociere directa  a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta “.

 

DIRECTOR,

CONSTANTIN BABUS                                                                                            SEF SERVICIU,

CAMELIA DUDAS

 

Elaborat,

MONICA HAGI

 

ANEXA 1 LA HCLM NR.74/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada Palas nr.1

Lot B + Lot A

46.04

+

2.34

SPULBER CICIRONE

CU nr.274/2007

Si

CU nr.275/2007

Diferenta masuratori-locuire conf.PUG

Solicitarea de cumparare nr. 32943/2006

Lot B:

- Suprf. acte= 470 mp.

- Suprf. mas.=516.04 mp.

Lot A:

- Suprf. acte= 180 mp.

- Suprf. mas.=182.34 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de locuire conform PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 LA HCLM NR.74/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Strada Dezrobirii intre bl.DR5-DR4

99.76

SC CADRIS SRL

CU nr. 4930/2006

Spatiu comercial conf. HCLM aprobare PUD nr.297/2005

- Solicitarea de cumparare 39643/2003

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si  face partial obiectul contractului de inchiriere nr.43271/1999 incheiat intre PMC si SC Cadris SRL

Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.(3) din Legea 215/2001 actualizata

-Proprietatea asupra constructiilor si dreptul de folosinta a terenului sunt inregistrate la OCOT sub nr.17201/2005

-Terenul propus spre vanzare are destinatia de - Spatiu comercial conf. HCLM aprobare PUD nr.297/2005

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 


ANEXA 3 LA HCLM NR.74/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

1.

Teren Strada Dezrobirii intre bl.IS8-IS10

30.44

SC VOCADO SRL

CU nr. 282/2007

Spatiu comercial conf. HCLM aprobare PUD nr.542/2006

- Solicitarea de cumparare 90730/2003

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si  face partial obiectul contractului de inchiriere nr.38740/2006 incheiat intre PMC si SC Vocado SRL

Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.(3) din Legea 215/2001 actualizata

-Terenul propus spre vanzare are destinatia de - Spatiu comercial conf. HCLM aprobare PUD nr.542/2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4 LA HCLM NR.74/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Prelungirea Ion Ratiu Lot 15

300

STOICA GHEORGHE

CU nr.4937/

2006

Locuire conf. HCLM nr.268/2005,210/2004,450/2002

- Solicitarea de cumparare 138171/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si  face obiectul contractului de concesiune nr.45043/2003 incheiat intre PMC si Stoica Gheorghe

Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.(3) din Legea 215/2001 actualizata

-Terenul propus spre vanzare are destinatia de locuire conf. HCLM nr.268/2005, 210/2004, 450/2002

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 5 LA HCLM NR.74/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Prelungirea Ion Ratiu Lot 21

300

OANCEA ALEXANDRU

CU nr. 279/2007

Locuire conf. HCLM nr.268/2005

- Solicitarea de cumparare 31529/2005

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si  face  obiectul contractului de concesiune nr.45072/2003 incheiat intre PMC si Oancea Alexandru

Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.(3) din Legea 215/2001 actualizata

-Proprietatea asupra constructiilor si dreptul de folosinta a terenului sunt inregistrate la OCOT sub nr.17842/12.05.2005

-Terenul propus spre vanzare are destinatia de – locuire conf. HCLM nr.268/2005

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 6 LA HCLM NR.74/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Havana nr.2

( Lot 20)

300

CIUCEANU VALENTIN

CU nr.4975/2006

Locuire conf. HCLM nr.444/2001

- Solicitarea de cumparare 31528/2005

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si  face obiectul contractului de oncesiune nr.86736/2002 si a actelor aditionale incheiate intre PMC si Ciuceanu Valentin

Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.(3) din Legea 215/2001 actualizata

-Proprietatea asupra constructiilor si dreptul de folosinta a terenului sunt inregistrate la OCOT sub nr.10796/2002

-Terenul propus spre vanzare are destinatia de - Locuire conf. HCLM nr.444/2001

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 7 LA HCLM NR.74/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Zona Sat Vacanta Casa Doljana

743.65

SC RESTAURANT BACOLUX SRL

CU nr.4969/

2006

Alimentatie publica, cazare, servicii conf.PUD Sat Vacanta

-Solicitarea de cumparare  106754/2005

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Activele amplasate pe terenul ce face obiectul vanzarii sunt cumparate de la FederalCoop Dolj.

 Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.(3) din Legea 215/2001 actualizata

- Dreptul de proprietate asupra constructiilor si dreptul de folosinta asupra terenului sunt inregistrate la OCOT sub nr.6/1999

-Destinatia terenului este de Alimentatie publica, cazare, servicii conf.PUD Sat Vacanta

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 8 LA HCLM NR.74/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada C.A. Rosetti

97

POPESCU ADRIAN

 

SI

 

POPESCU ALINA GEORGETA

CU nr.

290/2007

Intregire proprietate – locuire conf. PUZ Peninsula

- Solicitarea de cumparare -103180/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuire conf. PUZ Peninsula

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 9 LA HCLM NR.74/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada Rasuri nr.53

25

BUSU STERE

 

SI

 

BUSU NICOLAE

CU nr.288/2007

Intregire proprietate – locuire conf. PUG

- Solicitarea de cumparare -112778/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuire conf. PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 10 LA HCLM NR.74/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada Rasuri nr.51

37

PACENCU IURIN

 

SI

 

PACENCU MARIANA

CU nr.289/2007

Intregire proprietate – locuire conf. PUG

- Solicitarea de cumparare -111057/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuire conf. PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 11 LA HCLM NR.74/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada Remus Opreanu Zona Port Tomis

149

SC SATU&FASE SRL

CU nr.284/2007

Intregire proprietate – zona comerciala si de servicii conf. PUZ Peninsula

- Solicitarea de cumparare -137237/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- zona comerciala si de servicii conf. PUZ Peninsula

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 12 LA HCLM NR.74/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Zona Port Tomis, strada Remus Opreanu

86.76

SC SISTEME INTERNATIONALE DE AFACERI SA

CU nr.283/2007

Intregire proprietate-spatiu verde conf. PUZ Peninsula

- Solicitarea de cumparare -137243/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- spatiu verde conf. PUZ Peninsula

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 13 LA HCLM NR.74/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren strada Traian, zona BCR

145

SC CABLENET SRL

CU nr.281/2007

Intregire proprietate – parcare conf HCLM aprobare PUD 560/2006

- Solicitarea de cumparare -86/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- parcare conf HCLM aprobare PUD 560/2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 14 LA HCLM NR.74/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

 1.

Teren Statiunea Mamaia Zona Hotel Perla Select

150

SC NITALEXIL SRL

CU nr.

330/2007

Intregire proprietate – spatiu verde conf. P.U.D. Mamaia

- Solicitarea de cumparare -5947/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- spatiu verde conf. P.U.D. Mamaia

 

 

PRESEDINTE SEDINTA