Hotărârea nr. 73/2007

Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T A R A R E

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care

 apartin  domeniului public  al municipiului Constanta

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2007.

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei 2 – Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 5888 / 2007.

            Vazind Dispozitia Primarului nr. 1674 / 2006, Procesul Verbal nr. 4351 / 2007 si adresa nr. 148410 / 2006 a Directiei Gospodarire Comunala ;

            Vazind prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 69 alin ( 4 )  si art 72 din  H.G. nr. 1591 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare ;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 120^7, lit. b, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea si completarea legii  Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001

 

H O T A R A S T E:

 

            Art. 1 - Se aproba  completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care apartin Domeniul Public al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 110 / 2005, cu terenul situat  in aleea Nalbei, in suprafata de 500 mp, in vederea amenajarii unui miniparc “Tara Piticilor”, conform anexei 1 si planului de situatie;

            Art. 2– Se insuseste Procesul Verbal nr. 4351 / 2007 privind valoarea terenurilor, stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006.

            Art. 3 - Se aproba  completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care apartin Domeniul Public al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 110 / 2005, cu urmatoarele  constructii  subterane – rigole, conform anexei 2;                  

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor implicate, Directiei Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P, Directiei Financiare  si S.P.I.T. in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

Prezenta Hotarare a fost aprobata de  25 consilieri din 27 membri.

 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                   CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                       MARCELA ENACHE

 

 

CONSTANTA,   
NR. 73/30.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 5888 /  18.01.2007

R E F E R A T

Privind completarea si actualizarea inventarul bunurilor care apartin

 domeniului public al municipiului Constanta,

 

 

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si in temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 120^7, lit. b, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea si completarea legii  Administratiei Publiea Locale nr. 215 / 2001s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 110 / 2005.

            Avind in vedere dispozitiile Legii nr. 213 / 1998, conform careia dreptul de proprietate publica apartine statului sau unitatilor administrativ- teritoriale, asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public.

            Conform art. 3 pct 4, domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale este alcatuit din bunurile prevazute in anexa la lege si din alte bunuri  de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local.

            Vazind situatia juridica nr. 129754 / 2006, intocmita pentru terenul situat in aleea Nalbei  si adresa Directiei Gospodarire Comunala nr. 148410 / 2006;

             Valoarea terenurilor care sunt trecute in inventar a fost stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006 si transmise prin Procesul Verbal nr. 5888 /.2007.

 

            Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al Municipiului Constanta, cu terenul situat  in aleea Nalbei, in suprafata de 500 mp, identificat conform anexei nr. 1, in vederea amenajarii unui miniparc “Tara Piticilor” si constructiile subterane – rigole, conform anexei nr. 2.

 

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

 

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

 

CONSILIER  JURIDIC                                            SEF SERVICIU PATRIMONIU

 

     Claudia CEALERA                                                            Gratiela RUSU

 

 

                                                                                     ELABORAT                              

 

 

                                                                                                 Daniela GHERLAN        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR.73/30.01.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren aleea Nalbei

Supraf. teren

500 mp

 

47.784,19

Legea nr. 213 / 1998

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA